Конституція України як фактор демократичного розвитку суспільства і держави

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бориславський Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Бориславський Л. В.

Опис курсу

Мета: показати і розкрити положення Конституції України, які є фактором демократичного розвитку українського суспільства і держави.

Завдання: дати студентам концептуальні знання про умови, які забезпечують демократичний розвиток суспільства і держави (народовладдя, розподіл влад, плюралізм думок і багатопартійність, нормативність прав і свобод людини і громадянина тощо).

Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 знати:

положення чинного Основного закону, які мають основоположне значення для розуміння сучасної форми державної влади, режиму політичної, економічної та іншої свободи особи; визначення держави, компоненти, з яких вона складається та форми, в яких може проявлятися та проявляється державна влада.

 вміти:

аналізувати, пояснювати і оцінювати в чому проявляється демократизм Української держави, її політичний режим, як приймаються важливі державні рішення, як в суспільстві ціниться і поважається закон та який рівень правової культури громадян та посадових осіб органів публічної влади.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами).
 2. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017. № 2147а-19. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376 (зі змінами).
 3. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 14-15, № 16-17. Ст. 133 (зі змінами).
 4. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222 (зі змінами).
 5. Питання Конституційної комісії : Указ Президента України від 31.03.2015 № 190/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/190/2015
 6. Про Національну конституційну раду : Указ Президента України від 27.12.2007 № 1294/2007 (втратив чинність). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1294/2007
 7. Про концепцію нової Конституції України : Постанова Верховної Ради УРСР від 19.06.1991. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 35. Ст. 466.
 8. Про Конституційну асамблею : Указ Президента України від 17.05.2012 № 328/2012 (втратив чинність). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328/2012

 

Література

 

 1. Бабенко К. А. Конституція України як правова основа забезпечення політичної участі громадян. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2007. № 9. С. 43-52.
 2. Бабенко К. А. Політичні чинники впливу на процес реалізації Конституції України. Вісник Конституційного Суду України. 2007. № 9. С. 57-64.
 3. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : Монографія. Х. : Право, 2008. 220 с.
 4. Барабаш Ю. Г. Дихотомія правової демократичної, соціальної державності – тонка грань українського конституціоналізму. Право України. 2010. № 7. С. 24-32.
 5. Барабаш Ю. Г. Про співвідношення принципів правової демократичної та соціальної державності. Віче. 2010. №18.
 6. Барабаш Ю. Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці ЄС та України. Право України. 2007. №4. С. 12-18.
 7. Барабаш Ю. Щодо права визначення конституційного ладу народом України. Вісник Конституційної Асамблеї. 2013. № 1. С. 212-219.
 8. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект). Х. : Легас, 2004. 191 с.
 9. Бориславський Л. В. Конституційна модель народовладдя та системне розуміння категорії «влада народу». Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. 2013. Вип. 56. – С. 163-168.
 10. Бориславський Л. В. Конституція України: її реалізація та способи удосконалення. Вісник Конституційного Суду України. 2014. № 4. С. 103-109.
 11. Бориславський Л. В. Проблеми реалізації Конституції України: механізм нейтралізації конституційних норм. Конституція України в сучасній правовій доктрині та національному державотворчому процесі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Конституції України, 20-річчю незалежності України, 350-річчю Львівського національного університету та 70-річчю кафедри конституційного права. 3 червня 2011 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2011. С. 95-98.
 12. Бориславський Л. Необхідність зміни Конституції має бути обґрунтована і доведена фахівцями, усвідомлена суспільством. Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-ти річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-ти річчю Одеської школи права (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) Т. 1. Одеса : Фенікс, 2012. С. 274–276.
 13. Бориславський Л. Тернистий шлях Основного Закону Української держави. Державотворення та правотворення в період реформ : питання теорії та практики : матер. щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (19-20 квітня 2012 р.) ; за заг. ред. В. В. Коваленка ; у 2-х част. – Ч. 1. К. :  НАВС. 2012. С. 37–40.
 14. Бориславський Л., Юридичне значення преамбули Конституції України. Вісник Львівського університету. Сер. юрид. 2011. Вип. 53. С. 118–124.
 15. Буткевич В. Г. Деякі аспекти модернізації Конституції України в частині прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Вісник Конституційної Асамблеї. 2013. №1. С. 142-145.
 16. Герасіна Я. Громадянське суспільство і колізії в процесі реалізації політичної влади. Вісник АпнУ. 2008. №3 (54). С. 43-51.
 17. Гураль П. Громадянське суспільство і правова держава: проблеми розвитку. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. С. 122–123.
 18. Гураль П. Ф. Поняття і сутність громадянського суспільства. Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. 2012. Вип. 55. – С. 105-110.
 19. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії. К.: Логос. 2007. 317 с.
 20. Євграфов П .Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти. К.: «Правова єдність». 2007. 204 с.
 21. Козюбра М. І. Теоретичні проблеми реалізації нової Конституції. Українське право. 1996. № 3. С. 6-12.
 22. Колісник В. Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу. Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 4. С. 103-107.
 23. Колісник В. Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу. Вісник Конституційного Суду України. №4. 2015.
 24. Колодій А. М. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови. Право України. 2010. №7. С. 12-17.
 25. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні. К.: Юрінком Інтер. 2003. 336 с.
 26. Конституційний процес в Україні: відповідь на нові виклики чи повторення старих помилок? (За матеріалами круглого столу). Право України. 2005. № 11. С. 158-173.
 27. Конституція України у судових рішеннях. К.: Юрінком Інтер, 2011. 432 с.
 28. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2011. 1128 с.
 29. Крусян А. Методологічні питання становлення Конституції України. Вісник Конституційної Асамблеї. 2013. № 1. С. 94-102.
 30. Лотюк О. С. Перегляд та розвиток сучасник конституцій. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2007. №6 (68). С. 5-12.
 31. Лук’яненко Л. Проголошення самостійності України в 1991 році. Голос України. 10 лютого 2018.
 32. Лунь З. Правова охорона конституції: до питання про постановку проблеми. Право України. 2002. № 7. С. 13-17.
 33. Мельник М., Різник С. Конституція майбутнього чи констатація минулого: перспективи конституційної реформи. Дзеркало тижня. 2012. № 23. С. 6-7.
 34. Огляд круглого столу «Проблеми дотримання принципу соціальної держави при зменшенні її соціальних витрат у зв’язку із фінансовою кризою. Вісник Конституційного Суду України. 2014. №4. С. 127-136.
 35. Огляд матеріалів круглого столу «Конституція України у цінному вимірі» (до 16 річниці прийняття Конституції України) Вісник Конституційного Суду України. 2012. №5. С. 102-122
 36. Оніщук М. Доктрина конституційної перебудови: завдання та напрями реформи. Вісник Конституційної Асамблеї. 2013. № 1. С. 103-109.
 37. Петришин О. Громадянське суспільство – підґрунтя формування правової держави в Україні. Вісник АпнУ. 2003. №2 (33)-3(34). С. 142-161.
 38. Погорілко В. Ф., Федоренко В.Я. Поняття та юридичні властивості Конституції України. Право України. 2006. №11. С. 7-10.
 39. Рабінович П. М. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: можливості модернізації в Україні. Вісник Конституційної Асамблеї 2013 № 1. С. 179-187.
 40. Рабінович П. М. Права людини: діалектика універсалізації найменувань та урізноманітнення змісту й меж. Вісник АпнУ. 2002. № 3(30). с. 3-9.
 41. Савенко М. Конституційний контроль змін до Конституції України. Вісник Конституційного Суду України. 2011. №5. С. 179-184.
 42. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України. Право України. 2001. №9. С. 6-8.
 43. Селіванов А. Доктрина «охорони Конституції України» в період активних політичних задумів про її реформування. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 1. С. 75-81.
 44. Селіванов А. Щодо реалізації народовладдя через органи державної влади в Україні. Вісник Конституційної Асамблеї. 2013. № 1. С. 220-229.
 45. Скрипнюк В. М. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в України. Право України. 2002. № 5. С. 3-8
 46. Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. До 10 річниці. К.: АпнУ. 2003. 168 с.
 47. Ставнійчук М. До питання методології модернізації Конституції України. Вісник Конституційної Асамблеї. 2013. № 1. С. 110-113.
 48. Стецюк П. Державні символи України: конституційно-правова характеристика. Вісник Конституційного Суду України. 2004. № 6. С. 103-115.
 49. Стецюк П. Конституція України як цінність, гарантія національної державності Українського народу. Львів, Астролябія. 2004. 31 с.
 50. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Ч. 1 Посібник для студентів. Астролябія. 2003. 232 с.
 51. Стецюк П. Офіційна назва держави: конституційно-правова характеристика. Правова держава. 2004. Вип. 24. С. 147-154.
 52. Тесленко М. Роль громадянина у правовій охороні Конституції. Право України. 2006. № 12. С. 21-23.
 53. Тесленко М. Умови ефективності правової охорони конституції. Право України. 2005. № 6. С. 21-24.
 54. Тесленко М. Юридична природа правової охорони конституції. Вісник Конституційного Суду України. 2006. № 3. С. 24-30.
 55. Тихий В. П. Право людини на безпеку та проблеми його законодавчого забезпечення. Матеріали міжнародної конференції. НДІ приватного права і підприємництва. Київ, 2008. С. 24-29.
 56. Тодика О. Ю. Проблеми правової політики у сфері забезпечення народовладдя. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2005. №4 (212). С. 5-14.
 57. Тодика Ю. М. Конституція як цінність. Право України. 2000. № 12. С. 9-12.
 58. Тодика Ю. М. Роль Конституції України в становленні громадянського суспільства. Вісник АпнУ. 1999. №2. С. 9-12.
 59. Федоренко В. Щодо сутності та змісту категорії «народний суверенітет», «народне волевиявлення», «безпосередня демократія», «форма безпосередньо демократії» та їх співвідношення в конституційній правотворчості. Вісник Конституційної Асамблеї. 2013. № 1. С. 230-237.
 60. Фрицький Ю. О. Державна влада в України: становлення, організація, функціонування. Д.: Ліра ЛТД. 2006. 360 с.
 61. Чушенко В. Проблеми формування соціально-організованого суспільства в Україні. Право України. 2005. №4. С. 104-107.
 62. Шаповал В. Конституція України – як нормативно-правовий акт (теоретичні проблеми кваліфікації). Право України. 1997. № 10. С. 3-10.
 63. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм: Монографія. К.: Юридична фірма «Салком»; Юрінком Інтер. 2005. 560 с.
 64. Шаповал В. Феномен конституції у контексті вітчизняної політико-правової «міфології». Вісник Центральної виборчої комісії. 2008. № 3. С. 14-18.
 65. Шаповал. В. Форма держави в конституційному праві. Вісник Конституційного Суду України. 2003. №2. С. 47-58; №3. С. 65-80.
 66. Ющик О. Конституція України: загальні питання методології оновлення. Вісник Конституційної Асамблеї. 2013. № 1. С. 118-123.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму