Конституційно-процесуальне право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Бориславський Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Бориславський Л. В.
професор Рабінович С. П.
доцент Різник С. В.

Опис курсу

Конституційно-процесуальне право України є однією з вибіркових навчальних дисциплін конституційно-правового циклу, які читаються для студентів юридичних факультетів та є логічним продовженням і поглибленням теоретико-практичного матеріалу засвоєного в курсах «Теорія держави і права», «Конституційне право зарубіжних країн» та «Конституційне право України».
Сьогоденна конституційно-правова практика свідчить, що основною проблемою з якою зустрічаються правники на практиці є не стільки знання матеріальних норм, а вміння їх безпосередньо реалізовувати на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У світлі конституційних положень важливість процесу зростає. Сутність і призначення курсу розкривається в його найменуванні.
Вивчення даної навчальної дисципліни має на меті допомогти студентам в з’ясуванні порядку та процедури реалізації конституційно-правових засад здійснення державотворчого процесу в Україні. Вона передбачає вивчення таких важливих процесуально-процедурно конституційних інститутів та правових явищ як: державотворчий, референдний, виборчий, організаційно-правовий, правотворчий та процес реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків громадян в Україні тощо.
Семінарські та практичні заняття проводяться з основних тем курсу і мають на меті поглиблення теоретичних знань студентів, набуття ними необхідних навичок у майбутній практичній діяльності, розв’язанні конкретних юридичних проблем, застосуванні чинного законодавства.
Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надати допомогу у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, вирішенні практичних завдань курсу.
В результаті засвоєння курсу студенти повинні вивчити конституційно-процесуальне право України в його загальних теоретичних і нормативних основах, вміти при самих загальних підходах аналізувати, пояснити і оцінювати конституційно-процесуальні норми і інститути у зв’язку з конкретною ситуацією, яка їх породила і стала сферою їх реалізації.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в
електронних фондах мережі Internet:
1.Бисага Ю.М., Гомонай В.В., Чечерський В.І., вид 6., Ужгород: Ліза, 2011, 360 с.
2.Барський В.Р. Конституційне процесуальне право. В кн.. Проблеми сучасної конституціоналістики К. Юрінком Інтер, 2011, р. 7. С. 191-225.
3. Бориславський Л. Ю. Про потребу в новій навчальній дисципліні «Конституційно-процесуальне право України. В кн.. Наука конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку. Х. Право, 2009, с. 108-116.
4.Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права. К. 2007, 270 с.
5.Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України. Посібник, К. 2010, 536 с.
6.Слонська І.Є. Конституційно-процесуальне право України: навч. метод. Посібник. Чернівці, Технодрук, 2010, 140 с.
7.Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України. Посібник. К. 2011, 568 с.
8.Перепелюк В. Конституційні процедури, Державне процесуальне право. Навчальний посібник. Чернівці, 2004, 350 с.
9.Бориславський Л.В. Державно-процесуальні строки: поняття, види. В кн.. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали конференції. Л. 1996.
10.Бориславський Л.В. Форми реалізації конституційно-правових норм. Вісник Львівського університету. Серія юридична 2000, вип.. 35.
11.Бориславський Л.В. Деякі міркування з приводу державотворчого процесу. В кн.. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали конференції, Л. 1995.
12.Совгиря О.В. Предмет конституційно-процесуального права України. Бюлетень МЮУ, 2008, №9.
13.Приходько Х. Конституційний процес як самостійний вид юридичного процесу. «Право України» 2008 №6.

Матеріали

Конституційно-процесуальне право – плани семінарів
Конституційно-процесуальне право України – Методичка

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму