Суб’єкти господарської діяльності (Господарське судочинство)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Юркевич Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024професор Юркевич Ю. М.

Опис курсу

Мета – опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, діяльністю та припиненням суб’єктів господарювання в Україні, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Завдання – аналіз актів господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Коссак В.М., Юркевич Ю.М.. Суб’єкти господарської діяльності / Володимир Михайлович Коссак, Юрій Миколайович Юркевич // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 40 с.


Нормативно-правові акти

 1. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
 2. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
 3. Про господарські товариства: Закон України № 1576-XII від 19.09.91 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.12.1991. — 1991. — № — Ст. 682.
 4. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України № 987-XII від 23.04.91 // Відомості Верховної Ради від 18.06.91. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
 5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України № 959-XII від 16.04.91 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. -№ 29. -ст. 377
 6. Про режим іноземного інвестування: Закон України № 93/96-ВР вiд 19.03.1996 // Відомості Верховної Ради України вiд 07.05.96 – 1996., № 19, ст. 80
 7. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України № 2658-III вiд 12.07.2001 // Відомості Верховної Ради України вiд 23.11.2001 – 2001. – № 47, ст. 251
 8. Про кооперацію: Закон України № 1087-IV вiд 10.07.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 30.01.2004 – 2004. – № 5, ст. 35
 9. Про міжнародне приватне право: Закон України № 2709-IV вiд 23.06.2005 // Відомості Верховної Ради України вiд 12.08.2005 – 2005., № 32, стор. 1278, ст. 422
 10. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України № 3480-IV вiд 23.02.2006 // Відомості Верховної Ради України вiд 04.08.2006 – 2006. – № 31, стор. 1126, ст. 268
 11. Про холдингові компанії в Україні: Закон України № 3528-IV вiд 15.03.2006 // Відомості Верховної Ради України вiд 25.08.2006 – 2006., № 34, стор. 1253, ст. 291
 12. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України № 469/97-ВР вiд 17.07.1997 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.97 – 1997., № 39, ст. 261
 13. Господарський процесуальний кодекс України № 1798-XII вiд 06.11.91 // Відомості Верховної Ради України вiд 11.02.1992. — 1992. — № 6. — Ст. 56.
 14. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України № 2343-XII від 14.05.92 // Відомості Верховної Ради від 04.08.92. – 1992. – № 31. – Ст. 440. (в редакції Закону № 784-XIV від 30.06.99 // Відомості Верховної Ради від 29.10.99. – 1999. – № 42. – Ст. 378.)
 15. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIV від 16.07.99 // Відомості Верховної Ради від 08.10.99. – 1999. – № 40. – Ст. 365
 16. Про захист економічної конкуренції: Закон України № 2210-III від 11.01.2001 // Відомості Верховної Ради від 23.03.2001. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 17. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України № 2664-III від 12.07.2001 // Відомості Верховної Ради від 04.01.2002. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
 18. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України № 755-IV від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 08.08.2003. — 2003. — № 31. — Ст. 263.
 19. Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 17.09.2008 // Відомості Верховної Ради України від 19.12.2008. – 2008. – № №50-51. – Ст. 384.Судова практика

 1. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств: Роз’яснення ВАСУ № 02-5/334 від 12.09.96 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування (за матеріалами справ,розглянутих у касаційному порядку ВГСУ): Оглядовий лист ВГСУ № 01-8/845 від 17.04.2006 // Вісник господарського судочинства – 2006 р. – № 3.
 3. Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008 // Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації від 22.12.2008. – 2008. – № 51. – Ст. 32


Базова

 

 1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., змін. та доп. / Оксана Мар’янівна Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766с.
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 3. Науково-практичний кометар Господарського кодексу України / [Знаменский Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.]; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.
 4. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. / Сергій Опанасович Теньков. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 720с. – (Нормат. док. та комент.)
 5. Хозяйственное право: Учебник / [Мамутов В.К., Знаменский Г.Л., Хахулин В.В. и др.]; под ред. В.К. Мамутова – К.: Юринком Интер, 2002. – 912с.
 6. Щербина В.С. Господарське право: Підручник / Валентин Степанович Щербина. – 2е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – 592с.Допоміжна

 

 1. Афанасьєв Р.Г. Проблеми правового регулювання банкрутства за законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Р.Г. Афанасьєв. – Донецьк, 2001. – 20с.
 2. Басин Ю.Г. Защита интересов кредиторов при универсальном правопреемстве юридичиских лиц в коммерческих отношениях / Ю.Г. Басин // Избранные труды по гражданскому праву / Составление, вступительная статья И.П. Грешникова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 591с. – С. 143-153
 3. Бекірова Е. Правова природа інституту ліцензування певних видів господарської діяльності / Е. Бекірова // Підприємництво, господарство і право. -2007. – № 10.
 4. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти [Ю.Л. Бошицький, О.О. Козлова, Г.О. Андрощук]; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 216с.
 5. Винар Л.В. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л.В. Винар. – Львів, 2006. – 20с.
 6. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище / Оксана Мар’янівна Вінник. -К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.
 7. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.]; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832с.
 8. Єфименко А. Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України / Анатолій Єфименко // Право України. – 2002. – № 10. – С. 77-82
 9. Зинченко С., Лапач В., Газарьян Б. Парадоксы правосубьектности предприятий / С. Зинченко, В. Лапач, Б. Газарьян // Хозяйство иправо – 1995. – №1 – С. 75-86
 10. Квасницкая О. Процедура государственной регистрации субьектов предпринимательства / Ольга Квасницкая // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4.
 11. Кібенко О. Концепція розвитку корпоративного законодавства України, затверджена рішенням Ради Комітету корпоративного права Асоціації правників України 03.10.2007 / Олена Кібенко // Юридичний радник. – 2007. – № 5 (19). – С. 6-14
 12. Кібенко О.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.04 / Кібенко Олена Рувімівна. – Х., 2006. – 526с.
 13. Кобецька Н. Співвідношення ліцензування господарської діяльності та природноресурсового ліцензування / Надія Кобецька // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10.
 14. Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації / А. Кодинець // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №7.
 15. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) / Володимир Михайлович Коссак. – Львів: Центр Європи, 1996. – 216с.
 16. Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В.М. Кравчук. – Львів, 2000. – 16с.
 17. Кравчук В. Проблеми виконання вимог Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України» від 27.04.2007 товариствами з обмеженою відповідальністю, які мають понад 10 учасників / Володимир Кравчук // Юридичний радник. – 2008. – № 3 (23). – С. 12-15
 18. Кравчук В. Розмір статутного капіталу юридичної особи / Володимир Кравчук // Право України. – 2007. – № 2.
 19. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія / Ірина Миколаївна Кучеренко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328с.
 20. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 21. Пелипенко О. Примусовий поділ суб’єктів господарювання внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції / Олена Пелипенко // Юридичний радник. – 2007. – № 6 (20). – С. 74-77
 22. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине / Б.М. Поляков. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
 23. Радзивилюк В. Состояние законодательства о банкротстве в Украине и перспективи его гармонизации / В. Радзивилюк // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5.
 24. Рябота В. Право вимагати викупу акцій при злитті / приєднанні та поглинанні акціонерних товариств / Владислава Рябота // Підприємництво, господарство і право. – 2006.- № 11. – С. 83-86
 25. Рябота В.В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств в Україні: Монографія / Владислава Володимирівна Рябота. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – 159с.
 26. Сагайдак Ю. Сутність, роль та організаційно-правові проблеми легалізації підприємництва в Україні / Юлія Сагайдак // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11.
 27. Смітюх А. Коментар та зауваження до Концепції розвитку корпоративного законодавства України / Андрій Смітюх // Юридичний радник. – 2007. – № 5 (19). – С. 19-20
 28. Спасибо-Фатєєва І. Деякі міркування стосовно пропозицій про реформування корпоративного законодавства / Інна Спасибо-Фатєєва // Юридичний радник. – 2007. – № 5 (19). – С. 15-18
 29. Спасибо-Фатєєва І.В., Спасибо В.В. Проблематика організаційно-правових форм юридичних осіб (на прикладі спільних підприємств) / І.В. Спасибо-Фатєєва, В.В. Спасибо // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1 (17). – С. 71-78
 30. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву / Борис Борисович Черепахин. – М. Стаут, – 479с. (Классика российской цивилистики)
 31. Шишка Р. Індивідуалізація фізичних осіб як підприємців / Роман Шишка // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6.
 32. Шпомер А. Поняття, ознаки та функції ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні / Алла Шпомер // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12.
 33. Щербакова Н.В. Правовое регулирование слияния и присоединения хозяйственных обществ: Монография / Наталія Володимирівна Щербакова. – Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2007. – 258с.
 34. Щербина О. Окремі пропозиції щодо усунення прогалин та вдосконалення правового регулювання діяльності акціонерних товариств / Олена Щербина // Юридичний радник. – 2007. – № 5 (19). – С. 21-24
 35. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія / Юрій Миколайович Юркевич. – Хмельницький. – В-тво «Цюпак» – 2010. – 224с.


Інформаційні ресурси

 

  1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
  2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Робоча програма Суб’єкти господарської діяльності
Суб’єкти господарської діяльності Комплекс
«СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус