Прецедентна судова практика

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Стецик Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Стецик Н. В.
Ничка Ю. В.

Опис курсу

Формування знань, вмінь та навиків щодо застосування та створення прецедентної судової практики (правових позицій) сприятиме підвищенню рівня компетентності правника та відповідатиме сучасним запитам професійної юридичної практики, яка не обмежується лише застосуванням та створенням актів законодавства.

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення та засвоєння студентами знань, вмінь та навиків щодо прецедентної судової практики, зокрема щодо застосування, створення та зміни правових позицій Верховного Суду (України), Конституційного Суду України, Європейського Суду з прав людини.

Завдання викладання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань, вмінь та навичок щодо особливостей застосування, створення, зміни (передумови (обставини, які викликають необхідність), інструментарій (прийоми, засоби) таких різновидів прецедентної судової практики:

  • уніфікаційної (щодо забезпечення єдності судової практики ) у правових висновках Верховного Суду (України);
  • правозахисної (щодо захисту прав людини у правових позиціях Конституційного Суду України, у правових позиціях Європейського Суду з прав людини);
  • нормоконтрольної (щодо встановлення відповідності Конституції України (конституційності) у правових позиціях Конституційного Суду України; щодо встановлення відповідності законам України (законності) у правових позиціях судів адміністративної юрисдикції).

Рекомендована література

  1. Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішеннях Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2011. – 307 с.
  2. Дудаш Т. І. Практика Європейського Суду з прав людини: навч. посіб. / Т. І. Дудаш. 2-ге вид., змінене і доповнене. – Алерта, 2014. – 488 с.
  3. Питання кримінального права у рішеннях Конституційного Суду України : навч. посіб. / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [упоряд.: Л. П. Брич та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – 263 с.
  4. Правові висновки Верховного Суду України : наук.-практ. журн./ Верховний Суд України, ТОВ “Вид. дім “Ін Юре” ; голов. ред. В. І. Гуменюк. – Київ : Ін Юре, 2014, 2015
  5. Правові позиції у застосуванні цивільного та господарського законодавства України за матеріалами судової практики [Текст] : навч.-практ. посіб. / Вищ. госп. суд України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: Б. Ю. Львов та ін.]. – Харків : Страйд, 2016. – 575 с.
  6. Правові позиції в адміністративному судочинстві України / Вищ. адмін. суд України ; [упоряд.: Смокович М. І., Базов В. П.] ; за заг. ред. Голови Вищ. адмін. суду України, канд. юрид. наук О. М. Нечитайла]. – Офіц. вид. – Київ : Ін Юре, 2015. – 847 с.
  7. Селіванов А. О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного суду України: правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя / А. О. Селіванов ; Акад. прав. наук України. – К. : Логос, 2005. – 104 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму