Історія розвитку інститутів приватного права

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Федущак-Паславська Г. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Федущак-Паславська Г. М.

Опис курсу

«Історія розвитку інститутів приватного права» – навчальна дисципліна, яка вивчає процес становлення і розвитку основних інститутів приватного права. У процесі засвоєння курсу студенти поглиблено вивчають правову природу інститутів приватного права країн західної правової традиції, що дає змогу не лише розуміти сучасні тенденції розвитку правових систем сучасності, а й визначати тенденеції та перспективи їх розвитку.

Рекомендована література

 1. Кочин В.В. Європеїзація принципів(засад) цивільного законодавства України// Приватне право і підприємництво. 2020. Вип.20. с.58-61.
 2. Крупчан О.Д. Синхронізація розвитку приватноправової сфери і громадянського суспільства як актуальне завдання науки приватного права// Приватне право і підприємництво. 2020. Вип.20. с.5-7.
 3. Лоський К. Історія і система римського приватного права . – К.: Відень : 1921. – Т. 1 : Історія джерел римського права.
 4. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 24 трав. 2013 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; упоряд.: Н. С. Адаховська; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Міжнар. гуманіт. ун-т. – О. : Фенікс, 2013. – 364 c. – укp.
 5. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 трав. 2015 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; уклад.: Б. В. Фасій, упоряд.: І. В. Давидова, К. І. Спасова; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Одеса : Фенікс, 2015. – 300, – укp.
 6. Римське право крізь призму традиції і судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : ЕКУС, 2022. – 512 с.
 7. Римське право та правова культура Європи [Текст] / ред. А. Дембіньскі, М. Йоньца ; Люблінський католицький ун-т Іоана Павла ІІ, Люблінська школа бізнесу Фундації Розвитку ЛКУ. – Люблін : Видавництво Люблінського католицького ун-ту, 2008. – 141 c. (з дод.). – (Співпраця Університетів підтримуюча розвиток регіонів – люблінського та львівського).
 8. Римське право як підґрунтя сучасного права Європи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Римське право і сучасність”: актуальна проблема, 27 трав. 2016 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад. “, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Каф. цивіл. права ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд.-уклад. Б. В. Фасій]. – Одеса : Фенікс, 2016. – 263 с. – (Декада “Десять кроків до Європи”).
 9. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи : західна традиція . – Одеса, 2001.
 10. Харитонов Є.О., Харитонова О.І.Принципи DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу // Часопис цивілістики. 2015.Вип.18. с.164-170.
 11. Чубатий Н. Огляд історії українського права . – Мюнхен – Київ , 1994.
 12. Штефан О.О. Зміст та умови реалізації принципу естоппель у приватноправових та процесуальних правовідносинах // Приватне право і підприємництво. 2020. Вип.2020. с. 87-94.
 13. Юркевич П. Історія філософії права . Філософія права . Філософський щоденник. – К., 2000.

14.Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Berier. F.  Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego.  Warszawa:Wydawnictwo prawnicze PWN. – 2012.

15.Gruszczyński M.  Prawo własności w Kodeksie cywilnym//Prawo własności w Kodeksie cywilnym (podatki.biz)

16. Jonca M. “Dobre”  prawo rzymskie – fundament naszej cywilizacji //www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5nOmK4pv5AhUUNuwKHbJeAXgQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.edukacjaprawnicza.pl%2Fdobre-prawo-rzymskie-fundament-naszej-cywilizacji%2F&usg=AOvVaw3mJ0iiU-JB0mJFCL-tD80Z

Матеріали

Анотація

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус