Роль державного лідера у розвитку суспільства і держави

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Гураль П. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Гураль П. Ф.

Опис курсу

Мета:  вивчення ролі державних лідерів світу та України у розвитку суспільства і держави.

Завданнями: є вивчення ролі державних лідерів Київської Русі, козацько-гетьманської держави, періоду визвольних змагань 1917-1920 рр., періоду світової кризи 30-х років та другої світової війни, післявоєнного періоду та новітнього етапу розвитку Української держави.

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: загальну характеристику політичної діяльності державних лідерів Київської Русі, козацько-гетьманської держави, періоду визвольних змагань 1917-1920 рр. новітнього етапу розвитку Української держави, а також лідерів розвинених конституційних держав у ХХ столітті;

уміти: логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та виокремлювати лідерські якості державних діячів світового та національного масштабу, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою позицію.

Рекомендована література

ПРАВОВІ АКТИ
1. Пакти й конституція законів та вольностей Війська Запорозького, укладені між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних зборах встановленою присягою названим Ясновельможним Гетьманом, року Божого 1710, квітня 5, при Бандерах // Історія української Конституції / Упоряд. А.Г.Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право, 1987. – С.31-45.
2. Указ от 18.12.1708г. “Об учреждении губерний и о расписании к ним городов” // Российское законодательство X-XX веков: В 9 т. – М.: Юрид. лит., 1986. – Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма. – С.166-169.
3. Закон Центральної Ради 06.03.1918р. “Про поділ України на землі” // Вісник Ради Народніх Міністрів Української Народньої Республіки. – 1918. – 15 березоля. – № 9.
4. Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вольности УНР) // Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920рр. – Відень, 1921.- Т.ІІ. – С.175-180.
5. Грамота до всього Українського народу від 29.04.1918 р. // Державний вісник. – 1918. – 16 травня. – № 1.
6. Закон від 29.04.1918 р. “Про тимчасовий устрій України” // Державний вісник. – 1918. – 16 травня. – № 1.
7. Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії. Ухвалений Українською Національною Радою на засіданні 13.11.1918р. // Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В.Томенко. – К.: Право, 1997. – С.169-170.
8. Закон Мадярського парламенту від 21.12.1918р. про автономію “Русої Країни” в рамках мадярщіні (Переклад П.Стреча на українську мову). Народний закон Ч.Х. з року 1918 про автономію Руської Нації, живучої в Мадярщині (Закон проголошено в чис. 23 Державного Збірника Законів Мадярської Республіки дня 25 грудня 1918р.) // Карпато-українська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках. Наукове товариство ім. Т.Шевченка. Торонто. 1965. – С.225-227.
9. Конституція Української Соціялістичної Радянської Республіки. Прийнята Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом на засіданні 14 березня 1919р. м. Харків та ІІІ Всеукраїнським зїздом Рад 10 березня 1919р. // Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право. – 1997. – С.175-181.
10. Конституція Української Соціялістичної Радянської Республіки. Прийнята 15.05.1929р. ХІ Всеукраїнським з’їздом рад // Вісті Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – 1929. – 23 червня. – №143.
11. Конституція УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР.-1978.-№18.-Ст.268 (із змін. та доповн.: Відомості Верховної Ради УРСР.-1989.-№45.-Ст.624;-1990.-№45.-Ст.606;-1991.-№19.-Ст.233.-1991.-№26.-Ст.294;-1991.-№35.-Ст.467;-1991.-№33.-Ст.445; Відомості Верховної Ради України.-1991.-№46.-Ст.619;-1992.-№4.-Ст.12;-1992.-№20. -Ст.271; -1992.-№33.-Ст.473; -1992.-№35.-Ст.506;-1992.-№35.-Ст.507;-1992.-№35.-Ст.514;-1992.-№49.-Ст.670;-1992.-№49.-Ст.671;-1993.-№2.-Ст.6;-1993,-№9.-Ст.60;-1993.-№27.-Ст.284;-1993.-№47.-Ст.436;-1994.-№16.-Ст.92;-1994.-№26.-Ст.202;-1994.-№40.-Ст.361;-1995.-№5.-Ст.31;-1995.-№42.-Ст.303.
12. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №31. – Ст.429.
13. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади, місцевого самоврядування в Україні до прийняття нової Конституції України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №18. – Ст.133.
14. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – [Текст]. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (Iз змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV від 08.12.2004 р. // ВВРУ. – 2005. – № 2. – Ст. 44).
15. Austria Constitution – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html
16. Basic Law for the Federal Republic of Germany. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57 fccb703634dcd/basic_law-data.pdf
17. Constitution du Luxembourg. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194538
18. Constitution of Romania. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339&idl=2
19. Constitution of the Czech Republic. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html
20. Constitution of the Italian Republic. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_ inglese.pdf
21. Constitution of the Portuguese Republic. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://app.parlamento.pt/site_antigo/ingles/cons_leg/Constitution_VII_ revisao_definitive.pdf
22. Constitution of the Republic of Bulgaria. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.parliament.bg/en/const
23. Constitution of the Republic of Slovenia. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.us-rs.si/en/about-the-court/legal-basis/
24. Constitution of the Slovak Republic. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vop.gov.sk/constitution-of-the-slovak-republic
25. French Constitution of October 4, 1958. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp
26. The Belgian Constitution. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/grondwetEN.pdf
27. The Constitution of Finland. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf
28. The Constitution of the Kingdom of the Netherlands. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2008/10/20/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008/07br2008g109.pdf
29. The Constitution of the Republic of Estonia. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/download/action/download/id/ 4711/file/Estonia_Constitution_am2011_en.pdf
30. The Constitutional Act of Denmark. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/Pdf_materiale /Pdf_publikationer/English/The_constitutional_act_of_denmark_2013.pdf.ashx
31. The Fundamental Law of Hungary. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/The%20New%20Funda mental%20Law%20of%20Hungary.pdf
32. The Fundamental Laws and the Riksdag Act of Sweden. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.riksdagen.se/en/Documents-and-laws/
33. The Spanish Constitution. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_ingl.pdf

РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ СТАТТІ

1. Винниченко В. К. Відродження нації. (Історія української революції березень 1917 р. – грудень 1919 р.). Київ; Відень, 1920. Ч. І. 349 с.
2. Винниченко Володимир. Щоденник. Том третій. 1926-1928. Смолоскип, 2010. 624 с.
3. Гураль П. Конрад Аденауер – людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження). Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Вип. 62. С. 80–89.
4. Клінтон Гілларі Важкі рішення. Наш Формат, 2016. 544 с.
5. Конституційно-правові засади становлення української державності / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін.; За ред. акад. НАН України В. Я. Тація, акад. АПрН України Ю. М. Тодики. Х. : Право, 2003. 328 с.
6. Конституції та конституційні акти України. Історія і сучасність. 3-є вид. (До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України). Упорядники І. О. Кресіна, О. В. Батанов. Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Видавництво «Юридична думка», 2011. 328 с.
7. Кульчицький С. Володимир Винниченко / С. Кульчицький, В. Солдатенков. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 376 с.
8. Ландау О. Де Голль. История Франции, 1940-1969. Харків: Фоліо. 2017. 560 с.
9. Литвин С. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну. Смолоскип, 2018. 680 с.
10. Лі Куан Ю Сингапурська історія: із третього світу в перший. Наш Формат, 2012. 544 с.
11. Мандзій Л.С. Політична еліта: історія та теорія. навч. посіб.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 364 с.
12. Маргарет Тэтчер. Автобиография. Москва: АСТ. 2014. 800 с.
13. Міллард Кендіс Герой імперії. Наш Формат, 2018. 360 с.
14. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. 3-е узд. М.: Международные отношения, 1988. 480 с.
15. Орлик Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибр. твори / Пилип Орлик. К. : МАУП, 2006. 736 с.
16. Реєнт О. Павло Скоропадський. К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2003. 304 с.
17. Скоропадський. Спогади 1917-1918 (Український переклад). Наш Формат, 2017. 456 с.
18. Сміт Деніел. Думати, як Вінстон Черчилль. КМ-Букс, 2018. 224 с.
19. Шаповал Ю. Михайло Грушевський. К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2005. 352 с.
20. Шевчук В.О. Просвічений володар: Iван Мазепа як будівниций Козацької держави як літературний герой. Либідь, 2012. 461 с.
21. Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик : новое прочтение. Москва : Междунар. отношения, 1981. 414 с.
22. Яневський Д. Б. Маловідомі конституційні акти України 1917-1920 р. Академія наук Української РСР. Інститут історії. К., 1991. 68 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму