Інтелектуальна власність (для студентів неюридичних спеціальностей)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Левицька Н. О.
1016Левицька Н. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Левицька Н. О.
1016Левицька Н. О., Довгань Г. В.

Опис курсу

Анотація

Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм у сфері інтелектуальної власності.
Завдання навчальної дисципліни:
– освоєння теоретичного матеріалу;
– розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері інтелектуальної власності;
В результаті вивчення даного курсу студент повинен: знати: теоретичні та законодавчі положення у сфері інтелектуальної власності; зміст нормативно правових актів, що регулюють відповідні правовідносини; вміти: вільно орієнтуватись у законодавстві прийнятому у сфері інтелектуальної власності, практично застосовувати його норми.

Електронне навчання

Кафедра основ права України забезпечує підтримку та впровадження електронного навчання з дисципліни «Інтелектуальна власність (для студентів неюридичних спеціальностей)» на платформі moodle. Автором і викладачем курсу є доцент Шандра Р.С. Студенти, які записані на курс можуть ознайомитись з матеріалами необхідними для вивчення електронного курсу, електронним журналом, поточними та модульними завданнями тощо, за посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=247

Рекомендована література

Законодавство та міжнародні договори
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №40-44.
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради, 1994, № 13.
4. Всесвітня (женевська) конвенція про авторське право 1952 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000 – № 12.
5. Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (ратифіковано Законом України № 34/95-ВР від 27.01.95).
6. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) підписана 9 вересня 1886 р. у Берні.
7. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations) прийнята членами Всесвітньої організації інтелектуальної власності 26 жовтня 1961 р. у м.Римі (Римська конвенція).
8. Паризька конвенція про охорону промислової власності (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) підписана у Парижі 20 березня 1883 р.
9. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks), укладена в Мадриді 14 квітня 1891 р.

Базова література
1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / В.Д. Базилевич. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2014.
2. Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Київ: Істина, 2007.
3. Основи інтелектуальної власності та її захисту / Лазебний В. С., Розорінов Г. М., Толюпа С. В. – К.: «Видавництво Ліра-К», 2011.
4. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.
5. Право інтелектуальної власності: навч.посіб. / За аг.ред. Кравця В.Р., Олюхи В.Г. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
6. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів. – Львів: Галицький друкар, 2015.

Допоміжна література
1. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організацій мовлення в Україні // Право України. – 2008. – №6.
2. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2015.
3. Інтелектуальна власність в галузі комп’ютингу: підручник / О.Б. Вовк, В. В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, В. С. Якушев. –Львів: «Новий Світ – 2000», 2013.
4. Коноваленко В. Авторське право у видавничій справі: практ.посіб. – Тернопіль: «Навчальна книга-Богдан», 2010.
5. Франчайзинг: Навч.посіб. / За аг.ред. О. Є. Кузьміна. – К.: Знання, 2011.
6. Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок творчої діяльності (концептуальні засади): монографія. – Одеса: Фенікс, 2011.
7. Шандра Р. Концепції авторського права в англо-американській та континентальній правових системах: історико-правовий аспект / Р. Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів:, 2014.
8. Шандра Р. Правова охорона творів та інститут суспільного надбання в Англії: історико-правовий аспект / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів, 2016.
9. Шандра Р. Становлення законодавства про авторське право в Сполучених Штатах Америки / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів, 2015.
10. Шандра Р. Правове регулювання права інтелектуальної власності на промислові зразки за законодавством Польщі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2013 р.). – Львів, 2013.

Матеріали

Інтелектуальна власність.Підручник.

Інтелектуальна власність_Практикум

9-тий семестр

Інтелектуальна_власність (026 «Сценічне мистецтво»)_Ф-т_культури і мистецтв_Програма курсу

 

10-тий семестр

Програма курсу Інтелектуальна власність 2021