Юркевич Юрій Миколайович

Посада: професор кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: yuriy.yurkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право

Курси

Публікації

 

Монографії:

 1. Юркевич Ю.М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України: монографія / Ю.М. Юркевич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 410с.
 2. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія. Хмельницький. В-тво «Цюпак». 2010. 224с.

 

Навчальні посібники:

 1. Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні: навч. посібник / Ю.М. Юркевич, У.Б. Андрусів, О.Б. Верба-Сидор та ін.; за ред. Ю.М. Юркевича. Львів, ЛьвДУВС, 2019. 412 с. (Юркевич Ю.М. – (передмова (вступ), §§ 1.1, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4).
 2. Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ: навч. посібник / У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор, Ю. В. Верхола та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 404 с. (Юркевич Ю.М. – § 5.1.).
 3. Виконавче провадження : навч. посіб. (у схемах і таблицях) (електронне видання) / Ю. М. Юркевич, О. Б. Верба-Сидор, Н. М. Грабар та ін.; за ред. канд. юрид. наук, доц. О. Б. Верби-Сидор. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 600 с. (Юркевич Ю.М. – § 8).
 4. Коссак В.М., Юркевич Ю.М. Правовий захист економічної конкуренції: навчальний посібник / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 314с.
 5. Коссак В.М., Юркевич Ю.Н. Антимонопольное регулирование международных экономических отношений / Коссак В.М., Юркевич Ю.Н. // Международные коммерческие сделки / Дыминская Е.Ю., Кибенко Е.Р., Кирвель И.Ю. и др.; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, В.И. Нагнибеды. Хмельницкий: Хмельницкий университет управления и права, 2015. 524 с. С. 490-517.
 6. Юркевич Ю. М., Дутко А. О. та ін. Особисті немайнові права особи : навч. посібник / за ред. А. О. Дутко. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 444 с. (Юркевич Ю.М. – глава 6, § 4).
 7. Альтернативні способи вирішення цивільних спорів за законодавством України : навчальний посібник / Верба-Сидор О. Б., Воробель У. Б., Грабар Н. М., Дутко А. О., Юркевич Ю. М.; за ред. канд. юрид. наук, доц. О. Б. ВербиСидор. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 416 с. (Юркевич Ю.М. 1.1).

 

Науково-практичний коментар:

 1. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та ін.]; за ред. Коссака В.М. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 672с. (Юркевич Ю.М. – глави: 8, 10, 12).

 

Наукові статті у виданнях, індексованих у Scopus та WoS:

 1. Yurkevych Yurii M., Krasnytskyy Ivan V., Vovk Maria Z., Avramenko Oleksii V., Parasiuk Nataliya M., 2018. Compulsory Termination of Legal Entities: Civil Legal and Criminal Issues. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Winter, 8(38): 2910 – 2915. DOI: 10.14505/jarle.v9.8(38).40. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index (Scopus).
 2. Maikut K., Andrusiv U., Yurkevych Yu., Dutko A. & Zaiats O. (2020). Protection of the right to property in the case law of the European court of human rights. Amazonia Investiga, 9 (28), 497-507. https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.54. URL: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1346 (WoS).
 3. Yurkevych Yu.M., Krasnytskyi I.V., Maikut Kh.V. Avoidance the Norms of Legislation as Manifestation of the Deviant Behavior of Participants of Civil Relations. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 7, p. 2176 – 2181, dec. 2019. ISSN 2068-696 X. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5015 (Scopus).
 4. Yurkevych Yurii M., Krasnytskyi Ivan V., Krupnyk Roman V., Hrushchynska Nataliia I., Petronchak Yuliia O. Problems of Multidisciplinary Regulation of Confiscation of Property in Ukraine in the Conditions of European Integration Processes. International Journal of Criminology and Sociology. 2020. № 9. 3157-3162 (Scopus).
 5. Yurkevych Yurii M., Krasnytskyi Ivan V., Romaniv Khrystyna B., Bronevytska Oksana M., Parasiuk Vasyl M. The mechanism of the civil law regulation of mandatory vaccination policies. Medicine and Law (2020) 39:4:585-594 (Scopus).
 6. Yurkevych Yurii M., Krasnytskyi Ivan V., Romaniv Khrystyna B., Bronevytska Oksana M., Parasiuk Vasyl M. Civil law regulation and criminal enforcement of mandatory vaccination policies: A comparative aspect | Réglementation civileetapplication pénale des politiques de vaccination obligatoire: Un aspect comparative. Medecine et Droit. P. 54-58. (Scopus).
 7. Parkhomenko N., Yakubivskyi, Yurkevych Yu. Policy in the IP Field in Academic Institutions and Higher Education Institutions. Science and Innovation. 2021. Vol.17 (2). P. 72-83. (Scopus).

 

Наукові статті у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях:

 1. Юркевич Ю.М. Проблемні аспекти створення та діяльності адвокатських об’єднань за законодавством України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Випуск 32. С. 44-46.
 2. Юркевич Ю.М. Правовий статус суб’єктів та інших учасників туристичної діяльності. Науковий вісник публічного та приватного права. № 2. С. 96-100.
 3. Юркевич Ю.М. Правовий статус комунальних унітарних підприємств за законодавством України. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Право. № 1. С. 55-59.
 4. Гнатів О.М., Юркевич Ю.М. Проблеми правозастосовної практики у рішеннях суду касаційної інстанції у господарських справах. Evropský Politický a Právní D 2019. № 3/6. С. 170-175.
 5. Юркевич Ю.М. Зміст права власності та автономне значення поняття «майно» у практиці Європейського суду з прав людини. Науковий журнал «Приватне та публічне право». № 2. С. 50-54.
 6. Юркевич Ю.М. Правовий статус товарних бірж за законодавством України. Юридичний науковий електронний журнал. № 1. URL: www.lsej.org.ua.
 7. Юркевич Ю.М. Правовий статус статутних господарських об’єднань. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». № 6. URL: www.pap.in.ua
 8. Вовк М.З., Юркевич Ю.М. Окремі питання правового регулювання порядку вчинення виконавчого напису нотаріусом. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». № 5. URL: www.pap.in.ua
 9. Юркевич Ю.М. Статут і засновницький договір: компаративний аналіз. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2015. № 3. С. 164-168.
 10. Юркевич Ю.М. Поняття та ознаки договору про спільну діяльність. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Випуск 34. С. 129-133.
 11. Юркевич Ю.М. Поняття та ознаки засновницького договору. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 34. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. 325с. С. 202-211.
 12. Дякович М.М., Юркевич Ю.М. Індивідуалізація юридичних осіб та їх об’єднань у нотаріальній практиці. Журнал «Адвокат». № 8 (143). С.18-23.
 13. Юркевич Ю.М. Господарські об’єднання: поняття, види та організаційно-правові форми. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. Випуск 2. С. 139-147.
 14. Юркевич Ю.М. Припинення договору простого товариства. Право і суспільство. № 6-2. С. 83-88.
 15. Юркевич Ю.М. Командитні товариства за законодавством України. Право і суспільство. № 1. С. 94-99.
 16. Юркевич Ю.М. Правовий статус учасників повних товариств та повних учасників командитних товариств. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2015. № 6. С. 122-126.
 17. Юркевич Ю.М. Повні товариства за законодавством України. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Випуск 36. С. 148-152.
 18. Юркевич Ю.М. До питання про створення господарських товариств-об’єднань осіб шляхом перетворення. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015. № 4 (ІІ). С. 29-34.
 19. Юркевич Ю.М. До розмежування статусу юридичних осіб (їх об’єднань) публічного та приватного права. Підприємництво, господарство і право. № 1. С. 46-50.
 20. Юркевич Ю.М. Об’єднання юридичних осіб в організаційно-правовій формі корпорації. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». № 6. URL: www.pap.in.ua
 21. Юркевич Ю.М. Антимонопольно-правове регулювання угод, пов’язаних зі здійсненням об’єднань юридичних осіб: вітчизняний та європейський досвід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Одеса, 2015. Випуск 18. Том. 2. С. 31-35.
 22. Юркевич Ю.М. Правові засади функціонування адвокатських об’єднань в Україні. Підприємництво, господарство і право. № 12. С. 80-84.
 23. Юркевич Ю.М. Цивільно-правовий договір як форма реалізації права фізичних та юридичних осіб на об’єднання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Одеса, 2016. Випуск 23. С. 120-124.
 24. Юркевич Ю.М. Фермерське господарство як об’єднання фізичних осіб з метою реалізації підприємницьких інтересів у сфері здійснення професійної діяльності. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права». № 77. С. 209-214.
 25. Юркевич Ю.М. Загально-теоретична характеристика договорів як правової форми існування об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України. Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». № 6/2016. С. 37-41.
 26. Юркевич Ю.М. Об’єднання юридичних осіб в організаційно-правовій формі асоціації. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». № 5. URL: www.pap.in.ua
 27. Юркевич Ю.М. Договір про реалізацію прав та виконання обов’язків між засновниками (учасниками) господарських товариств. Підприємництво, господарство і право. № 1. С. 88-91.
 28. Юркевич Ю.М. Форма договорів про створення об’єднань фізичних та юридичних осіб. Юридичний науковий електронний журнал. № 1. URL: www.lsej.org.ua.
 29. Yurij Yurkevych. Property relations in the associations of legal entities under the legislation of Ukraine. Legea si Viata. Martie. P. 110-113.
 30. Юркевич Ю.М. Порівняльна характеристика об’єднань підприємств та господарських товариств за законодавством України. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. № 2 (12). С. 80-84.
 31. Юркевич Ю.М. Деякі аспекти припинення об’єднань юридичних осіб за законодавством України. Evropský Politický a Právní D 2014. 1/6. С. 591-601.
 32. Юркевич Ю.Н. Некоторые вопросы правового регулирования объединений юридических лиц в Украине. Теория и практика общественного развития. № 6. С. 237-240.
 33. Юркевич Ю. Окремі аспекти визнання установчих документів юридичних осіб (їх об’єднань) недійсними / С. 229-238. // Yurkevych Yu. Specific Aspects of Invalidation of Constituent Documents of Legal Entities or Their Associations. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. № 6.
 34. Юркевич Ю.М. Громадські об’єднання як учасники цивільних відносин. Evropský Politický a Právní D 2016. 2/3. С. 232-237.
 35. Коссак В.М., Юркевич Ю.М. Окремі аспекти індивідуалізації предмета застави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2012. Випуск 2 (1). С. 126-136.
 36. Дякович М.М., Юркевич Ю.М. Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання. Бюлетень Міністерства юстиції України. № 4 (126). С. 72-78.
 37. Юркевич Ю.М. Правове регулювання припинення юридичних осіб шляхом приєднання. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011. Випуск 52. 405с. С. 219-225.
 38. Дякович М.М., Юркевич Ю.М. Правовий зміст поняття «накладання заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації». Науково-аналітичний журнал «Митна справа». № 3 (75). Частина 2. С. 253-258.
 39. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом за рішенням суду. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». № 1 (29). С. 139-143.
 40. Юркевич Ю.М. Проблеми правового регулювання перетворення юридичних осіб. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2009. Випуск 48. 324с. С. 166-176.
 41. Юркевич Ю.М. Проблеми правового регулювання здійснення поділу юридичних осіб. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2007. Випуск 45. 248с. С. 108-114
 42. Юркевич Ю.М. Питання захисту інтересів кредиторів у разі припинення юридичних осіб з правонаступництвом. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». № 1. С. 120-126
 43. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: цивільно-правовий аспект. Проблеми законності. Випуск 94. С. 88-92
 44. Юркевич Ю.М. Правове регулювання злиття юридичних осіб. Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Випуск 2. С. 118-127.

 

Наукові статті у нефахових виданнях:

 1. Юркевич Ю.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури звернення стягнення на частку учасника товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика (IV Міжнародна науково-практична конференція, 6 грудня 2019 року, м. Київ). Збірник наукових статей / За заг. ред. д.ю.н., проф. Фурси С.Я. К.: Видавець Позднишев, 2019. 204 с. С. 175-178.
 2. Юркевич Ю.М. Правовий статус повних і командитних товариств за законодавством України. Санація і банкрутство. Київ. 2016. № 3-4. С. 223-229. (за результатами участі у Круглому столі в Інституті управління та права НЮУ ім. Я. Мудрого «Актуальні проблеми господарського права», м. Київ, 18 листопада 2016 р.).
 3. Дякович М.М., Юркевич Ю.М. Правове регулювання порядку накладання заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації. Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія нотаріуса». № 4 (58). С. 51-56.

 

Тези доповідей:

 1. Юркевич Ю.М. Цивільно-правові аспекти захисту прав та інтересів державних господарських об’єднань (на основі прикладів із судової практики). Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції»: збірник наукових праць за заг. ред. Ю.В. Білоусова; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. 532с. С. 227-232.
 2. Юркевич Ю.М. Ділова репутація та ділові зв’язки як вклад за договором простого товариства. Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax v treťom tisícročí». Košice, Slovenská Republika. 27-28 február 2015 r. С. 79-81.
 3. Юркевич Ю.М. Правова природа засновницького договору. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XХІ регіональної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2015 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. 244с. С. 230-231.
 4. Юркевич Ю.М. Асоціація як договірна форма об’єднань юридичних осіб. Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 року, м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін.  Одеса: Юридична література, 2014, – 820 с.  С. 277-279.
 5. Юркевич Ю.М. Корпорація як договірна форма об’єднань юридичних осіб. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (16 травня 2014 року). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. 173 с.  С. 94-96.
 6. Юркевич Ю. Поняття концентрації суб’єктів господарювання. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали 19 звітної науково-практичної конференції 7-8 лютого 2013р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. 480с. С. 184-185.
 7. Юркевич Ю.М. Окремі питання ліквідації холдингових компаній в Україні. Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 березня 2012 року / [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін..]; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Х.: Право, 2012. 464с. С. 255-258.
 8. Юркевич Ю. Поняття об’єднання підприємств. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. 392с. С. 204-206.
 9. Юркевич Ю. Правова природа договорів про злиття (приєднання) акціонерних товариств. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. 424с. С. 226-227.
 10. Юркевич Ю.Н. Правовой статус ассоциации по законодательству Украины и Республики Беларусь. Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: сборник материалов IV международной научной конференции, (Минск, 24 мая 2013 г.) / гл. ред. Семенков В.И. Минск: Бизнесофсет, 2013. 323 с. С. 191-192.
 11. Юркевич Ю.М. Правовий статус сторін договору про спільну діяльність. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2016 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. 220с. С. 205-207.
 12. Юркевич Ю.М. Класифікація договорів про створення об’єднань фізичних та юридичних осіб. Верховенство права та правова держава: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 21-22 жовтня 2016 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. 168с. С. 71-74.
 13. Юркевич Ю.М. Порядок укладення договорів про створення об’єднань фізичних та юридичних осіб. «Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Moldova şi Ucraina in contextul proceselor de eurointegrare», conferinţă internaţională ştiinţifico-practică. (2016 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Moldova şi Ucraina in contextul proceselor de eurointegrare», 4-5 noiembrie 2016 / com. org.: V. Bujor (preş.) [et al.]. Chişinău : Iulian, 2016 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). 348 p. С. 164-167.
 14. Юркевич Ю.М. Поняття договору про створення об’єднань фізичних та юридичних осіб. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. 260с. С. 209-210.
 15. Jurkewycz Ju.M. Poszczególne aspekty rozwiązania zrzeszeń adwokackich zgodnie z prawem Ukrainy. International scientific practical conference “Development of Legal Regulation in East Eirope: Experience of Poland and Ukraine”, Sandomierz, Poland, January 27-28, 2017. S. 107-109.
 16. Юркевич Ю.М. Особливості діяльності та припинення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку. Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 20-21 січня 2017 року. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. 176 с. С. 108-111.
 17. Юркевич Ю.М. Роль договору у регулюванні відносин зі створення фермерських господарств. Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали науково-практичної конференції, присвяченій 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). – Харків: Право, 2017. 338с. С. 221-223.
 18. Юркевич Ю.М. До питання про застосування положень про господарські товариства за аналогією закону до приватних підприємств і їх об’єднань. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. 224с. С. 81-83.
 19. Юркевич Ю.М. Перехід майнових прав інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування у разі припинення юридичних осіб. Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 91-річчю з дня народження В.П. Маслова, Харків, 15 лютого 2013 р. Х.: Право, 2013. 400с. С. 229-230.
 20. Тарасенко Л.Л., Юркевич Ю.М. Правове регулювання здійснення державних закупівель підприємствами. Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 2012р.). Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012.
 21. Юркевич Ю.М. Заходи до забезпечення позову у справах щодо примусового припинення юридичних осіб з правонаступництвом. Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 2010 р., 4-5 червня. Луцьк: 2010. С. 459-461.
 22. Юркевич Ю.М. Правове регулювання виділу юридичних осіб. Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. / 19-20 лютого 2010 року. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. 342с. С. 200-203.
 23. Юркевич Ю. Державне комерційне підприємство як учасник процедури державних закупівель. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVIII регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. 408с. С. 211-212.
 24. Юркевич Ю.М. Правові наслідки невідповідності вимогам закону чисельного складу учасників та розміру статутного капіталу юридичних осіб. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук. доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених (20-21 березня 2009 року) / Уклад. М.Л. Варченко, М.Л. Толстіхін, І.Ф. Урина. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. 488с. С. 309-313.
 25. Юркевич Ю.М. Способи припинення юридичних осіб з правонаступництвом. Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених: Тези доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23 березня 2007 року / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2007. 152с. С. 94-96.
 26. Юркевич Ю.М. Перетворення як спосіб припинення юридичних осіб з правонаступництвом. Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 2007 р., 1-2 червня: У 2-х т. / Уклад. Т.Д. Климчук, І.М. Якушев. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. Т. 1. 506с. С. 493-495
 27. Юркевич Ю.М. Компетенція органів юридичної особи на стадії її припинення з правонаступництвом. Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. 688с. С. 651-655
 28. Юркевич Ю.М. Правове регулювання складення передавального акта та розподільчого балансу. Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (30-31 травня 2008 року). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. 406с. С. 399-402
 29. Юркевич Ю.М. Правові наслідки рішення Антимонопольного комітету України про примусовий поділ юридичних осіб. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції 4-5 лютого 2009 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. 412с. С. 225-226.
 30. Юркевич Ю.М. Зарахування зустрічних однорідних вимог як підстава припинення цивільно-правових зобов’язань. Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 1-2 червня 2018 року. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 63-66.
 31. Юркевич Ю.М. Правова природа договору про створення сімейного фермерського господарства. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXIV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 183-185.
 32. Юркевич Ю.М. Правовий статус юридичних осіб публічного права. Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 16 листопада 2017 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. С. 250-253.
 33. Юркевич Ю.М. Правова природа договору про реалізацію прав та виконання обов’язків між засновниками (учасниками) господарських товариств. Корпоративне право України та європейських країн: Збірник наукових праць за матеріалами XV міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 року, м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. Івано-Франківськ. С. 274-276.
 34. Юркевич Ю.М. Договір як підстава створення та діяльності адвокатських об’єднань в Україні. Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 26 травня 2017 р.) / упоряд. і відповід. ред. І.С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; економ.-прав. ф-т. Одеса: Астропринт, 2017. 320 с. С. 111-114.
 35. Борачок М.В., Юркевич Ю.М. Проблеми «неголосуючих» акцій за законодавством України. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези доповідей регіональної наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2018 р.) / за заг. ред. І.В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 464 с. С. 248-250.
 36. Гобечія І.Т., Юркевич Ю.М. До питання про підприємницьку чи непідприємницьку мету створення адвокатських об’єднань. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези доповідей регіональної наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2018 р.) / за заг. ред. І.В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 464 с. С. 266-268.
 37. Юркевич Ю.М. Організаційні форми суб’єктів господарювання у сфері туристичної діяльності. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. 236 с. С. 136-138.
 38. Борачок М.В., Юркевич Ю.М. Деякі питання правового регулювання кредитних відносин за участю подружжя в Україні. Проблеми приватного права в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу. Збірник матеріалів науково-практичного семінару. 4 жовтня 2019 року (м. Львів). / За заг. ред. І.В. Красницького, Ю.М. Юркевича. Львів, «ГАЛИЧ-ЕКСПРЕС», 2019. 152 с. С. 14-16.
 39. Юркевич Ю.М. Окремі проблеми правового регулювання примусової ліквідації юридичних осіб в Україні. Проблеми приватного права в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу. Збірник матеріалів науково-практичного семінару. 4 жовтня 2019 року (м. Львів). / За заг. ред. І.В. Красницького, Ю.М. Юркевича. Львів, «ГАЛИЧ-ЕКСПРЕС», 2019. 152 с. С. 136-140.
 40. Юркевич Ю. Проблеми правового регулювання припинення права користування житлом (на основі аналізу прикладів із судової практики). Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: збірник матеріалів наук.-практ. конф. (м. Львів, 06 грудня 2019 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 760 с. С. 314-319.
 41. Юркевич Ю. Правове регулювання господарської діяльності комунальних унітарних підприємств. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 250 с. С. 182-184.
 42. Kossak V., Yurkevych Yu. Issues of Antimonopoly Regulation of International Economic Relations in Ukraine, European Union and USA. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 29, 2020 / [organizer] Ljubljana School of Business, coorganizers of the Conference Odesa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics (Odesa, Ukraine) and College of Computer Science and Business Communications EMPIRICA (Bosnia and Herzegovina); editors Lidija Weis, Viktor Koval, Katarina Aškerc. – Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020 (ISSN 2712-2522). P. 139-145.
 43. Юркевич Ю.М. Поняття «академічної доброчесності» за законодавством України про освіту та про захист авторських прав. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 02.03 – 11.03.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. Варшава, 2020. С. 175-178.URL: https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2020/04/iiasc_academic_integritypdf
 44. Юркевич Ю.М. Виділ юридичних осіб: проблеми та перспективи правового регулювання. Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару (13 листопада 2020 року) / за заг. ред. М. С. Долинської, І. В. Красницького, Ю. М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 208 с. С. 142-146.
 45. Юркевич Ю. Проблеми правового регулювання касаційного оскарження ухвал щодо забезпечення позову в порядку цивільного, господарського та адміністративного судочинства. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 480 с. С. 363-468.
 46. Юркевич Ю. Проблеми правового регулювання статусу юридичних осіб в умовах оновлення цивільного законодавства України. Теоретикоприкладні проблеми правового регу лювання в Україні: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 404 с. С. 387-393.
 47. Вовк М.З., Забзалюк Д.Є., Юркевич Ю.М. Окремі проблеми правового статусу адвокатів, обраних до складу дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, у контексті вимог Закону України «Про запобігання корупції». Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару (11 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. С. Долинської, І. В. Красницького, Ю. М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2021. 228 с. С. 22-28.
 48. Юркевич Ю.М. Поняття та значення альтернативних способів вирішення цивільних спорів в Україні. Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції: Матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників VІІ-го Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 3 грудня 2021 р.) / Забзалюк Д. Є. (відповідальний за випуск) / Львівський державний університет внутрішніх справ. 204 с. С. 196-200.

Біографія

Юркевич Юрій Миколайович – (21.07.1985, м. Самбір Львів, обл.) – кандидат юридичних наук (Припинення юридичних осіб з правонаступництвом, 2009); д-р юрид. наук (Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України, 2017); доцент (2014); адвокат (2012). Закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2006), аспірантуру (2009), факультет обліку та підприємництва Інституту підвищення кваліфікації Львівського університетуту (2009). З 2009 асистент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету., з 2012 – доцент. З 2018 р. завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.
Близько 80 праць, зокрема, Проблеми правового регулювання здійснення поділу юридичних осіб (ВЛУ. Сер. юрид. 2007. Вип. 45); Правове регулювання злиття юридичних осіб (Вісн. Львів, ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 2008. Вип. 2); Припинення юридичних осіб з правонаступництвом за рішенням суду (Унів. наук. зап. 2009. № 1); Проблеми правового регулювання перетворення юридичних осіб (ВЛУ Сер. юрид. 2009. Вип. 48); Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.); Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: монографія (Хмельницький, 2010); Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання (Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4, з співавт.); Правовий захист економічної конкуренції: навчальний посібник ( Львів, 2013); Некоторые вопросы правового регулирования объединений юридических лиц в Украине («Теория и практика общественного развития». – 2013. – № 6); Деякі аспекти припинення об’єднань юридичних осіб за законодавством України (Evropský Politický a Právní Diskurz. – 2014. – 1/6); Международные коммерческие сделки  под  ред.  У.  Хелльманна,  С.  А.  Балашенко, В. И. Нагнибеды(Хмельницкий, 2015, зі співавт); Property relations in the associations of legal entities under the legislatuion of Ukraine (/Legea si Viata. Martie. 2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!