Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Марін О. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924доцент Марін О. К.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни — ознайомлення студентів з теоретичними та практично-прикладними проблемами кримінально-правової кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та шляхами їх вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві.

Завдання вивчення дисципліни «Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг» полягає у формуванні знань, умінь та навиків щодо кваліфікації передбачених кримінальним законом відповідних злочинів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Студент повинен знати теоретичні положення курсу «Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг», включаючи положення, які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови пленуму Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації відповідних злочинів (а, по мірі їх прийняття також відповідні постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ); позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової кваліфікації окремих видів суміжних посягань та діянь, які не є злочинними; норми чинного законодавства, що регламентують кримінально-правову кваліфікацію злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та напрямки їх подальшого вдосконалення.

Студент повинен уміти логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою правову позицію

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Авраменко О.В., Газдайка-Василишин І.Б. Незаконне збагачення: проблеми кримінально-правової кваліфікації // Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії: тези міжнародної науково-практичної конференції (20-21 квітня 2012 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – С. 55-57.
 2. Анисимов Г.Н.Злоупотреблениедовериемкакспособсовершениядолжностныхпреступлений // Проблеми законності. – 2003. – В. 58. – с. 196-201.
 3. Анісімов Г.М. Деякі питання кваліфікації злочинів, учинених шляхом зловживання довірою зумовленого службовим становищем особи // Проблеми законності. – 2003. – В. 61. – с. 172-178.
 4. Асєєв Р. О. Спеціальний суб’єкт в посадових злочинах: посадова чи службова особа? // Правова держава. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2009. – № 11. – С. 83 – 88.
 5. Бантишев А. Должностныепреступления (вопросыквалификации): Учебноепособие.-К., 1996.-45с.
 6. Бантишев А.Являетсяличастныйнотариусслужебнымлицом? // Юридичний радник 2004 №2.-с.68-71.
 7. Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) К.: МАУП, 2002. – 127с.
 8. Бантишев О.Ф., Рибачук В.І. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: Питання кваліфікації злочинів, передбачених розділом XVII Кримінального кодексу України.-К.: Концерн “Видавничий Дім “ Ін Юре “, 2003.-116с.
 9. Бантышев А. Должностные преступления (вопросы квалификации): Учебное пособие. – К.: Академия Службы безопасности Укрины, 1996. – 45 с.
 10. Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності за новим Кримінальним кодексом України // Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – Х. : Сх.-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2003. – С. 31–36.
 11. Борисов В. І. Службова злочинність: теоретичні та практичні питання запобігання і протидії : монографія / В. І. Борисов, О. Г. Кальман, Г. Ю. Дарнопих та ін. – Х. : Ін-т вивч. пробл. злочинності АПрН України, 2006. – 222 с. – Бібліогр.: 145 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 05.06.2006. – № 40-Ук 2006. Реферат наукової роботи опублікований в РЖ «Депоновані наукові роботи». – 2006. – № 1–2, № б/о 22 (у співавт.).
 12. Борисов В. І., Кальман О. Г., Христич І. О. Проблеми попередження службових злочинів у сфері господарської діяльності : наук-практ. семінар // Вісн. Акад. прав. наук України. – Х., 2004. – № 4 (39). – С. 246–254.
 13. Борисов В.І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності за новим Кримінальним кодексом України (тези наукової доповіді) // Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність: Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару / [Редкол.: Сташис В. В.  (головний редактор) та ін.]. – Харків: Східно-регіональ-ний центр гуманітарно-освітних ініціатив, 2003. – С. 31 – 36.
 14. Васильев А.С., Стрельцов Є.Л. До питання про поняття, ознаки і функціїслужбової особи. ВісникАкадеміїправових наук України. Харків, 1995, № 3, с.24-28.
 15. Васильєв А.С., Стрельцов Є.Л. До питання про поняття, ознаки і функції службової особи // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – Вип. 3. – С. 125 – 136.
 16. Васильченко С. Удосконалення законодавства про державну службу як чинник попередження службових злочинів // Юридичний журнал.-2004.-№ 1.
 17. Висновок науково-правової експертизи щодо визнання приватного нотаріуса спеціальним суб’єктом злочинів у сфері службової діяльності. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України // Нотаріат. – 2005. – № 12. – С. 17 – 20.
 18. Висновок науково-правової експертизи щодо неправомірності визнання приватного нотаріуса спеціальним суб’єктом злочинів у сфері службової діяльності, проведеної у відповідності із Законом України “Про наукову і науково-технічну експертизу” на запит приватного нотаріуса Ровенського міського нотаріального округу Кострикіна В.І. Рада науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України // Нотаріат. – 2005. – № 12. – С. 13 – 17.
 19. Виткалов Д.Н. Некоторыепроблемыуголовнойответственностидолжностныхлиц за деяния в налоговойсистеме // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. – 2001. – Вип. 2. – С. 151 – 153.
 20. Вознюк В. Д. Злочини у сфері службової діяльності: деякі аспекти об’єк­тивної сторони та суб’єкта злочину .-Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 25-26 жовтня 2001р.-Х., 2002.-С. 204-207.
 21. Грудзур О. М. Об’єкт злочинів у сфері службової діяльності // Підприємництво господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 121–125.
 22. Данилевський А.О. Особа, яка надає публічні послуги, як суб’єкт злочину // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2010. – Спец. вип. № 6. – С. 96 – 102.
 23. Дзюба Ю.П. О соотношенииродовыхобъектовдолжностныхпреступлений и преступленийпротивпорядкауправления // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 1998. – Вип. 34. – С. 164 – 169.
 24. Доник О. Злочини у сфері службової діяльності. Сукупність злочинів // Юридичний журнал.-2004.-№ 1.
 25. Дудоров А. Управленческийаппаратпредпринимательских структур и субъектдолжостныхпреступлений // БизнесИнформ.- 1998.- № 2.- с. 25 – 29.
 26. Дудоров О. Конфлікт інтересів: кримінально-правовий та історичний аспекти проблеми. // Юридичний вісник України. – 1998. – №20. – С.45-48.
 27. Дудоров О. Кримінально – правове поняття посадової особи потребує вдосконалення // Закон і бізнес.- 1998.- 13 травн. ( № 19).- с. 6- 7.
 28. Дудоров О. Особливості відповідальності посадових осіб підприємств за кримінально-карані порушення податкового законодавства.// Предпринимательство, хозяйство и право.-1998. -№ 4.
 29. Дудоров О. Про кримінально-правовий статус позаштатного бухгалтера // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 106 – 112.
 30. Дудоров О.О. До питання про поняття службової особи як суб’єкта службових злочинів // Вісник Київського університету. Серія: Юридичні науки. Вип. 32. — К., 1993. — С.88—93
 31. Дудоров О.О. Посадові злочини. Методичні вказівки до вивчення глави Особливої частини КК України. — Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 1998. — 43 с.
 32. Дудоров О.О. Посадові особи недержавних підприємницьких структур і суб’єкт службових злочинів // Збірник наукових праць юридичного факультету Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича “Ерліхові читання”.- Чернівці,1994.
 33. Дудоров О.О. Предпринимателькакдолжностноелицо? Сомневаюсь… //Комерсант Украины.- № 25/47/, июль 1994.- С. 14.
 34. Дудоров О.О., Зеленов Г.М. Ґенеза кримінально-пра­вового статусу окремих кате­горій осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’я­зану з наданням публічних послуг та питання кваліфі­кації їх діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. – № 3. – С. 79 – 96.
 35. Дудоров О.О., Зеленов Г.М. Правова еквілібристика, або про відмежування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, від адміністративних корупційних правопорушень // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2012. – № 1 (частина 1). – С. 92 – 99.
 36. Дудоров О.О., Зеленов Г.М. Проблеми суб’єктного складу злочинів, передбачених розділом XVII Особливої частини КК України // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21 – 22 вересня 2012 року. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 306 – 314.
 37. Зейкач І. Поняття посадової особи в кримінальному законодавстві: порівняльний аналіз // Право України.-2002.-№3.-с.118-121.
 38. Зеленов Г.М. Щодо визначення змісту поняття «публічні послуги» // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітня 2012 р. / Упорядн.: Є.О. Письменський, Ю.Г. Старовойтова. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 190 – 196.
 39. Злочини у сфері службової діяльності // Юридичний журнал.-2004.-№1.
 40. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Основні склади злочинів за Розділом XVII Особливої частини КК : альбом схем / А.В. Байлов, Я.О. Лантінов / За заг. ред. Я.О. Лантінова. – Х. : Харків юридичний, 2012. – 32 с.
 41. Іллічов М.О. Кримінальна відповідальність службових осіб у світлі нового кримінального законодавства України // Держава і право / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – 2002. – Вип. 15. – С. 421 – 427.
 42. Ільковець Л. Спеціальний суб’єкт злочину у сфері службової діяльності // Вісник прокуратури. – 2003. – № 7. – с. 63-67.
 43. Кісілюк Е. М. Оціночні поняття в злочинах у сфері службової діяльності / Е. М. Кісілюк, К. С. Лановенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – № 24. – С. 101-107.
 44. Клименко В.А., Мельник Н.И., Хавронюк Н.И. Уголовнаяответственность за должностныепреступления. Монографія. – К.: Блиц-Информ, 1996. – 155 с.
 45. Клименко В.А., Мельник Н.И., Хавронюк Н.И. Уголовнаяответственность за должостныепреступления / Коментарий к закону Украины “О боротьбе с корупцией”: К.:Из-во “Блиц-информ”. 1996-с.511.
 46. Коваль Н.Ф., Павленко П.И. К вопросу о понятиислужебноголица // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 1998. – Вип. 2. – С. 65 – 73.
 47. кодексу України // Юридичний вісник України.- 1996.- № 4 ( 330 ), 24 – 31 січня.- с. 1-3.
 48. Копєйчиков В., Павленко П. Деякі загальні питання правового статусу посадової особи // Вісник Академії правових наук України. – Х.: „Право”. – 2000. – Вип. 2 (21). – С. 53 – 62.
 49. Корчева З.Г. Некоторыевопросыответственности за должностныепреступления // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 1996. – Вип. 31. – С. 117 – 127.
 50. Круглов О.М. Про доцільність використання терміна “службова особа” // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2000. – Вип. 3 (16). – С. 153 – 163.
 51. Крупко Д.І. Застосування норм ЗагальноїчастиниКримінального кодексу до питанняпровідповідальністьбухгалтерів // ЮридичнаУкраїна. – 2003. – № 10. – С. 72-77.
 52. Крупко Д.І. Поняття службової особи у кримінальному кодексі 2001 р. //Право та безпека. – 2002. – № 1. – C. 63 – 68.
 53. Крупко Д.І. Поняття службової особи у кримінальному кодексі 2001 р. // Право та безпека. – 2002. – № 1. – C. 63 – 68.
 54. Лемешко А.Н. О субъектепопустительствасовершениюпреступления // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 2000. – Вип. 43. – С. 141- 145.
 55. Лукомський В.С. Деякі колізійні питання щодо відповідальності за хабарництво// Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.-К..-1996.-С.62-65.
 56. Лукомський В.С. Спірні правові питання відповідальності державних службовців // Зб.наукових робіт. Актуальні проблеми держави і права.Вип. №2 Юридичний інститут при Одеському університеті ,О., 1995.-С.237-241.
 57. Максимович Р.Л. Визначення поняття службової особи в історії українського кримінального законодавства // Життя і право. – 2005. – № 5. – С. 57-68.
 58. Максимович Р.Л. Визначення поняття службової особи за кримінальним законодавством країн СНД // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XI регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. –       С. 438-439.
 59. Максимович Р.Л. Здійснення функцій представника влади як спеціальна ознака службової особи // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами I Міжвузівської науково-практичної конференції 27-28 травня 2005 р. м. Луцьк, 2005. – С. 349-354.
 60. Максимович Р.Л. Про правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 8-9 квітня 2005 року. Ч. 1 / Упоряд.              М.М. Сенько. Львівський юридичний інститут. Львів, 2005. – С. 271-275.
 61. Максимович Р.Л. Тлумачення поняття службової особи в коментарях Кримінального кодексу України 2001 р. // Життя і право. – 2004. – № 9. – С. 51-56.
 62. Максимович Р.Л. Чи є аудитор службовою особою? Актуальні проблеми протидії економічній злочинності, тінізації та корупції в умовах формування ринкової економіки в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 30 вересня 2005 року / Упоряд. І.О. Ревак, О.І. Руда. – Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – С. 147-148.
 63. Максимович Р.Л. Чи є нотаріус службовою особою? // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 160-163.
 64. Марін О.К. Спірні питання кваліфікації при конкуренції норм про деякі посадові злочини і заподіяння тяжкого тілесного ушкодження // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 2 (13). – С. 190 – 195.
 65. Мартиненко В. Відповідальність за хабарництво // Уряд. кур’єр.- 2001.- 31 січ. ( № 18).- с. 14.
 66. Матишевський П. Науково – практичний коментар до Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України.- 1996.- № 5 ( 31 ), 31 січня – 7 лютого.- с. 1-3.
 67. Матишевський П. Науково – практичний коментар до Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України.- 1996.- № 6 ( 32 ), 7 – 14 лютого.- с. 1-3.
 68. Матишевський П. Науково – практичний коментар до Кримінального Мота А.Ф. Військовослужбовці як суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 3. – С. 78 – 81.
 69. Мельник М. Дезінформація владних структур як посадовий злочин // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – №8. – С.16-18.
 70. Мельник М. І.Нові аспекти кримінальної відповідальності за посадові (службові) злочини .-Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 25-26 жовтня 2001р.-Х., 2002.-С. 199-203.
 71. Мельник М., Хавронюк М. Розмежування складів злочинів “зловживання владою або посадовим становищем” та “перевищення влади або посадових повноважень”// Право України–1997–№ 2 — с.31.
 72. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика ,проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства.-К.-Парламентське вид-во – 2000.-255 с.
 73. Мельник Н.И., Хавронюк Н.И. “Эпидемия” должностныхпреступлений в Украине: причины и следствия // Юридическая практика. – 1996. – № 15–16.
 74. Мещерякова Н. Науковці проти службових злочинів// Юридичний вісник України.-2005.-№ 46.
 75. Мещерякова Н. Службові злочини: дивись у корінь // Юридичний вісник України.-2005.-№ 47.
 76. Михайленко Д.Г. Поняття об’єкту злочинів у сфері службової діяльності // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукр. наук. конф. (Одеса, 18-19 квітня 2008 р.) / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотов. – О.: Фенікс, 2008. – С.366-368.
 77. Михайленко Д.Г. Спеціальне повноваження як правова підстава здійснення функцій службовою особою // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжн. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.2 / відп. за випуск. д-р. юрид. наук., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : Фенікс, 2012. – С.188-191.
 78. Михайленко Д.Г. Тенденції щодо визначення поняття корупції та її співвідношення з хабарництвом // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2009. – Вип.45. – С.352-357.
 79. Михайленко Д.Г. Характеристика суспільно небезпечного діяння, як елемента об’єктивної сторони злочинів у сфері службової діяльності // Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми [Мат-лиміжн. наук. конф. (Донецьк, 17-18 листопада 2006 р.)]. – Донецьк, 2006. – С.101-104.
 80. Навроцький В.О.Поняття посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, учинених нею //Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.2002.-Вип. 4.- С. 84-103.
 81. Навроцький В.О. Посадові злочини: Лекції для студ. юрид. фак.-Л., юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 1997. – 28 с.
 82. Навроцький В.О. Чи є експерт службовою особою? // Взаємодія слідчих і експертів у процесу боротьби зі злочинністю: проблеми та шляхи подолання. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Львів, 24-25 січня 2003 р.). – Львів, 2003. – С.30-36.
 83. Новаков О.С. Поняття і сутність злочинів, що скоюються у сфері службової діяльності // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Випуск 21. – Ч.1. – Харків: Вид-во “Доля”, 2003. – С.16-22.
 84. Охотнікова О.М. Посилення кримінальної відповідальності за посадові злочини // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1998. – Вип. 3 (5). – С. 143 – 148.
 85. Павленко П.І. Проблема правового статусу посадової особи в юридичній літературі // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 1. – С. 150 – 154.
 86. Романова О. В. Специальныйсубъектпреступления в сфереслужебнойдеятельности // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених « Злочинність у сфері професійної діяльності. Дев’яті юридичні читання», присвяченої пам’яті доктора юридичних наук, професора О. Я. Светлова (10 грудня 2010 р., ОНУ імені І. І. Мечникова) / Укладачі: Стрельцов Є.Л., І.С. Доброход ; За загальною редакцією Стрельцов Є.Л.а, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України. – Одеса : Астропринт, 2010.- 276 с. (с. 58-61).
 87. Романова О.В. Субъектпреступления в сфереслужебнойдеятельности // Сучасний вимір держави та права: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008.- 504 с. (203-204).
 88. Ростовская Е.Ответственностьдолжностныхлиц// Юридична практика .-2003.-№ 35 (297).
 89. Савченко А. В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України / А. В. Савченко, О. В. Кришевич / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – К. : Алерта, 2012. – 160 с.
 90. Свєтлов О.Я. Визначення поняття посадової особи в новому КК України // Правова система України: теорія та практика. Науково-практична конференція. – К. – 1993. – С. 438 – 440.
 91. Старчиков М. Должостныепреступления: ктобудетотвечать // Юридическая практика.-2002.-№48(258)
 92. Старчиков М. Злочини, пов’язані з корупцією // Юридичний вісник України.-2001.-№52.(340) 29груд.-4січня 2002р.-с.12.
 93. Стрельцов Є.Л., В.М. Шевчук. Суспільнінаслідки та особиста шкода неформальнихстосунківвосвітянськійсфері, абодещо про наше майбутнє. ЮридичнийвісникУкраїни, № 16 (5-12 лютого), № 17 (3-9 березня) 2012 р.
 94. Таций В.Я., Борисов В.И. Научноеобеспечение путей противодействиякоррупции в Украине // Громадська експертиза. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні – К., 2004. – Вип. №4. – С. 44-48.
 95. Терещук О.В. Деякі проблеми розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1999. – Вип. 8. – С. 72 – 77.
 96. Терещук О.В. Суб’єкти корупційних діянь згідно з законодавством України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 4. – С. 175 – 179.
 97. Тичина А. Непіднята цілина: [щодо проблем корумпованості укр. влад. структур ] // День.-2000.-15верес. (№166)-с.4.
 98. Турчинов О. Тіньова пухлина державного бюджету // Голос України.- 1998.- 12 верес. ( № 175 ) с. 3- 4.
 99. Фіалка М.І. Службовий обов’язок в кримінальному праві: поняття та межі застосування / М. І. Фіалка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2012. – № 1028. – С. 311-314.
 100. Хавронюк М. Загальні службові злочинні діяння: особливості їх визначення у кримінальних законах Європейських держав // Підприємництво, господарство і право.-2005.-№4.-с.124-129.
 101. Хавронюк М.І. Відповідальність за злочинні діяння проти інтересів служби у комерційних організаціях: досвід європейських держав // Держава та регіони.-2004.-№2.-с.60-63.
 102. Хавронюк Н., Мельник Н. Эпидемиядолжностныхпреступлений на Украине: причины и следствия // Юридическая практика.-1996.-№15-16(25-26), август.-с.1,7.
 103. Хашев В.Г.Іноземці та особи без громадянства як суб’єкти злочинів в сфері службової діяльності // Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування: Зб. тез та доповідей регіон. круглого столу (Хмельницький, 21-22 лютого 2003 р.).-Хмельницький, 2003.-С. 229-231.
 104. Хашев В.Г. Проблемні питання суб’єкта злочинів у сфері службової діяльності // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – № 2. – С. 295 – 301.
 105. Хашев В.Г., Соболь М.Г.Проблема диференціації кримінальної відповідальності службових осіб // Теоретичні та практичні проблеми організації досудового слідства (частина II): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2005.-С. 126-130.
 106. Хашев В.Г., Шаблистий В.В.Проблеми кримінальної відповідальності службових осіб, які не досягли повноліття // Теоретичні та практичні проблеми організації досудового слідства (частина II): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2005. – С. 162-165.
 107. Чугуніков І.І. Поняття злочинів у сфері службової діяльності: історія питання та сучасний стан проблеми // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – О., 2008. – Вип. 33. ─ С. 76-83.
 108. Шалгунова С.А. Запобігання хабарництву: деякі міркування //Право України.- 1998 № 5.- С. 55-59.
 109. Шалгунова С.А.Кримінально – правові та кримінологічні заходи попередження хабарництва серед співробітників органів внутрішніх справ: Автореф. дис….к.ю.н. / Національна академія внутрішніх справ України.- К., 1999.- 16 с.
 110. Шалгунова С.А. Покарання за посадові злочини: Ефективність та доцільність //Матеріали науково-практичної конференції “ Актуальні питання правовідносин в Україні в умовах реформування законодавства” //Дніпропетровськ: ДДУ, 1999.- С. 65-66.
 111. Шевчук В. М. Відповідальність науково-педагогічних працівників за службові злочини в сфері професійної діяльності // Матеріали 65-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова (24 – 26 листоп. 2010 р., м. Одеса) / ред. кол. В. І. Труба, І. С. Канзафарова, Л. М. Зілковська та ін. – Одеса : Астопринт, 2010. – С. 130 – 132.
 112. Шевчук В. М. Злочинні порушення важливої складової суспільного розвитку // Матеріали 66-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова (23 – 25 листоп. 2011 р., м. Одеса) / МОНмолодьспорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; ред. кол. : В. І. Труба, І. С. Канзафарова, В. В. Валах, О. О. Нігрєєва. – Одеса : Астопринт, 2011. – С. 99 – 102.
 113. Шевчук В. М. Правові наслідки деяких видів службових злочинів // Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної викладацької конференції (м. Кіровоград, 10 грудня 2010 року). – Випуск 19. – Кіровоград, 2010. – С. 100 – 101.
 114. Якимчук М.К. Проблемні питання кримінальної відповідальності приватного нотаріуса // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2003. – Вип. 200. – С. 110 – 114.
 115. Яремко Г.З. Поняття особи, яка здійснює професійну діяльність з надання публічних послуг, як спеціального суб’єкта / Г.З. Яремко // Протиправна поведінка: погляд крізь призму юридичної науки: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 лютого 2012 року м. Ніжин / за загальною редакцією І.Г. Богатирьова. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2012 – 200 с. (С. 188-191).
 116. Інформаційні ресурси

 

Верховна Рада України

http://www.rada.kiev.ua/

 

Верховний Суд України

http://www.scourt.gov.ua/

 

Вищий Господарський суд України

http://www.arbitr.gov.ua/

 

Кабінет Міністрів України

http://www.kmu.gov.ua/

 

Міністерство юстиції України

http://www.minjust.gov.ua/

 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству

“Ліга”: http://www.liga.kiev.ua/

 

http://www.nau.kiev.ua/

www.lawukraine.com

www.pravovik.com.ua

 

Матеріали

Злочини в сфері службової діяльності

методичний комплекс_службові

Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності (Прокуратура)_Робоча програма