Організаційно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бедрій Р. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Бедрій Р. Б.

Опис курсу

Мета: пізнання та осмислення особливостей організаційно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та вироблення навичок застосування отриманих знань на практиці

Завдання: розгляд та аналіз основних конституційно-правових проблем організації роботи і функціонування органів місцевого самоврядування;

визначення шляхів  удосконалення правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування.

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні категорії, поняття та концептуальні положення, пов’язані з сферою здійснення муніципальної влади, з процесами децентралізації; особливості правового статусу органів місцевого самоврядування: порядок їх формування, систему, структуру, основні функції та повноваження, організацію роботи, відповідальність;

вміти: обґрунтовувати роль органів місцевого самоврядування  у  здійсненні реформи публічної влади та утвердженні демократії на місцях; аргументувати свою точку зору щодо необхідності удосконалення конституційно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, аналізувати проблемні аспекти, пов’язані з роботою голів, депутатів місцевих рад, муніципальних службовців та прогнозувати основні напрямки розвитку муніципальної влади та інституту місцевого самоврядування в Україні.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змінами).
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170 (зі змінами).
 3. Закон України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 37 – 38. – Ст. 366 (зі змінами).
 4. Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 90.
 5. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290 (зі змінами).
 6. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 вересня 2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548 (зі змінами).
 7. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79 (зі змінами).
 8. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175 (зі змінами).
 9. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254 (зі змінами).
 10. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20 – 21. – Ст. 190 (зі змінами).
 11. Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 90.
 12. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) № 2217а від 01 липня 2015 р. попередньо схвалений Верховною Радою України 31 серпня 2015р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =55812
 13. Регламент Київської міської ради. Рішення № 351/351 від 12 листопада 2014 р. – [Електронний ресурс]. – / Режим доступу : http://kmr.gov.ua/uk/content/reglament-kyyivrady
 14. Регламент Одеської міської ради VII скликання. Рішення № 1-VII від 11 листопада 2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://omr.gov.uа/ru/acts/council/77409
 15. Регламент Львівської міської ради 7-го скликання. Ухвала № 260 від 17 березня 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/public-information/rehlament-lvivskoi-miskoi-rady
 16. Бальцій, Ю. Районна, обласна рада в системі місцевого самоврядування України / Ю. Бальцій // Юридичний вісник. – 2012. – №2. – С. 37 – 40.
 17. Батанов О. В. Муніципальне право України: Підручник / О. В. Батанов ; відп. ред. М. О. Баймуратов. – X. : Одіссей, 2008. – 528 с.
 18. Батанов О. Проблеми конституційної регламентації компетенції місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах / О. Батанов // Право України. – 2015. – № 9. – С. 104 – 113.
 19. Баймуратов М. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні / М. Баймуратов // Віче. – 2015. – № 12. – С. 14 – 17.
 20. Бедрій Р.Б. До питання про конституційні зміни щодо децентралізації влади в Україні / Р.Б. Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична). – №3. – Львів. – 2016. – С. 42-50
 21. Бедрій Р.Б. Муніципально-правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності / Р. Бедрій // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №5. – С. 138-142.
 22. Бедрій Р. Б. Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення / Р. Б. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія : Юридична. – 2014. Вип. 60. – С. 163 – 168.
 23. Борденюк В. Правовий статус сільського, селищного, міського голови в контексті законодавчих ініціатив / В. Борденюк // Право України. – 2011. – № 3. – С. 193 – 201.
 24. Борденюк В. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі у контексті законодавчих ініціатив / В. Борденюк // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2010. – №3. – С. 5 – 12.
 25. Георгієвський Ю. В. Конституційно-правова природа компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування // Ю. В. Георгієвський. – Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 70 –74.
 26. Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження: монографія / П. Ф. Гураль. – Львів: ЛьвДУВС, Край, 2008. – 468с.
 27. Гураль П. Статут територіальної громади – важливий документ місцевого самоврядування / П. Гураль // Через розвиток самоврядних територіальних громад – до громадянського суспільства. Матеріали міжнародної конференції 7-8 грудня 2001 р. – Львів : Видавництво Сполом, 2002. – С. 42 – 51.
 28. Гураль П. Ф. Статут територіальної громади як джерело муніципального права / П. Ф. Гураль // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 36. – 2001. – С. 223 – 228.
 29. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х. : Право, 2011. – 360 с.
 30. Еалай В. О., Середа А. П. Правові аспект взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування / Галай В. О., Середа А. П. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2014. – Вип. 26. – С. 143 – 146.
 31. Заяць Н. Конституційно-правова відповідальність місцевих представницьких органів в Україні / Н. Заяць // Право України. – 2014. – № 12. – С. 95 – 101.
 32. Задорожня Г.В. Постійні комісії представницьких органів місцевого самоврядування: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Задорожня Галина Володимирівна; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К, 2006. – 23 с.
 33. Клименова О. Розподіл повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування як пріоритет впровадження адміністративної реформи на регіональному рівні / О. Клименова // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2012. – Вип. 3 (14). – С. 294 – 300.
 34. Ковтун І. Б. Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Ковтун І. Б. Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Д., 2008. – 20 с.
 35. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 36. Лелюк О. Ю Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні : монографія / О. Ю. Лелюк. – X. : Право, 2008. – 288 с.
 37. Любченко П. М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування : монографія / П. М. Любченко. – Х. : Модель всесвіту, 2011. – 224 с.
 38. Любченко П М. Муніципальне право України: навч. посіб. / П. М. Любченко. – Х. : вид-во ФІНН, 2012. – 496 с.
 39. Муніципальне право України : Підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін. ; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 40. Погорілко В. Ф., Баймуратов М. О., Бальцій Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник / За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 720 с.
 41. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія / За ред. Ю. М. Тодики. X. : Право, 2009. – 540 с.
 42. Семко С.О. Організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Семко Світлана Олегівна; Національний університет «Юридична Академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – 22 с.
 43. Селіванов А. Нові моделі компетенції територіальних органів і нові підходи до виборчої системи / А. Селіванов // Віче. – 2015. – № 16. – С. 21 – 23.
 44. Скопненко Ю. Столичне місто як об’єкт управління: порівняльно-правовий аспект / Ю. Скопненко // Віче. – 2014. – № 20. – С. 20 – 24.
 45. Таран В. В. Виконавчі органи місцевих рад та їх місце в системі державного управління / В. В. Таран. // Державне будівництво. – 2010. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_1_39
 46. Теліпко В. Е., Панасюк С. А. Науково-практичний коментар закону України про місцеве самоврядування в Україні / Теліпко В. Е., Панасюк С. А. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму