Ораторське мистецтво у професійній діяльності юриста

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3професор Бойко І. Й.

Опис курсу

«Ораторське мистецтво у професійній діяльності юриста» – вибіркова навчальна дисципліна, яка вивчає історично-правові та загальні теоретичні аспекти становлення та розвитку ораторського мистецтва. У процесі засвоєння курсу студенти поглиблено вивчають способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей, формують  досконале вміння говорити до групи людей у структурований, виважений спосіб із наміром надати інформацію, вплинути, чи розважити слухачів, що у широкому сенсі є розділом мистецтва. Ораторське мистецтво абр риторика була і є засобом захисту і звинувачення на судовому процесі. Це мистецтво вивчає методику творення тексту, визначає його структуру, найпридатнішу для зрозумілого й аргументованого викладення думки. Навчальний курс також має на меті сприяти формуванню правової свідомості сучасного українського правника, досягненню мети ораторського мистецтва — виклад оратором його позиції перед опонентом або аудиторією, захист власної точки зору. Цієї мети він досягає, використовуючи підготовлену промову і техніку ораторської майстерності.

Рекомендована література

 1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика: Навч. посібник. Львів : Світ, 2001. 240 с.
 2. Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібник. Київ : Кондор, 2003. 264 с.
 3. Кацавець Р. С. Ораторське мистецтво : підручник. 3-тє вид. Київ : Алерта, 2021. 250 с.
 4. Колотілова Н. А. Риторика: навчальний посібник. Київ : Центр учб. літ., 2007. 231 с.
 5. Куньч З. Й. Українська риторика: історія становлення і розвитку: навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. 248 с.
 6. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Вища шк., 2006. 311 с.
 7. Молдован В. В. Судова риторика. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 278 с.
 8. Олійник О. Ораторське мистецтво юриста: теорія та практика: навчальний посібник для студентів вузів. Київ: Кондор, 2009. 208 с.
 9. Олійник О. Б. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів Київ : Кондор, 2010. 166 с.
 10. Ораторське мистецтво : підручник / М. П. Требін та ін. ; ред.: М. П. Требін, Г. П. Клімова. 2-ге вид. Харків : Право, 2015. 207 с.
 11. Ораторське мистецтво : навч.-метод. посіб. / ред.: І. М. Плотницька, О. П. Левченко ; уклад.: І. М. Плотницька, О. П. Левченко. Київ : НАДУ, 2011. 128 с.
 12. Осипова Н. П., Воднік В. Д., Клімова Г. П. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. / ред. Н. П. Осипова. 2-ге вид. Харків : Одіссей, 2006. 144 с.
 13. Риторика: навч. посібн. / упоряд.: Т. К. Ісаєнко, А. В. Лисенко. Полтава : ПолтНТУ, 2019. 247 с.
 14. Риторика : навч.-метод. посіб. / ред. С. Романюк ; уклад. Л. Мафтин. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьков. : Рута, 2020. 343 с.
 15. Середа Н. В., Квасник О. В. Основи ораторської майстерності: навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. 304 с.
 16. Ухач В. З. Судова риторика. (опорні конспекти лекцій). Навчальний посібнник для студ. вищ. навч. закл. / упоряд. В. З. Ухач. Тернопіль : Вектор, 2011. 114 с.
 17. Шинкарук В. Д., Теслюк В. М. Основи риторики: навчальний посібник. Київ : Ліра-К, 2021. 320 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус