Структура, організація та порядок діяльності Конституційного Суду України

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бедрій Р. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Бедрій Р. Б.

Опис курсу

Мета: пізнання та осмислення особливостей правового статусу Конституційного Суду України та його ролі у процесах забезпечення стабільності Конституції України через встановлення конституційності законів та підзаконних актів,  тлумачення Основного Закону держави та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україн, а також вироблення навичок застосування отриманих знань на практиці

Завдання: розгляд та аналіз основних конституційно-правових проблем організації роботи і практики функціонування Конституційного Суду України, визначення шляхів  удосконалення правового регулювання його діяльності .

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні категорії, поняття та концептуальні положення, пов’язані з сферою діяльності Конституційного Суду України;
 • особливості порядку формування, структури, повноважень, основних форм діяльності Конституційного Суду України;
 • порядок підготовки до розгляду та процедуру розгляду справ Конституційним Судом України;
 • тенденції розвитку інституту Конституційного Суду України;

вміти:

 • обґрунтовувати роль Конституційного Суду України в процесах забезпечення стабільності Конституції України, тлумачення Основного Закону та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні;
 • аргументувати свою точку зору щодо необхідності удосконалення конституційно-правового статусу Конституційного Суду України;
 • аналізувати проблемні аспекти діяльності Конституційного Суду України та прогнозувати основні напрямки розвитку інституту Конституційного Суду України.

 

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змінами).
 2. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року №2136-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, ст.376.
 3. Регламент Конституційного Суду України. Ухвалений на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України Постановою Конституційного Суду України від 22 лютого 2018 року № 1-пс/2018 // zrada.gov.ua/laws/show/v0001710-18
 4. Алєксєєнко І.Г. Європейська модель конституційної юстиції: теоретико-правові проблеми становлення та розвитку: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Алєксєєнко Ігор Григорович, НАН України, Інститут держави і права ім. Корецького. – К., 2001. – 16с.
 5. Бринцев В.Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування: у 2 кн. Кн. 1: монографія / В.Д. Бринцев. – Х.: Право, 2013. – 392 с.
 6. Головін А.С. Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні: монографія / А.С. Головін. – К.: Логос, 2012. – 384 с.
 7. Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А.С. Головін. – К.: Логос, 2012. – 369 с.
 8. Григор’єв В.А. Європейське моделювання конституційної юстиції в Україні / В. А. Григор’єв // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Серія: Юридичні науки. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 4. – С. 34-39.
 9. Гультай М. Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам’ятки права та філософські концепції: Монографія / М. Гультай. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 240 с.
 10. Кампо В. Стан і перспективи розвитку наукових доктрин конституційної юстиції в Україні / Володимир Кампо // Юридичний журнал: Правове видання. – 2012. № 7/8. – С. 68-75.
 11. Кампо В. Легітимність рішень конституційних судів у контексті доктрини верховенства права: компаративний та гносеологічний аспекти / В. Кампо, М. Савчин // Вісник Конституційного Суду України . – 2010. – № 5. – С. 99-109.
 12. Конституційна юрисдикція: підручник / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», за ред. Ю.Г. Барабаш, А.О. Селіванов. – Х. Права, 2012. – 168 с.
 13. Конституційний Суд України: рішення, висновки / відп. ред. А.С. Головін, уклад. К.О. Пігнаста, О.І. Кравченко. – К.: Логос, 2011, Кн. 10, 2010. – 431 с.
 14. Кузнецова Ю.Інститут конституційної скарги: теоретичні аспекти проблеми / Ю. Кузнецова //Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 4. – С. 91–101.
 15. Кузнецова Ю.Інститут конституційної юстиції: теоретико-правовий аналіз категоріального апарату / Ю. Кузнецова // Юридичний журнал. – 2013. – № 6/7. – С. 73–80.
 16. Костицький М., Кушакова-Костицька Н. До питання про методологію конституційної юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України. – 2017. – № 4. – С. 42-50.
 17. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / за ред. М.П. Оргзіха. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 272 с.
 18. Провізіон Т. О.Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття / Т. О. Провізіон // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 47. – С. 198–204.
 19. Рішення Конституційного Суду України: зб. Станом на 22 жовт. 2012 р. – К.: Центр учб. Л-ри, 2012. – 570 с.
 20. Савчин М.Забезпечення верховенства конституції у діяльності конституційної юстиції / М. Савчин // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 3. – С. 61–72.
 21. Селіванов А. О.Конституційні проблеми в сучасній теорії права. Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя = Constitutional problems of modern theory of law : монографія / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 152 с.
 22. Селіванов А. О.Питання теорії конституційного правосуддя в Україні. Актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А. О. Селіванов, А. А. Стрижак. – К. : Логос, 2010. – 276 с.
 23. Селіванов А.Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) / А. Селіванов // Право України. – 2010. – № 6. – С. 34–44.
 24. Стрижак А. А.Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2010. – 631 с.
 25. Тимченко І.Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток / І. Тимченко //Право України. – 2010. – № 6. – С. 12–25.
 26. Тихий В. П.Правовая природа, полномочия, решения и заключения Конституционного Суда Украины / В. П. Тихий // Право Украины. – 2011. – № 3/4. – С. 217–225.
 27. Тищук Т. І.Процедура реалізації рішень Конституційного Суду України / Т. І. Тищук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 5. – С. 38–45.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму