Удосконалення виборчого права та виборчих систем в Україні та в державах ЄС

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Чорненький В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032доцент Чорненький В. І.

Опис курсу

Мета: формування знань студентів про основні поняття виборчого права та виборчого процесу, правові основи проведення виборів в Україні та в державах-членах Європейського Союзу, зокрема у нових європейських демократичних державах; формування знань студентів про основні виборчі правила та процедури, встановлені у джерелах права та формування навичок їхнього застосування на практиці.

Завдання: розкриття змісту основних понять виборчого права; роз’яснення змісту міжнародних правових стандартів у галузі виборчого права; аналіз різновидів виборчих систем, що використовуються в Україні та в державах – членах Європейського Союзу.

 Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: поняттєво-категоріальний апарат виборчого права; міжнародно-правові стандарти у галузі виборчого права; особливості виборчих систем, які застосовуються в Україні та інших європейських державах; порядок організації та проведення парламентських, президентських та місцевих виборів в Україні.

уміти: аналізувати чинне виборче законодавство України та виборче законодавство держав – членів Європейського Союзу; виявляти існуючі у правовому регулюванні виборчого процесу проблеми та пропонувати шляхи його удосконалення; здійснювати експертизу проектів нормативно-правових актів у галузі виборчого права; забезпечувати дотримання принципів виборчого права усіма суб’єктами виборчого процесу.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змінами).
 2. Constitucion Espanola. Madrid 1987 // Les Constitutions de l’Europedes Douze. – Paris. – 1994.
 3. Constituzione della Repubblica Italiana // Roma: Fondo Europeo perl’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi, Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili el’Immigrazione, 2012. – 258 pagine.
 4. Konstitution Francaise du 4 octobre 1958 // La Documentation Francaise. Documents d’ėtudes. Droit constitutionel et institutions politiques. 1.04. Edition 1999.
 5. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. //Dziennik Ustaw. – 1997. – Nr 78, poz. 483.
 6. Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/742-18/paran2#n2
 7. Закон України «Про статус народного депутата України» від 21 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17 (зі змінами).
 8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» від 28 лютого 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/836-18/paran2#n2
 9. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 44.
 10. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65 (зі змінами).
 11. Закон України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 37 – 38. – Ст. 366 (зі змінами).
 12. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290 (зі змінами).
 13. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170 (зі змінами).
 14. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
 15. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України» від 13 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 37. – Ст. 283 (зі змінами).
 16. Указ Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» №264/2007 від 2.04.2007 р. : // Офіційний Вісник Президента України. – № 1. – 02.04.2007.
 17. Указ Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» № 690/2014 від 27.08.2014 р. : // Офіційний вісник Президента України від 27.08.2014. – № 36. – Стор. 3. – Ст. 1544.
 18. Указ Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» №355/2007 від 26.04.2007 р.: // Офіційний Вісник Президента України. – № 5 від 26.04.2007.
 19. Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/144.htm; Recommendation Rec(2001)19 of the Committee of Ministers to member states on the participation of citizens in local public life (Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2001 at the776th meeting of the Ministers’ Deputies) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.odpm.gov.uk/index.asp?id=1133645.
 20. Declaration of Criteria for Free and Fair Electoins. Unanimously adopted by the Inter-Parlimentary Council at its 154th session (Paris. 26 March 1994) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipu.org/english/strcture.

Рішення Конституційного Суду України

 

 1. Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2001 р. по справі №1-2/2001 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.ccu.gov.ua/pls/wccu/p0062?lang=0&rej=0&pf5511=33803
 2. Рішення Конституційного суду України від 23 жовтня 2003 р.№ 17-рп/2003 року у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини третьої ст. 30 Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (справа про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) // Офіційний вісник України від 28.11.2003. – № 46. – Ст. 2389. – Код акту 26803/2003
 3. Рішення Конституційного Суду України від 25 червня 2008 р. № 12-рп/2008 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 13 Закону України «Про статус народного депутата України», частини четвертої ст. 61 Регламенту Верховної Ради України та офіційного тлумачення положень п. 6 частини другої, частини шостої ст. 81, частини шостої ст. 83 Конституції України, частини четвертої ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа проперебування народного депутата України у депутатській фракції) //Офіційний вісник України. – 2008. – № 52. – Ст. 174.
 4. Рішення Конституційного Суду України від 3 грудня 1998 р.№ 17-рп/98 у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (справа про утворення фракцій у Верховній Раді України) // Офіційний вісник України від 24.12.1998 р. – № 49. – Стор. 41. – Код акту 6468/1998.
 5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України)» від 30 вересня 2010 р. // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 5. – Стор. 36.
 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року» (справа проособливості застосування Закону України «Про вибори ПрезидентаУкраїни») // Офіційний вісник України від 14.01.2005. 2004. – № 52. –Том 1. – Ст. 3455. – Код акту 31153/2004.
 7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про вибори народних депутатів України) № 1-рп/98 від 26 лютого 1998 р. // Офіційний вісник України від 25.06.1998. – № 23. – Ст. 850. – Код акту 5484/1998.
 8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини третьої ст. 103 Конституції України (справа щодо строків перебування на посту Президента України) // «Голос України». – № 13, 23.01.2004.
 9. Рішення Конституційного Суду України № 11-рп/2010 від 6 квітня 2010 р. у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 10. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції  України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 11. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду  України та Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12, 19  Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України) від 19 травня 1999 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 14. Рішення Конституційного Суду України № 17-рп/2002 від 17 жовтня 2002 р. у справі щодо повноважності Верховної Ради України // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. – Ст. 190. – С. 2045.
 15. Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року: справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 16. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44.
 17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України до прокуратури) від 11 квітня 2000 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-00
 18. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 5. – С. 36 – 49.
 19. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України а статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України до прокуратури). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» в редакції Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус народного депутата України» від 25 вересня 1997 року (справа про статус народного депутата України) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 21. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 84, пункту 34 частини першої статті 85, частини першої статті 86, статті 91 Конституції України, частин другої, третьої, четвертої статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про направлення запиту до Президента України) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 22. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 13 Закону України «Про статус народного депутата України», частини четвертої статті 61 Регламенту Верховної Ради України та офіційного тлумачення положень пункту 6 частини другої, частини шостої статті 81, частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 13 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про перебування народного депутата України у депутатській фракції) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 23. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44.
 24. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 5. – С. 36 – 49.

 

Базова література

 

 1. Виборче право України / Ред. В. Ф. Погорілко, М. І. Ставнійчук. – К.: Парламентске видавництво, 2003. – 383 с.
 2. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник. – Чернівці: Рута, 2001. – 431 с.
 3. Демократичний потенціал пропорційних вибочих систем / С. Конончук, О. Ярош, С. Горобчишина. – К, 2009. – 80 с.
 4. Ключковський Ю. Б., Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні. – К.: Ваіте, 2018. – 908 с.
 5. Кокс Г. В. Ціна голосу. Стратегічна координація у виборчих системах світу Пер. з англ. – Одеса: Бахва, 2003. – 456 с.
 6. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
 7. Конституційне право України : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2008. – 416 с.
 8. Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2016. – 346 с.
 9. Конституційне право України. Академічний курс : Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За загальною редакцією Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 800 с.
 10. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 11. Лінецький С. В., Крижанівський В. П. Коментар до Регламенту Верховної Ради України / С. В. Лінецький, В. П. Крижанівський. – К. : «К.І.С.», 2015. – 730 с.
 12. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. проф. В.Л. Федоренка. – 3-вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В.В. Коваленка. – К.: КНТ, Видавництво Ліра-К, 2011. – 532 с.
 13. Посібник з розробки виборчих систем / Е. Рейнольдс, Б. Рейлі та ін. / пер. з англ. – К.: Нора-друк, 2003. – 168 с.
 14. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. – 556 с.
 15. Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч. / До 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В. Л. Федоренко. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 616 с.
 16. Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України : підруч. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2009. – 548 с.
 17. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В.М. Шаповал. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 464 с.
 18. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462 с.

 

 

Додаткова література

 

 1. Антонова О. Р. Вплив неурядових організацій на проведення парламентських виборів: форми участі та концептуальні засади / О. Р. Антонова // Наукові праці Чорноморського держ. ун-тету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Державне управління. – 2012. – Т. 202. – Вип. 190. – С. 80–84.
 2. Антонович М. М. Виборче право в Україні та проблеми його відповідності міжнародним стандартам / М. М. Антонович // Наукові записки НаУКМА. – 2004. – Т. 31 : Політичні науки. – С. 42–47.
 3. Барабаш Ю. Г. Конституційний вимір української демократії (історико-теоретичні нотатки) / Ю. Г. Барабаш // Право України. – 2014. – № 7. – С. 137–145.
 4. Богашева Н. В. Відносини держави і політичних партій в Україні : конституційно-правові аспекти : монографія / Н. В. Богашева. – К. : Логос, 2012. – 446 с.
 5. Васильченко О. Фінансування політичних партій в зарубіжних країнах / О. Васильченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 8. – С. 80–85.
 6. Ворона П. В. Регіональні та республіканські аспекти функціонування виборчої системи Франції / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління. – 2010. – № 2. – С. 254–261.
 7. Галус О. О. Становлення і розвиток інституту виборів в Україні / О. О. Галус // Університетські наукові записки. – 2013. – № 4 (48). – С. 36–41.
 8. Георгіца А. З. Проблеми конституційної регламентації виборчої системи України в контексті світового досвіду / А. З. Георгіца // Наук. вісник Чернівецьк. ун-тету. – 2003. – Вип. 187 : Правознавство. – С. 74–82.
 9. Головко І. В. Особливості демократичних перетворень у посткомуністичних суспільствах / І. В. Головко // Вісник Нац. ун-тету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – № 2 (16). – 2013. – С. 281–291.
 10. Гончарова О. С. Абсентеїзм як феномен політичного процесу / О. С. Гончарова // Сучасне суспільство. – 2013. – Вип. 1. – С. 40–47.
 11. Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історикоправове дослідження: Монографія / П. Ф. Гураль // Львів : ЛьвДУВС, Край, 2008. – 468 с.
 12. Кальниш Ю. Г. Пряма демократія в Україні: історичні традиції таперспективи розвитку / Ю. Г. Кальниш // Стратегічні пріоритети. –№ 4 (9). – 2008. – С. 5–15.
 13. Католик Я. Б. Виборча система України в контексті трансформації політичної системи: проблеми та напрямки реформування / Я. Б. Католик // Вiсник Одесеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Одеса : Астрапринт, 2011. – Том 16. – Вип. 10 : Сер. «Соціологія, політологія». – С. 807–814.
 14. Коваленко Р. Передвиборча агітація: правова природа та сутність / Р. Коваленко // Юридичний вісник : щоквартальний журнал. – 2014. – № 2. – С. 34–38.
 15. Ключковський Ю. Б., Виборчі системи та українське виборче законодавство / монографія. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К.: Час Друку, 2011. – 132 с.
 16. Ковальчук В. Б. До легітимації державної влади через демократичні вибори: досвід вітчизняного конституціоналізму / В. Б. Ковальчук // Держава і право. – 2010. – № 47. – С. 138–143.
 17. Козьма В. В. Політичні інститути сучасної представницької демократії / В. В. Козьма // Вісник Дніпропетров. ун-тету. – 2013. –Т. 21. – Вип. 23 (4). – С. 29–33.
 18. Кофман Б. Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в законодавство України : автореф. дис.на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / Б. Я. Кофман – Маріуполь : Б.в., 2012. – 22 с.
 19. Максакова Р. М. Конституційно-правові проблеми організації та реалізації установчої влади в Україні : монографія / Р. М. Максакова. – Запоріжжя. – 2012. – 435 c.
 20. Мурашин Г. Акти безпосереднього народовладдя та гарантії їх здійснення / Г. Мурашин, О. Мурашин // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 12–19.
 21. Панкевич І. М. Інститут безпосередньої демократії та розвиток українського конституціоналізму / І. М. Панкевич // Вісник Львів.ун-тету. – Сер. юрид. – Вип. 58. – Львів, 2013. – C. 95–102.
 22. Панкевич І. М. Традиція виборності влади в Україні: монографія / І. М. Панкевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 488 с.
 23. Радченко О. В. Компаративний аналіз моделей демократичного політичного режиму держав початку XXI століття / О. В. Радченко //Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць – Вип. 1(5). –2011. – С. 90–95.
 24. Росенко М. Абсентеїзм та його вплив на становлення парламентаризму / М. Росенко // Публічне управління: теорія та практика : зб.наук. праць. – Харків. – № 3. – 2011. – С. 99–105.
 25. Система державного управління Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії: досвід для України / уклад. П. І. Крайнік ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – 48 с.
 26. Стьопін А. Українське суспільство і проблеми консенсусної демократії / А. Стьопін // Політичний менеджмент. – 2008. – № 5(32). – С. 36–43.
 27. Федоренко В. Виборче право і виборчий процес як складники системи сучасного конституційного права України (теоретико-методологічні аспекти) / В. Федоренко // Вибори та демократія. – № 4 (14) / 2007. – С. 21–29.
 28. Фоміна С. В. Способи та форми голосування на виборах у зарубіжних країнах / С. В. Фоміна // Зб. наук. праць Харків. нац. педагог. університету імені Г. С. Сковороди. – Право . – 2014. – Вип. 21. – С. 112–120.
 29. Харитонова О. І., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. – Видання друге, доповнене. – Х. : Одіссей». – 2006. – 624 с.
 30. Щербанюк О. В. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної держави : монографія / О. В. Щербанюк. – Кн. ІІ. – К.: Логос, 2013. – 306 с.
 31. Achtenberg N. Parlamentsreсht / N. Achtenberg. – Berlin. – 1984.
 32. Alexis de Tocqueville. Democracy in America. Edited and translated by Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop / Tocqueville de Alexis. – Chikago. – 2000. – 722 p.
 33. Banaszak B. Porównawcze prawo konsytucyjne współczesnych państw demokratycznych / B. Banaszak. – Kraków, Zakamycze, 2004.
 34. Blais А. The Classification of Electoral Systems / A. Blais // European Journal of Political Research, 1988. – Vol. 16 (1).
 35. Bogdanor V. Democracy and Elections / V. Bogdanor, D. Butler // Camridgee.a.: Camb. Univ. Press. – 1983.
 36. Chmaj M. System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Seria Akademicka. Wydanie II uzupełnione i poszerzone / M. Chmaj,W. Skrzydło. – Kraków, 2005.
 37. Cronin T. E. Direct Democracy / T. E. Cronin // The Politics ofInitiative, Referendum, and Recall : Harvard University Press, Cambridge, Massachusets and London. – 1989.
 38. Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Pod redakcją A. Antoszewskiego i R. Herbuta. – Wrocław. – 1997.
 39. Esmein A. Éléments de droit constitutionnel / A. Esmein. – L. Larose (Paris), 1896. – 855 p.
 40. Farrel D. Electoral Systems. Six-Volume Set / D. Farrel, M. Shugart. –University of Manchester. University of California San Diego. SAGE Library of Political Science. SAGE Publications Ltd., 2012. – 1864 p.
 41. Kręcisz W. System wyborczy / W. Kręcisz // W. Skszydło (red.). Polskie prawo konstytucyjne. – Lublin. – 1997.
 42. Kruk M. Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce / М. Kruk // Przegląd Sejmowy. – Warszawa. – 1993. – Nr 4.
 43. Lakeman E., Lambert James D. Voting in Democracies: A Study of Majority and Proportional Electoral Systems. 3rd edn / E. Lakeman, James D. Lambert. – London: Faber & Faber: 1950. – 308 p.
 44. Mantl W. Repräsentation und Identität. Demokratie im Konflikt. Ein Beitrag zur modernen Staats formenlehre / W. Mantl. – Vienna. – 1975.
 45. Pammett John H. Elections and democracy in Russia / John H. Pammett //Communist and Post-Communist Studies. – 1998, December. – Volume 31. – N 4.
 46. Pankevych I. The Governmental System of Ukraine // Nóra Chronowski,Timea Drinóczi, Tamara Takács (ed.), Governmental Systems of Central and Eastern European States. Publishing House Wolters Kluwer Polska. – Warsaw, 2011. – P. 736–803
 47. Pankevych I. Financing of Political Parties in Ukraine and European Experience / Ivan Pankevych // Die Finanzierung von politischen Parteien in Europa, Bestandsaufnahme und Europäische Perspektive, Gerrit Manssen (red.), Regensburger Beiträge zum Staats- und Verwaltungsrecht. Band 9. – Frankfurt am Main, 2008. – P. 189–19
 48. Pankevych I. Zasady prawa wyborczego Ukrainy. Monografie naukowe WSEI, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. – Lublin, 2008. – 360 s.
 49. Parsons T. The system of modern societies / T. Parsons. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1971. – 152 p.
 50. Prelot M. Institutions politiques et droit constitutionnel / M. Prelot, J. Boulouis. – Paris: Dalloz, 1990.
 51. Schaar J.H. Legitimacy in the modern state / J.H. Schaar // P. Green and S. Levinson (eds.). Power and Community: Dissenting Essays in Political Science. Pantheon Books. – New York, 1970.
 52. Schmitter Philippe C. Some Propositions about Civil Society and the Consolidation of Democracy / C. Philippe Schmitter // Institut für Höhere Studien Reihe – No10, September 1993. – 19 p.
 53. Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe: Legacies and Lessons from the Twentieth Century / Ed. by W. Borejsza, K. Ziemer. – New York; Oxford, 2006
 54. Wyrzykowski M. Legislacja – demokratyczne państwo prawa – radykalne reformy polityczne i gospodarcze / М. Wyrzykowski // Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym / pod. red. H. Suchockiej. – Warszawa. – 1992.
 55. Zakaria F. The Rise of Illiberal Democracy / F. Zakaria // Foreign Affairs. –1997. – № 6.

Матеріали

Тестові завдання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму