Становлення інституту права інтелектуальної власності в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Липитчук О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Липитчук О. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна з даного спецкурсу має завданням повний, всебічний і об’єктивний аналіз процесів зародження, становлення і розвитку законодавства України про інтелектуальну власність. Особлива увага звертається на ґрунтовний аналіз історичних першоджерел та їх характеристику.

Рекомендована література

1. Андрієвський А. Маєткові відносини подружжя в українському праві / А. Андрієвський. – 1934. – Ч.1. – С. 8-9.
2. Андрієвський О. Розвід подружжя по взаємній згоді / А. Андрієвський // Український науковий з’їзд у Празі, 3-7 жовтня 1926 р. – Прага, 1928. – С. 35.
3. Бабаскін А.Ю, Цивільний кодекс УРСР/України 1963 р. / А. Ю. Бабаскін // Юридична Енциклопедія : в 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: “Укр. енцикл.”, 2004. – Т.6: Т-Я. – С.368.
4. Бабій Б.М. Українська радянська держава в період розбудови народного господарства (1921-1925 рр.) / Б.М. Бабій. – К., 1961. – 384 с.
5. Бараболяк Д. Договори: позички, винагородження й переховування у польському кодексі зобов’язань / Д. Бараболяк. – 1934. – Ч.3. – С. 10–17.
6. Бардах Ю. История государства и права Польши / Юлиуш Бардах, Богуслав Леснодорский, Ми хал Пиетрчак. – М., 1980. – 559 с.
7. Бедрій М. Особливості розгляду цивільних справ в українському копному судочинстві (XIV–ХVІІІ ст.) / М. Бедрій // Підприємництво, господарство і право. –2011. – № 10. – С. 6–9.
8. Блаватский В.Д. Пантикапей. Очерки столицы Босфора / В.Д. Блаватский. – М., 1964. – 216 с.
9. Бланцуа А.В. Інститут «старини» й «новини» в правових та економічних джерелах Великого князівства Литовського (друга половина ХV–ХVІ ст.) / А.В. Бланцуа, Д.П. Ващук // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 11–15.
10. Бланцуа А.В. Матеріали до реєстру земельних контрактів волинської шляхти (друга половина XVI ст.) / Бланцуа А.В. – К. : Інститут історії НАН України, 2005. – 97 с.
11. Бланцуа А.В. Особливості кредитних операцій на Волині у другій половині XVI ст. / А.В. Бланцуа // Український історичний збірник. – 2002. – Вин. 5. -К., 2003. -С. 71-77.
12. Боброва Д.В. Цивільне право України і Д.В. Боброва. – К., 2002. – Кн. 1.
13. Бойко І. Джерела права Галицько-Волинської держави (1199–1349 рр.) Ігор Бойко // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2006. – Вип.42. – С.59–65.
17. Бойко І. Договірне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. / І Бойко // Право України – 1998. – № 5. – С. 98-100.
18. Бойко І. Застосування вірменського права на території України (XIV— XVIII ст.) / Ігор Бойко // Вісник Львів. ун-ту внутрішніх справ. – 2002. – № 1. – С.4–11.
19. Бойко І. Основні положення вірменського феодального права за Судебником Мхітара Гоша / І. Бойко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2002. – Вип.37. – С.156-161.
20. Бойко І.Й. Правове регулювання спадкування у Галичині в складі Польського королівства (1349-1569 рр.) / І. Й. Бойко // Підприємництво, господарство і право – 2008 (151). – № 7. – С.87–90.
21. Бойко І. Й Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин у Галичині в складі Польського королівства (1349–1569 рр.) / І. Й. Бойко // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – Сер. “Юрид. науки”. – 2007. – Т.20 (59). – № 2. – С.28-33.
22. Бойко І. Й. Розвиток зобов’язального права у Галичини в складі Польського королівства (1349-1569 рр.) / I. Й. Бойко // Держава і право : зб. наук, праць : юрид. і політ, науки. – 2007. – Спецвипуск. – С.311-317.
23. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини : навчальний посібник для студентів вищих та середніх спеціальних юридичних навчальних закладів і факультетів / І.Й. Бойко – Львів, 2000. – 120 с.
24. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині в складі Польського Королівства (1387–1569): монографія / І.Й. Бойко. – Львів : Видав, центр ДНУ імені Івана Франка, 2010. – 344 с.
25. Бойко І.Й. Зобов’язальне право Гетьманщини за “Правами, за якими судиться малоросійський народ” 1743 р. / І.Й. Бойко. – Львів : Світ, 1998. – 52 с.
26. Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині в складі Польського Королівства (1519–1569 рр.): монографія / І.Й. Бойко. – Львів, 2009. – 628 с.
27. Бойко І.Й. Право власності за Кодексом українського права 1743 р / І.Й. Бойко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні – Львів, 1997. – С 129-131.
28. Бойко І.Й Формування та функціонування державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського Королівства (1387–1569 рр. ) автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид, наук . спец. : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / І.Й. Бойко. – Львів, 2011.
29. Бойко І.Й. Цивільне право Гетьманщини за кодексом 1743 р : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень» / І.Й. Бойко – Львів, 1999. – 18 с.
30. Бондарук Т.І. Західно-руське право : дослідники і дослідження / Бондарук Т.І. – К., 2002. – 214 с.
31. Бондарук Т.І. Концепція західноруської школи права та її вплив на розвиток української правової думки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Бондарук Т.І. – К., 1995. – 16 с.
32. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн / Л.М Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004. – С.484-485.
33. Будзилович І. Оренді землі в Україні (історико-правознавчий нарис) / І. Будзилович, А. Юрченко // Право України. – 1994. – № 10. – С. 63-67.
34. Валиконите И. Литовский Статут – один из важнейших источников истории положения женщин в Великом княжестве Литовском // Первый Литовский Статут 1529 года : материалы республиканской научной конференции, посвященной 450-летию Первого Статута / И. Валиконите. – Вильнюс, 1982 – С.43.
35. Ванечек В. История государства и права Чехословакии / В. Ванечек. – М.: Юридическая литература, 1981.
36 Василенко Г.К. Велика Скіфія / Г.К. Василенко. – К. : Вид-во т-ва «Знання» України, 1992. – 48 с.
37 Василенко М. Матеріали до історії українського права : [ у 2 т.] / Микола Василенко, – К., 1929. – 335.
38. Василенко М.П. Як скасовано Литовського Статута (з історії кодифікації західно-руського та вкраїнського права) / Микола Василенко // Микола Василенко. Вибрані твори у трьох томах. – Том 2. Юридичні праці. – К. : Юридична думка, 2006. – С.286-353.
39. Васильев С Припинення шлюбу: історико-правові аспекти / С. Васильєв // Право України. – 1998. – № 2. – С. 98-101.
40 Вергановський В. Про побічну інтервенцію / В.Вергановський. – Львів, 1903.
44. Вістник Державних законів і розпорядків Західної Области Української Народної Республіки. – Вип. 1. – 31 січня 1919 р. – С.2-3.
46. Владимирский-Буданов М.Ф Очерки изь исторіи Литовско-Русского права. – Часть III. Крестьянское землевладение вь Западной Россіи до половины XVI в. / М.Ф. Владимирский-Буланов. – Кіевь, 1893. – С.29.
47. Владимирский-Буданов М.Ф Заставное владение / М.Ф. Владимирский-Буданов // Архивь Юго-Западной Россіи. – Т. IV. – Ч.8. – Кіевь, 1911. – С. 18-26.
49. Владимирский-Буданов М.Ф Німецьке право в Польщі і Литві / Владимирский-Буданов М.Ф. – Львів, 1903. –135 с.
50. 51. Владимирский-Буданов М.Ф. Очерки из истории Литовско-Русского права / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Ч. I. Поместья Литовского государства. – Кіевь, 1889. – 206 с.
52. Владимирский-Буданов М.Ф. Очерки из истории Литовско-Русского права / Владимирский-Буданов М.Ф. – Вып. VI. – К., 1907. – 224 с.
53. Владимирский-Буданов М.Ф. Очерки изь исторіи Литовско-Русского права. – Часть III. Крестьянское землевладение изь Западной Россіи до половины XVI в. / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Кіевь, 1893. – 83 с.
54. овк О. Соціально-економічні та юридичні передумови систематизації литовсько-руського права в другій половині XV – початку XVI століть / Олександр Вовк // Про українське право. – Ч. III. – К., 2008. – С. 289-302.
56. Волвенко П.В. Актуальні проблеми теорії держави і права : навч. посіб. / П.В. Волвенко. – Донецьк, 2010. – 210 с.
57. Волинські грамоти XVI ст. / [упоряд. В.Б. Задорожній, А.М. Матвієнко]. – К.: Наук, думка. – 1995. – 245 с.
58. Волошин І. Чоловік і жінка: їх законні права та обов’язки супроти себе / І. Волошин. – Коломия : Накл.в-ва «Запорожець», 1932. – 31 с. – (Правнича бібліотека для всіх; Ч.1).
59. Волошенко О.М. Право монастирської земельної власності на Лівобережній Україні (середина XVIII – остання чверть XVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук. : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О.М. Волошенко. – К., 2008.
60. Гозовський І.М. Козацьке право / І.М. Гозовський // Право України. – 1997. – № 6. – С. 76-80.
61. Голобуцький В. Запорізька Січ в останні роки свого існування 1734-1775 / В. Голобуцький. – К., 1961.
62. Гомонай В.В. Досвід правового регулювання господарської діяльності в Першій Чехословацькій республіці для України / В.В. Гомонай, Ю.М. Бисага. – Ужгород: Ліра, 2010.
63. Гончаренко В.Д. Тернистий шлях до незалежності / В.Д. Гончаренко // Вісник Академії правових наук України. – X., 1996. – №7. – С. 3-14.
64. Горбачевський А. Набуття власності дорогою вивласнення /А. Горбачевський. – 1891. – Річн. 3, ч. 7 – 12. – С. 44-46.
65. Гошко Ю. Звичаєве право населення українських Карпат і Прикарпаття XIV-XIX ст. / Юрій Гошко. – Львів : Ін-т народознав. НАН України, 1995.
68. Гражданский кодекс УССР от 16 декабря 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабочекрестьянского правительства Украины. – 1923. — № 55. – 24 января. – Ст. 780.
69. Грамоти XIV ст. / [Упорядкування, вступ, стаття, коментарі і словники-показчики М.М. Пещак ; відп.ред. В.М. Русанівський]. – К.: Наукова думка, 1974. – 256 с.
70. Греков Б. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века / Б. Греков. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946.
71. Грозовський І. Особливості землекористування в Запорізькій Січі / І. Грозовський // Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки. Матеріали XX історико-правової конференції. – Сімферополь, 2009.
72. Грозовський І. Феномен козацького права / І. Грозовський // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 3(10). –С. 121–130.
73. Грозовський І.М. Звичаєве право Запорізьких козаків / І.М. Грозовський. – Запоріжжя, 2000.
74. Грозовський І.М. Звичаєве право Запорізьких козаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / І.М. Грозовський. – X., 1998. – 17 с.
75. Грозовський І.М. Право Нової Січі (1734–1775 рр.) / І.М. Грозовський. – X. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000.
76. Гурбик А. Устроєві засади громадського судочинства й народна правосвідомість на українських землях у складі Великого князівства Литовського / А. Гурбик // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2007. – № 7. – С.118–129.
77. Гуржій О. Заімка землі й вільні військові села та містечка в загальному розвитку аграрних відносин на Лівобережній Україні ХVІІ–ХVІІІ ст.) // Історія та історіографія України. – К., 1985. – С.62–68.
78. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст.: кордони, населення, право / О.І. Гуджій. – К. : Основи, 1996. – 222 с.
79. Гутьєва В.В. Емфітевзис у римському праві та його рецепція у праві України : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 „Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень” / В. В. Гутьєва. – Львів, 2003. – 17 с.
80. Давыдов В. И. Проблемы кодификации гражданского законодательства / В. И. Давыдов ; под ред. А. В. Сурикова. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 207 с.
81. Демкова М. Цивільне право за Вірменським статутом 1519 р. / М. Демкова // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2003. – Вип.38. – С.48–55.
82. Демкова М.С. Самоврядування вірменської громади у місті Львові (ХІV-ХVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / М.С. Демкова. – Львів, 2005.
83. Ділова документація Гетьманщини у XVIII ст. // Зб. документів АН України. – К.: Світ, 1993. – 392 с.
84. Дністрянський С. Австрійське право облігаційне / С. Дністрянський. – Львів : НТШ, 1901. – Вип. 1. – 198 с. – (Правнича Бібліотека; Ч. 1).
85. Дністрянський С. Австрійське право облігаційне / С. Дністрянський – Львів: НТШ, 1902, – Вип. 2. – С. 199–426 – (Правнича Бібліотека; Ч. 2).
86. Дністрянський С. Австрійське право облігаційне / С. Дністрянський – Львів: НТШ, 1909, – Вип. 3. – С. 427–601 – (Правнича Бібліотека; Ч. 3).
87. Дністрянський С. Австрійське право приватне / С. Дністрянський. – Львів: Кружок Правників, 1906. – 308 с.
88. Дністрянський С. Заручини в австрійським праві / С. Дністрянський // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1899. – Т.9. – Ч.2.
89. Дністрянський С. Заручини в австрійським праві. Габілітаційний виклад виголошений у Львові дня 26 січня 1899 р. / С. Дністрянський. – Львів, 1899. – 23 с. – Відбитка з «Правничого Вісника»,
90. Дністрянський С. Нові кодифікаційні змагання на полі цивільного права / С. Дністрянський. – 1934. – Ч.4. – С. 7–19.
91. Дністрянський С. Нові причинки до теорії заручин в новітнім праві / С. Дністрянський. – 1905. – Т.8. – С. 1–87. – Окрема відбитка: Львів, 1905. – 87 с.
92. Дністрянський С. Нові шляхи українського цивільного права / С. Дністрянський. – 1934. – Ч. 1. – С. 13-14.
93. Дністрянський С. Опіки і карателі / С. Дністрянський. – Б м., [ 1934?]. – 104 с. – Авторський рукопис.
94. Дністрянський С. Повинність і ручення в модерному приватному праві / С. Дністрянський // Український науковий з’їзд у Празі 3 – 7 жовтня 1926 р. – Прага, 1928. – С. 36.
95. Дністрянський С. Полагода шкоди з огляду економічного і соціального / С. Дністрянський. – 1897. – Річник 7. – С. 1–102.
96. Дністрянський С. Потреби нової системи приватного права // Український науковий з’їзд у Празі, 3 – 7 жовтня 1926 р. / С. Дністрянський. – Прага, 1928. – С. 34.
97. Дністрянський С. Правне відношеннє родичів до дітей / С. Дністрянський. – Б.м„ [1934?]. – 184 с.
98. Дністрянський С. Право подружнє / С. Дністрянський. – Львів : Кружок Правників, 1900. – 196 с.
99. Дністрянський С. Право родинне після викладів проф. д-ра С. Дністрянського /С. Дністрянський. – Львів : Кружок Правників, 1901. – 648 с.
100. Дністрянський С. Річеве право / С. Дністрянський. – Прага, 1923. – 204 с.
101. Дністрянський С. Родинно-маєткове право / С. Дністрянський. – Львів : Кружок Правників, 1900. – 164 с.
102. Дністрянський С. Табулярне засидження / С. Дністрянський. – Львів : Друк НТШ, 1910. – 101 с.
103. Дністрянський С. Цивільне право. Т.1 / С. Дністрянський. – Відень : Наклад.автора, 1919. – 1063 с.
104. Добров О. Правна необхідність спадкування за Литовським Статутом / О. Добров // Праці комісії для виучування західньо-руського і вкраїнського права. – К., 1925. – Вип. 1. – С. 82 – 89.
105. Добров О. Право необхідного спадкування за Литовським статутом / О. Добров // Праці комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. – К., 1925. – Вип.1. – С. 82-89.
106. Довгань Г. В. Правове регулювання відносин промислової власності на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини з 1772 по 1918 рік // Вісник Львів, ун-ту. Серія юридична. – 2007. – Вип.45. – С. 62-63
107. Довгань Г. В. Правова охорона авторських прав на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини з 1772 по 1918 рр. / Г. В. Довгань // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 38. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – С. 196 – 202.
108. Довгань Г. В. Законодавство Російської імперії про охорону винаходів і його реалізація на українських землях (ХVІІ-ХІХ ст.ст.) / Г. В. Довгань // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 1. – С. 29 – 35.
109. Довгань Г. В. Законотворча діяльність Директорії у сфері винахідництва / Г. В. Довгань // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 111 – 114.
110. Довгань Г. В. Правова охорона об’єктів промислової власності на західноукраїнських землях у складі Польщі у 20-30х роках XX ст. / Г. В. Довгань // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 4. – С. 16 – 24.
111. Довгерт А.С. Цивільний кодекс Франції / А.С. Довгент, В.М. Захватаєв // Юридична енциклопедія. – К., 2004. – Т.6. – С.368–370.
112. Дроніков В.К. Римське приватне право / В.К. Дроніков. – К., 1961. – 198 с.
113. Дубровіна А.Б. Суспільний лад, механізм управління та право України в період розкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина XIX ст.) : конспект лекцій / А.Б. Дубровіна. – К., 1966. – 112 с.
114. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII століття / В.А. Дядиченко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 532 с.
115. 3азуляк Ю. Шляхи легітимізації прав на земельну власність серед руської шляхти в середині XV ст. / Юрій Зазуляк// Вісн. Львів. нац. ун-ту. Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С.55.
116. Захарченко П.П. Історія держави і права України : підручник / Захарченко П.П. – К., 2004. – 368 с.
117. Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні: інституалізація, правове забезпечення, особливості реалізації (Середина XIX – перша чверть XX ст.) автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права: історія політичних і правових учень / П.П. Захарченко. – К., 2009. – 35 с.
118. Зубарь В.М. Херсонес Таврический в античную эпоху / В.М. Зубарь // Экономика и социальные отношения. – К., 1993. – С.74-75.
119. Іваницький-Василенко С. Закони про опіку над неповнолітніми в джерелах магдебурзького права / С. Іваницький-Василенко // Праці комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. – К., 1925. – Вип. ІІІ. – 263 с.
120. Іванов В. Укладення шлюбу за українським звичаєвим правом / Іванов В., Озель В. // Персонал. – 2007. – № 5. – С. 46-47.
121.Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI–XVIII століттях : історичні нариси / Василь Інкін ; упоряд. та наук. ред. Миколи Крикуна. – Львів : Добра справа, 2004. – 420 с.
122. Історія держави і права України : підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак. : у 2 ч. / [А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, В.Д. Гончаренко та ін.] / [за ред. акад. Академії правових наук України А.Й. Рогожина]. – Ч. 1. – К. : Ін Юре. – 1996. – 555 с.
123. Історія держави і права України : підручн. / [керівн. авт. кол. А.С. Чайковський, В.І. Батрименко, Л.О. Зайцев, О.Л. Копиленко та ін. ; за ред. А.С. Чайковського]. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.
124. Історія держави і права України : підручник : у 2 т. / [за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина ; кол. авторів : В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та ін.]. – Т. 1. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2000. – 648 с.
125. Історія держави і права України : курс лекцій / О.О. Шевченко, В.О. Самохвалов, М.О. Шевченко та ін. / за ред. В. Г. Гончаренко. – К.: Вентурі, 1996. – 288 с.
120. Історія держави і права України : хрестоматія / за ред. О. О. Шевченко. – К.: Вентурі, 1996. – 224 с.
126. Історія держави і права Української РСР : у 2 т. – К., 1967. – Т. 1. – 427 с.
127. Історія українського права : посібник / І.А. Безклубий, І.С. Гриценко, О.О. Шевченко та ін. – К. : Грамота, 2010. – 336 с.
128. Історія Української РСР. – Т.І., кн. 2. – К., 1979. – 280 с.
129. Кадеев В.И. Экономические связи античных городов Северного Причерномор’я в I в. до н.э. – V в. до н.э. / В.И. Кадеев, С.Б. Сорочан. – X., 1989.
130. Калуський В. Приватне право: скорочене повторення “Repetitorium” викладів порівняльної науки права / В. Калуський. – Нью-Йорк, 1957 – 1961. – 541 с.
131. Карышковский П.О. Балканские войны Святослава в византийской исторической литературе / П.О. Карышковский // Византийский временник. – 1853. – Т.6. – С36-71.
132. Кистяковский А. Права, по которым судится малороссийский народ / Александр Кистяковский. – К., 1879. – 239 с.
133. Кізлова О.С. Еволюція інституту застави в контексті державотворення в Україні (історико-правові аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право, міжнародне приватне право»/ О.С. Кізлова. – Одеса, 1998. – 19 с.
135 Клименко О.В Систематизація права Лівобережної України в другій чверті XIX ст. : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» О.В. Клименко. – К., 2004. – 20 с.
136. Кобилецький М.М. Утворення ЗУНР, її державний механізм та діяльність (1918–1923 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних в правових вчень» / М.М. Кобилецький. – Львів, 1998. – 16 с.
137. Ковальова С. Особисті немайнові права й обов’язки батьків і дітей в українській родині за звичаєвим правом: відображення у фольклорі / С. Ковальова // Наукова спадщина професора В.С. Кульчицького і сучасність. Матеріали XXIV Міжнародної історико-правової конференції. – Львів, 2009. – С. 181–187.
138. Ковальова С.Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича : монографія / С.Г. Ковальова. – Миколаїв, 2009, – 112с.
139. Кодификация российского гражданского права / под ред. С. С. Алексеева – Екатеринбург: Изд-во Ии- та частн. права, 2003. – 927 с.
140. Кодификация российского частного права / Д. А. Медведьев, В. Ф. Яковлев, А. Л. Маковский и др.; под ред. Д. А. Медведьева. – М.: Статут. 2008. – 336 с.
141. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик, Л. М. Горбунова та ін. ; за ред. О. І. Ющика. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 208 с.
142. Кодифікація приватного (цивільного) права України / А. С. Довгерт, О. А Підопригора. Д, В. Боброва та ін. ; за ред, А. С. Довгерта. – К.: Український центр правничих студій, 2000. – 336 с.
143. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях : Т.1 / уклад. Ю. В. Білоусов, І.Р. Калаур, С.Д. Гринько та ін ; за ред.. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука – К. :. Правова єдність 2009. – 1168 с.
144 Кодифікація цивільного законодавства на українських землях : Т.2 / уклад. Ю. В. Білоусов, І.Р. Калаур, С.Д. Гринько та ін ; за ред.. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука – К. :. Правова єдність 2009. – 1240с.
143 Коросташов О.М «Звід законів Російської імперії» як джерело права Лівобережної України у ХІХ столітті / О.М. Коросташов // Держава і право. Вип. 3 : зб. наук. пр. – К : Юридична книга, 1999. – С.17–23.
146. Коросташов О.М. Особливості правового регулювання деяких суспільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях у ХІХ столітті / О.М. Коросташов //Право України – 2000. – №1. – С. 129–132.
147 Коросташов О.М. Особливості правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина XIX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень» / О.М. Коросташов. – К., 2001. – 20 с.
148. Коросташов О.М. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин на Лівобережній Україні у XIX столітті (після скасування місцевого права) // Держава і право. Вип.5 : зб. наук. пр. – К. : Юридична книга, 1999. – С.54-62.
149. Косенко С. Принципи та джерела авторського права / Світлана Косенко // Юридичний журнал. – 2006. – № 3.
150. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – 2-е вид. із змінами і доповненнями / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; відп. ред. Я. Ісаєвич. – Львів, 1999. – 221 с.
151. Кристер А.Е. Приватне право та студіювання його в новітній західно-європейській літературі / А.Е. Кристер // Записки Соціально-Економічного Відділу ВУАН. – К., 1924/25. – Т. 2/3. – С. 346-374.
152. Кристер А.Е. Приналежності та складові частини речей в історії російського і українського права / А.Е. Кристер // Записки Соціально- Економічного Відділу ВУАН. – К., 1927. – Т. 5/6. – С. 419-451.
153. Крістер А. Духівниці XVI-XVII ст. / А. Крістер // Ювілейний збірник ВУАН на пошану акад. Д. Багалія. – К., 1927. – Т. 1. – С. 491-513.
154. Кругликова И.Т. Сельское хозяйство Боспора / И.Т. Кругликова. – М., 1975.
155. Кузнецов И.Н. История государства и права России : уч. пособ. / И.Н. Кузнецов. – М., 2007. – 696 с.
156. Кузьминець О. Історія держави і права України. – [2-е вид., доповн.] / О. Кузьминець, В. Калиновський. – К. : України, 2002. – 446 с.
157. Кульчицький В. Галицько-Волинська держава (1199-1349) : монографія / Володимир Кульчицький, Борис Тищик, Ігор Бойко. – Львів : Бібльос, 2006. – 280 с.
158. Кульчицький В. Джерела, структура, основні положення австрійського цивільного кодексу 1811 р. / В. Кульчицький, І. Левицька // Вісник Львів, ун-ту. Серія юридична. – 2009. – Вип.48. – С.47.
159. Кульчицький В.С. Апарат управління Галичиною в складі Австро-Угорщини / Кульчицький В.С., Бойко І.Й., Настасяк І.Ю., Мікула О.І. – Львів, 2002. – 82 с.
160. Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування / В.С. Кульчицький // Проблеми правознавства. – 1971. – Вип.19. – С.46-47.
161. Кульчицький В.С. Історія держави і права України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Кульчицький, В.С. Тищик. – К. : Видавничий Дім “Ін юре”, 2007. – 352 с.
162. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. / В.С. Кульчицький. – Львів : Вид-во Львів, ун-ту, 1958. – 30 с.
163. Лазутка С. Имущественное положение женщины (матери, жены, дочери, сестры) привилегированного сословия по I Литовскому Статуту / С. Лазутка, Л. Ульвидайте // Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР. История. – Вильнюс, 1976. –XVI (2). – С. 101-102.
164. Лазутка С. Правовые нормы залога в Первом Литовском Статуте (1529) и их источники / С. Лазутка, Л. Ульвидайте // Научные труды вузов Литовской ССР. История, 1990. – Т. 31. – С. 16-21.
165. Лаппо И. Великое княжество Литовское во второй пол. XVI столетия. Литовско-русский повет и его сеймик / Иван Лаппо. – Юрьев, 1911. – 624 с.
166. Лащенко Р. Цивільне право. Ч.1. Вступ. Загальна частина. Річеве право. Виняткове право / Р. Лащенко. – Подєбради : Видав, т-во при УГА. 1925. – 158 с.
167. Левицкий О.И. Обычные формы заключения браков в Южной Руси в XVI – XVII ст. / О.И. Левицкий // Антологія української юридичної думки : у 6 т. / [редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова) та ін.]. – Т. 3. – К. : Юридична книга, 2003. – С. 120-130.
168. Левицький О. Невінчані шлюби в Україні в XV-XVIII ст. / О. Левицький // Записки наукового товариства в Києві. – К., 1908. – Кн. 3. – С. 98–107.
169. Левицький Я. Реформа подружого права / Я. Левицький. – 1932. – Ч. 2. – С. 7-28 ; Ч. 3. – С. 24-32.
170. Лемак В.В. Державна правова реформа в Чехословакії в умовах постсоціалістичної модернізації й поділу федерації / В.В. Лемак. – Ужгород : Ліра, 2002.
171. Леонтович Ф.И. Крестьяне Юго-Западной Россіи по Литовскому праву XV и XVI столетий / Леонтович Ф.И. – Кіевь, 1863.
172. Леонтович Ф.И. Правоспособность литовско-русской шляхты / Ф.И. Леонтович // Журнал Министерства Народного Просвещения. – 1908. – С.272-275.
173. Ливанцев К. Е. История государства и права феодальной Польши XIII–XІV вв. / К. Е. Ливанцев. – Л.: Ленинградский университет, 1958. – 159 с.
174. Линниченко И. Черты из истории сословий в Юго-Западной Галицкой Руси XIV-XV в. / Иван Линниченко. – М., 1894. – 240 с.
175. Луць В. Кидифікація цивільного законодавства України: історія та сучасні проблеми / В. Луць // Науковий збірник УВУ. – Мюнхен ; Львів, 1995. С. 270-273. – (Серія: Наукові збірники; Т. 17).
176. Майкут Х.В. Історико-правові аспекти розвитку сімейного права на українських землях за Литовськими статутами /Х.В. Майкут // Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка : генезис, сучасний стан та перспективи розвитку», (м.Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – С.277-282.
177. Майкут Х.В. Право власності селян за Литовськими статутами / Х.В. Макут // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – С. 144-149.
178. Майкут Х.В. Правове регулювання захисту права власності на українських землях за Литовськими статутами / Х.В. Майкут / Правові системи суспільства : сучасні проблеми та перспективи розвитку : матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції, (Кіровоград, 18 квітня 2008 р.). – Кіровоград: Вид-во КІРоЛ «Україна», 2008. – С.37-41.
179. Майкут Х.В. Регулювання інституту опіки на українських землях за Литовськими статутами / Х.В. Майкут // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С.130–132.
180. Майкут Х.В. Розвиток інституту речових прав на українських землях за Литовськими статутами / Х.В. Майкут // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2009. – № 1. – С.21-32.
181. Майкут Х.М. Цивільне право на українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Х.М. Майкут. – Львів, 2009. – 16с.
182. Музиченко П.П. Історія держави і права України. – Київ, 2006.
183. Мурзин В.Ю. Происхождение скифов. Основные этапы формирования скифского этноса / В.Ю. Мурзин. – К., 1990.
184. Никифорак М.В. З історії кодифікації австрійського цивільного та цивільно-процесуального права / М.В. Никифорак // Науковий вісник Чернів. ун-ту: зб. наук.праць. Серія : Правознавство. – 2002. – Вип.81. – С.18.
185. Новий довідник: історія України. – К. : ТОВ “Казка”, 2006. – 736 с.
186. Новицкая Т. Е. Кодификация гражданского права в Советской России 1920-1922 гг. : уч. пособ. / Т. Е. Новицкая. – М. : Изд-во Моек. ун-та, 1989. – 120 с.
187. Новицкий И. Б. История советского гражданского права / И. Б. Новицкий. – М.: Госюриздат, 1957. – 327 с.
188. Общее гражданское уложение Австрийской империи 1811 г. / пер. Г. Вербловский; Алфавитный указатель ; сост. В. Мухин. – СПб. : Издание редакционной комиссии по составлению гражданского уложения, 1884. – 421 с.
189. Огоновський О. Австрійське общее право приватне. Права маєткові / О. Огоновський. – Львів, [1880?] – 165 с.
190. Огоновський О. Австрійське право облігаційне / О. Огоновський. – Львів, 1880. – 176 с.
191. Огоновський О. Австрійське право облігаційне / О. Огоновський. – 1891. – Річник 3, ч. 1-6. – С. 17-54.
192. Огоновський О. О зобов’язаннях природних (Naturaobli-gationen) / О. Огоновський. – 1890. – Річник 2, ч. 9. – С. 129-138 ; Ч. 10. – С. 145-152 ; Ч. 11. – С. 161-169 ; Ч. 12 – С. 177-185.
193. Огоновський О. Система австрійського права приватного. Т.2: Право облігаційне і спадкове / О. Огоновський. – Львів : Накладом О. Огоновського, 1897. – 569 с.
194. Огоновський О. Системи австрійського права приватного. Т.1: Науки загальні і право вічеве / О. Огоновський. – Львів : Накладом О. Огоновського. 1897. – 337 с.
195. Олесницький Е. Викупно права пропинації / Е. Олесницький. – 1889. – Річник 1, ч.6. – С. 97-104.
196. Орач Є.М. Римське приватне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик. – К.: Ін Юре, 2012. – 392 с.
197. Орленко Л. Шлюбна розлука в Гетьманщині в XVIII ст. / Л. Орленко // Україна. – К., 1914. – Кн. 4. – С. 11-24.
198. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года // ВВС СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 733.
199. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 8 декабря 1961 года // ВВС СССР. – 1961. – № 50. – Ст. 525.
200. Охримович В. Причинок до історії громадської власности / В. Охримович. – 1900. – Річник 10. – С. 3-5.
201. Охрімович В. Знадоби до пізнання народних звичаїв і поглядів правових / В. Охрімович // Житє і слова. – Львів, 1865. – Т. 3. – С. 400.
202. Панич Н. Анексія Галичини Австрією та поширення австрійського права на її території / Н. Панич // Вісник Львів, ун-ту. Серія юридична. 2006. – Вип. 43. – С. 73-77.
203. Панич Н. Цивільний кодекс Австрії 1812 р. та його застосування на території Галичини // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. 2008. – Вип. 47 – С. 50-55.
204. Паньонко І.М. Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст. – 1775 р.) : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / І.М. Паньонко. – Львів, 2000. – 18 с.
205. Пасічник М. Розвиток земельної власності козаків Лівобережної України у другій половині XVII ст. / М. Пасічник // Республіканець. Теоретичний журнал УРП. – Львів, 1994. – №1(9). – С.20.
206. Пахман С.В. История кодификации гражданского права / С.В. Пахман ; под ред. с предисл. В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2004. – 872 с.
207. Пахман С.В. История кодификации гражданского права / С.В. Пахман. – СПб., 1876. – Т. 1. – 472 с.
208. Підопригора О.А. Римське право / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
209. Победоносцев К. Курс гражданского права / К. Победоносцев. – СПб., 1873. – Ч. І–ІІ.
210. Полное собрание законов Российской империи : в 15 т. – СПб., 1830.
211. Полный свод статутов Казимира Великого // Хрестоматия памятников феодального права и стран Европы / под ред. В.М. Корецкого. – М.: Юрид. лит., 1961. – С.748-765.
212. Попович О.С. Органи самоврядування і право вірменських громад в Україні (ХІV-ХVІІІ ст.) : монографія / О.С. Попович. – Дрогобич : Вид-во «Коло», 2011. – 310 с.
213. Попович О.С. Правові засади і особливості самоврядування вірменських громад на українських землях у складі Польщі та Речі Посполитої (1349-1795 рр.) : авторе, дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О.С. Попович. – Львів, 2010. – 20 с.
214. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. – К., 1997. – 547 с.
215. Правда руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / склав та підгот. до друку проф. С. Юшков. – К. : ВУАН, 1935. – Редакція IV. – С. 137-144.
216. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / за ред. І.Б. Усенка. – К., 2006. – 280 с.
217. Прадум М. Нація золотих комірців / М. Прадум. – Тернопіль, 1994.
218. Привілеї міста Львова (XIV–XVIII ст.) : зб. док. / упоряд. Мирон Капраль. – Львів, 1998. – 640 с.
219. Привілеї національних громад міста Львова XIV-XVІІІ ст. / упор. М. Капраль, наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. – Львів: МГКО „Документальна скарбниця Львова” ; Львів, нац. ун-т ім. І. Франка ; Львівське відділення Ін. укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – 2000. – 576 с.
220. Рабінович П.М. Етимологія поняття права // Юридична енциклопедія : в 6 т./ П.М. Рабінович ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : “Українська енциклопедія”, 1998. – С. 368.
221. Рогач О. Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 19 с.
222. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник / З. Ромовська. – К.: Атіка, 2005. – 500 с.
223. Рубаник В.Є. Інститут права власності в Україні: проблеми зародження, становлення й розвитку в період до 1917 р. : історико-правове дослідження / Рубаник В.Є. – Харків, 2002. – 352 с.
224. Свод законов Российской Империи: Издание неофициальное: Полный текст всех 16 томов, согласованный с последними продолжениями, постановлениями, изданными в порядке ст. 87 Зак. Осн., и позднейшими узаконениями: В пяти книгах / Под ред. и с примеч. И. Д. Мордухай- Болтовского юрисконсульта Министерства Юстиции и преподавателя гражданского судопроизводства в Императорском Училище Правоведения. – СПб.: Русское Книжное Товарищество “Деятель”, 1912.
225. Сироткін В. Звичаєве право [Електронний ресурс] / В.Сироткін. – Режим доступу http.etno.us.org.ua
226. Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорізької / М. Слабченко // Праці комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. – Вип. 3. – К., 1927. – С. 295-296.
227. Слюсаренко А. Історія Української Конституції / А. Слюсаренко, М. Томенко. – К., 1997.
228. Собрание малороссийских прав 1807 г. / сост. К. А. Вислобоков ; отв. ред. Б. М. Бабий, А. Н Мироненко. – К.: Наукова думка, 1993. – 366 с.
229. Старченко Н. Шлюбна стратегія вдів і кілька проблем навколо неї (шляхетська Волинь кінця XVI ст.) / Наталя Старченко // Київська старовина. – 2000. – № 6,7. – С. 58-43.
230. Статут Великого князьства Литовского 1588 года // Временник Императорского общества истории и древностей российских. – М., 1857. – Кн. 19. – 382 с.
231. Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. Т. 1. Статут Великого князівства Литовського 1529 р. / [за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова]. – Одеса : Юридична література, 2002. – 464 с.
232. Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. Т. 3. Статут Великого князівства Литовського 1588 р. / [за ред. С.Ківалова, П.Музиченка, А.Панькова] – Кн. 1. – Одеса : Юридична література, 2004. – 672 с.
233. Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. Т.2. Статут Великого князівства Литовського 1566 р. / [за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова]. – Одеса : Юридична література, 2003. – 560 с.
234. Терлюк І.Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / Терлюк І.Я. – К. : Атіка, 2011. – 944 с.
235. Терлюк І .Я. Історія українського права від найдавніших часів до XVIII століття / Терлюк І.Я. – Львів, 2003. – 156 с.
236. Тишик Б.Й. Західно Українська Народна Республіка (1918-1923). історія держави і права / Б.Й. Тишик. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.
237. Тишик Б.Й. Основи римського приватного права / Тишик Б.Й., Орач Є. М. – Львів, 1994. – 199 с.
238. Ткач А. П. Історія права. – Хмельницький : Вид-во ХФОВУ, 1992. – 52 с.
239. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України / А.П. Ткач. – К., 1968. – 170 с.
245 Товстоліс М. Про знахідку по Литовському праву / М. Товстоліс // Праці комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського права. – К., 1926. – Вип. VI. – С. 74-83.
66. Товстоліс М. Розуміння (поняття) заставки в звичаєвому праві України / М. Товстоліс // Праці комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського права. – К., 1929. – Вип VI. – С. 1-24.
67. Товстоліс М. Суть застави за Литовським статутом / М. Товстоліс // Праці комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського права. – К., 1929. – Вип. VI. – С. 111-158.
68. Усенко И. Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР / И. Б. Усенко / АН УССР ; Институт государства и права. – К.: Наукова думка, 1989. – 119 с.
69. Усенко І.Б. Звичаєве право // Юридична енциклопедія : в 6 т. / І.Б. Усенко ; редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. Енциклоп.”, 1998. – Т.2 : Д-Й. – С.566-568.
70. Усенко І. Б. Звичай / І.Б. Усенко // Юридична Енциклопедія : в 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр.. енцикл.”, 1999. – Т.2: Д-Й. – С.568.
71. Франко I. Громада Добровляни (матеріали до монографії) // Іван Франко. Зібрання творів : у 50 т. / І.Франко. – К.: Наукова думка, 1984. – Т. 44. – Кн. 1. – С. 499.
72. Харитонов Є.О. Рецепція римського права у Статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати / Є. О. Харитонов, О.І. Харитонова // Актуальні проблеми держави і права : зб. Наук. праць / редкол. С.В. Ківалов (голов. ред.), та ін. ; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса, 2009. – С. 18-23.
73. Хрестоматия по истории русского права / [сост. М.Ф. Владимирский-Буданов]. – Вып. 1. – К., 1885. – 249 с.; Вып. 2. – К., 1887. – 236 с.
74. Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. / [упор. : А.С. Чайковський (кер.), О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс, В.В. Свистунов, Г.І. Трофанчук]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.
75. Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти : [у 2-х т.]. Т.1. З найдавніших часів до початку XX ст. / [за ред. В.Д. Гончаренка]. – [вид. 2-е, перероб. і доп. :] / [уклад. В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький]. – К : Видавничий Дім „Ін Юре”, 2000. – 472 с.
76. Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти : [у 2-х т.]. Т.2. Лютий 1917–1996р. / [за ред. В.Д. Гончаренка]. – [вид. 2-е, перероб. і доп. :] / [уклад. В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький]. – К : Видавничий Дім „Ін Юре”, 2000. – 728 с.
258. Хрестоматія з історії України / [упоряд. та автор коментарів Уривалкін О.М.]. – К. : КНТ, 2007. – 520 с.
259. Чехович В.А. Цивільний кодекс УСРР 1922 р. / В.А. Чехович // Юридична Енциклопедія : в 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. енцикл”, 2004. – Т.6: Т-Я. – С.368-369.
260. Цивільний кодекс України. – К.: Ін Юре, 2004. – 472 с.
261. Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 р. // ВВР УРСР. – 1963. – № 57. – Ст. 731.
262. Юхо И.А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. / Юхо И.А. – Минск, 1978.
263. Юшков С.В. История государства и права СССР / С.В. Юшков. – М., 1961. – Ч. 1. – 789 с.
264. Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький. – Львів: Світ, 1990. – Т.1.
265. Яковлів А. Околиці (округи) копних судів ХVІ-ХVІІІ в.в. на Україні / Андрій Яковлів // Життя і право. – Львів, 1929. – Ч. 1. – С. 10-15.
266. Яковлів А. Український Кодекс 1743 р. “Права, по которым судится малороссийский народ”. Його історія, джерела та системний виклад змісту / А. Яковлів. – Мюнхен, 1949. –214 с.

Матеріали

+ ПИТАННЯ_ДЛЯ_ПРОВЕДЕННЯ_МОДУЛ_НОГО_КОНТРОЛЮ (1)

+ РОЧА ПРОГРАМА Становлення інституту права інтелектуальної власності в Україні(17+) (3)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму