Липитчук Ольга Василівна

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olha.lypytchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Судова система і судочинство міжвоєнної Польщі.

Курси

Публікації

1. Судді у міжвоєнній Польщі: правовий та соціальний статус. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2001. №1 – С. 24 – 31.
2. Суди присяжних у Галичині в 1930-х роках. Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2001. – Вип.36 – С. 125 – 128.
3. Надзвичайні суди та їх роль у судовій системі міжвоєнної Польщі. Науковий вісник. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С. 25 – 28.
4. Судова система Другої Речі Посполитої : основні періоди розвитку (1918 – 1939 рр.). Право України. – 2001. №6. – С. 109 – 112.
5. Діяльність польських судів на західноукраїнських землях (1921 – 1939 рр.). Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 2001. – №11. – С. 117 – 122.
6. Юлій Макаревич – видатний представник Львівської школи кримінального права. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2001. – С. 48 – 50.
7. Національні права українців у польському судочинстві міжвоєнного періоду. Наукові зошити історичного факультету. – Львів, 2001. – Вип. 4. – С. 235 – 243.
8. Структура та діяльність судів праці в міжвоєнній Польщі. Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 192 – 200.
9. Об’єднання польських юристів та їх діяльність (1918 – 1939 рр.). Pólska – Ruś –Ukraina – jedenaściewieków sąsiedztwa. – Lublin; Lwów, 2002. – S. 127 – 133.
10. Польський кримінально-процесуальний кодекс 1928 р. та його характеристика. Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 143 – 151.
11. Основні засади та оцінка польського цивільного процесуального кодексу 1930 р. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13 – 14 лютого 2003 р.) – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 286 – 290.
12. Третейське судочинство в міжвоєнній Польщі (1918 – 1939 рр.) Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2004. Вип. 39 – С. 155 – 160.
13. Адольф Червінський – відомий галицький юрист і громадський діяч першої половини ХХ ст. Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2005. Вип. 41. – С. 93 – 98.
14. Товариство Українсько-Радянських правників у Львові (1909 – 1939 рр.) Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 68 – 70.
15. Соціологічні дослідження в кримінальному судочинстві: досвід польських вчених міжвоєнного періоду. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2006. – С. 88 – 90.
16. Правове становище неповнолітніх у Польському судочинстві у міжвоєнній Польщі. Вісник львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2006. Вип. 34. С. 56 – 66.
17. Правовий статус Української Греко-католицької церкви в міжвоєнний період Польщі 1918 – 1939 рр. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2007. – С. 111 – 112.
18. Діяльність духовних судів в міжвоєнній Польщі (1918 – 1939 рр.). Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2008. – С. 62 – 64.
19. Роль часопису «Glos Sąndownictwa» в організації і розвитку судової системи міжвоєнної Польщі (1929 – 1939 рр.). Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. Львів, 2009. – С. 68 – 79.
20. До питання про соціологічні дослідження в кримінальному судочинстві: досвід польських вчених міжвоєнного періоду. Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 40 – 50.
21. Польський Кримінальний кодекс 1932 р. та його характеристика. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Вип. 4. Львів, 2010. – С. 77 – 87.
22. Судова статистика в міжвоєнній Польщі (1918 – 1939 рр.). «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2010. – С. 67 – 69.
23. Найвищий суд в міжвоєнній Польщі: організація та діяльність. «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2011. – С. 76 – 78.
24. Формування інститутів повітряного права України. Матеріали І міжнародної наукової конференції, Київ, НАУ, 24 лютого 2011 р. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 460 с. Ст. 348 – 349.
25. Б.Й. Тищик, А.В. Кольбенко, О.В. Липитчук . Історія держави і права зарубіжних країн. Програма курсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2010. – 28 с.
26. Тищик Б.Й., Липитчук О.В., Моряк-Протопопова Х.М. : Методичні вказівки по написанню курсових і контрольних робіт. Тематика курсових робіт для студентів юридичного факультету. Львів: Юридичний факультет Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, 2010. – 28 с.
27. Липитчук О. Суд і судочинство Республіки Польща 1918 – 1939 рр. Методичні матеріали для студентів юридичного факультету. Львів: Юридичний факультет Львівського нац.. факультету імені Ів. Франка, 2011. – 87с.
28.Липитчук О. В. Лешкович Н. О.// Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. 2012р. Випуск 13. с.189-199.
29.Липитчук О. В. Система і компетенція органів самоврядування в Першій Речі Посполитій( друга половина XVI-XVIII ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVIII регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012р.- Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2012р.-с. 94-95.
30.Липитчук О.В. Органи станового самоврядування в Першій Речі Посполитій// Матеріали II Міжнародної наукової конференції: ” Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичні та практичні аспекти”. 24 лютого 2012 р. Київ. с. 61-62.
31.Липитчук О.В. // Система та компетенція органів територіального самоврядування в Польській Республіці(1918-1939рр.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 58, 2013р. с. 74-80
32.Липитчук О. В. // Проблема Російської державності: цивілізаційний підхід.// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIX звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013р.- Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013р. с. 49-52.
33.ЛипитчукО. // Правові механізми захисту від авіаційних шумів в законодавстві України// Третя міжнародна наукова конференція ” Транспортне право в XXI столітті”. 21 лютого 2013р. Київ. Національний авіаційний університет.с. 485-487.
34.Липитчук О. Лешкович Н. // Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії ( друга половина XIX –початок XX ст.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 59, 2014р. с. 92-101.
35.Липитчук О. В. Лешкович Н. А. // Суд і судочинство в Росіїї після Судової реформи 1864р.// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 1. 2014р. с. 44-54.
36.Липитчук О. Лешкович Н. Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії . // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. 2014р. Випуск 60. с. 81-90.
37.Липитчук О. Система покарань після Судової реформи 1864 року в Росії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XX звітної науково-практичної конференції. 6-7 лютого 2014р.Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014р. с. 97-100.
38.Липитчук О. ” До питання досвіду польських вчених-юристів щодо соціологічних досліджень в кримінальному судочинстві у міжвоєнний період”. // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів. Матеріали науково-практичної конференції. 7-8 листопада 2014р. Івано-Франківськ. с. 69-75.
39.O. Lypytcnuk. Sosio-Legal aspekts of justice status in interwar Poland (1918-1939) // ” Legea si Viata”. Международний научно-практический правовой журнал ” Закон и Жизнь”. Республика Молдова- Одесса. Випуск 11-3. 2015г. с. 73-77.
40. О. Липитчук //Соціально-правові аспекти статусу суддів у міжвоєнній Польщі (1918-1939рр.)// Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 61 .2015р. с. 151-162.
41. Липитчук О. // Державно-правовий розвиток Нідерландів у XX столітті.// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XXI звітної науково-практичної конференції. 12-13 лютого 2015р. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015р. с. 101-105.
42. Липитчук О. Державно-правовий розвиток Литви у XX столітті. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XXII звітної науково-практичної конференції. Частина 1. 4-5 лютого 2016р. с. 74-77.

43.Липитчук О. Західноукраїнська Народна Республіка: міжнародна діяльність (до 100-річчя утворення) [Електронний ресурс] / О. Липитчук, Н. Лешкович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 54-64. – 

44.Липитчук О. Злочини та покарання у міжвоєнній Польщі (1918–1939 років) [Електронний ресурс] / О. Липитчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 42-50.

Навчально-методичні праці
45. Липитчук О. В. Моряк-Протопопова Х.М. ” Салічна правда- пам’ятка ранньофеодального права франків”. Навчально-методичні матеріали для студентів юридичного факультету. Видання Львівського національного університету імені Івана Франка. Юридичний факультет. Львів. 2012р. 28с.
46.Липитчук О.В. Бойко І. Й. Становлення і розвиток інституту інтелектуальної власності в Україні. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Видання Львівського національного університету імені Івана Франка. Юридичний факультет. Львів 2013р. 24 с.
47.Липитчук О. В. Тищик Б. Й. Кольбенко А. В. Історія держави і права зарубіжних країн. Плани семінарських занять, рекомендована література та методичні вказівки для студентів юридичного факультету. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2014р. 32 с.
48. Липитчук О.В. Тищик Б. Й. Кольбенко А. В. Історія держави і права зарубіжних країн. Програма курсу для студентів юридичного факультету. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка . 2016р. 30 с.
49. Тищик Б.Й. Липитчук О.В. Моряк-Протопопова Х. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Методичні вказівки по написанню курсових і контрольних робіт для студентів юридичного факультету. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2015р. 32 с.

50. Липитчук О. В. Суддя у міжвоєнній Польщі: правові та морально-психологічні вимоги (1918-1939 роки) / О. В. Липитчук // Вісник ЛНУ серія юридична. ЛНУ юридичний факультет. Львів. – 2020. – Випуск 71. C. 42-52.

51. Липитчук О.В. Тенденції розвитку волонтерського руху в Україні. Proceedings of the 3 rd International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC PARADIGM IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGIES AND SOCIETY DEVELOPMENT GENEVA, SWITZERLAND26-28.07.2022. № 118 | July, 2022. GENEVA2022. С.180-188.

52. ЛипитчукО. В. Історія держави іправа зарубіжних країн.Плани семінарських занять,рекомендована література та методичні вказівки для студентів юридичного факультету. /Тищик Б.Й. О. Липитчук, А. Кольбенко, Г. ФедущакПаславська Гутів Б.І.// Методична програма. ЛНУюридичний факультет. Львів. – 2020. – C. 1-32.

Біографія

Народилась у 1975 р. у м. Вінниця. Закінчила юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1996 р.

У 1997 – 2001 рр.  навчалася в аспірантурі. З 2004 р. – кандидат юридичних наук. Тема кандидатської дисертації: “Система судових органів та судочинство Республіки Польща (1918 – 1939 рр.)”

З 2004 р. працювала на посаді асистента кафедри Основ права України юридичного факультету. З 2006 р. працює на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень на посаді доцента.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри  історії держави, права та політико-правових вчень.

Автор понад 50 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!