Актуальні проблеми історії української державності та права

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Бойко І. Й.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Бойко І. Й.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми історії української державності та права” укладена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право і охоплює основні історико-правові проблеми, які мають місце в науці історії держави і права України, історико-правові передумови та причини реформування державного ладу та правової системи України, зміст основних джерел українського права (еволюцію звичаєвого права, акультурацію європейських джерел права) характерних для рiзних iсторичних періодів.

Метою навчальної дисципліни:

 • Забезпечити у процесі вивчення курсу спілкування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі.
 • допомогти здобувачам вищої освіти зрозуміти і засвоїти вчення про державу і право України; при цьому слід врахувати, що історія держави і права України має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно – політичних і державно – правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити історичні корені сучасності, у якійсь мірі передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їх соціальну значимість.
 • Стимулювати здобувачів до розробки інноваційних комплексних проектів, лідерства та повної автономності під час їх реалізації.
 • Сформувати у здобувачів динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну функції.

Цілі:

 • розглянути та проаналізувати основні історико-правові проблеми, які мають місце в науці історії держави і права України;
 • навчити здобувачів самостійно аналізувати історико-правові проблеми, застосовуючи належну науково – методологічну основу.
 • Проаналізувати запропоновані до розгляду проблемні питання з курсу історії держави і права України.
 • Виявити розбіжності в оцінці переламних подій українського державо і правотворення вітчизняними вченими та науковцями країн близького зарубіжжя, встановити причину розбіжності оцінок.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

знати:

 • історико-правові передумови та причини реформування державного ладу та правової системи України;
 • основні напрямки розвитку державності і права в Х-ХІХ ст.;
 • зміст основних джерел українського права (еволюцію звичаєвого права, акультурацію эвропейських джерел права) характерних для рiзних iсторичних періодів;
 • особливості державного і суспільного устрою, права в Україні ХХ – початку ХХІ ст.;
 • історичні передумови формування державності України на сучасному етапі.

вміти:

 • критично аналізувати державно правовий розвиток України;
 • виявляти системні помилки у побудові органів державної влади та правовому регулюванню відносин у суспільстві;
 • синтезувати нові ідеї, які відображають сучасний рівень розвитку науки історії держави і права;
 • самостійно втілити у результатах свого наукового дослідження отримані знання,
 • самостійно робити висновки щодо ефективності, можливості практичного використання (історичної перспективності) державно-правових систем в цілому або окремих елементів їх структурно-функціональної організації в сучасних процесах українського державо- і правотворення;
 • проявити наукову та професійну цілісність і схильність до розробки нових ідей або процесів сучасного державо- та правотворення, включаючи наукові дослідження.

Рекомендована література

 1. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.) : посіб для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с.
 2. Іванов В. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. Іванов. – К. : Атіка, 2007. – 728 с.
 3. Історія держави і права України : підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев та ін. – Х. : Право, 2013. – 704 с.
 4. Історія держави і права України: у 2-х Т. / За ред. акад. НАН України В.Я.Тація, акад. А Пр.Н України А.Й.Рогожина, чл.-кор. А Пр Н. України В.Д. Гончаренка. – К.: Вид. дім „Ін.Юре”, 2003.
 5. Кульчицький В. С. Галицько-Волинська держава (1199-1349) : [монографія] / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко ; за заг. ред. Б. Й. Тищика. -Львів : Бібльос, 2006. -280 с.
 6. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: підруч. для вищих навч. закладів. – К., 2007. – 624 с.
 7. Терлюк І.Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / Терлюк І.Я. – К. : Атіка, 2011. – 944 с.
 8. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України / А.П. Ткач. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – 170 с.
 9. Хрестоматія з історії держави та права України. З найдавніших часів до початку XX ст. : навч. посібник для юрид. вищих навч. закладів і факультетів : у 2-х т. / [за ред. В. Д. Гончаренка]. – Київ : Ін Юре, 1997. – 420 с.

Силабус:

Завантажити силабус