Історія розвитку інститутів приватного права

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Федущак-Паславська Г. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Федущак-Паславська Г. М.

Опис курсу

Історія розвитку інститутів приватного права вивчає процес становлення та суть інститутів приватного права у правових системах західної традиції права, звертаючи увагу на особливості українського права. Курс має на меті сприяти розумінню правової природи інститутів сучасного приватного права. При вивченні курсу належить звернути особливу увагу на латинські терміни та сентенції, які є спільними для сучасної європейської юриспруденції.

Рекомендована література

1. Васильченко В. Можливість рецепції стародавнього римського порядку спадкування за законом у сучасному спадковому праві України // Право України. — 1997. — № 5. — С. 46–49.
2. Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании // Хозяйство и право. — 2002. — № 2. — С. 20–39.
3. Попович П.В. Оправдание давности и давность владения в древнеримском гражданском праве / П.В. Попович. – Варшава : Тип. «Русского Общества», 1911. – 83 c.
4. Памятники римского права: Законы ХІІ таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. – М. : Зерцало,1997. – 608 с. 7. Законы XII таблиц // Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. ф. Дигесты Юстиниана. – М. : Зерцало, 1997. – С. 5–15.
5. Криволапов Б.М. Позовна давність у міжнародному приватному праві : [навч. посібник] / Б.М. Криволапов.– К. : ІМВ, 2001. – 148 с.
6. Дождев Д. В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: Норма, 2006. — 587 с.
7. Ковалик Г. Припинення сервітутів у римському приватному праві / Г. Ковалик // ХІІІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи», м. Львів, 25-27 квітня 2014 р. – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2014. – С. 11-13.
8. Ковалик Г. Правове регулювання сервітутів в Київській Русі та їх рецепція з римського права / Г. Ковалик // XIV Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи», м. Львів, 24-25 квітня 2015 р. – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2015. – С. 195-198.
9. Ковалик Г. І. Правове регулювання сервітутів за Цивільним кодексом Австрії 1811 року / Г. І. Ковалик // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 9-10 жовтня 2015 р. – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С.6-10. 8) Ковалик Г. І. Правове регулювання сервітутів у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року / Г. І. Ковалик // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 16-17 жовтня 2015 р. – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. – С.18-22
10. Сєвєрова Є.С. Представництво у комерційних відносинах за римським правом //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. – Одеса: Юрид. ліг., 2000. – № 7. – С.273-276.
11. Сєвєрова Є.С. Формування та розвиток інституту представництва у Стародавньому Римі //Актуальні проблеми політики: 36. наук. пр. – Одеса, 2000. – №9. – С 345-350.
12. Сєвєрова Є.С. Види представництва за римським правом //Вісник Одес. ін-ту внутр. справ. – 2000. – № 2. – С. 128-130.
13. Сєвєрова Є.С. Представництво за римським правом //Юрид. вестник. – 2000. – №4. – С. 112-115.
14. Сєвєрова Е.С. К вопросу об отраслевой принадлежности института представительства //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. – Одеса, 2000. – № 9. – С 281-284.
15. Сєвєрова Є.С. Представництво як засіб реалізації громадянами своїх прав: від римського права до сучасного права України //Держава і право. – 2001. – № 13. -С.33-35.
16. Сєвєрова Є.С. Добровільне представництво у класичному римському праві //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. – Одеса: Юрид. літ., 2003. – № 16. – С 462-467.
17. Кутателадзе О.Д. Категорія “юридичні факти” та підстави виникнення зобов’язань за цивільним законодавством України //Митна справа.-2005.-Вип. 4.-С. 9-63.
18. Кутателадзе О.Д. Адміністративні акти як підстава виникнення цивільних прав і обов’язків //Актуальні проблеми політики: 36. наук. пр. – 2005. – Вип. 27. – С. 156 – 162.
19. Кутателадзе О.Д. До питання про визначення підстав виникнення цивільних прав і обов’язків //Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. -№ 3 (15). – С. 133 – 136.
20. Новицкая Т. К вопросу о так называемой рецепции римского права в России // Вестник МосJ ковского университета. — 2000. — № 3. — С. 121–134.
21. Авраменко Л. В. Преемственность и заимствование в праве (общетеоретические аспекты) : дис. … канд. юрид. наук. — Х., 2000.
22. Колодій А. М. Принципи права України : моногр. — К., 1998. — 208 с.
23. Цивільний кодекс України : комент. — Одеса, 2003.
24. Эклога. Византийский законодательный свод VIII в. / комент. и ввод. слово Е. Э. Липшиц. — М., 1965.
25. Еклога от Н. П. Благоев // Университетская библиотека. — № 122. — София, 1936.
26. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. — 2001. — № 11. — С. 98–103.
27. Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права. Львів, ПАІС 2012;
28. Римське право в Університеті Святого Володимира [Текст] : у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0582-4. Кн. 1 / [уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий ; передм. І. С. Гриценка, В. А. Короткого]. – 2010. – XLVII, 478 с. – 2000 экз. – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
29. Римське право в Університеті Святого Володимира [Текст] : у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0582-4. Кн. 2 / [уклад.І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – 2010. – 430 с. – 2000 экз. – ISBN 978-966-06-0584-8 (кн. 2)
30. Шаркова, Ірина Миколаївна. Римське приватне право (казуси добросовісності) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Шаркова ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – К. : НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 103 с. – Бібліогр.: с. 81-91. – 300 экз. – ISBN 978-966-483-738-2
31. Римське право і сучасність [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., 6 черв. 2014 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад”, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд. Н. С. Адаховська]. – Одеса : Фенікс, 2014. – 221 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 100 экз. – ISBN 978-966-438-805-1
32. Макарчук, Володимир Степанович. Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Ін-т права та психології. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Атіка ; Харків : Право, 2015. – 255 с. – 300 экз. – ISBN 966-8074-51-3 (Атіка). – ISBN 978-966-458-768-3 (Право)
33. Римське право і сучасність [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 травня 2015 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т” ; [упоряд.: І. В. Давидова, Б. В. Фасій, К. І. Спасова ; за заг. ред. Є. О. Харитонова]. – Одеса : Фенікс, 2015. – 300, [8] с. – Бібліогр. в кінці ст. – 100 экз. – ISBN 978-966-438-893-8

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

1. Конституція України // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Цивільний кодекс України// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника // Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім.І.Франка // Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/

6. Національна історична бібліотека України НАН України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу: http://history.org.ua

Матеріали

 

Робоча програма

ПЛАН_ПРАКТИЧНИХ_ЗАНЯТЬ_ФЕДУЩАК-ПАСЛАВСЬКА

Комплекс навчально-методичного забезпечення_Історія розвитку інститутів приватного права

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму