Цивільне право України (ЕКЮ)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Кахнич В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448доцент Кахнич В. С., Левицька Н. О.

Опис курсу

Завданням вивчення даного курсу – полягає у засвоєнні студентами знань про поняття предмета і методу цивільного права, визначення принципів, функцій, сутності цивільного права, як права приватного, систему цивільного права; з’ясування структури відносин представництва; права власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні, зміст права власності; способи набуття і припинення права власності; моменту виникнення права власності на річ; авторське право і суміжні права, права промислової власності, інші види результатів творчої діяльності; зобов’язального права.

Студенти повинні виконувати письмові роботи і розв’язувати задачі до практичних занять відповідно до навчального плану. З метою самоконтролю студентам доцільно розв’язувати задачі з програми курсу, складати проекти відповідних документів.

Студенти повинні знати:

 • джерела правового регулювання цивільних правовідносин
 • особливості правового статусу окремих суб’єктів цивільних правовідносин;
 • правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичних осіб.

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус суб’єктів цивільних павовідносин;
 • складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також інших документів;

аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 1. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А.С.Довгерта. – К., 2000.
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2016.
 3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2017 (Т.І.).
 4. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Правова єдність 2017.
 5. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. – К.: Істина, 2016.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006 (Т.1. Загальна частина).Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2010 (Кн.1).Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х.: Право, 2017.
 7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників Проекту ЦКУ. – К.: Істина, 2014.
 8. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 кн. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. (Кн.1).Цивільний кодекс України: Постатейний коментар у двох частинах / Відп.ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2016 (Ч.1).

Матеріали

Матеріали для ЕКЮ на період Карантину 2020

Перелік питань на іспит

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус