Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
98доцент Марін О. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
98доцент Марін О. К.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб мати можливість надавати кримінально-правову оцінку вчиненій поведінці, що становить собою кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Тому у курсі представлено як огляд нормативно-правової регламентації складів відповідних правопорушень, так і процесів та інструментів, які потрібні для належної їх кримінально-правової оцінки та реалізації кримінальної відповідальності за їх вчинення.

Метою вивчення цієї дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними та практично-прикладними проблемами кримінально-правової оцінки кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та шляхами їх вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві.

Після завершення цього курсу студент буде :
– Знати – теоретичні положення курсу «Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг», включаючи положення, які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови Верховного Суду, у яких розкриваються питання кваліфікації відповідних посягань; позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової кваліфікації окремих видів суміжних посягань та діянь, які не є кримінально-протиправними; норми чинного законодавства, що регламентують кримінально-правову кваліфікацію правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та напрями їх подальшого вдосконалення
– Вміти – логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти, робити самостійні обґрунтовані та аргументовані висновки та узагальнення, якісно відстоювати свою правову позицію

Рекомендована література

 

 

Матеріали

Злочини в сфері службової діяльності

Робоча програма_службові_21-22

методичний комплекс_службові_2020

Перелік питання для узагальнення судової практики

Методика узагальнення

Перелік питань на іспит

Практичне_1

Практичне_2

Практичне_3

Практичне_4

Практичне_5

Практичне_6

Практичне_7

Практичне_8

Силабус:

Завантажити силабус