Конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Гураль П. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Гураль П. Ф.

Опис курсу

Дисципліна «Конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні» є вибірковою дисципліною з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та ступеня доктора філософії в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб побудувати в Україні розвинуте сильне громадянське суспільство, яке могло би формувати правову державу, майбутні доктори філософії вміли правильно оцінювати конкретні суспільні явища, вміли визначити суб’єкти та інститути громадянського суспільства, їх відносини з державою, знати та вміти обґрунтовано застосовувати відповідне законодавство.

Метою вивчення дисципліни «Конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні» є те, що здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії повинен здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для розуміння достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у системі розвитку громадянського суспільства в Україні, конституційно-правового механізму впровадження політики розвитку взаємовідносин суспільства з державою.

Цілями курсу є:

 • дослідження та пізнання сутності, структури громадянського суспільства в Україні, окремих його елементів, їх функції, особливо у співпраці з державними органами та органами місцевого самоврядування;
 • вивчення сучасних теорій розвитку та функціонування громадянського суспільства, особливо взаємодії з державними органами;
 • проведення систематичного аналізу розвитку громадянського суспільства в Україні та його вплив на розвиток демократії;
 • ознайомлення з механізмом розв’язання правових конфліктів між окремими соціальними групами та державними органами;
 • розвиток у здобувачів навиків самостійної творчої роботи при закріплені теоретичних знань в процесі проведення семінарських занять.

Після завершення цього курсу  аспірант буде:

Знати:

 • сутність, ознаки та функції громадянського суспільства в Україні,
 • вплив громадянського суспільства на ефективне функціонування органів місцевого самоврядування та розбудову правової демократичної держави;
 • сучасні тенденції конституційно-правового регулювання розвитку громадського суспільства в Україні та державах ЄС;
 • форми та методи взаємодії громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування та органами державної влади.

 

Вміти:

 • правильно оцінювати конкретні суспільні явища, визначати суб’єкти та інститути громадянського суспільства, при необхідності обґрунтовано застосовувати необхідне законодавство;
 • на основі системного аналізу конституційно-правових процесів у державі, прогнозувати тенденції взаємодії громадянського суспільства і органів держави;
 • застосовувати правові механізми розв’язання конфліктів у сфері взаємодії громадянського суспільства, державних органів та органів місцевого самоврядування;
 • визначати регулятивні можливості правових норм, що забезпечують ефективні і результативні взаємовідносини громадянського суспільства і органів держави;
 • критично мислити, правильно аналізувати та оцінювати ситуації розвитку громадянського суспільства і правової держави;
 • вільно володіти і застосувати на практиці науковий, нормативний та інтерпретаційний (роз’яснювальний) матеріал.

Рекомендована література

Основна література:
 1. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. 2005. 350 с.
 2. Гураль П. Ф. Поняття і сутність громадянського суспільства. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. Вип. 55. С. 105–110.
 3. Гураль П. Ф. Громадянське суспільство і держава в Україні: взаємодія і розвиток. Часопис Київського університету права. 2013. №3. С. 13-16.
 4. Держава і громадянське суспільство України: проблеми взаємодії. Монографія / Кресіна І. О., Скрипнюк О. В., Коваленко А. А., Перегуда Є. В. та ін.; За ред. Кресіної І. О. К. : «Логос», 2007. 313 с.
 5. Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. К.: «КІС»; «АНОД», 2000. 278 с.
 6. Шамрай В. В. Модерне суспільство: від ліберальної і тоталітарної утопій до мережної соціальності. Монографія ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Київ : НАН України, 2015. 305 с.
 
Додаткова література:
 1. Арато Е., Коен Дж. Відродження, занепад і реконструкція концепції громадянського суспільства. Політична думка. 1995. № 1. С. 25-31.
 2. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / Переклад з німецької А. Онишко; редактор М. Прихода. Львів : Літопис, 2000. 317 с.
 3. Гегель Георг Вільгельм Фрідріх. Основи філософії права, або Природне право і державознавство / Пер. Р. Осадчука, М. Кушнір. Київ : Юніверс, 2000. 329 с.
 4. Гураль П. Ф. Українська мова – мова державна. Український часопис конституційного права. 2017. № 3. С. 27-35.
 5.  Лизанчук В. Інформаційна безпека України: теорія і практика: підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 728 с.
 6. Шилз Е. Нація, національність, націоналізм і громадянське суспільство. Незалежний культурологічний часопис «Ї». 2001. Число 21. С. 79–102.
 7. Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової рефолюції до глобалізації демократії / пер. з англ. Тарас Цимбал і Роман Корнута. К. : Наш Формат, 2019. 608 с.
 8. Colas D. Civil Society and Fanatism. A Conjoined History. Stanford : Stanford University Press, 1997. 512 p.
 9. Edwards M. Civil Society. Cambridge : Polity Press, 2009. 192 p.
 10. Fukuyama F. State Building: Governance and World Order in the 21st Century. London : Profile Books, 2005. 186 p.

Силабус:

Завантажити силабус