Право соціального забезпечення (ЕКЮ)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Левицька Н. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Левицька Н. О.

Опис курсу

Дисципліна «Право соціального забезпечення України» спрямована на формування фахових компетентностей щодо правильного трактування та практичного застосування положень законодавства у сфері соціального забезпечення.

Студенти отримують теоретичні знання і практичні навики освоєння державно-правових засад у сфері соціального захисту населення, особливо сім’ї, дітей, жінок та соціальне незахищеного населення; визначенні принципів та критеріїв вибору методів соціальної роботи відповідно до чинних нормативно-правових актів; набутті навичок вільного орієнтування в нормативно-законодавчих актах з соціального захисту населення;  формуванні навичок практичного застосування норм права в конкретних ситуаціях.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, які виникають і розвиваються в сфері з матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок спеціально створених фінансових джерел особам, які зазнали соціального ризику.

Дисципліна орієнтується на формування у студентів загальнотеоретичних правових понять та категорій, допоможе студентам виробити вміння тлумачити і застосовувати нормативні акти, що регулюють роботу соціального працівника, професійно та  грамотно давати оцінку юридичним фактам;

підвищить фаховий рівень, допоможе орієнтуватись у правовій літературі, сприятиме зростанню уміння мислити правовими категоріями, дасть можливість професійно захищати права.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати: – як проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей в галузі права соціального забезпечення та соціального захисту громадян України; – про соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень щодо здійснення права на соціальне забезпечення.

вміти:

 • спілкуватись в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі права соціального забезпечення України;
 • ініціювати інноваційні комплексні проекти в царині соціального захисту, виявляти лідерство та повну автономію під час їх реалізації;
 • розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику в галузі права соціального забезпечення і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем.

Рекомендована література

 1. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. – К: Знання, 2005. – 381 с.
 2. Гончаров, В.О. Соціальне обслуговування як організаційно-правова форма соціального забезпечення: автореф. дис…канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / В. О. Гончаров; НАН України; Інт держави і права ім. В. М. Корецького. –К., 2012. – 20 с
 3. Зайчук Б.О., О.Б.Зарудний, С.Б.Березіна, В.Т.Александров, С.М.Недбаєва. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Навчальний курС. – Київ: НВП “АВТ”, 2004. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс). 54.
 4. Зайчук Б.О., О.Б.Зарудний, С.Б.Березіна, В.Т.Александров, С.М.Недбаєва. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”: Науково-практичний коментар. – Київ: НВП “АВТ”, 2005. – 1024 С. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).
 5. Право соціального забезпечення України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. Пилипенко П.Д. 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 504 с.
 6. Правосоціального забезпечення України. Навчальний посібник / За заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 2-ге, змін. і доп. К.: Істина, 2010. – 224с.
 7. Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення: // Навч. посібн..- К.; Знання 2005.-405с.
 8. Право соціального забезпечення в Україні: підручник / Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, С. М. Прилипко та ін.; за заг. ред.. Т. А. Занфірової, С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Х.: ФІНН, 2012. – С. 564.
 9. Прилипко С. Розмежуваня права соціального забезпечення і трудового права //Право України – 1999.-№10.-с.58-60
 10. Прилипко С.М. Проблеми теорії права соціального забезпечення: Моногр. – Х.: П.П. „Берека-Нова, 2006. – 264 с.
 11. Юровська В. Правовий статус застрахованих осіб / В. Юровська // Право України.- 2003.- №4. – С.26 -29.

Силабус:

Завантажити силабус