Суб’єкти господарської діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Юркевич Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Юркевич Ю. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Суб’єкти господарської діяльності» є опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, діяльністю та припиненням суб’єктів господарювання в Україні, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Суб’єкти господарської діяльності» є аналіз актів господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів, які регулюють діяльність господарюючих суб`єктів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Господарське право: підруч. для ВНЗ / [С. В. Ківалов та ін.] ; за ред. О. П. Подцерковного. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. Одеса : Фенікс, 2018. 610 с.
 2. Господарське право України: підручник / [Скільська М. І., Сарана С. В., Терещенко О. А.] ; за заг. ред. Терещенка А. Л. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини “Україна”. – Київ : Університет “Україна”, 2021. 338 с.
 3. Деревянко Б.В., Туркот О.А., Прилуцька А.В. Захист прав суб’єктів господарювання: навчальний посібник / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Б.В. Деревянка; 3-тє вид., переробл. і доповн.; НАПрН України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друк-Сервіс”, 2022. 196 с.
 4. 4. Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні: навч. посібник / Ю.М. Юркевич, У.Б. Андрусів, О.Б. Верба-Сидор та ін.; за ред. Ю.М. Юркевича. Львів, ЛьвДУВС, 2019. 412 с.
 5. Цивільне право України: посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / [Є. О. Харитонов та ін.]; за ред. проф. Харитонова Є. О., проф. Давидової І. В. Одеса : Гельветика, 2021. 387.

Додаткова література:

 1. Альтернативні способи вирішення цивільних спорів за законодавством України : навчальний посібник / Верба-Сидор О. Б., Воробель У. Б., Грабар Н. М., Дутко А. О., Юркевич Ю. М.; за ред. канд. юрид. наук, доц. О. Б. ВербиСидор. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 416 с.
 2. Долинська М.С. Основні етапи становлення фермерських господарств у незалежній Україні / Долинська Марія Степанівна. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право. 2021. № 11(23). С. 125-132.
 3. Цікало В. Умови здійснення права акціонерів на викуп акцій з ініціативи товариства. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 25-30.
 4. Цікало В.І. Засада пропорційності здійснення корпоративних прав: монографія / В.І. Цікало. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 588 с.
 5. Юркевич Ю.М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України: монографія / Ю.М. Юркевич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 410с.
 6. Юркевич Ю.М. Проблемні аспекти створення та діяльності адвокатських об’єднань за законодавством України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Випуск 32. 2018. С. 44-46.
 7. Юркевич Ю.М. Правовий статус суб’єктів та інших учасників туристичної діяльності. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 2. С. 96-100.
 8. Юркевич Ю.М. Правовий статус комунальних унітарних підприємств за законодавством України. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Право. 2019. № 1. С. 55-59.
 9. Lukasevych-Krutnyk Iryna S. The concept and methods of harmonisation of the private law legislation of Ukraine in the field of provision of transport services with the legislation of the European Union. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Vol. 27, No. 2, 2020. Р. 91-106.
 10. Yurkevych Yurii M., Krasnytskyy Ivan V., Vovk Maria Z., Avramenko Oleksii V., Parasiuk Nataliya M., 2018. Compulsory Termination of Legal Entities: Civil Legal and Criminal Issues. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Winter, 8(38): 2910 – 2915. DOI: 10.14505/jarle.v9.8(38).40. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус