Конституція і конституціоналізм: питання теорії та практики

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Бориславська О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Бориславська О. М.

Опис курсу

Мета – всебічне пізнання та осмислення теорії та практики конституції та конституціоналізму; отримання студентами фундаментальних знань щодо конституції як складного феномену, у якому знаходять своє відображення історія, політика, особливості державного життя тієї чи іншої країни, а також формування у студентів-магістрів цілісної системи знань щодо теоретичної та практичної складових конституціоналізму.

 

Завдання – забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів, що володіють ґрунтовними знаннями в галузі конституційного права, вміють використовувати їх у повсякденному житті та професійній діяльності у відповідності із системою конституційних цінностей.

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • передумови та причини виникнення конституцій, особливості формування понять „конституція” та «конституціоналізм»;
 • вихідні засади доктрини конституціоналізму;
 • концепції та сучасні моделі конституціоналізму;
 • визначення поняття конституції у розумінні представників різних юридичних шкіл;
 • основні етапи розвитку конституціоналізму у світі;
 • особливості та головні етапи конституційного розвитку України;
 • види конституцій за основними класифікаційними критеріями;
 • засоби забезпечення легітимності конституції;
 • елементи механізму реалізації конституції, засоби забезпечення ефективності такої реалізації;
 • поняття, види та способи тлумачення конституції;

уміти:

 • вільно володіти юридичними поняттями та категоріями у межах тем спецкурсу;
 • тлумачити сутність конституціоналізму, природу та призначення конституції;
 • розрізняти теоретичну та практичну складові конституціоналізму;
 • тлумачити та застосовувати конституційні норми відповідно до “духу Конституції” (системи конституційних цінностей);
 • характеризувати конституцію з точки зору її класифікаційних характеристик, легітимності, ефективності її дії, ступеню реалізації конституційних норм;
 • виявляти причини неефективності реалізації норм конституції та знаходити способи їх усунення;
 • аналізувати особливості функціонування системи публічної влади України з точки зору його відповідності конституційним нормам і принципам конституціоналізму
 • логічно грамотно виражати та обґрунтовувати свою точку зору з приводу реалізації засад конституціоналізму в Україні;
 • аргументовано кваліфікувати систему державного правління як конституційно обмежену чи необмежену;
 • самостійно обґрунтовувати сутність конституційних цінностей і принципів та їх порушення.

Рекомендована література

Правові акти

1. Конституція України від 28.06.96 р. зі змінами – К.: Атіка, 2014.
2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – №31. – Ст.429.
3. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – №38. – Ст.502.
4. Закон України від 28.06.1996 р. “Про прийняття Конституції України і введення її в дію” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст. 142.
5. Закон України від 21.02.2014 р. № 742-18 “Про відновлення дії окремих положень Конституції України” // Відомості Верховної Ради України. – 2014. –  № 11. – ст.143.
6. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп/2010 (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Вісник Конституційного суду України

2010 р., № 5, стор. 36

7. Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2008 р. №6-рп/2008 (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v006p710-08
8. Рішення Конституційного Суду України від 05.10.2005р. №6-рп/2005  (справа про здійснення влади народом) //Урядовий кур’єр-17.10.2005.
9. Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 р. №4-зп (справа про набуття чинності Конституцією України) // Офіційний вісник України. – 1997.- № 42. – С. 59, код акту 4146/1997.
10. Указ Президента України від 18 лютого 2008 року № 139/2008  „Про склад Національної конституційної ради” // Офіційний вісник Президента України вiд 21.02.2008 – 2008 р., № 5, стор. 56, стаття 230.
11. Указ Президента України від 25.08.2009  № 671/2009Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України” // Офіційний вісник Президента України вiд 25.08.2009 – 2009 р., № 25, / Спеціальний випуск /, стор. 8, стаття 821.
12. Указ Президента України вiд „Про Національну конституційну раду” від 27 грудня 2007 року № 1294/2007 // Офіційний вісник України вiд 10.01.2008 – 2007 р., № 99, стор. 29, стаття 3583, код акту 41895/2007.
13. Указ Президента України від 15.05.2012 р. № 328/2012 “Про Конституційну Асамблею” // Офіційний вісник Президента України. – 2012 р., № 19, стор. 4, стаття 404
14. Положення про Конституційну Асамблею, затв. Указом Президента України від 15.05.2012 р. № 328/2012 “Про Конституційну Асамблею” // Офіційний вісник Президента України. – 2012 р., № 19, стор. 4, стаття 404
15. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
16. Висновок Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права щодо дотримання конституційної процедури під час внесення змін до Конституції України 1996 року шляхом ухвалення Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV та щодо відповідності його положень загальним засадам Конституції України 1996 року і європейським стандартам від 27 грудня 2005 року // Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2003-2004 роки) // За заг. ред. І.Б. Коліушка, Н.В. Александрової. – К. – Вид. Лікей. 2005. – С. 62-112.
17. Декларація незалежності США 1776 р. //Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 444 – 448.
18. Magna Carta 1215 р. // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 219 – 233.
19. Французька декларація прав людини і громадянина 1789 р. // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 449 – 451.
20. Конституції нових держав Європи та Азії. Українська правнича фундація. К.: Право, 1996. – 529 с.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ СТАТТІ

 

1. Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / Е.Р.С. Аллан / переклад  з англ. Семків Р. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 385 с.
2. Андрусяк Т. Іван Франко про конституцію та конституціоналізм (1856-1916) //Вибори та демократія. – 2006. – №2. – С. 83-89.
3. Аристотель. Політика // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 91 – 129.
4. Базилевич С.Е. Поняття та суть конституції // Степан Базилевич (1898-1987). Життя та науково-педагогічна діяльність. Спогади. Вибрані статті. – Львів, 1998. – С.22-28.
5. Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії (історико-теоретичні нотатки) // Право України – 2014. – №7. – С.137-145.
6. Барабаш Ю. Установча влада Ураїнського народу як конституційний феномен. – Право України. – 2009. – №11. – С.73-84.
7. Барабаш Ю. Дихотомія правової, демократичної та соціальної державності – тонка грань українського конституціоналізму. – Право України. – 2010. – №7. – С.24.
8. Барабаш Ю. Опыт конституционного реформирования в Украине: в поисках европейского идеала // Сравнительное конституционное обозрение. – 20147 – №1 (98). – С. 22-33.
9. Барабаш Ю.  Питання демократії в правових позиціях Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України/ – 2011/ –  № 4–5. –  С. 82-87.
10. Бауман Зиґмунт. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зиґмунд Бауман; пер. з англ. І. Андрущенка; за наук. ред. М. Винницького. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 109 с.
11. Березюк О. Конституція України: етапи становлення //Юридичний             журнал. – 2006. – №7. – С. 36-37.
12. Бонк Х.Й. Принцип правової держави в Німеччині: верховенство права в судовій практиці // Укр. право. – 2006. – Чис.1 (19). С. 190 – 196.
13. Бориславська О. Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз: Монографія. – Харків: Право, 2018. – 384 с.
14. Бориславська О. Вплив Ради Європи та Європейського Союзу на формування  європейської (континентальної) моделі конституціоналізму // Правова держава. – 2016. – №24. – С. 40-49.
15. Бориславська О. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України // Вісник Конституційного Суду України – 2015. – №6. – С. 48-57.
16. Бориславська О. Незалежність судової влади як умова існування конституціоналізму–Jurnalul juridic naţional teorie şi practică. – 2015. – №6 (16). – С. 57-61.
17. Бориславська О. Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму // Часопис Київського університету права – 2015. – №2. – С.  54-58.
18. Бориславська О. Сутність конституціоналізму: конституціоналізм як ідеологія, доктрина та практика обмеженого правління // – Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 61. – 2015. – С. 247-256.
19. Бориславська О. Сучасні концепції конституціоналізму / О. Бориславська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. – Одеса, 2014. – С. 64-67.
20. Бориславська О. Роль органу конституційної юрисдикції у формуванні в Україні системи конституціоналізму європейського зразка (до 18-ї річниці Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України – 2014. – С. 62-71.
21. Бориславська О. Конституційна реформа як шлях формування в Україні конституційної системи обмеженого правління (на основі досвіду європейської моделі конституціонаолізму) // Право України – 2014. – №7. – С. 47-54.
22. Борислваська О.М., Різник С.В. Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія / Борислваська О.М., Різник С.В. – видання друге стереотипне. – Львів: ПАІС, 2013. – 456 с.
23. Бориславська О. Демократія та конституціоналізм: питання взаємозв’язку / О. Бориславська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 4. – С. 31-40.
24. Бориславська О. Демократичний лібералізм як ідеологічна основа формування європейської моделі конституціоналізму / О. Бориславська // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3–2. – С. 72–74.
25. Бориславська О. Причини та передумови конституційної реформи: «компроміс» між стабільністю конституції та динамізмом конституційно-правового регулювання. – Конституція України в сучасній правовій доктрині та національному державотворчому процесі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-тиріччю Конституції України, 20-тиріччю незалежності України, 350-тиріччю Львівського національного університету імені Івана Франка, 70-річчю кафедри конституційного права. – Львів: вид-во юридичного ф-ту ЛНУ ім. І. Франка. – 2011. – С.105-109.
26. Бориславська О. Легітимність Конституції як її юридична властивість. // Проблеми  державотворення  і  захисту  прав  людини  в  Україні:  Матеріали  ХVІІ регіональної  науково-практичної  конференції (м. Львів,  3-4  лютого  2011 р.) – Львів:  Юридичний  факультет  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка. – 2010. –  С.103-104.
27. Бориславська О. Поняття легітимності Конституції: синтез змістовного та процедурного компонентів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.) – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – С.100-102.
28. Бориславська О. Причини та наслідки конституційних трансформацій // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С.108-109.
29. Бориславський Л. Форми реалізації конституційно-правових норм // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип.35. – С.176-180.
30. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питаня про базові цінності конституційного ладу України. – Право України. – 2010. – №2. – С.120-129.
31. Веніславський Ф. Правові обмеження державної влади – необхідна умова стабільності конституційного ладу. – Право України. – 2010. – №6. – С.108.
32. Волков В. Верховенство права і конституційне правління в Україні // Правничий часопис Донецького університету. – 2007. – № 2. – С. 9 – 11.
33. Гаєк Ф.А. Конституція свободи: Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2002. – С. 139-255.
34. Гаєк Ф.А. Принципи ліберального соціального порядку / Ф. А. Гаєк // Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза. Антологія. 2-ге видання (перероблене) / Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Видавничий дім “ПРОСТІР” “СМОЛОСКИП”, 2009. – С. 20-34.
35. Гайворонський В. Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права //Право України. – 2005. – №10. – С.114-118.
36. Гартвіг М. Принцип правової держави в Німеччині // Укр. право. – 2006. – Чис.1 (19). – С.24 – 29.
37. Гемілтон. Федераліст № 78 // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 465 – 473.
38. Головатий С. Україна – “соціальна” держава: що це ? // Право України – 2014. – №7. – С.199-233.
39. Головатий С. Верховенство права: Монографія: У 3-х кн. – К.: Видавництво «Фенікс», 2006 – Кн. 3. – С. 1451-1536.
40. Головатий С. Конституція України 1996 р. в системі європейського конституціоналізму // Право України. – 1997. – №8. – С.3-6.
41. Головатий С. Тріада європейських цінностей – верховенство права, демократія, права людини – як основа конституційного ладу. – Право України. – 2011. – №5. – С.159-168.
42. Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська комісія. – Право України. – 2011. – №10. – С.154-167.
43. Гураль П.Ф., Левицька Г.Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. – Львів, 1997. – 108 с.
44. Дайсі А. Вступ до вчення про право конституції // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 511 – 528.
45. Дж. О. Фросіні. Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – №5. –  С.123-130.
46. Драгоманівський збірник. „Вільна спілка” та сучасний український конституціоналізм / за ред. Т.Г. Андрусяка. – Львів: Світ, 1996.
47. Драгоманов М. Проект Статуту Української спілки “Вільний Союз” // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 897 – 988.
48. Дюги Л. Конституционное государство. Общая теория государства. М., 1908.
49. Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду / [Ю. І. Римаренко, М. М. Вівчарик, О. В. Картунов та ін.]; за заг. ред. Ю. І. Римаренка. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. – 516 с.
50. Євграфова Є. Висновок на законопроект про внесення змін до Конституції України (аналіз практики Конституційного Суду України) // Право України. – 2008. – С.36-43.
51. Заєць. А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К.: Парламент. вид-во, 1999. – С. 131-152.
52. Заяць І. Жива тканина Конституції. – 17 квітня, 2008. – http://www.rada.lviv.ua/
53. Історія української Конституції / Упорядн. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право, 1997.
54. Кампо В.М. Конституційна юстиція в Україні: проблеми і перспектива // Юридична наука. – 2001. – №1 (1). – С. 43-49.
55. Кампо, В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні / В. Кампо // Право України. – 2010. – № 6. – С. 60-69
56. Кампо В. Легітимність рішень конституційних судів у контексті доктрини

верховенства права: компаративний та праксеологічний аспекти / В. Кампо, М. Савчин // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 5.

– С. 99-109.

57. Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов’язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України //Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – №1. – С. 76-80.
58. Кістяківський Б. Соціальні науки і право // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 839 – 896.
59. Ковальчук В. Роль та місце конституційного суду України в системі органів державної влади / В. Ковальчук // Вибори та демократія. – 2010. -№ 1. – С. 10-18.
60. Ковальчук В.Б. Конституційна юстиція в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=742
61. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи Право України. – 2010. – № 3.- С.6-18.
62. Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 4. – C. 24–31.
63. Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика // Укр. право. – 2006. – Чис. 1 (19). – С. 15 – 23.
64. Корнєєв А. Створення Конституції України (етапи становлення) //Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – №3. –  С.53-62. – №5. – С.77-93
65. Кресіна І. У пошуках власної моделі самоствердження: До питання про політичну концепцію української нації / І. Кресіна // Віче. – 1997. – № 7 (64). – С. 37 – 48.
66. Кресіна І. О. Нові тенденції у дослідженні інституту національної держави в умовах глобалізації / І. О. Кресіна // Національна держава і право в умовах глобалізації: збірник наукових статей. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 8 – 24.
67. Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: монографія / А.Р. Крусян. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.
68. Крусян А. Основные научные направления современного          конституционализма в связи с общетеоретическими представлениями о             праве //Юридичний вісник – 2005. – №4. – С. 117-127.
69. Кузнєцова Н. Верховенство права і правозаконність //Юридичний  журнал – 2005. – №11. – С. 112-113.
70. Лок Дж. Два трактати про врядування // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 327 – 351.
71. Лунь З. Правова охорона конституції: до питання про постановку проблеми // Право України. – 2002. – №1. – С.13-17.
72. Медисон. Федераліст № 48 // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 453 – 458.
73. Мере Жерар. Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади / Жерар Мере; пер. з французької Л. Кононович. – Львів: Кальварія, 2003. – 216 с.
74. Монтеск’є Ш. Дух законів // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 387 – 443.
75. Моральність та професіоналізм конституційного реформування в Україні: До десятиріччя Конституції України //Юридичний вісник – 2006. – №4. – С. 74-109.
76. Національна держава і право в умовах глобалізації: [збірник наукових статей]. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – 132 с.
77. Пейн Т. Права людини // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 475 – 507.
78. Петришин Щ. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин7 – Право України. – 2010. – №3. – С. 24-34.
79. Платон. Держава // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 13 – 89.
80. Погорілко В., Федоренко В. Поняття та юридичні властивості Конституції України //Право України. – 2006. – №11. – С. 4-10.
81. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Система і структура Конституції України:             проблеми теорії та практики //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №4. – С. 12-25.
82. Погребняк С. Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми //Вісник Академії правових наук України. -2006. – №1. – С. 26-36.
83. Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. – Х.: Право, 2008.
84. Рабінович П.М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного та українсько-конституційного судочинства //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №3. – С. 11-22.
85. Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та Конституційного Суду України // Укр. право. – 2006. – Чис. 1 (19). – С. 210 – 220.
86. Речицкий В. Политический предмет  конституции: Монография / Речицкий С.Ю – К., 2012. – 726 с.
87. Речицький В. Прості цінності конституціоналізму // Критика. – Статті, Число 1-2. – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://krytyka.com/cms/front_content.php?idart=1018
88. Руссо Ж..-Ж. Суспільний договір // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 363 – 385.
89. Савчин М. Динамічне тлумачення Конституції та конституційна юриспруденція в Україні / М. Савчин, Р. Марчук // Вибори та демократія. – 2009. – № 4. – С. 20-29.
90. Савчин М. Забезпечення верховенства конституції у діяльності конституційної юстиції / М. Савчин // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 3. – С. 61-72.
91. Савчин М.В. Сучасні проблеми розуміння природи чинності Конституції //Юридичний вісник – 2005. – №3. – С. 67-70.
92. Селіванов А. Конституційна визначеність і подолання нестабільності проведеної реформи повноважень суб’єктів центральної влади. – Право України. – 2007. – №5. –  С.3-7.
93. Селіванов А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) / А. Селіванов // Право України. – 2010. – № 6. – С. 34-44.
94. Скрипнюк О. Поняття функцій Конституції та теоретико-методологічні проблеми її класифікації //Право України. – 2006. – №2. – С. 21-26.
95. Скрипнюк О. Соціальні функції Конституції та їх забезпечення в Україні //Вісник Академії правових наук України. – 2005. – №4. – С. 68-79.
96. Словська І. Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму. – Право України. – 2003. – №3.
97. Сліденко І. Принцип верховенства Конституції: варіабельність деяких наслідків дії. – Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – №1 (11). – С.50-54.
98. Стецюк П. Конституційний Суд України як суб’єкт формування сучасного українського конституціоналізму (до постановки проблеми) / П. Стецюк // Право України. – 2010. – №6. – С.70-74.
99. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. – Львів: Астролябія, 2003. – 219 с.
100. Стецюк П. Конституція – форма правового закріплення зміни владних відносин в державі (до постановки проблеми) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2001 р., м. Львів. – Львів: юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка. – 2001. – С.81-85.
101. Стецюк П. Періодизація розвитку та еволюція змісту конституційно-правових доктрин в Україні (до постановки проблеми) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2001. – №36. – С.179.
102. Терлецький Д. Джерела міжнародного права в системі конституційного права України //Юридичний вісник – 2005. – №3. – С. 71-76.
103. Теплюк М., Ющик О. Правові проблеми змінення Конституції України // Право України. – 2008. – №1. – С.3-7.
104. Тесленко М.В. Ще раз до питання про сутність Конституції //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – №10. – С. 18-24.
105. Ткачук П. Застосування принципу верховенства права судами конституційної та загальної юрисдикції //Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – №5. – С. 94-101.
106. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність // Право України. – 2000. – №12. – С.9 – 12.
107. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Х.: «Факт», 2000. – 606 с.
108. Фома Аквинский. Сумма теологии // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. / Рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999.
109. Френсіс Фукуяма. Всесвітня ліберальна революція / Ф. Фукуяма / Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза: Антологія / Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге видання (перероблене). – К.: Видавничий дім “ПРОСТІР” “СМОЛОСКИП”. – 2009. – С. 1054 – 1060.
110. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. – К.: Сфера, 1999. – С. 38-93.
111. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2005. – 320 с.
112. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ: Пер. с нем. – М.: Юрид лит., 1981. – С. 98-113.
113. Холмс С. Конституции и конституционализм (Глава восьмая из книги “Оксфордский справочник по сравнительному конституционному праву) // Сравнительное конституционное обозрение. – 2012. – №3 (88). – С. 56-82.
114. Цицерон. Про державу // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 131 – 168.
115. Цицерон. Про закони // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 169 – 203.
116. Цицерон. Про природу богів // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К.: Книги для бізнесу, 2008. – С. 204 – 218.
117. Чушенко В. Зміст понять „людина” і „громадянин” у Конституції України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип.37. – С.213-216.
118. Шаповал В. Феномен конституції як основного закону // Право України – 2014. – №7. – С.64-84.
119. Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – №5. – С. 25 – 29.
120. Шаповал В. М. Основний Закон Держави. Соціальне призначення і нормативно-регулююча роль нової Конституції України // Віче. – 1996. – №6. – С.27-34.
121. Шаповал В. Конституційні акти України першої половини 90-х років ХХ ст.. (питання кваліфікації) // Право України. – 2000. – №6. – С.6-10.
122. Шаповал В. М. Конституція України – як нормативно-правовий акт (теоретичні проблеми кваліфікації) // Право України. – 1997. – №10. – С.3-7.
123. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія – К.: Юридична фірма “Салком”; Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.
124. Шаповал В. М. Феномен Конституції у контексті вітчизняної політико-правової „міфології”. – Дзеркало тижня. – 15 серпня 2008 р. – №29 (708)9.
125. Шаповал В. Сутнісні характеристики конституції як основного закону держави // Право України. – 2008. – №10. – С.4-12.
126. Шаповал В. Форма державного правління як конституційний modus Vivendi сучасної держави. – Право України. – 2009. – №10. – С.38.
127. Шаповал В., Корнєєв А. Історія конституційного упорядкування сучасної української держави. – Право України. – 2011. – №4 (С.275), №5 (С.313), №6 (с. 249).
128. Шевчук С. В. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза // Право України. – 2010. – №3. – С. 52-61.
129. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – Харків: Консум, 2002. – 292 с.
130. Шевчук С. Історія конституціоналізму: від Святого Письма до конституційного тексту. Елементи конституціоналізму.  – Юридичний журнал. – 2008. – №10. – С.51-56.
131. Шевчук С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України. – Право України. – 2011. – №5. – С.175.
132.         Ш Шемшученко Ю. Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні. – Право України. – 2009. – №11. – С.19.
133. Boryslavska O. The System of Limited Government: the European Model and Ukraine’s Experience // http://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws10/w10-boryslavska.pdf
134. Brian Z. Tamanaha. On the Rule of Law: History, Politics, Theory // Cambridge University Press, 2004.- 180 p. – P. 57-58.
135. Cesare Pinelli. The Combination of Negative with Positive Constitutionalism in Europe // European Journal of Law Reform Issue. – 2011. – №1.
136. McIlwain Charles Howard. Сonstitutionalism Ancient and Modern. – Ithaca, New York: Cornell University Press, 1940. – 162 p.
137. Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. — Budapest, 1999.
138. Wouter G. Werner. Democracy, Constitutionalism and the Question of Authority // Netherlands Journal of Legal Philosophe. – 2010. – №3 http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2010/3/RenR_1875-2306_2010_039_003_006

Матеріали

Тестові завдання – 2018

Проблеми конституції та конституціоналізму в Україні – Тести

Проблеми конституції та конституціоналізму в Україні – Методичка

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму