Андрусів Уляна Богданівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: uliana.andrusiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

цивільне право, договірне право, право інтелектуальної власності

Курси

Публікації

1. Особисті немайнові права особи: навчальний посібник / Ю. М. Юркевич, А. О. Дутко та ін.: за ред. канд. юрид. наук, доц. А. О. Дутко. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 460 с. (Андрусів У. Б. – с. 155-252).
2. Lytvyn, S., Zinchenko, O., Basarab, O., Andrusiv, U., Ryzhuk, I. Legal Regulation of the Agreement on Provision of Tourist Services during the Pandemic Covid-19. Journal of Environmental Management and Tourism, 2021, 12(2), pp. 501–506.
3. Андрусів У. Б. Істотні умови договору страхування туристів. VII Юридичні могилянські читання : Всеукр. наук.-практ. конф.: програма та тези. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. С. 12-15.
4. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Miskolc, Hungary: Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. Part 1. (Андрусів У. Б. – с. 210-235).
5. Andrusiv U.B., Maikut Ch.V., Vovk M. Z. Tendencies and prospects of training of intellectual property specialists in higher education institutions of the ministry of internal affairs. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 38-44.
6. Polsko-ukrainskie miscellanea prawnicze. / pod red. Andrzej Szmyt, Jurij Boszycki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2020. 280 s. (Андрусів У. Б. – с. 165-188).
7. Kurylo, T., Shynkar, T., Prytula, A., Andrusiv, U., Mykhayliv, M. Features of exemption from liability for the violation of the right to information. SRP, 2020, 11(10), pp. 282–285.
8. Maikut Kh., Andrusiv U., Yurkevych Y., Dutko A., Zaiats O. Protection of the right to property in the case law of the European court of human rights. Revista Amazonia Investiga. 2020. Volume 9. Issue28. P. 497-507.
9. Андрусів У. Б. Особливості реалізації туристом права на відмову від договору про надання туристичних послуг. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 18-19 грудня 2020). Київ: Київський регіональний центр. Ч. 2. С. 23-27.
10. Андрусів У. Б. Особливості укладення договорів страхування у галузі туризму. Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару (13 листопада 2020 року) / за заг. ред. М. С. Долинської, І. В. Красницького, Ю. М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 5-8.
11. Андрусів У. Б., Микита Т. В. Окремі питання становлення системи захисту прав суб’єктів приватного права (за матеріалами судової практики). Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару (13 листопада 2020 року) / за заг. ред. М. С. Долинської, І. В. Красницького, Ю. М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 85-89.
12. Андрусів У. Б. Проблемні питання визначення поняття договору, що опосередковує зобовʼязання з надання туристичних послуг. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 382-387.
13. Андрусів У. Види страхування у галузі туризму: деякі питання правового регулювання. Theoretical foundations of modern science and practice : Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. 06-07 April 2020. Melbourne Australia, 2020. P. 147-151.
14. Андрусів У. Б. Правова природа договору про надання туристичних послуг. Modern approaches to the introduction of science into practice : Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. 30-31 March 2020. San Francisco USA, 2020. P. 297-301.
15. Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ: навч. посібник / У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор, Ю. В. Верхола та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 404 с. (Андрусів У. Б. – с. 136-152; 170-194; 211-223).
16. Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні: навч. посібник / Ю. М. Юркевич, У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор та ін.; за ред. Ю. М. Юркевич. Львів: ЛьвДУВС, 2019, 412 с. (Андрусів У. Б. – с. 97-132).
17. Андрусів У.Б. Правова охорона прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні : Монографія Київ : Видавництво Ліра-К, 2014. 176 с.
18. Цивільне право України : підручник: в 2 т. Т. 1 / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів : «Новий Світ-2000», 2014. 444 с. (Андрусів У. Б. – с. 384–439).
19. Цивільне право України: навчальний посібник / кол. авторів, за ред. Г.Б. Яновицької, В.О Кучера. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 468 с. (Андрусів У. Б. – с. 186-218).
20. Ulyana Andrusiv Essence of the principle of legality in the case-law of the ECHR. Visegrad journal on human rights. 2019. № 5 (volume 2). Р. 18-24.
21. Андрусів У. Б. Договір про надання туристичних послуг: понятійно-категоріальний апарат і правова природа. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. Том 2. С. 103-107. (DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2019.4.2.22)
22. Андрусів У.Б. Елементи принципу юридичної визначеності. Часопис Київського університету права. 2019. №1. С. 19-25.
23. Андрусів У.Б. Термін «суд, установлений законом» у практиці ЄСПЛ у цивільних справах. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: збірник матеріалів наук.-практ. конф. (м. Львів, 06 грудня 2019 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2019. C. 229-235.
24. Андрусів У.Б. Система юридичної освіти в Україні у сфері інтелектуальної власності: тенденції, перспективи та міжнародний досвід. Sciеntific and pedagogic internship «Organization of educational process for legal education applicants, innovative teaching methods in higher aducation institutions of Ukraine and EU»: Internship proceedings, October 28 Dcember 6, 2019. Fankfurt an der Oder, Federal Republic of Germany. P. 16-20.
25. Андрусів У.Б. Принцип остаточності судового рішення у конексті практики ЄСПЛ. Проблеми приватного права в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу. Збірник матеріалів науково-практичного семінару. 4 жовтня 2019 року (м. Львів). / За заг. ред. І. В. Красницького, Ю. М. Юркевича. Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. С. 5-9.
26. Андрусів У.Б. Принцип правової визначеності у практиці Конституційного Суду України. Systematization of Ukrainian and Europe legislation in the realities of the modern world. Conference proceedings of International scientific and practical conference. December 27-28, 2019. Arad: «Izdevnieciba Baltija Publishion». С. 133-136.
27. Андрусів У.Б. Правове регулювання істотних умов договору про надання послуг кабельного телебачення. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах правової держави. Збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 158-162.
28. Андрусів У.Б. До питання реалізації в Україні Паризької кліматичної угоди. Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір: збірник матеріалів ІІІ Круглого столу. (11 травня 2018 року) Львів: Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. С. 183-187.
29. Андрусів У. Б. Новели міжнародної охорони організацій мовлення: досвід ВОІВ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2018. Том 29 (68). № 3. С. 40-45.
30. Андрусів У. Б. Особливості правового статусу кабельних провайдерів. Часопис Київського університету права. 2017. №1. с. 245-250.
31. Андрусів У.Б. Основні аспекти охорони суб’єктивних прав організацій мовлення на міжнародному рівні. Часопис Київського університету права. 2017. №4. С. 174-179.
32. Андрусів У. Б. Щодо визначення сутнісних ознак організацій мовлення як суб’єктів інформаційної діяльності. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні. Збірник тез регіональної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року) / упорядник В. К. Грищук. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. С. 200-204.
33. Андрусів У. Б. Ключові аспекти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства Угорщини та України. Збірник наукових праць за матеріаламиVII Міжнародної науково-практичної конференції. (3−5 червня 2016 року) / За заг. ред. Ю. Л. Бошицького та Чечі Дердь. Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. С. 159-162.
34. Андрусів У.Б. Ключові питання цивільно-правової охорони інформаційного контенту організацій мовлення. Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 235–240.
35. Андрусів У. Б. Правові засади переходу України на цифрове мовлення. Часопис Київського університету права. 2016. №4. С. 249-253.
36. Андрусів У. Б. До питання запровадження в Україні цифрового телебачення. Сучасні проблеми правової системи України. Збірник матеріалів VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2016 р.) / За заг.ред. Ю. Л. Бошицького, О. В. Чернецької, О. О. Кваші, Р. Б. Шишки, В. М. Іванова, О. О. Харчука. Випуск 8. Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. 140-143 с.
37. Андрусів У. Б. Ключові аспекти охорони суб’єктивних прав організацій мовлення в мережі Інтернет. Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах. Збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого–4 березня 2016 р.) / редкол. Ю. Л. Бошицький, Френсіс Гарі, Міхал Швантнер, О. В. Чернецька, У. Б. Андрусів. Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. С. 90–95.
38. Андрусів У. Б. До питання ліцензування провайдерів програмної послуги. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 жовтня 2016 р.). / редкол.: Ю. Л. Бошицький, Ф. Гарі, М. Швантнер та ін. Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. 57–60 с.
39. Андрусів У. Б. Правові засади ліцензування телерадіомовлення. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (16 грудня 2016 року) / упор. В.К. Грищук. Львів: ЛьвДУВС, 2016. С. 13-17.
40. Андрусів У.Б. Платформи дистрибуції мовленнєвого контенту суб’єктів інформаційної діяльності: ключові питання правової охорони. Часопис Київського університету права. 2015. №2. С. 241–246.
41. Андрусів У. Б. Правове регулювання права інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 201-207.
42. Андрусів У.Б. До питання правової охорони способів розповсюдження інформаційного контенту організацій мовлення. Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-методичного семінару редкол.: Бошицький Ю. Л., Андрусів У. Б., Шишка Р. Б., Чернецька О. В. Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. С. 37–43.
43. Андрусів У.Б. Проблемні аспекти охорони суб’єктивних прав організацій мовлення в епоху розвитку новітніх технологій. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10–11 грудня 2015 р.) / редкол.: Ю. Л. Бошицький, Ф. Гарі, О. Шевченко та ін. Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. С. 151–156.
44. Андрусів У.Б. Легалізація діяльності суб’єктів інформаційної діяльності: питання теорії і практики. Часопис Київського університету права. 2014. №1. С. 230-235.
45. Андрусив У.Б. Способы распространения программ (передач) организаций вещания: актуальные вопросы правового регулирования. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. 2014. № 3. Volume 2. P. 6-11.
46. Андрусів У. Б. Закон України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України»: новий етап на шляху становлення суспільного мовлення в Україні. Часопис Київського університету права. 2014. № 3. С. 194-200.
47. Андрусів У. Б. Правовий статус організацій мовлення. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С. 185-189.
48. Андрусів У. Б. Проблемні питання охорони майнових прав організацій мовлення у цифрову епоху. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 232-237.
49. Aндрусів У. Б. Сучасне правове становище організацій мовлення в мережі Інтернет. Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 235–240.
50. Aндрусів У. Б. Результати діяльності організацій мовлення: тенденції та перспективи правової охорони. Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 261–267.
51. Aндрусів У. Б. Щодо питання особистих немайнових прав організацій мовлення. Часопис Київського університету права. 2011. № 1. С. 215–220.
52. Андрусів У. Б. Ліцензування організацій кабельного мовлення: недоліки правової охорони. Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 лютого 2011 р.) : у 3 ч. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. Ч. 2. С. 9–10.
53. Андрусів У. Б. Фінансування суспільного мовлення в Україні: питання правової охорони. Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 225–230.
54. Андрусів У. Б. Суб’єктивні права організацій мовлення на програми (передачі): підстави виникнення. Проблеми становлення і розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27–28 листопада 2010 р.) : у 2 т. Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2010. Т. 2. С. 11–12.
55. Андрусів У. Б. Види суб’єктивних особистих немайнових прав організацій мовлення. Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29–30 грудня 2010 р.). у 2 т. К. : Центр правових наук. досліджень, 2010. Т. 1. С. 50–52.
56. Андрусів У. Б. Організації кабельного мовлення: проблемні питання правової охорони. Часопис Київського університету права. 2009. № 4. С. 241–250.
57. Андрусів У.Б. Право телерадіомовних організацій на публічне сповіщення своїх програм та передач: проблеми удосконалення правової охорони. Восьмі осінні юридичні читання. Збірник тез Міжнародної наукової конференції (13-14 листопада 2009, м. Хмельницький). У 4-х частинах. Ч. 3. Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2009. с. 19-21.
58. Андрусів У. Б. Римська конвенція: переваги і прогалини правової охорони прав організацій мовлення. Часопис Київського університету права. 2008. № 2. С. 200–205.
59. Андрусів У. Б. Тенденції удосконалення законодавства України у сфері охорони суміжних прав організацій мовлення. Часопис Київського університету права. 2008. № 3. С. 230–235.
60. Андрусів У. Б. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні. Право України. 2008. № 6. С. 63–68.

Біографія

АНДРУСІВ Уляна Богданівна – (28.02.1982, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Цивільно-правова охорона прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні, 2013), доцент (2015). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівської комерційної академії (2004), аспірантуру Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2010). З 2007 викладач Львівського державного університету внутрішніх справ, з 2013 – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2021 – доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка (за сумісництвом). Автор понад 70 наукових праць, зокрема: 1 одноосібної монографії (Правова охорона прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні (Київ, 2014); 2 колективних монографій (Правове регулювання страхування в туризмі. / Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Part 1. (Miskolc, Hungary, 2020); Міжнародно-правова охорона прав організацій мовлення в цифрову епоху. / Polsko-ukrainskie miscellanea prawnicze (Gdańsk, 2020); 1 підручника (Цивільне право України. Глава 17 (Львів, 2014); 4 навчальних посібників (Особисті немайнові права особи. § 1-5 Глави 4, § 1 Глави 5 (Львів, 2021); Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ. § 3.2, 3.5, 4.2 (Львів, 2019); Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні § 2.1, 2.2 (Львів, 2019); Цивільне право України. Т. 1. Глава 17 (Львів, 2011)).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!