Федущак-Паславська Ганна Михайлівна

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-03

Електронна пошта: hanna.fedushchak-paslavska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія права, філософія права, історія філософії права.

Курси

Публікації

1. До питання суверенітету держави. На шляху до правової держави. Матеріали Львівської регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 1992. – С. 31-32.
2. Влада суверенна (з історії політичних концепцій). Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали І регіональної наукової конференції. – Львів, 1995. – С.58-60.
3. Суверенність державної влади (в історико-правових теоріях). Актуальні питання формування правової держави в Україні. Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. Вип. 32. – Львів, 1995. – С. 91-92.
4. Юліан Бачинський – представник національно-державницького напряму в українській політичній думці. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІ регіональної наукової конференції. – Львів, 1996. – С.104-107.
5. Державна влада та її ознаки (Ж. Боден, Ж-Ж. Руссо). Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. Вип 33. – Львів, 1996. – С.85-88.
6. Теорія розподілу влади як одна із основ організації влади в Україні (історико-теоретичний аспект). Концепція розвитку законодавства України. Науково-практична конференція. – Київ, 1996. – С.170-172.
7. Творчість Тараса Шевченка – джерело відродження української державності. Проблеми захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції. – Львів, 1997. – С.146-149.
8. До питання про психологічний напрям в українській психологічній науці та ідея народоправства. Вісник Академії правових наук України. № 2(9). – Харків, «Право» – 1997. – С.170-174.
9. Незалежність України в концепції Юліана Бачинського. Право України. – 1998. – № 3. – С.93-95.
10. Ідея суверенітету влади: розвиток та теоретичне узагальнення. Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. Вип. 34. – Львів, 1999. – С.81-83.
11. Українські державотворчі традиції. Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – Вип. 35. – Львів, 2000. – С.159-162.
12. Реалізація суверенітету державної влади у Князівській державі та Гетьманщині. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія юридична. – Випуск 36. – Львів, 2001. – С.174-177.
13. Теорії суверенітету державної влади в історії політичних і правових вчень. Львів, 2002.
14. До питання про рецепцію римського приватного права в Україні. Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – Вип. 37. – Львів, 2002. – С. 149-155.
15. Діяльність римських юристів як джерело права в Римі. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2002. – С. 79-80.
16. Місце римського приватного права в історії європейського права. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2002. – Вип. 13. – С. 139-144
17. Інститути речового права у римському приватному праві. Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – Вип. 38. – Л., 2003. – С. 33-39
18. Становлення і розвиток ius honorarium як системи приватного права в Римі. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 75-79.
19. Основні засади спадкування за римським приватним правом. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної наук.-практичної конференції. – Львів, 2004. – С. 69-70.
20. Основні етапи становлення і розвитку ідеї суверенітету державної влади. Вісник ЛНУ. Серія юридична. – Вип. 39. – Л., 2004. – С. 69-74.
21. Етичні засади у формуванні римського права. Вісник ЛНУ ім. І.Франка.- Вип. 40. – Львів, 2004. – С.60-67.
22. Аequitas і ius naturale як джерела римського приватного права. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Вип. 23. – Одеса: Юридична література. – 2004. – С. 130-132.
23. Обмеження державної влади (теоретичний аспект). Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції Львівського Університету. – Львів, 2005. С. 11-13.
24. Українська держава Козацької доби. Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – Вип. 41. – Львів, 2005. – С.74-81.
25. Роль римського права у формуванні сучасного українського правника. Римське право та правова культура Європи. Люблін. – 2008. С.130-131.
26. Основні напрямки цивілістичної думки у Європі кін. XVIII- поч. XX ст. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції Львівського Університету. – Львів, 2008. С. 84-86.
27. Суб’єкти права у правовій доктрині та кодифікаціях приватного права XVIII – XIX ст.. у країнах романо-германського типу правової системи. Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – Вип. 49. – Львів, 2009. – С.60-67.
28. До питання про філософські засади римського права. Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції Волинського національного університету ім. Л.Українки. – Луцьк, 2009, С.108 – 110.
29. Конструкція суб’єкта права у давньому Римі та у правових системах романо-германського типу. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції Львівського Університету. – Львів, 2009. С. 95-98.
30. Ідеї природничого права у європейській цивілістиці XIX ст. Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи. Матеріали конференції, присвяченої 100-річчю Освальда Бальцера. – Львів, 2009. С.97-99.
31. Поняття і значення справедливості у правовій системі Риму. Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2010. С. 29-31.
32. Правові конструкції у римському праві. Римське право і сучасність (Шерешевські читання) Матеріали Міжнародної наукової конференції. Одеса:Фенікс. 2010. С.31-35.
33. Особливості рецепції римського права в англо-саксонському типі правової системи. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції Львівського Університету. – Львів, 2010. С. 92-94.
34. До питання про конвергенцію сучасних правових систем світу: історико-правовий аспект. Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – Вип. 51. – Львів, 2010. – С.81-88.
35. Право власності та інші речові права у Римі та у правових системах романо-германського типу. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції Львівського Університету. – Львів, 2011. С. 93-94.
36. Становлення і розвиток правових конструкцій у давньому Римі. Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – Вип. 52. – Львів, 2011. – С.120-126.
37. Ідея суверенітету державної влади – провідна ідея в історії українського державотворення. Наукова спадщина професора В.С.Кульчицького (1919-2009) і сучасність. Матеріали XXIV Міжнародної історико-правової конференції. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.275-281.
38. До питання про кодифікації римського права. Римське право і сучасність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 39-41.
39. Джерела та основні риси приватного права у Європі періоду середньовіччя. Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – Вип. 54. – Львів, 2011. – С.89-96.
40. Основні засади захисту порушеного права у – Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – Вип. 59. – Львів, 2014. – С.134-140.
41. Філософські засади у формуванні базових цінностей західної правової традиції. – Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – Вип. 60. – Львів, 2014. – С.146-153.
42. До питання про періодизацію історії розвитку римського права. – Студії з права адміністрації та управління Університету Казимира Великого в Бидгощі. Бидгосько-Львівський випуск. «Право – Місцеве самоврядування – Економіка». – № 9. – 2016 р. – С. 19 – 28.

43.Федущак-Паславська Г. М. Майнові відносини та їх регулювання у корпоративних системах середньовіччя [Електронний ресурс] / Г. М. Федущак-Паславська // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 25. – С. 69-75.

44.Федущак-Паславська Г. М. Історично-правові та філософські передумови створення Австрійського загального цивільного уложення [Електронний ресурс] / Г. М. Федущак-Паславська // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 19. – С. 195-200.

45.Федущак-Паславська Г. Аристократ духу (до 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського) [Електронний ресурс] / Г. Федущак-Паславська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 264-275. 

46.Федущак-Паславська Г. До питання про історію становлення нового ius Europeum (VI–XIX ст.) [Електронний ресурс] / Г. Федущак-Паславська // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 146-153.

47.Федущак-Паславська Г. Основні засади захисту порушеного права у давнину [Електронний ресурс] / Г. Федущак-Паславська // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2014. – Вип. 59. – С. 134-140. 

48.Федущак-Паславська Г. Філософські засади у формуванні базових цінностей західної правової традиції [Електронний ресурс] / Г. Федущак-Паславська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Вип. 60. – С. 146-153. –

49.Федущак-Паславська Г. Іnterpretatio у діяльності римських юристів [Електронний ресурс] / Г. Федущак-Паславська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. – Вип. 63. – С. 46–54. 

50.Значення Римського права для формування правосвідомості сучасного українського правника//Zeszyty naukowe uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria prawnizca. Zeszyt 107/ 2019. Prawo 26. C. 40-49

51. Генеза кримінального переслідування як явища правового характеру//Теорія кримінального переслідування: монографія. Харків: «Право», 2019. – 208 с. С. 7 – 42.

52. Поняття, зміст та особливості державного суверенітету//Державний суверенітет України. Кн.I: Витоки: монографія/ Л.В.Войтович В.А.Гринчак, Г.М.Федущак-Паславська.- Харків:Право, 2020. 268 с. С.8- 47 ;

53. Цінності західної правової традиції у політично-правовій концепції професора В.Г.Сокуренка//Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – Вип. 72. – Львів, 2021. – С. 167-176

54. Вступ до історії розвитку середньовічних права та державності//Аннали юридичної історії, 2021.Т.5.Вип.1. К.:2021. С.10-24

55. Філософські засади та особливості римського права як основи європейської доктрини праворозуміння//Римське право крізь призму традиції і судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : ЕКУС, 2022. – 512 с. С.50-82.

Основні навчально-методичні роботи:
1. Основи римського приватного права. Програма курсу і плани семінарських занять для студентів Правничого коледжу Львівського національного ун-ту ім. І.Франка. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2003 – 9 с.
2. Римське приватне право. Методичні матеріали для студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 24 с.
3. Історія політичних і правових вчень. Програма курсу для студентів факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 16 с.
4. Основи римського приватного права. Методичні вказівки до вивчення курсу. Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2007. – 84 с.
5. Історія правових та політичних учень. Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2008. – 288 с.
6. Історія політичних і правових вчень, Програма курсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 36 с.
7. Історія політичних і правових вчень, Плани семінарських занять для студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка . Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 20 с.
8. Римське приватне право. Програма курсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 12 с.
9. Практикум з Римського приватного права. Львів: ПАІС, 2012. – 234 с.

Біографія

Народилась 27 березня 1967 р. у м. Львові. У 1991 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

Протягом 1991 – 1996 рр. навчалася в аспірантурі у Львівському державному університеті імені Івана Франка. З 1991 по 1993 р. старший лаборант кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права.

З листопада 1996 р. зарахована асистентом кафедри теорії та історії держави і права. У вересні 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Політико-правова ідея суверенітету державної влади та її реалізація в державотворенні України”. З 2002 р.- доцент кафедри.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави.

Під її керівництвом 2 аспірантів захистили кандидатські дисертації.

Автор і співавтор 2 підручників та навчальних посібників, понад 50 статей, матеріалів конференцій, рецензій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!