Юркевич Юрій Миколайович

Посада: професор кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: yuriy.yurkevych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право

Курси

Публікації

 1. Юркевич Ю.М. Статут і засновницький договір: компаративний аналіз / Ю.М. Юркевич // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2015. – № 3. – С. 164-168.
 2. Юркевич Ю.М. Поняття та ознаки договору про спільну діяльність / Ю.М. Юркевич // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Випуск 34. – С. 129-133.
 3. Юркевич Ю.М. Цивільно-правові аспекти захисту прав та інтересів державних господарських об’єднань (на основі прикладів із судової практики) / Ю.М. Юркевич // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції». – Хмельницький, 2-3 жовтня 2015 р.
 4. Коссак В.М., Юркевич Ю.Н. Антимонопольное регулирование международных экономических отношений / Коссак В.М., Юркевич Ю.Н. // Международные коммерческие сделки. Хмельницкий, 2015.
 5. Yurij Yurkevych. Property relations in the associations of legal entities under the legislatuion of Ukraine / Legea si Viata. Martie. 2015. – P. 110-113.
 6. Юркевич Ю.М. Порівняльна характеристика об’єднань підприємств та господарських товариств за законодавством України / Ю.М. Юркевич // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2015. – № 2 (12). – С. 80-84.
 7. Юркевич Ю.М. Ділова репутація та ділові зв’язки як вклад за договором простого товариства / Ю.М. Юркевич // Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax v treťom tisícročí» Košice, Slovenská Republika. 27-28 február 2015 r. – С. 79-81.
 8. Юркевич Ю.М. Правова природа засновницького договору / Ю.М. Юркевич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XХІ регіональної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 244с. – С. 230-231.
 9. Юркевич Ю.М. Деякі аспекти припинення об’єднань юридичних осіб за законодавством України / Ю.М. Юркевич // Evropský Politický a Právní Diskurz. – 2014. – 1/6. – С. 591-601.
 10. Юркевич Ю.М. Поняття та ознаки засновницького договору / Ю.М. Юркевич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 34. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 325с. – С. 202-211.
 11. Юркевич Ю.М. Асоціація як договірна форма об’єднань юридичних осіб / Ю.М. Юркевич // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 року, м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014, – 820 с. – С. 277-279.
 12. Юркевич Ю.М. Корпорація як договірна форма об’єднань юридичних осіб / Ю.М. Юркевич // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (16 травня 2014 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 173 с. – С. 94-96.
 13. Коссак В.М., Юркевич Ю.М. Правовий захист економічної конкуренції: навчальний посібник / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 314с.
 14. Юркевич Ю.Н. Правовой статус ассоциации по законодательству Украины и Республики Беларусь / Ю.Н. Юркевич // IV Международная научная конференция «Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь. – Минск, 24 мая 2013 г.
 15. Юркевич Ю.М. Перехід майнових прав інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування у разі припинення юридичних осіб / Ю.М. Юркевич // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 91-річчю з дня народження В.П. Маслова, Харків, 15 лютого 2013 р. – Х.: Право, 2013. – 400с. – С. 229-230.
 16. Юркевич Ю. Поняття концентрації суб’єктів господарювання / Юрій Юркевич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали 19 звітної науково-практичної конференції 7-8 лютого 2013р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 480с. – С. 184-185.
 17. Юркевич Ю.Н. Некоторые вопросы правового регулирования объединений юридических лиц в Украине // Ю.Н. Юркевич. – «Теория и практика общественного развития». – 2013. – № 6. – С. 237-240.
 18. Дякович М.М., Юркевич Ю.М. Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання / М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4 (126). – С. 72-78.
 19. Дякович М.М., Юркевич Ю.М. Індивідуалізація юридичних осіб та їх об’єднань у нотаріальній практиці / М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Журнал «Адвокат». – 2012. – № 8 (143). – С.18-23.
 20. Коссак В.М., Юркевич Ю.М. Окремі аспекти індивідуалізації предмета застави / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Випуск 2 (1). – С. 126-136.
 21. Тарасенко Л.Л., Юркевич Ю.М. Правове регулювання здійснення державних закупівель підприємствами // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 2012р.). – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012.
 22. Юркевич Ю.М. Окремі питання ліквідації холдингових компаній в Україні / Ю.М. Юркевич // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 березня 2012 року / [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін..]; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 464с. – С. 255-258.
 23. Юркевич Ю. Державне комерційне підприємство як учасник процедури державних закупівель / Юрій Юркевич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVIII регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 408с. – С. 211-212.
 24. Юркевич Ю. Поняття об’єднання підприємств / Юрій Юркевич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 392с. – С. 204-206.
 25. Юркевич Ю.М. Правове регулювання припинення юридичних осіб шляхом приєднання / Ю.М. Юркевич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 52. – 405с. – С. 219-225.
 26. Юркевич Ю.М. Господарські об’єднання: поняття, види та організаційно-правові форми / Ю.М. Юркевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Випуск 2. – С. 139-147.
 27. Дякович М.М., Юркевич Ю.М. Правовий зміст поняття «накладання заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації» / М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2011. – № 3 (75), частина 2. – С. 253-258.
 28. Дякович М.М., Юркевич Ю.М. Правове регулювання порядку накладання заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації / М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія нотаріуса». – 2011. – № 4 (58). – С. 51-56.
 29. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія / Юрій Миколайович Юркевич. – Хмельницький. – В-тво «Цюпак» – 2010. – 224с.
 30. Юркевич Ю.М. Заходи до забезпечення позову у справах щодо примусового припинення юридичних осіб з правонаступництвом / Ю.М. Юркевич // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 2010 р., 4-5 червня – Луцьк: 2010. – С. 459-461.
 31. Юркевич Ю.М. Правове регулювання виділу юридичних осіб / Ю.М. Юркевич // Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 342с. – С. 200-203.
 32. Юркевич Ю. Правова природа договорів про злиття (приєднання) акціонерних товариств / Юрій Юркевич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 424с. – С. 226-227.
 33. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та ін.]; за ред. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672с. (Юркевич Ю.М. – глави: 8, 10, 12).
 34. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом за рішенням суду/ Ю.М. Юркевич // Науковий часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». – 2009. – № 1 (29). –С. 139-143.
 35. Юркевич Ю.М. Правові наслідки невідповідності вимогам закону чисельного складу учасників та розміру статутного капіталу юридичних осіб / Ю.М. Юркевич // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук. доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених (20-21 березня 2009 року) / Уклад. М.Л. Варченко, М.Л. Толстіхін, І.Ф. Урина. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 488с. – С. 309-313.
 36. Юркевич Ю.М. Правові наслідки рішення Антимонопольного комітету України про примусовий поділ юридичних осіб / Ю.М. Юркевич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 412с. – С. 225-226.
 37. Юркевич Ю.М. Проблеми правового регулювання перетворення юридичних осіб / Ю.М. Юркевич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – 324с. – С. 166-176.
 38. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом / Ю.М. Юркевич // автореферат дис. на здобуття наук. ст. канд. юрид. наук: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2009. – 20с.
 39. Юркевич Ю.М. Питання захисту інтересів кредиторів у разі припинення юридичних осіб з правонаступництвом / Ю.М. Юркевич // Науковий часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». – 2008. – № 1. – С. 120-126.
 40. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: цивільно-правовий аспект / Ю.М. Юркевич // Проблеми законності. – 2008. – Випуск 94. – С. 88-92.
 41. Юркевич Ю.М. Компетенція органів юридичної особи на стадії її припинення з правонаступництвом / Ю.М. Юркевич // Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – 688с. – С. 651-655.
 42. Юркевич Ю.М. Правове регулювання складення передавального акта та розподільчого балансу / Ю.М. Юркевич // Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (30-31 травня 2008 року). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 406с. – С. 399-402.
 43. Юркевич Ю.М. Правове регулювання злиття юридичних осіб / Ю.М. Юркевич // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – Випуск 2. – С. 118-127.
 44. Юркевич Ю.М. Проблеми правового регулювання здійснення поділу юридичних осіб / Ю.М. Юркевич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 45. – 248с. – С. 108-114.
 45. Юркевич Ю.М. Перетворення як спосіб припинення юридичних осіб з правонаступництвом / Ю.М. Юркевич // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. статей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 2007 р., 1-2 червня: У 2-х т. / Уклад. Т.Д. Климчук, І.М. Якушев. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Т. 1. – 506с. – С. 493-495.
 46. 46. Юркевич Ю.М. Способи припинення юридичних осіб з правонаступництвом / Ю.М. Юркевич // Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених: Тези доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23 березня 2007 року / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 152с. – С. 94-96.

 

Біографія

Юркевич Юрій Миколайович – (21.07.1985, м. Самбір Львів, обл.) – кандидат юридичних наук (Припинення юридичних осіб з правонаступництвом, 2009); д-р юрид. наук (Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України, 2017); доцент (2014); адвокат (2012). Закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2006), аспірантуру (2009), факультет обліку та підприємництва Інституту підвищення кваліфікації Львівського університетуту (2009). З 2009 асистент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету., з 2012 – доцент. З 2018 р. завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.
Близько 80 праць, зокрема, Проблеми правового регулювання здійснення поділу юридичних осіб (ВЛУ. Сер. юрид. 2007. Вип. 45); Правове регулювання злиття юридичних осіб (Вісн. Львів, ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 2008. Вип. 2); Припинення юридичних осіб з правонаступництвом за рішенням суду (Унів. наук. зап. 2009. № 1); Проблеми правового регулювання перетворення юридичних осіб (ВЛУ Сер. юрид. 2009. Вип. 48); Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.); Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: монографія (Хмельницький, 2010); Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання (Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4, з співавт.); Правовий захист економічної конкуренції: навчальний посібник ( Львів, 2013); Некоторые вопросы правового регулирования объединений юридических лиц в Украине («Теория и практика общественного развития». – 2013. – № 6); Деякі аспекти припинення об’єднань юридичних осіб за законодавством України (Evropský Politický a Právní Diskurz. – 2014. – 1/6); Международные коммерческие сделки  под  ред.  У.  Хелльманна,  С.  А.  Балашенко, В. И. Нагнибеды(Хмельницкий, 2015, зі співавт); Property relations in the associations of legal entities under the legislatuion of Ukraine (/Legea si Viata. Martie. 2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!