Міжнародні стандарти кримінально – правової охорони прав людини

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Денькович О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Денькович О. І.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони прав людини» є ознайомлення студентів із системою міжнародних стандартів кримінально-правової охорони прав людини, зокрема з правовими позиціями Європейського суду з прав людини щодо  інтерпретації Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, для формування компетентностей, необхідних для застосування КК України.

Юрист, який прагне бути конкурентоспроможним на міжнародному ринку праці, не може обмежуватись знанням лише стандартів національної правової системи України.  Адже в умовах глобалізаційних процесів правові системи різних держав світу тісно переплітаються, а спільні для них правові принципи, ідеї («кістяк» демократичних правових систем) знаходять своє відображення у міжнародних актах.

Суди України під час розгляду кримінальних справ активно застосовують такі міжнародні стандарти, зокрема Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод в інтерпретації Європейського Суду з прав людини. Також міжнародний конвенційний механізм надає можливість особі звернутись за захистом її прав до органів міжнародної юстиції у випадку, якщо на національному рівні її права, гарантовані міжнародними актами, було порушено.

Тому в нинішніх умовах без знання і розуміння міжнародних стандартів, без вміння застосовувати національне кримінальне законодавство у світлі цих ідей неможливо забезпечити належне представництво та захист прав клієнта.

Завдання курсу:  Цей курс розроблено таким чином, щоб сформувати у його слухачів компетентності, необхідні для застосування та тлумачення кримінально-правових норм крізь призму міжнародних стандартів охорони прав людини, зокрема  Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини, а саме:

 • здатності застосовувати принципи верховенства права, відображені у міжнародних актах, у процесі застосування кримінально-правових норм та вдосконалення кримінального закону;
 • здатності аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини у процесі застосування кримінально-правових норм та вдосконалення кримінального закону;
 • здатності використовувати сучасні міжнародні стандарти охорони прав людини під час конструювання кримінально-правових положень та в процесі застосовування інститутів кримінального права;
 • здатності обґрунтовувати та мотивувати рішення про застосування КК України з використанням міжнародних стандартів охорони прав людини, зокрема Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та правових позицій ЄСПЛ, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

Після завершення цього курсу студент буде знати та вміти:

 • оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх кримінально-правового регулювання у відповідності до міжнародних стандартів охорони прав людини;
 • дискутувати зі складних питань змісту кримінально-правових норм і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання крізь призму міжнародних стандартів охорони прав людини;
 • аналізувати взаємодію міжнародних стандартів кримінально-правової охорони прав людини з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права;
 • обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування з урахуванням міжнародних стандартів кримінально-правової охорони прав людини, зокрема правових позицій ЄСПЛ;
 • аналізувати та оцінювати практику застосування кримінально-правових норм крізь призму міжнародних стандартів кримінально-правової охорони прав людини.

Рекомендована література

Базова

 1. Дудаш Т.І. практика Європейського суду з прав людини: навчально-практичний посібник / Т.І. Дудаш. – К.: Алерта, 2013.- 368с.
 2. Сорока О. О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2015. 254 с.
 3. Хім’як Ю.Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини. Дис.. … к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Хім’як Юрій Богданович – кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. – Київ, 2011. – 261 с.
 4. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 2-е, випр., доп. – К.: Реферат, 2007. 848 с.
 5. Хилюк С. Правило NULLUM CRIMEN SINE LEGE в інтерпретації Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк. Підприємництво, господарство і право. 2013. №4. С. 47-52.
 6. Хилюк С.В. NULLA POENA SINE LEGE як складова принципу законності у практиці Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. №2.
 7. Хилюк С.В. Кримінально-правові аспекти правила non bis in idem у практиці Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 2012. №55. С.254-265.
 8. Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice. https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html
 9. Matti Joutsen. International standards and norms as guidance in the criminal justice system. https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No98/No98_VE_Joutsen.pdf
 10. Guide on Article 7 of the European Convention on Human Rights. «No punishment without law: the principle that only the law can define a crime and prescribe a penalty», 31 December 2021. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_7_ENG.pdf
 11. Report of the Research Division of the ECtHR. Article 7. The “quality of law” requirements and the principle of (non-)retrospectiveness of the criminal law under Article 7 of the 2019 https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_quality_law_requirements_criminal_law_Art_7_ENG.PDF

Допоміжна

 1. Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат. – 2011. – №8 (131). – С. 10-22.
 2. Антонюк Н.О. Злочини проти особи у роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду України / Н.О. Антонюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – No 51. – С. 298–307.
 3. Антонюк Н.О. Зміст поняття «житло» під час диференціації відповідальності за викрадення / Н.О. Антонюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – No 52. – С. 254–261.
 4. Антонюк Н.О. Імплементація міжнародно-правових норм про катування : [ Електронний ресурс ] / Н.О. Антонюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2010. – № 3. –– Режим доступу до документу : http://nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vlduvs/ 2010_3/v3_10_1_7.pdf.
 5. Брич Л. П. Питання кримінального права у рішеннях Європейського суду з прав людини // Практика Європейського суду з прав людини: загальнотеоретичні дослідження / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України ; редкол. : П. М. Рабінович та ін. — Серія І. Дослідження та реферати. — Вип. 21. — Л., 2009.
 6. Брич Л.П. Кримінальне законодавство України і практика його застосування у світлі європейських стандартів прав людини / Л.П. Брич // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 308 – 322.
 7. Брич Л.П. Обмеження у кримінальному праві України права громадян на поширення інформації / Лариса Павлівна Брич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2007. – Вип. 45. – С. 134–142.
 8. Броневицька О.М. Відповідність положень чинного Кримінального кодексу України про відповідальність за посягання на особисту свободу особи вимогам міжнародно-правових актів / О.М. Броневицька // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2010. – № 3. – С. 319 – 327.
 9. Буткевич О.В. Рішення Європейського суду з прав людини в українській правозастосовній практиці / О.В. Буткевич // Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — К. : Ред. журн. «Право України»,  –  Дод.  до журн. «Право України».  –  Вип. 1, ч. 3 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань: у 3 ч. – 2011. –  с. 5 – 29.
 10. Бущенко А. Захист від катувань, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження в практиці Європейського суду з прав людини // Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та жорстокому поводженню / Харківська правозахисна група. — X., 2003. — 160 с.
 11. Василаш В. До питання про джерела кримінального права /В. Василаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2004. – С. 356 – 358.
 12. Гацелюк В.О. Деякі аспекти імплементації Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у національне кримінальне законодавство / В.О. Гацелюк // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 2001. – №1. – С. 56 – 70.
 13. Гацелюк В.О. Проблеми коментування КК з позицій забезпечення реалізації принципу законності кримінального права / В.О. Гацелюк // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Матеріали міжнародної конференції «Проблеми коментування кримінального закону». – 2004. – № 2. – Додаток 2. – С. 190 – 195.
 14. Гацелюк В.О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції): монографія / МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ / В.О. Гацелюк. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 280 с.
 15. Горпинюк О.П. Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту приватності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.П. Горпинюк. – Л., 2011. – 19 с.
 16. Дем’яненко Ю.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості приватного життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ю.І. Дем’яненко. –  Х., 2008. – 20 с.
 17. Денькович О. І. Стандарти призначення покарання за Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод [Електронний ресурс] / О. Денькович // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Юридичні науки”Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – № 6. – Режим доступу : https://www.inter-nauka.com/issues/law2019/6/5233.
 18. Дудоров О.О., Мазур М.В. Реалізація принципу верховенства права у випадках застосування закону про кримінальну відповідальність:  постановка проблеми, міжнародний і зарубіжний досвід. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 139.  Електронний ресурс.  Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2017/36.pdf.
 19. Ефименко В. Европейский прецедент для Украины / В. Ефименко // Юридическая практика. – 2007. – № 45. – 15 листопада.
 20. Європейський суд з прав людини: судова практика. Науково-практичне видання. Додаток до журналу “Право України”. Заборона катувань. – Випуск 1, 2011. – 1 CD.
 21. Єпур Г.В. Впровадження міжнародно-правових актів в кримінальне законодавство України: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Єпур Григорій Володимирович. – Х., 2005. – 195 с.
 22. Зайцев Ю. Є. Про тонкощі використання в українській судовій практиці рішень Європейського суду з прав людини// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 11. – С 7-8.
 23. Зайцев Ю. Проблема якості закону в практиці європейського суду з прав людини / Ю. Є. Зайцев // Матеріали міжнародного форуму з практики Європейського суду з прав людини 30 листопада 2 грудня 2012 року. – Львів, 2012. С.181-187.
 24. Зайцев Ю. Стаття 3 Європейської Конвенції з прав людини: специфіка тлумачення та застосування / Ю. Зайцев // Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. – Київ: Український центр правничих студій, 2001. – С. 11 – 18.
 25. Ільченко І. Деякі питання застосування конвенції про захист прав і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини / І. Ільченко // Право Украни – 2009. – № 10. – С. 145 – 148.
 26. Капліна О. Проблеми правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. / О. Капліна // Вісник Академії правових наук України. – Х. : «Право». – 2007. –  № 2. – С.  187 – 197.
 27. Кваша О. О. Захист права на повагу до житла у практиці Європейського суду з прав людини / О. О. Кваша, Г. Ю. Рунов // Правова держава. – Вип. 18. – К. : Інститут держави і права НАН України, 2007. – С. 380 – 386.
 28. Кононенко В.П. «Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини» автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / В.П. Кононенко, 2009. – 19 с.
 29. Лутковська В. Європейські стандарти заборони катування / В.Лутковська // Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. – Київ: Український центр правничих студій, 2001. – С. 5-11.
 30. Мармазов В. Принцип stare decisis та динамічність практики Європейського суду з прав людини / В. Мармазов. // Право України. 2003. – № 2. –  С.140 – 142.
 31. Онопенко В. В. Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення. Доповідь на Міжнародній конференції «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України» // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 7.
 32. Павленко Т.А. Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя: автор. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. / Павленко Тетяна Анатоліївна – Львів. – –  20 с.
 33. Паліюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод.- К.: Фенікс, 2004. – 264 с.
 34. Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі : [Електронний ресурс] – Режим доступу до документу : http://library.nulau.edu.ua/REPOZITORII/UGOLOV_PRAVO_2/monogr_PONOMARENKO.htm
 35. Попов Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як переконливий прецедент: досвід Англії та України : [Електронний ресурс] /Ю. Попов / – Режим доступу до документу : http://popov-yuyu.narod.ru/ 28_ECHR_case-law.htm.
 36. Попович В.П. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України: дис. канд. … юрид. Наук : 12.00.08 / Попович Віталія Петрівна. – Л., 2010. – 322 с.
 37. Присяжнюк І.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості житла або іншого володіння особи в Україні: автор. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Присяжнюк Іван Іванович. – К., 2010. – 19 с.
 38. Прокопчук Т. Міжнародні стандрати кримінально-правової охорони інформації з обмеженим доступом / Т. Прокопчук. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 3. С. 232-239.  Електронний ресурс.  Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/3/39.pdf.
 39. Рабінович П.М. Поняття злочину і покарання в інтерпретації Страсбурзького Суду // Юридичний вісник України. – 2007. – № 14.
 40. Рабінович П.М. Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації Європейського суду з прав людини // Право Україні . – 2011. – №9.
 41. Раданович Н.М. До питання про відповідність законодавства України Європейській Конвенції про захист прав та основних свобод людини / Н.М. Раданович // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – Випуск 35. – Львів. – 2000. С. 5 – 9.
 42. Соловйов О. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Стразбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти) : втореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “теорія та історі я держави і права” / О.В. Соловйов.- Л., 2011. – 20с.
 43. Соловйов О. Застосування практики страсбурзького суду як джерела права в Україні : деякі проблемні аспекти / О. Соловйов // Право України. – 2010. – № 10. – С. 207 – 213.
 44. Соловйов О. Кримінальне обвинувачення у справах публічно-правового характеру (практика Європейського суду з прав людини) // Право України. – 2005. – № 2. – С.121–124.
 45. Соловйов О.В. Фактична нормативність рішень Європейського суду з прав людини і чинники, що її обумовлюють / О.В. Соловйов // Права людини. – 2006. – № 22. – [ Електронний ресурс]. – режим доступу до документу : http://www.khpg.org/index.php?id=1154523190.
 46. Хилюк С.В. Nullum crimen sine lege у практиці Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Проблеми державотворення і захисту прав людини: Матеріали ХІХ звітної науково – практичної конференції 7-8 лютого 2013 року /Л.: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013.
 47. Щербіна А. міжнародні стандарти кримінально-правової охорони нормальної роботи автоматизованої системи документообігу суду.  Юридичний вісник. 2021. № 2. С. 219-229.  Режим доступу: http://yurvisnyk.in.ua/v2_2021/26.pdf

Інформаційні ресурси

Верховна Рада України

http://www.rada.kiev.ua/

Верховний Суд України

http://www.scourt.gov.ua/

Вищий Господарський суд України

http://www.arbitr.gov.ua/

Кабінет Міністрів України

http://www.kmu.gov.ua/

Міністерство юстиції України

http://www.minjust.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень України –  www.reyestr.court.gov.ua/

Європейський суд з прав людини – http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

 

Матеріали

Міжнародін стандарти кримінально-правової охорони_робоча навчальна програма

Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони прав людини_Робоча програма 2022

Силабус:

Завантажити силабус