Історія розвитку інститутів приватного права

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Федущак-Паславська Г. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Федущак-Паславська Г. М.

Опис курсу

«Способи і форми прийняття рішення: юридичний і психологічний аспекти» – вибіркова навчальна дисципліна, яка вивчає засоби,способи і форми  прийняття рішень, акцентуючи на механізмі та мотивах цього процесу, та його оформленні у письмових документах. Студенти поглиблено вивчають правову природу та філософські засади принципів одностайності, гегемонії та більшості, якими керуються групи(спілки, спільноти, суспільства), ухвалюючи рішення. Формуючи правову свідомість сучасного українського правника, навчальний курс також має на меті сприяти усвідомленим рішенням у фаховій діяльності і загалом.

Рекомендована література

1.Конституція України//zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр

2.Статут ООН//www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf

3.Закон України Про регламент Верховної Ради України://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1861-17

4.Закон України Про Конституційний Суд України // Про Конституційний Суд Укр… | від 13.07.2017 № 2136-VIII (rada.gov.ua)

5.Кримінальний Процесуальний Кодекс України//zakon.rada.gov.ua/laws/main/4651-17

6.Кодекс адміністративного судочинства України// Кодекс адміністративного суд… | від 06.07.2005 № 2747-IV (rada.gov.ua)

7.Цивільний Процесуальний Кодекс України://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1618-15

8.Англійська система правосуддя. Фонд Європейського права лорда Слинна//slynn-foundation.org/wp-content/uploads/2014/07/The-English-system-of-justice-Ukrainian-judiciary-seminars-Ukrainian-version.pdf

 

9.Конгрес США https://uk.wikipedia.org/wiki/Конгрес_США

10.Конституційне право України /Чушенко В.І., Заяць І.Я. Підруч.-К.:Видавничий Дім «Ін Юре». 2007.-488 с.

11.Кравчук М.А. Історико-правові аспекти судового розсуду(дискреції). Наук.Вісник Ужгород.націон.ун-ту, 2015, с.21-24 (//dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4749/1/ІСТОРИКО-ПРАВОВІ%20АСПЕКТИ%20СУДОВОГО%20РОЗСУДУ%20%28ДИСКРЕЦІЇ%29.pdf)

12.Крестовська Н.М. Цвіркун О.Ф. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 464с.

13.Методи прийняття рішень у міжнародних організаціях://studopedia.ru/12_152283_ponyattya-prosta-parlamentska-konstitutsiyna-absolyutna-bilshist.html

14.Мягкий А.В. Прийняття рішень загальними зборами товариств кваліфікованою більшістю голосів //www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjet_7Ano_mAhXksIsKHY9tAvQQFjAIegQIARAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Fopac%2Fsearch.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FVznu%255FJur%255F2014%255F4%25282%2529%255F%255F25%252Epdf&usg=AOvVaw08KO2hnPnNO_YhOSHGW6LH

15.Парламент Великобританії//ru.wikipedia.org/wiki/Парламент_Великобритании

16.Поняття «проста парламентська, конституційна, абсолютна більшість//studopedia.ru/12_152283_ponyattya-prosta-parlamentska-konstitutsiyna-absolyutna-bilshist.html

17.Правила більшості, за якими ухвалюються рішення парламенту//pidruchniki.com/83502/pravo/pravila_bilshosti_uhvalyuyutsya_rishennya_parlamentu

18.Правова система США//uk.wikipedia.org/wiki/Правова_система_США

19.Старосольський Володимир. Принцип більшості/ Пер. з нім. Костянтина Поліщука; вступна стаття Станіслава Стемпєня; автор проекту і упорядник Михайло Петрів. – Львів:Вид-во «Літопис», 2018. – 312 с.

20.Судоустрій Сполучених Штатів Америки //pidruchniki.com/1728092454476/pravo/sudoustriy_spoluchenih_shtativ_ameriki

21.Федущак-Паславаська Г.М. Аристократ духу(до 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського)//Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – Вип. 68. – Львів, 2019. – С. 264-275;

 

22.Федущак-Паславаська Г.М. Значення Римського права для формування правосвідомості сучасного українського правника//Zeszyty naukowe uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria prawnizca. Zeszyt 107/ 2019. Prawo 26. C. 40-49;

 

23.Федущак-Паславаська Г.М.Основні політично-правові ідеї Володимира Старосольського у «Das Majoritatsprinzip»//Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження.-Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 396 с.С.186-195;

 

24.Федущак-Паславаська Г.М. Способи прийняття рішення//Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XХVI регіональної науково-практичної конференції Львівського Університету.  Львів.- 2020. У 2-х ч.,Ч. 1. С. 68-70 (6-7. 02. 2020);

 

25.Формула для ухвалення законів. Українська та світова практика суттєво різняться//expres.online/archive/main/2018/03/12/287369-formula-226-chomu-ne-pracyuye-nayvazhlyvishyy-mehanizm-uhvalennya-rishen

Матеріали

Анотація

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус