Дякович Мирослава Михайлівна

Посада: професор кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: myroslava.dyakovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

цивільне, сімейне та нотаріальне право України

Курси

Публікації

Монографія:

 1. Дякович М. М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом. Київ : Істина, 2014. 520 с.
 2. Дякович М.М. Нотаріальне посвідчення правочинів за законодавством України: монографія. Lambert Academic Publishing, 2018 International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group, All rights reserved. Beau Bassin 2018.

Навчальні посібники:

 1. Дякович М. М. Сімейне право: навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів). Київ : Правова єдність, 2009. 512 с.
 2. Дякович М. М. Нотаріальне право України: навчальний посібник. Київ : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 686 с.
 3. Дякович М.М. Хрестоматія нотаріального права України: навчальний посібник (друге видання. Київ : Істина, КНТ, ЦУЛ, 2018. 480 с.
 4. Дякович М.М. Сімейне право України: навч. посіб. Харків : ЕКУС, 2022. 416 с.

Практичні посібники:

 1. Дякович М. М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник. Київ: Алерта, Центр учбової літератури, 2011. 344 с.
 2. Дякович М. М. Податковий практикум для нотаріуса. Практичний посібник. Київ : Істина, 2012. 304 с.

Наукові праці:

 1. Науково практичний коментар Цивільного кодексу України У 2 т. 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. // Глава 87. Здійснення права на спадкування (статті 1268 1285) // Київ: Юрінком Інтер, 2005 р.-Т.ІІ. с. 1037-1055
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. // Глава 87. Здійснення права на спадкування (статті 1268 1285) // Київ : Юрінком Інтер, 2006. Т. ІІ. с. 1039.
 3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. 3-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Глава 87. Здійснення права на спадкування (статті 1268 1285) // Київ: Юрінком Інтер, 2008. Т. ІІ. с. 1088.
 4. Науково практичний коментар. Сімейний кодекс України / за ред. Т.В. Боднар, О.В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2020. 552 с. (глави 2,9).

Наукові статті у фахових виданнях України:

 1. Дякович М.М. Особливості застави квартири, придбаної в кредит. Підприємництво, господарство і право. № 8. 2001. С. 33-37.
 2. Дякович М.М. Учасники заставних правовідносин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2002. Випуск 37. С. 324-327.
 3. Дякович М. М. Судовий захист прав громадян в процесі приватизації. Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. Випуск 13-14. Одеса: Юридична література. 2002. С. 497-500.
 4. Дякович М. М. Цивільно-правові аспекти відповідальності нотаріуса. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2009. № 1 (29). С. 71-75.
 5. Дякович М. М. Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблеми питання. Бюлетень Міністерства юстиції України. № 4 (126). С. 72-78 (у співавторстві з Юркевичем Ю. М.).
 6. Дякович М. М. Припинення договору найму (оренди) та його правові наслідки. Журнал «Адвокат». № 5 (140). С. 21-26 (у співавторстві з Тарасенко Л. Л.).
 7. Дякович М. М. Окремі питання нотаріального провадження у справах про прийняття спадщини. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 3. С. 17-26 (у співавторстві з Федорич І. Я.).
 8. Дякович М. М. Нотаріальний акт як інструмент охорони (захисту) прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 9. С. 20-27.
 9. Дякович М. М. Нотаріус як державний реєстратор прав на нерухоме майно за законодавством України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 7. С. 73-77.
 10. Дякович М. М. Сімейні права та інтереси як об’єкт правової охорони та захисту нотаріусом. Журнал «Адвокат». № 3. С. 28-31.
 11. Дякович М. М. Індивідуалізація юридичних осіб та їх об’єднань у нотаріальній практиці. Журнал «Адвокат». № 8 (143). С. 18-23 (у співавторстві з Юркевичем Ю.М.).
 12. Дякович М. М. Охорона і захист нотаріусом прав та інтересів інших членів сім’ї та родичів при здійсненні спадкування. Право і громадянське суспільство. 2014. № 2. С. 36-44.
 13. Дякович М. М. Поняття інтересу в сім’ї та у сімейних відносинах: цивільно-правовий аспект. Право і громадянське суспільство. 2014. № 3. С. 78-87
 14. Дякович М. М. Сімейні права як об’єкт правової охорони і захисту нотаріусом. Право і громадянське суспільство. 2014. № 4. С. 4-9.
 15. Дякович М. М. Пропозиції щодо розвитку медіації у нотаріальній практиці нотаріусів України. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С. 144-146.
 16. Дякович М. М. Нотаріус як медіатор. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 54-55.
 17. Дякович М. М. Особливості нотаріальної охорони і захисту у спадкових правовідносинах. Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». № 1. С. 136-140.
 18. Дякович М. М. Особливості охорони і захисту нотаріусом майнових прав та інтересів батьків і дітей. Право і суспільство. 2015. № 3. Ч. 3. С. 71-76.
 19. Дякович М. М. Припинення правовідношення як один із способів охорони і захисту сімейних прав та інтересів у нотаріальній практиці. Наше право. 2015. № 3. C. 135-139.
 20. Дякович М. М. Виконавчий напис нотаріуса як форма захисту цивільних прав нотаріусом. Журнал «Адвокат». 2015. № 2 (173). С. 10-16.
 21. Дякович М. М. Припинення цивільного правовідношення як спосіб захисту. Часопис Київського університету права. 2015. № 4. С. 153-156.
 22. Дякович М. М. Нотаріус як інститут охорони і захисту прав та інтересів осіб. Право України. 2016. № 6. С. 114-119.
 23. Дякович М. М. Нотаріальний захист та охорона корпоративних прав засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю: цивільно-правові аспекти. Право України. 2016. №12. С. 106-111.
 24. Дякович М.М. Недійсність заповіту: цивільно-правовий аспект. Право України. 2017. №3. С. 137-148.
 25. Дякович М.М. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання за сімейним законодавством України. Часопис Київського університету права. 2019. №2019/1. С.125-131.
 26. Дякович М.М. Особливості правового статусу нотаріуса в Україні: теоретичні та парктичні аспекти. Юридичний журнал «Право України». 2020, № 9, С. 97-106.

 

Статті у міжнародних виданнях:

 1. Myrosława Diakowycz. Niektóre problematyczne zagadnienia dotyczące rozporządzania wspólnym majątkiem małżonków na Ukrainie. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. 2012. № 3. 428-438.
 2. Дякович М. М. Договорные формы охраны и защиты прав и интересов других членов семьи и родственников. Международный научно-практический журнал «Legea şi viaţa» («Закон и Жизнь»). Республіка Молдова. 2014. № 5/2 (269). С. 88-89.
 3. Дякович М. М. Особенности правового регулирования регистрации вещных прав по законодательству Украины. Национальный юридический журнал: теория и практика «Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică». Республіка Молдова. 2014. № 5(9). С. 90-92.
 4. Дякович М. М. Охрана и защита прав собственности субъектов семейных правоотношений нотариусом. Молдавский журнал международного права и международных отношений 2014. №4(34)С. 104-108.
 5. Дякович М. М. Договорные формы охраны и защиты прав и интересов других членов семьи и родственников. Международный научно-практический журнал «Legea şi viaţa» («Закон и Жизнь»). Республіка Молдова. 2014. № 5/2 (269). С. 88-89.
 6. Дякович М. М. Особенности правового регулирования регистрации вещных прав по законодательству Украины. Международный научно-практический журнал «Legea şi viaţa» («Закон и Жизнь»), Республіка Молдова. 2016. № 1 (289). С. 10-12.
 7. Myroslava Dyakovych Legal Nature of the Will of Spouses under the Legislation of Ukraine. Asers Publishing, Scopus, 2018. р. (Scopus) P. 1637-1642.
 8. Myroslava Dyakovych Mediation as means of rights and interests protection by notaries. ASTRA Salvensis, Supplement No. 1, 2019 р. (Scopus). P. 435-441.
 9. Myroslava M. Dyakovych, Mariya O. Mykhayliv Legal Mechanism of Regulation of the Status of Donor Bodies as an Object of Civil Law. Journal of the National Academy of legal Sciences of Ukraine, Vol. 28 No. 1, 2021. P. 128-136.
 10. Myroslava M. Dyakovych, Mariya O. Mykhayliv Legal Status of Electronic Money in Ukraine. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, P. 3082-3088.
 11. Myroslava M. Dyakovych, Mariya O. Mykhayliv, Volodymyr M. Kossak Legal Mechanism of Regulation of the Status of Donor Bodies as an Object of Civil Law. Journal of the National Academy of legal Sciences of Ukraine, Vol. 27 No. 4, 2020. P. 214-230.

 

Статті в інших виданнях:

 1. Дякович М.М. Мій дім моя застава. Нотар. №6. квітень 2001 р. с.34-43.
 2. Дякович М.М. Застава товарів в обороті або переробці. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. 2002. №2. С.150-153.
 3. Дякович М.М. Застава: всі предмети без секретів. Нотар. №11. березень 2003 р. С.18-23.
 4. Дякович М.М. Роль поручителя. Нотар. №12. липень 2003 р. С.12-14.
 5. Дякович М.М. Сімейний кодекс і нотаріус. Нотар. №13. жовтень 2003 р. С.37-39.
 6. Дякович М.М. Податкова дюжина. Нотар. №14. грудень 2003 р. с.4-14.
 7. Дякович М.М. Черговість спадкування за законом згідно з новим Цивільним кодексом. Нотар. №14. грудень 2003 р. С.50-58.
 8. Науково практичний коментар до Цивільного кодексу України. (Параграф 6 “Застава”) Київ: Істина, 2004 р., 975 с.
 9. Дякович М.М. Як нотаріусу спрощенцем стати? Нотар. №1 (15). 2004 р. С. 8.
 10. Дякович М.М. Межа земельного компромісу. Нотар. №1 (15). 2004 р. с. 14.
 11. Дякович М.М. 13% податок з автомобіля. Хто: довіритель чи повірений сплачує податок з доходу при відчуженні автомобіля згідно з виданою довіреністю на продаж автомобіля? Нотар №1 (15). 2004 р. С. 56
 12. Дякович М.М. Іпотека інструмент для боржника і кредитора. Нотар. №2 (16). 2004 р. С. 27.
 13. Дякович М.М. Успадковану землю в іноземця забере суд. Чи має право іноземний громадянин прийняти у спадщину землі сільськогосподарського призначення, відчужити їх і кому? Нотар. №2 (16). 2004 р. С. 69.
 14. Дякович М. М. Посвідчення правочинів нотаріусом: цивільно-правові аспекти. Наукові праці: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. Вип.149. 2011. С. 101-104.
 15. Дякович М. М. Правове регулювання «фактичних шлюбних відносин»: теоретично-практичні аспекти. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 2. С. 37-44 (у співавторстві з Сеник С. В.).
 16. Дякович М. М. Сімейний кодекс і нотаріус Нотар. 2003. № 13. С. 37-39.
 17. Дякович М. М. Черговість спадкування за законом згідно з новим Цивільним кодексом Нотар. 2003. № 14. С. 50-58.
 18. Дякович М.М. Іпотека земельних ділянок в міжнародному приватному праві. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. Київ : Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України. 2003. С. 100-102
 19. Дякович М. М. Іпотека інструмент для боржника і кредитора. Нотар. 2004. № 2 (16). С. 27-39.
 20. Дякович М. М. Здійснення права на спадкування. Нотар. 2004. №3-4 (17-18). С. 48-59.
 21. Дякович М. М. Захист прав і законних інтересів дитини нотаріусом. Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. 2009. № 3. 200 с.
 22. Дякович М. М. Спрощення порядку набуття права на землю. Практичні аспекти, проблемні питання та бачення їх вирішення. Мала енциклопедія нотаріуса. 2010. № 4 (52). С. 87-93.
 23. Дякович М. М. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин за сімейним законодавством України. Мала енциклопедія нотаріуса. 2010. № 5 (53). С.79-83.
 24. Дякович М. М. Заповіт подружжя: правове регулювання та аналіз судової практики. Мала енциклопедія нотаріуса. 2011. № 1 (55). С. 58-62.
 25. Дякович М. М. Захист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом. Мала енциклопедія нотаріуса. 2011. № 3 (57). С. 114-117.
 26. Дякович М. М. Перспективи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: нотаріус користувач чи реєстратор?. Мала енциклопедія нотаріуса. 2012. № 1 (61). С. 166-170.
 27. Дякович М. М. Нотаріальне провадження у спадкових справах: окремі питання прийняття спадщини. Мала енциклопедія нотаріуса. 2012. № 6 (66). С. 136-148 (у співавторстві з Федорич І. Я.).
 28. Дякович М. М. Охорона прав та інтересів подружжя у відносинах спадкування. Мала енциклопедія нотаріуса. 2013. № 3 (69). С. 117-129.
 29. Дякович М. М. Встановлення нотаріусом правосуб’єктності осіб як передумова охорони їх прав та інтересів. Мала енциклопедія нотаріуса. 2013. № 6 (72). С. 129-137.
 30. Дякович М. М. Нотаріус як державний реєстратор прав на нерухоме майно за законодавством України. Журнал «Нотаріат України». № 1-2. С. 44-47.
 31. Дякович М. М. Правочини: Практика нотаріального посвідчення. Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. 2013. № 5-6. 192 с.
 32. Дякович М. М. Охоронні функції нотаріуса при вчиненні правочинів щодо взаємного утримання подружжя. Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. 2015. № 1. С. 55-70.
 33. Дякович М. М. Посвідчення правочинів щодо управління майном дітей та здійснення батьківських прав при відчуженні майна, а також по вихованню та утриманню дітей. Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. 2015. № 1. С. 71-95.
 34. Дякович М. М. Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів). Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. 2017. № 4. С. 106-111.
 35. Дякович М. М. Прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів. Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. 2017. № 16. С. 3-54.
 36. Дякович М. М. Питання спадкування у нотаріальній практиці. Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. 2017. № 2. С. 3-54.
 37. Дякович М. М. Спільний заповіт подружжя. Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. 2017. № 5-6. С. 3-23.
 38. Дякович М. М. Охорона і захист нотаріусом прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб за законодавством України. Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. 2017. № 2. С. 3-22.

Матеріали наукових конференцій:

 1. Дякович М.М. До питання про гармонізацію законодавства України про заставу з правом країн СНД. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. Київ. 1998 р. С.380-383.
 2. Дякович М.М. Проблеми термінології в законодавстві про заставу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 18-21 вересня 2003р. Сімферополь: ДОЛЯ, 2003. С.105-109
 3. Дякович М. М. Нотаріат в системі органів по здійсненню захисту майнових прав дитини. Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 21-22 вересня 2007 р., Одеса / За заг. ред. проф. Ю.М. Оборотова; Одеська національна юридична академія. Одеса: Фенікс, 2007. С. 170-177.
 4. Дякович М. М. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин за сімейним законодавством України. «Ольвійський форум» 2010: стратегії України в геополітичному просторі». Тези. Том 10. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. С. 61-63.
 5. Дякович М. М. Визнання шлюбного договору недійсним. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. С. 173-174.
 6. Дякович М. М. Місце та роль сімейних правовідносин у правовій системі України. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного і міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання)». 10 листопада, 2011 р. Київ, 2011. К.: ТОВ «Білоцерківдрук». С. 174-177.
 7. Дякович М. М. Заповіт подружжя. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті Василя Пилиповича Маслова «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства». Харків : Вид-во «Кроссроуд», 2011. С. 173-177.
 8. Дякович М. М. Деякі проблемні питання щодо розпорядження спільним сумісним майном подружжя. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. С. 184-186.
 9. Дякович М. М. Охорона прав та законних інтересів окремих категорій спадкоємців при здійсненні права на спадкування. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. С. 147-148.
 10. Дякович М. М. Правові засади захисту сімейних прав та законних інтересів нотаріусом. Римське право і сучасність: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 6 червня 2014р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса Фенікс, 2014. С. 62-65.
 11. Дякович М.М. Цивільно-правова відповідальність за невиконання грошових зобов’язань. Науково-практична конференція «Модернізація цивільно-правової відповідальності» (Матвєєвські цивілістичні читання). Київ, 18 жовтня 2020 р.
 12. Дякович М.М. Особливості визначення судом потреби у матеріальній допомозі за ч. 4 ст. 75 Сімейного кодексу України. Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку: Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 98 річниці з дня народження д. ю. н., проф. В.П. Маслова. Харків, 28 лютого 2020 р., С. 406-410.

Біографія

Мирослава Михайлівна ДЯКОВИЧ, народилася 31 березня 1957 року на Львівщині.

У 1979 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Мирослава Дякович має понад 30-річну практику роботи в галузі юриспруденції. З 1983 року працює в органах нотаріату. До 1992 року – державним нотаріусом Буської районної державної нотаріальної контори, з 1992 по 1994 р. – завідуючою 3-ї Львівської державної нотаріальної контори. 27 вересня 1994 року відкрила першу у Львові приватну нотаріальну контору.

4 жовтня 1999 року за вагомий особистий внесок у розвиток нотаріату України, реалізацію державної правової політики, заслуги в зміцненні законності і правопорядку, високий професіоналізм Мирославі Дякович присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

28 березня 2000 року Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні доктор Ебергард Гайкен за дорученням президента ФРН Йоганнеса Рау призначив Мирославу Дякович на посаду Почесного консула Федеративної Республіки Німеччина у Львові.

У березні 2004 року після захисту кандидатської дисертації на тему «Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя» Мирославі Дякович присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

З 1 вересня 2004 року працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі цивільного права і процесу на посаді доцента цієї кафедри.

Після захисту дисертації на тему «Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом: цивільно-правовий аспект» за спеціальністю «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» на підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2015 року здобула науковий ступінь доктора юридичних наук.

26 лютого 2020 року Мирославі Дякович присвоєно вчене звання професора кафедри цивільного права і процесу та переведено на посаду професора цієї кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка. Читає лекційні курси «Цивільне право України», «Сімейне право України», «Охорона та захист цивільних прав та інтересів громадян нотаріусом».

У науковому доробку має більше 100 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!