Конституційно-процесуальне право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Бориславський Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Бориславський Л. В.
доцент Бедрій Р. Б.

Опис курсу

Конституційно-процесуальне право України є однією з вибіркових навчальних дисциплін конституційно-правового циклу, які читаються для студентів юридичних факультетів та є логічним продовженням і поглибленням теоретико-практичного матеріалу засвоєного в курсах «Теорія держави і права», «Конституційне право зарубіжних країн» та «Конституційне право України».
Сьогоденна конституційно-правова практика свідчить, що основною проблемою з якою зустрічаються правники на практиці є не стільки знання матеріальних норм, а вміння їх безпосередньо реалізовувати на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У світлі конституційних положень важливість процесу зростає. Сутність і призначення курсу розкривається в його найменуванні.
Вивчення даної навчальної дисципліни має на меті допомогти студентам в з’ясуванні порядку та процедури реалізації конституційно-правових засад здійснення державотворчого процесу в Україні. Вона передбачає вивчення таких важливих процесуально-процедурно конституційних інститутів та правових явищ як: державотворчий, референдний, виборчий, організаційно-правовий, правотворчий та процес реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків громадян в Україні тощо.
Семінарські та практичні заняття проводяться з основних тем курсу і мають на меті поглиблення теоретичних знань студентів, набуття ними необхідних навичок у майбутній практичній діяльності, розв’язанні конкретних юридичних проблем, застосуванні чинного законодавства.
Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надати допомогу у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, вирішенні практичних завдань курсу.
В результаті засвоєння курсу студенти повинні вивчити конституційно-процесуальне право України в його загальних теоретичних і нормативних основах, вміти при самих загальних підходах аналізувати, пояснити і оцінювати конституційно-процесуальні норми і інститути у зв’язку з конкретною ситуацією, яка їх породила і стала сферою їх реалізації.

Рекомендована література

Основана література:
1. Бисага Ю. М., Гомонай В. В., Чечерський В. І. Конституційнопроцесуальне право України : підр. Для студ. ВНЗ України. Ужгород:
Ліра, 2011. 360 с.
2. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.
Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г.
Барабаш та ін. Харків : Право, 2011. 1128 с.
3. Лисенков С. Л. Основи конституційного процесуального права :
Навч. посібник. К.: Юрисконсульт, КНТ, 2007. 270 с.
4. Перепелюк В. Конституційні процедури. Державне процесуальне
право. Навчальний посібник. Чернівці. 2004. 350 с.5. Словська І.Є. Конституційно-процесуальне право України: навч.
метод. посіб. Чернівці: Технодрук, 2010. 140 с.
6. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України : підр.
Для студ. ВНЗ України. К. : Юрінком Інтер, 2010. 536 с.
7. Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч. / До 20-ої
річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України. К. :
Видавництво Ліра-К, 2016. 616 с.
Додаткова література:
1. Бориславський Л.В. Державно-процесуальні строки: поняття,
види. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:
матеріали ІІ регіональної наукової конференції. Львів. 1996.
2. Бориславський Л.В. Деякі міркування з приводу державотворчого
процесу. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:
матеріали І регіональної наукової конференції. Львів. 1995. С.14-16.
3. Бориславський Л.В. Про потребу в новій навчальній дисципліні
«Конституційно-процесуальне право України. В кн. Наука
конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку.
Х. Право, 2009. С. 108-116.
4. Бориславський Л.В. Форми реалізації конституційно-правових
норм. Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія юридична. Вип.35. 2000. С.176–
179.
5. Конституційно-правові засади становлення української
державності / В.Я Тацій, Ю.М. Тодика, О.Г. Даниьлян та ін.; За ред.
акад. НАН України В.Я.Тація, акад. АПрН України Ю.М.Тодики.Х.:
Право, 2003. 328 с
6. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в
Україні: проблеми теорії та практики. До 10-ї річниці незалежності
України / За ред. В.Ф. Погорілка. К.: Інститут держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України, 2001. 356 с.
7. Приходько Х. Конституційний процес як самостійний вид
юридичного процесу. Право України. 2008. №6. С. 29-34.
8. Приходько Х.В. Конституційний юрисдикційний процес в
Україні: динамічні та статуарні аспекти. Бюлетень Міністерства
юстиції України. 2009. № 2. С. 13-22.
9. Федоренко В. Утвердження процесуального конституційного
права як запорука дієвості принципу верховенства права в Україні.
Право України. 2010. № 3. С. 89-97.
Інтернет джерела:
1. Президент України URL: https://www.president.gov.ua/
2. Верховна Рада України URL: http://www.rada.gov.ua
3. Кабінет Міністрів України URL: http://www.kmu.gov.ua

Матеріали

Плани семінарських занять 2024

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус