Основні тенденції розвитку зарубіжних державності і права у Новий і Новітній період

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Тищик Б. Й.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Тищик Б. Й.

Опис курсу

Дисципліна «Основні тенденції розвитку зарубіжних державностей і права у Новий та Новітній період» є вибірковою дисципліною за спеціальністю «Право» для освітньо-наукової програми аспіранта, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Даний курс призначено для ознайомлення аспірантів з становленням та розвитком державно-правових інститутів таких держав як: Австрія, Австро-Угорщина, Італія, Польща та Німеччина. Даний курс має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає змогу аспірантам: здійснювати змістовний аналіз правових норм на основі джерел права цих країн, включаючи відповідність цих норм вимогам економіки і соціально-політичного життя конкретних країн; грамотно формулювати юридичну фабулу конкретної ситуації; співвідносити поведінку суб’єкта з правовим еталоном, прийнятим суспільством.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Основні тенденції розвитку зарубіжних державностей і права у Новий та Новітній період.» є ознайомлення аспірантів з становленням та розвитком державно-правових інститутів таких держав як: Австрія, Австро-Угорщина, Італія, Польща та Німеччина. Метою курсу є формування в аспіранта якостей, які у майбутньому при написанні дисертаційної роботи дозволять йому проаналізувати ті чи інші державно-правові явища вказаних держав.

Рекомендована література

 1. Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVІІ ст. – 1918 р.).Навч. пос. – Л.: «Світ», 2013
 2. Тищик Б.Й. Історія держави і права Австрії та Австро-Угорщини (Х ст. – 1918 р.). Текст лекцій. – Л.: Вид. центр юрид. Ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 80 с.
 3. Тищик Б.Й. Історія держави і права Польщі (Х ст. – 1795 р.). Текст лекцій. Л.: Вид. центр юрид. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 512 с.
 4. Тищик Б.Й. Історія держави і права Італії. (Новітній час: 1918 – початок ХХІ ст.). Текст лекцій. – Л.: Видавничий центр юрид. ф-ту ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. – 376 с.
 5. Тищик Б.Й. Німеччина: історія державності і права (IX ст. початок XXI ст.).- Львів – Тріада плюс, 2011. – 390 с.
 6. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. /За ред. докт. Наук, проф., чл..-кор. АПрН України В.Д. Гончаренка – Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 2002.
 7. Історія держави і права зарубіжних країн:правові джерела./упорядник Г. І.Трофанчук. – Київ: Юрінком Інтер, 2008.
 8. Крестовська H.М., Цвіркун О.Ф. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія-практикум .-Харків: Одісей, 2010.
 9. Хрестоматія з Історії держави і права зарубіжних країн: у 2 томах./ /За ред. докт. юр. наук, проф., чл.-кор. АПрН України В.Д. Гончаренка – Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 1998.
 10. Качур В.О. Суспільно-політичний устрій Канади в XVII-60-x роках ХІХст. – К.: Магісір – XXI ст.,2008.
 11. Макарчук B.C. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник.- K.: Атіка , 2007.
 12. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Підручник . – К.: Вид. дім «Ін Юре» , 2003.
 13. Тищик Б.И. Історія держави і права зарубіжних країн. Новітній час (1918 р. – поч. ХХІ ст.). – Навч. посібник. – Л: Світ, 2016.
 14. Тищик Б.И. Італія: історія держави і права. (V – поч. ХХІ ст.). – Навч. посібник. – Л: Світ, 2015.
 15. Тищик Велика Британія: історія державності і права (І ст. до н.е. початок ХХІст.).-Львів-Світ.авчальний посібник .- K.: Вища ола4.
 16. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М.: Юрид. лит-ра,Міщенко О. Туреччина: від ім-Тищик Б.Й. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки (ХVІст.-1918р.) Навч. посібник – Л: ЛНУ 2007. Крсесвітня історія. У
 17. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 – початок ст.)/3а ред. проф. М. Швагуляка. – Львів: Тріада плюс, 2011.
 18. Бернар Лекомт. Нові таємниці Ватикану. Свічадо. Ст..312, 2015р.
 19. Карло Пьєтранджели. Ватикан. Слово. Ст.. 608, 2010р.
 20. Гри 30  Григорій Хоружий Ватикан. Історія і сучасність. Місіонер. Ст. 280, 2007 р.
 21. Banes T. D. The New Empire of Diocletian and Constantine / T. D. Banes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.
 22. Groicki B. Tytuły prawa majdeburskiego / Batrłomiej Groicki. – Warszawa : Wydawnictwo prawnicze, 1954. – 305 c.
 23. Mackenzie T. Studies in roman law with comparative views of the laws of France, England and Scotland / Thomas Mackenzie. – Edinburgh and London : William Blackwood and sons, 1865. – 403 c.
 24. Fortner R. S. International communication: History, conflict and control of the global metropolis. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1993. 390 p
 25. Wróblewski S. Powszechny austryacki kodeks cywilny z uzupewniającemi ustawami i rozporządzeniami, objaśniony orzeczeniami sądu najwyższego. Cz. I (§§1-937) / Stanisław Wróblewski. – Kraków: Leon Frommer, 1914. – 1374 s.
 26. Makiłła D. Historia prawa w Polsce / Dariusz Makiłła. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 621 s.

Силабус:

Завантажити силабус