Яновицька Галина Богданівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

цивільне право, договірне право

Курси

Публікації

1. Яновицкая Г.Б. Гражданско-правовая защита прав потребителей по законодательству Украины. //Транспортное право. Азербайджан. Баку. – 2014. #3. – С. 105-114.
2. Яновицька Г. Б. Права споживача у разі укладення договору на відстані./ Яновицька Г.Б // Наукові праці національного університету “Одеська юридична академія”. Т. XIV. Одеса. “Юридична література”. 2014. – С. 284-292.
3. Яновицька Г. Б. Право споживача на належну якість продукції. /Яновицька Г.Б. // Вісник Національної академії прокуратури України. – Національна академія прокуратури України. 2015. – # 3 (41). – 2015. – С. 46 – 50.
4. Janiwitska H.Integracja europejska Ukrainy w kontekscie bezpieczenstwa socjalnego Bezpieczenstwo prawne panstw demokratycznych w procesie integrasji europejskiej: Polska-Slowacja-Ukraina Lublin 2016. S. 177-183
5. Halyna Yanovytska. Some aspects of cosumer rights protection in state authorities // Visergrad journal on human rights. Bratislava. – № 3. – 2017. – S.222-227.
6. Яновицька Г.Б. Права споживача у разі укладення договору поза офісними та торговельними приміщеннями /Г.Б. Яновицька/Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського. Одеса. 20-21 травня 2016. Одеса. «Астропринт». – С. 224- 250
7. Яновицька Г.Б. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні: монографія. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 400 с.
8. Яновицька Г.Б. Несправедливі умови у споживчих договорах. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. №4. 2019. С.67-71.
9. YANOVYTSKA, Anna; YANOVYTSKA, Halyna. Legal Regulation of Perishable Foodstuffs Transportation. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 7, 2019. p. 2162 – 2169.

Біографія

Вища освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка (1996).
Кандидатська дисертація: «Відновлення майнових прав незаконно засуджених і реабілітованих громадян» (2005).
Докторська дисертація: «Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні» (2021).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!