Яновицька Галина Богданівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

цивільне право, договірне право

Курси

Публікації

Статті, що опубліковані у наукових фахових виданнях:

1. Яновицька Г. Б. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні: монографія. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 400 с.
2. Яновицька Г. Б. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2006. № 1. С. 99–104.
3. Яновицька Г. Б., Миськів М. М. Особливості договору з надання медичних послуг. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2007. № 1. С. 58–62. (Особистий внесок: постановка завдання, аналіз законодавства та правових наукових джерел, формулювання висновків, фінальна вичитка).
4. Яновицька Г.Б. Особливості відшкодування майнових збитків, завданий злочином. Українське право. 2008. №1. С. 139-142.
5. Яновицька Г. Б. Проблемні питання цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану споживачу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. Спеціальний випуск. 2010. № 929. С. 257–261.
6. Яновицька Г. Б. Порядок та особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок незаконних дій (бездіяльності) судових та правоохоронних органів. Проблеми правового забезпечення реалізації функцій державного управління і місцевого самоврядування: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія “Право”. Т.І, вип. 2. Донецьк, ДонДУУ, 2010. С. 82-88.
7. Яновицька Г. Б. Право споживача на безпеку придбаної продукції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Львів: ЛьвДУВС, 2013. Вип. 3. С. 163–170.
8. Яновицька Г. Б. Права споживача у разі укладення та виконання кредитно-фінансових договорів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 807. С. 41–45. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnulpurn_2014_807_9.pdf.
9. Яновицька Г. Б. Права споживача у разі укладення договору на відстані. Наукові праці національного університету «Одеська юридична академія». Т. XIV. Одеса: Юридична література, 2014. С. 284–292.
10. Яновицька Г. Б. Право споживача на належну якість продукції. Вісник Національної академії прокуратури України. Національна академія прокуратури України. 2015. № 3 (41). С. 46–50.
11. Яновицька Г. Б., Верхола Ю. В. Стандартизація та сертифікація як засоби забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Львів: ЛьвДУВС, 2015. Вип. 2. С. 97–107. (Особистий внесок: постановка завдання, аналіз законодавства та правових наукових джерел, формулювання висновків, фінальна вичитка).
12. Яновицька Г. Б. Право споживачів на інформацію щодо харчових продуктів за законодавством України та ЄС. Науковий журнал «Приватне та публічне право». 2018. № 3. С. 17–21.
13. Яновицька Г. Б. Фізична особа як споживач за договором особистої охорони. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2018. Т. 1. № 49. С. 169–171.
14. Яновицька Г. Б. Правове регулювання гарантійних зобов’язань за законодавством ЄС та України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 2. С. 92–96.
15. Яновицька Г. Б. Міжнародно-правові принципи захисту прав споживачів у цивільному праві України. Право та державне управління: збірник наукових праць. 2018. № 2. С. 77–82.
16. Яновицька Г. Б. Споживчий характер підрядних договорів. Правові новели: науковий юридичний журнал. 2018. № 4. С. 122–129.
17. Яновицька Г. Б. Споживач-замовник як сторона договору консалтингу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. Вип. 31. 2018. С. 92–95.
18. Яновицька Г. Б. Споживач у правовідносинах прокату. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: науковий збірник Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. 2018. № 2. С. 26–30.
19. Яновицька Г. Б. Альтернативні способи врегулювання спорів за участю споживачів. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2019. № 3. С. 58–63.
20. Яновицька Г. Б. Несправедливі умови у споживчих договорах. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: науковий збірник Дніпровського національного університету імені О. Гончара. 2019. № 4. С. 67–71.
21. Яновицька Г. Б. Окремі аспекти захисту прав споживачів у проєкті Закону України «Про захист прав споживачів». Юридичний науковий електронний журнал. Електронне видання. Запоріжжя. №8. 2021. С. 117 -121.
22. Яновицька Г. Б. Підстави та правові наслідки визнання споживчого договору недійсним. Нове українське право. №.1. 2022. С.76-81

a. Статті в іноземних виданнях:
23. Yanovytska G. Die Erprobung des ABGB im Gebiet Galiziens und sein Einfluss auf die heutige Zivilgesetzgebung in der Ukraine. 200 Jahre ABGB – Ausstrahlungen Die Bedeutung der Kodifikation fur andere Staaten und andere Rechtskulturen. Wien, 2011. Manzsche Verlags – und Universitatsbuchhandlung. P. 149–155.
24. Janiwitska H. Cywilno-prawne problemy implementacji europrjskich standardow w ustawodawstwo Ukrainy. Wydawnictwo KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. Lublin, 2015. S. 301–311.
25. Janiwitska H. Integracja europejska Ukrainy w kontekscie bezpieczenstwa socjalnego Bezpieczenstwo prawne panstw demokratycznych w procesie integrasji europejskiej: Polska-Slowacja-Ukraina, Lublin, 2016. S. 177–183.
26. Яновицкая Г. Б. Гражданско-правовая защита прав потребителей по законодательству Украины. Транспортное право. Азербайджан. Баку, 2014. № 3. С. 105–114.
27. Yanovytska Halyna. Some aspects of cosumer rights protection in state authorities. Visergrad journal on human rights. Bratislava, 2017. № 3. S. 222–227.
28. Яновицка Г. Право потребителя на качество и безопасность продукции по законодательству Украины. Правовой журнал «Legea si Viata». 2018. № 8\2. С. 148–151.
29. Yanovytska Halyna. Consumer Agreement in the System of Civil Contracts. ReOS. Vollständige Ausgabe. 2018. S. 19–27. URL: http://www.reos.uni-goettingen.de/?p=802.
30. Yanovytska Halyna. Legal status of the consumer (patient) under the contract for provision of medical services by the program of state guarantees for medical care of the population. European political and law discourse. 2018. Vol. 5. Is. № 2 . S. 321–327.
31. Яновицька Галина. Приватне право України на шляху до Євроінтеграції. Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy. Wydawnictwo KUL. Люблін, 2018. С. 43–49.
32. Yanovytska H., Yanovytska A. Legal Regulation of Perishable Foodstuffs Transportation. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S. l.], v. 10, n. 7, 2019. Р. 2162–2169 (Особистий внесок: постановка завдання, аналіз законодавства та правових наукових джерел, формулювання висновків, фінальна вичитка).
33. Yanovytska H., Kossak V. Foreign Investment in Ukraine: Types and Forms. International Journal of Criminology and Sociology. 2020. Vol. 9. Р. 3057–3065. (Особистий внесок: постановка завдання, аналіз законодавства та правових наукових джерел, формулювання висновків, фінальна вичитка).

Праці апробаційного характеру:
34. Яновицька Г. Б. Щодо розмежування договірної та позадоговірної цивільно-правової відповідальності. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Тернопіль, 13 квітня 2007 р.). Тернопіль, 2007. С. 90–94.
35. Яновицька Г. Б. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів. Актуальні проблеми підготовки фахівців для підрозділів Державної служби боротьби з економічними злочинами: матеріали третьої звітної наукової конференції (м. Львів, 6 березня 2009 р.). Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2009. С. 67–70.
36. Яновицька Г. Б. З’ясування понять «компенсація» та «відшкодування»: порівняльно-правовий аспект. Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та галузеві аспекти: матеріали II Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 28 травня 2010 р.). Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2010. С. 448–452.
37. Яновицька Г. Б. Участь громадян та їх об’єднань у забезпеченні захисту прав споживачів. Актуальні проблеми цивільного права: матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті О. А. Пушкіна. (м. Харків, 13–14 травня 2011 р.). Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2011. С. 168–170.
38. Яновицька Г. Б. Система державних органів, що забезпечують захист прав споживачів. Римське право і сучасність: матеріали міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 28 травня 2011 р.), Ч. 1. Півден. регіон. центр НАПрН України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Ужгород. нац. ун-т. Одеса, 2011. С. 109–111.
39. Яновицька Г. Б. Право споживача на безпеку товарів. Ольвійський форум-2011: стратегії України в геополітичному просторі: збірник міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 8–12 червня 2011 р.). Миколаїв, 2011. С. 106–107.
40. Яновицька Г. Б. Право споживача на інформацію про продукцію, що містить ГМО. Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект: збірник Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (VIІІ Прибузькі юридичні читання) (м. Миколаїв, 23–24 листопада 2012 р.). Миколаїв: Іліон, 2012. С. 297–298.
41. Яновицька Г. Б. Особливості неюрисдикційної форми захисту порушених суб’єктивних прав і законних інтересів споживача. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 12 червня 2013 р.). Львів, 2013. С. 300–301.
42. Яновицька Г. Б. Право споживача на пред’явлення позову. Питання вдосконалення господарського та цивільного процесуального законодавства України: тези міжкафедрального круглого столу (м. Львів, 11 жовтня 2013 р.) Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2013. С. 138–142.
43. Яновицька Г. Б. Гармонізація національного законодавства і законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів. Міжнародне, національне та наднаціональне право: проблеми конвергенції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13 грудня 2013 р.). Одеса, 2014. С. 275–278.
44. Яновицька Г. Б. Окремі аспекти адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів. Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 6–7 червня 2014 р.). Херсон. 2014. С. 87–90.
45. Яновицька Г. Б. Сертифікат якості – основа безпечності продукції для споживача. Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: збірник міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 30–31 травня 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 59–62.
46. Яновицька Г. Б. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23–24 січня 2015 року). Одеса: Громадська організація «Причорноморська фундація права», 2015. С. 34–37.
47. Яновицька Г. Б. Права споживача у разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями. Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20–21 трав. 2016 р.). Одеса, 2016. С. 244–249.
48. Яновицька Г. Б. Наділення суб’єктів цивільних правовідносин правовим статусом споживача. Ольвійський форум-2018: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: збірник міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7–10 червня 2018). Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили. 2018. С. 45–47.
49. Яновицька Г. Б. Припинення дії, яка порушує право як спосіб захисту прав споживачів. Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали ХХІV науково-практичної конференції (м. Харків, 30 травня 2020 р.). Харків, 2020. С. 486–487.
50. Яновицка Г.Б., Мамедов Рашад Юсиф оглы. Правовой статус потребителя в договорных отношениях по законодательству Азербайджанской республики и Украины. European scientific discussions. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 795-800. URL: https://sciconf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-europeanscientific-discussions-1-3-fevralya-2021-goda-rim-italiya-arhiv.
51. Споживач як сторона непоіменованого договору. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІI звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. 259 с. С.195-197
52. Яновицька. Особливості змісту договорів у відносинах зі споживачем. Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України: концепція, напрями, перспективи. Збірник статей і тез Х міжнародний цивілістичний форум. Київ. 2020. С. 179 – 182.
53. Матвєєвські читання 22 жовтень 2021 р. Цивільно-правова відповідальність суб’єкта підприємницької діяльності за якість реалізованої споживачеві продукції https://www.facebook.com/civil.knu/

54. Академічний дискурс методології приватного права: до 25-річчя НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака,» 3 грудня 2021 р.
55. Сучасні інструменти викладання цивілістичних дисциплін для здобувачів юридичної освіти. Scientific and pedagogical internship “Modern European methods of organizing the educational process for law students”: Internship proceedings, Sep. 6 – Oct. 17, 2021. Wloclawek: “Baltija Publishing”. 2021. P. 66-69.
56. Яновицька Г.Б. Семінар 02.06.2022 «Психологія інформаційної пропаганди». ГО «Центр трансперсональної психології».

Підручники, посібники:
57. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред.
В. М. Коссака. Київ: Істина, 2004. 976 с. (коментар до § 1 глави 82).
58. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Вид. 2-ге, змін. і доп. / за ред. В. М. Коссака. Київ: Істина, 2008. 992 с. (коментар до § 1 глави 82.).
59. Цивільне право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 468 с. (Глави 27–28).
60. Цивільне право України: підручник: в 2 т. / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів: Новий Світ-2000, (Т. 1) 2014. 444 с. (Передмова).
61. Цивільне право України: підручник: в 2 т. / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів: Новий Світ-2000, (Т. 2) 2014. 428 с. (Глави 27–28).

Біографія

Вища освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка (1996).
Кандидатська дисертація: «Відновлення майнових прав незаконно засуджених і реабілітованих громадян» (2005).
Докторська дисертація: «Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні» (2021).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!