Яримович Уляна Володимирівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ulyana.yarymovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, господарське право

Курси

Публікації

 1. Цікало У. В. Цесія як спосіб передання корпоративних прав, посвідчених акціями / У. В. Цікало // Юриспруденція : теорія і практика («Центр правових досліджень «Фурси»). – 2009. – № 10 (60). – С. 60–64.
 2. Цикало У. В. Цессия как способ уступки корпоративных прав / У. В. Цикало // VIII Междунар. межвуз. науч.-практ. конфер. студентов и аспирантов «Традиции и новации в системе современного российского права» : тезисы док. и сообщ., 3-4 апреля 2009 г. – М. : Московская государственная юридическая академия, 2009. – С. 265–267;
 3. Цікало У. Відновлення становища, яке існувало до порушення, та визнання правочину недійсним як способи захисту корпоративних прав інвестора / У. Цікало // VIII Міжнар. студентсько-аспірантська наук. конфер. «Правова система, громадянське суспільство та держава» : тези доп., 24-26 квітня 2009 р. – Львів : Льв. нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. – С. 99–100;
 4. Tsikalo U. Legal Nature of the Corporate Rights / U. Tsikalo // 1st International Students’ Scientific Conference “Current Issues of the Development of Law in the Time of the Czech Presidency of the EU” : compilation of reports, 2009, May 13-15. – Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2009. – P. 68–69;
 5. Цікало У. В. Поняття, ознаки та організаційно-правові форми юридичних осіб корпоративного типу за чинним законодавством України / У. В. Цікало // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 223–230.
 6. Цікало У. Ознаки юридичних осіб корпоративного типу / У. Цікало // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХVI Регіон. наук.-практ. конфер., 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Льв. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – С. 221–223;
 7. Цікало У. В. Підстави набуття інвестором корпоративних прав за акціями новоствореного товариства / У. В. Цікало // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали наук.-практ. конфер. до 15-річчя Київського університету права НАН України, 29 квітня – 1 травня 2010 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 250–251;
 8. Цікало У. В. Правові форми здійснення інвестування шляхом придбання корпоративних прав / У. В. Цікало // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юрид. – 2010. – Вип. 3. – С. 136–147.
 9. Цікало У. В. Укладення договорів про придбання частки в статутному (складеному) капіталі господарського товариства у разі його збільшення / У. В. Цікало // Адвокат. – 2011. – № 4. – С. 28–31.
 10. Цікало У. Порядок укладення інвестиційних договорів при збільшенні статутного капіталу товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю / У. Цікало // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХVIІ Регіон. наук.-практ. конфер., 3-4 лютого 2011. – Львів : Льв. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – С. 199–201.
 11. Яримович У. В. Визнання недійсним правочину, вчиненого юридичною особою, як спосіб захисту корпоративних прав її учасника / У. В. Яримович // Адвокат. – 2013. – № 3. – С. 36–38.
 12. Квіт Н. М., Яримович У. В. Австрійський досвід запровадження та функціонування медіації як одного з альтернативних методів вирішення спорів / Н. М. Квіт, У. В. Яримович // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали Шостого львівського міжнародного форуму – Львів: Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. – С. 197-223.
 13. Яримович У. Державно-правові гарантії захисту прав інвесторів від примусових вилучень та незаконних дій державних органів та їх посадових осіб / У. Яримович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІХ звітної наук.-практ. конфер., 7-8 лютого 2013. – Львів : Юрид. ф-т Льв. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2013. – С. 191–193.
 14. Яримович У. Признание недействительной сделки, заключенной акционерным обществом, как способ защиты прав акционеров / У. Яримович // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: материалы IV Международной научной конференции, 24 мая 2013. – Минск, 2013. – С. 200-203.
 15. Яримович У. В. Укладення договорів про придбання додаткових акцій під час їх приватного розміщення / У. В. Яримович // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 2. – С. 108–114.
 16. Яримович У. В. Форма та порядок укладення договору в праві ЄС і в праві України: порівняльний аспект / У. В. Яримович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2017. – Випуск 42. – С. 103-108.
 17. Яримович У. Укладення договору в праві України і в праві ЄС: порівняльний аспект / У. Яримович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІІІ звітної наук.-практ. конфер., 7-8 лютого 2017: у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юрид. ф-т Льв. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2017. – 260 с. – С. 210 – 213.
 18. Яримович У. В. Перехід корпоративних прав до спадкоємця учасника товариства з обмеженою відповідальністю / У. В. Яримович // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 4. – С. 48-53.
 19. Yarymovych U. Harmonization of Provisions of the Legislation of Ukraine on the Moment of Contract Conclusion with Law of the European Union / U. Yarymovych // International Scientific Conference “Innovative Research of Legal Regulation of Public Administration”: Conference Proceeding, June 16-17, 2017. – Lublin, 2017. – 288 р. – P.74-77. (Республіка Польща)
 20. Яримович У. Порядок надання згоди на перехід частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в порядку спадкування та реорганізації / У. Яримович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2018 р. : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 262 с. – С. 188 – 190.
 21. Яримович У. В. Правочини з дефектами волі в праві України і в праві Європейського Союзу: порівняльний аспект / У. В. Яримович // Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». – 2018. – № 1. – С. 96-100.
 22. Яримович У. Порядок реалізації переважного права на придбання частки (її частини) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю / У. Яримович // Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства: Збірник наукових праць за матеріалами XVI Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2018 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2018. – 199 с. – С. 193-195.
 23. Яримович У. Недійсність договору, укладеного на порушення корпоративного договору та договору між акціонерами товариства / У. Яримович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2019 р. : у 2-ох ч. Ч. 1.  – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 62 с. (додатковий збірник) – С. 50 – 53.
 24. Yarymovych U. Harmonization of Provisions on Contract Conclusion in Law of Ukraine with Law of the EU / U. Yarymovych // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. – 2019. – Том 6, вип. 4. – С. 16-23.
 25. Yarymovych U. Problematic Issues in the Protection of the Rights of European Investors in Corporate Relationships in Ukraine / U. Yarymovych // Baltic Journal of Law & Politics. – 2019. – Том 12, вип. 1. – С. 115-136. (Scopus).

 

Біографія

Яримович Уляна Володимирівна – (25.03.1986, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Придбання корпоративних прав як форма здійснення інвестицій, 2012). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівськго уныверситету (2008). З 2011 асистент, з 2018 доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського уныверситету. Близько 40 праць, зокрема, Визнання недійсним правочину, вчиненого юридичною особою, як спосіб захисту корпоративних прав її учасника ( Адвокат. – 2013. – № 3.); Австрійський досвід запровадження та функціонування медіації, як одного з альтернативних методів вирішення спорів ( Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали Шостого львівського міжнародного форуму – Львів: Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. ); Укладення договорів про придбання додаткових акцій під час їх приватного розміщення (Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 2.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!