Яримович Уляна Володимирівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: ulyana.yarymovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, господарське право

Курси

Публікації

 1. Цікало У. Цесія як спосіб передання корпоративних прав, посвідчених акціями / У. Цікало // Юриспруденція : теорія і практика («Центр правових досліджень «Фурси»). – 2009. – № 10 (60). – С. 60–64;
 2. Цікало У. Поняття, ознаки та організаційно-правові форми юридичних осіб корпоративного типу за чинним законодавством України / У. Цікало // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2010. – Вип. 51. – С. 223–230;
 3. Цікало У. В. Правові форми здійснення інвестування шляхом придбання корпоративних прав / У. В. Цікало // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юрид. – 2010. – Вип. 3. – С. 136–147;
 4. Цікало У. В. Укладення договорів про придбання частки в статутному (складеному) капіталі господарського товариства у разі його збільшення / У. В. Цікало // Адвокат. – 2011. – № 4. – С. 28–31;
 5. Яримович У. В. Визнання недійсним правочину, вчиненого юридичною особою, як спосіб захисту корпоративних прав її учасника / У. В. Яримович // Адвокат. – 2013. – № 3. – С. 36–38;
 6. Яримович У. В. Укладення договорів про придбання додаткових акцій під час їх приватного розміщення / У. В. Яримович // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 2. – С. 108–114;
 7. Цикало У. В. Цессия как способ уступки корпоративных прав / У. В. Цикало // VIII Междунар. межвуз. науч.-практ. конфер. студентов и аспирантов «Традиции и новации в системе современного российского права» : тезисы док. и сообщ., 3-4 апреля 2009 г. – М. : Московская государственная юридическая академия, 2009. – С. 265–267;
 8. Цікало У. Відновлення становища, яке існувало до порушення, та визнання правочину недійсним як способи захисту корпоративних прав інвестора / У. Цікало // VIII Міжнар. студентсько-аспірантська наук. конфер. «Правова система, громадянське суспільство та держава» : тези доп., 24-26 квітня 2009 р. – Львів : Льв. нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. – С. 99–100;
 9. Tsikalo U. Legal Nature of the Corporate Rights / U. Tsikalo // 1st International Students’ Scientific Conference “Current Issues of the Development of Law in the Time of the Czech Presidency of the EU” : compilation of reports, 2009, May 13-15. – Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2009. – P. 68–69;
 10. Цікало У. Ознаки юридичних осіб корпоративного типу / У. Цікало // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХVI Регіон. наук.-практ. конфер., 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Льв. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – С. 221–223;
 11. Цікало У. В. Підстави набуття інвестором корпоративних прав за акціями новоствореного товариства / У. В. Цікало // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали наук.-практ. конфер. до 15-річчя Київського університету права НАН України, 29 квітня – 1 травня 2010 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 250–251;
 12. Цікало У. Порядок укладення інвестиційних договорів при збільшенні статутного капіталу товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю / У. Цікало // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХVIІ Регіон. наук.-практ. конфер., 3-4 лютого 2011. – Львів : Льв. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – С. 199–201.
 13. Яримович У. Державно-правові гарантії захисту прав інвесторів від примусових вилучень та незаконних дій державних органів та їх посадових осіб / У. Яримович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІХ звітної наук.-практ. конфер., 7-8 лютого 2013. – Львів : Юрид. ф-т Льв. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2013. – С. 191–193.
 14. Яримович У. Признание недействительной сделки, заключенной акционерным обществом, как способ защиты прав акционеров / У. Яримович // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: материалы IV Международной научной конференции, 24 мая 2013. – Минск, 2013.

 

Біографія

Яримович Уляна Володимирівна – (25.03.1986, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Придбання корпоративних прав як форма здійснення інвестицій, 2012). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівськго уныверситету (2008). З 2011 асистент, з 2018 доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського уныверситету. Близько 40 праць, зокрема, Визнання недійсним правочину, вчиненого юридичною особою, як спосіб захисту корпоративних прав її учасника ( Адвокат. – 2013. – № 3.); Австрійський досвід запровадження та функціонування медіації, як одного з альтернативних методів вирішення спорів ( Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали Шостого львівського міжнародного форуму – Львів: Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. ); Укладення договорів про придбання додаткових акцій під час їх приватного розміщення (Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 2.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!