Конституційна адвокатура

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Різник С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Різник С. В.

Опис курсу

Метою спецкурсу «Конституційна адвокатура» є одержання студентами знань щодо способів та процедур захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина засобами конституційної юрисдикції, а також практичних навичок представництва в Конституційному Суді України. Предмет спецкурсу способи та процедури захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина в Конституційному Суді України,  представництво у справах, що розглядаються КСУ.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • ключові поняття та процедури конституційної юрисдикції;
 • особливості провадження в окремих категоріях справ конституційної юрисдикції;
 • конституційні та законодавчі вимоги щодо підготовки конституційних звернень, конституційних подань та конституційних скарг;
 • ключові позиції КСУ щодо гарантування та захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • самостійно та кваліфіковано розробляти конституційні звернення, конституційні подання та конституційні скарги;
 • аргументовано висловлювати свою позицію у ході представництва у справах конституційної юрисдикції;
 • розв’язувати конкретні кейси з урахуванням ключових позицій КСУ щодо гарантування та захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Рекомендована література

 1. Антонович М.М. Конвенція про захист прав людини і основних свобод у судах європейських держав та перспективи її застосування в Україні / М.М.Антонович // Право України. — 2000. — № 8 — С. 42-44.
 2. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США / В.Бернхем. – К., 1999. – С. 295.
 3. Боботов С. В., Жигачев И. Ю. Введение в правовую систему США / С.В. Боботов, И.Ю., Жигачев. – М., 1997. – С. 221.
 4. Бринь Т.О. Конституція України — основа гарантування прав і свобод людини і громадянина / Т.О.Бринь // Право і безпека. Національний університет МВС України. — № 4(5). — 2005. — Харків. — С. 10-11.
 5. Бринь Т.О. Роль Конституційного Суду України в удосконаленні законотворення / Т.О.Бринь // Часопис Донецького державного університету. — № 2 (12). — 2004. — Донецьк. — С. 3-7.
 6. Владиченко С.Д. Про деякі особливості американської моделі захисту прав і свобод людини засобами конституційної юстиції. / С.Д. Владченко // Вісник Конституційного Суду України.- № 5.-2007.-С.79-84.
 7. Владиченко С.Д. Про перспективи посилення захисту прав людини засобами конституційного правосуддя в Україні / С.Д.Владченко // Вісник Конституційного Суду України.-№ 3.-2006.-С.33.
 8. Головань І.В. Деякі проблеми виконання рішень Конституційного Суду України. / І.В.Головань  // Вісник Конституційного Суду України.-2010.-№6.- С. 132-141.
 9. Грошевий Ю.М. Роль суду і прокуратури в забезпеченні конституційних прав і свобод громадян, законності та правопорядку / Ю.М.Грошевий // Конституційно-правові засади становлення української державності / за ред. В.Я.Тація і Ю.М.Тодики. — Х.: Право, 2003. — С. 233–271.
 10. Євграфов П.Б. Захист прав і свобод є найважливішим обов’язком держави перед людиною: Рецензія: / П.Б.Євграфов // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 4. — С. 102-103.
 11. Євграфов П.Б. Конституційний Суд України: формування громадянського суспільства, демократичної, правової держави / П.Б.Євграфов // Роль Конституційного Суду в державі та суспільстві: Міжнародний семінар, 10-11 травня 2001 р., м. Київ, Україна. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — С. 7-18.
 12. Заворотченко Т.М. Поняття конституційно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні / Т.М.Заворотченко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. — К.: ІДП НАН України, 2001. — Вип. 13. — С. 94-98.
 13. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду / А.П.Заєць. — К.: Парламентське вид-во, 1999. — 248 с.
 14. Заєць А.П. Правова держава в Україні: концепція і механізм реалізації: Автореферат дисертації… доктора юридичних наук / А.П.Заєць // Київ, КДУ ім. Т.Шевченка. — К.: Вид. КДУ ім. Т.Шевченка, 1999. — 36 с.
 15. Калініченко О.Г. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина / О.Г.Калініченко // Право України. — 2003. — № 5. — С. 36-40.
 16. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція / М.І.Козюбра // Вісник Конституційного Суду України.- 2000.-№4.-С.24-33.
 17. Козюбра М.І. Попередній конституційний контроль і захист прав людини / М.І.Козюбра // Вісник Конституційного Суду України.-2001.-№2.С.54-60.
 18. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: Навч. пос. / А.Колодій, А.Олійник / А.М.Колодій. — К.: Юрінком Інтер, 2003. -332 с.
 19. Колодій А.М. Принципи права України. Монографія / А.М.Колодій. — К.: Юрінком Інтер, — 206 с.
 20. Кушніренко О.Г. Права людини та громадянина / О.Кушніренко, Т.Слинько.-Х.: Факт, 2001.-438с.
 21. Конституции зарубежных государств / Сост. В.В. Маклаков. – М., 2002. – С. 340.
 22. Костицький М. Правові проблеми судового захисту прав людини і громадянина в Конституційному Суді України / М.Коститький, В. Годованець //Вісник Конституційного Суду України.-2002.-№3.-с.53-54.
 23. Лафитский В.И. Конституции американских штатов (исторический очерк) / В.И. Лафитский // Практика буржуазного конституционализма. – М., 1982. – С. 22-23.
 24. Маклаков В.В. Конституционный контроль // Конституционное право: Словарь / В.В.Маклаков. — М.: Юристъ, 2001. — С. 224-225.
 25. Малинникова Л.Ф. Проблеми забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина в процесі здійснення державно-правової реформи в Україні / Л.Ф.Малинникова // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — №6. — С. 69-71.
 26. Мачужак Я. Взаємодія Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції у питаннях захисту прав і свобод людини і громадянина / Я.Мачужак // Конституційний Суд у системі органів державної влади: актуальні проблеми, шляхи їх вирішення. — К.: Ін Юре, 2008. — С. 102-113.
 27. Мироненко О. Про деякі загальні підходи до поняття «конституційна юрисдикція» і предмета її історії / О. Мироненко // Закон і бізнес. – 1998. – № 4. – С. 46–61.
 28. Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран / Н.А. Михайлева // М.:Юрист. – 1998. – 567 с.
 29. Нижник Н.Р.Конституційний Суд Словацької Республіки: особливості моделі / Н.Р.Нижник.,В.В.Лемак // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-№3.-2004.-С.45-50
 30. Переш І. Особливості формування Конституційного Суду Словацької Республіки у контексті європейського досвіду. / І.Переш // Регіональні студії.-№5.-2002.-С.65.
 31. Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України / В.Ф.Погорілко. — К.: Либідь, 1997. — 39 с.
 32. Погорілко В.Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В.Ф.Погорілко, В.В.Головченко, М.І.Сірий — К.: Наукова думка, 1997. — 51 с.
 33. Портнов А.В. Запровадження інституту конституційної скарги в Україні: теоретичні та правові проблеми, шляхи їх вирішення / А.В.Портнов // Форум права. — 2009. — № 1. — С. 450-455.
 34. Портнов А.В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб’єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів / А.В.Портнов. — К.: Логос, 2008. — 202 с.
 35. Портнов.А.В.Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні. Монографія / А.В. Портнов.-К.Логос.-155 с.
 36. Рабінович П.М. Конституційне судочинство як інструмент тлумачення законодавства відповідно до соціальних потреб і змін / П.М.Рабінович // Вісник Конституційного Суду України. — 2007. — № 1. — С. 31-37.
 37. Рабінович П.М. Концепція державної правової політики України у галузі прав людини: загальнотеоретичні аспекти проектування / П.М.Рабінович // Вісник Академії Правових наук України. — 1997. — № 4 (11). — С. 21-29.
 38. Рабінович П.М. Рішення Європейського суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування / П.М.Рабінович // Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі. — 1999. — № 1. — С. 357-368.
 39. Савенко М.Д. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції / М.Д.Савенко // Право України. — 1999. — № 2. — С. 3-9.
 40. Савенко М.Д. Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України / М.Д.Савенко. — 2000. — № 1. — С. 68–83.
 41. Савенко М.Д. Правова охорона Конституції — функція Конституційного Суду України. / Конституція України — основа модернізації держави та суспільства: матеріали наук. конференції, 21-22.06.2001 р. / М.Д.Савенко. — Х.: Право. — 2001. — С. 219-221.
 42. Савенко М.Д. Правовий статус Конституційного Суду України: автореф. дис.… канд юрид наук / М.Д.Савенко. — Х.: 2001. — 16 с.
 43. Савенко М.Д. Статус судді Конституційного Суду України / М.Д.Савенко // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — № 2. — С. 54-61.
 44. Савчин М.В. Конституційний Суд України у механізмі гарантування прав і свобод людини / М.В.Савчин // Право України. — 1999. — № 4. — С. 35-38.
 45. Савчин М.В. Система захисту конституційних прав і свобод та преюдиція рішень Конституційного Суду України / М.В.Савчин // Часопис Київського університету права. — 2005. — № 3. — С. 70-72.
 46. Селіванов. А.О. Верховенство права в конституційному правосудді: Аналіз конституційної юрисдикції. \ А.О. Селіванов. – К.; Х.: Акад. прав. наук України, 2006.-400 с.
 47. Селіванов А.О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади / А.О.Селіванов. — К.: Ін юре, 2008. — 120 с.
 48. Селіванов А., Євграфов П. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності / А.Селіванов, П.Євграфов // Право України. — 2003. — № 4. — С. 80-85.
 49. Селіванов А.О.Права і свободи громадян під захистом Конституційного Суду України / А.О.Селіванов. — К.: Логос, 2005. — 104 с.
 50. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України. Методологічні аспекти / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва / О.Д.Святоцький (наук.ред.). — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 723 с.
 51. Селіванов А.О. Право людини на свободу й особисту недоторканість / А.О.Селіванов // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод. — Харків. — 2000. — Ч. 2. — С. 3-4.
 52. Селіванов А.О. Право як сфера свободи / А.О.Селіванов // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 1(24). — С. 17-32.
 53. Селіванов В.Н. Приватно-правові засади концепції державної політики захисту прав і свобод людини в Україні / В.Н.Селіванов // Право України. — 1997. — № 11. — С. 32-45.
 54. Селіванов А.О. Проблеми законотворення і Конституційний Суд України / А.О.Селіванов. — Голос України. — 2004. — 7 вересня. — № 165 (3415). — С. 9.
 55. Селіванов А.О. Конституційні ідеї професора Леоніда Юзькова і сучасність/ А.О.Селіванов // Голос України.- 2008.-48с.
 56. Систематизоване зібрання правових позицій Конституційного Суду України. — Вид. 3-є, доповнене. — К.: Відділ зв’язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України, 2002. — 225 с.
 57. Скомороха В.Є. Захист прав і свобод людини Конституційним Судом України в контексті практики Європейського Суду з прав людини / В.Є.Скомороха // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 2. — С. 40-47.
 58. Скомороха В.Є. Захист прав і свобод людини: практика Конституційного Суду України і європейський досвід / В.Є.Скомороха // Актуальні проблеми політики. — 2002. — № 13-14. — С. 18-27.
 59. Скомороха В.Є. Зміцнювати конституційний правопорядок у державі / В.Скомороха // Право України. — 2002. — № 8. — С. 3-11.
 60. Скомороха В.Є. Проблеми становлення та розвитку конституційної юрисдикції в Україні / В.Є.Скомороха // Конституція України — основа модернізації держави та суспільства: матеріали наукової конференції, 21-22 червня 2001 р. — Х.: Право. — 2001. — С.31-41.
 61. Скомороха В.І. Практика Конституційного Суду України як засіб імплементації європейських стандартів прав і свобод людини в Україні / В.Є.Скомороха // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х частинах. — Ч. 1. — Харків: НЮАУ, 2000. — С. 3-16.
 62. Скомороха В., Пшеничний І. Конституційний контроль: питання розгляду справ, характеру та змісту рішень Конституційного Суду України / В.Скомороха, І.Пшеничний // Вісник Конституційного Суду України.- 1999.-№1.-С.55
 63. Стрижак А. Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту законності / А.Стрижак // Вісник Конституційного Суду України.-2010.-№1.-С.102-111
 64. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. – М., 1993. – С. 7.
 65. Сравнительное конституционное право / Б.Н.Топорнин, В.Е.Чиркин, Конституція Словацької Республіки / Конституції нових держав Європи та Азії / Упорядн. С.Головатий. – К., 1996. – 720 с.
 66. Тацій В.Я. На шляху до конституційної реформи / В.Я.Тацій // Конституційно-правові засади становлення української державності / За ред. В.Тація і Ю.Тодики. — Х.: Основи, 2003. — С. 298-302.
 67. Тацій В.Я. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини — головний конституційний обов’язок демократичної, правової соціальної держави / В.Я.Тацій // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 4(23).— С.3-18.
 68. Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине / М.В. Тесленко.-К., 2001.-264 с.
 69. Тесленко М.В. Конституційна скарга як один із засобів правозахисту людини і громадянина / М.В.Тесленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2003. — № 9. — С. 5-13.
 70. Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні: дис.… канд юрид наук / М.В.Тесленко. — К.: 2000. — 17 с.
 71. Тихий В.В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішення / В.В.Тихий // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 1. — С. 69.
 72. Тихий В.В. Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України за зверненнями фізичних та юридичних осіб / В.В.Тихий // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 2. — С. 67-71.
 73. Ткаченко Ю.В. Проблеми конституційної законності в Україні / Ю.В.Тесленко Автореф. Дис.. канд.. юрид. наук.-К., 2004.-240 с.
 74. Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові питання діяльності / П.Ткачук // Вісник Конституційного Суду України. — 2006. — № 4. — С. 23-37.
 75. Тодика О.Ю. Верховенство влади народу в умовах становлення правової державності / О.Ю.Тодика // Юридична Україна. — 2004. — № 5. — С. 23-27.
 76. Тодика Ю.М. Конституційний принцип гласності як гарантія основних прав і свобод громадян / Ю.М.Тодика, В.Серьогін // Право України. — 1998. — № 6. — С. 22-24.
 77. Тодика Ю.М. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян. / Ю. М.Тодика, О.Марцеляк // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 4 (11). — С. 30-40.
 78. Туряниця В., Личук В. Конституційний Суд Словаччини: досвід для України / В. Туряниця, В.Личук // Право України.-№8.-2007.- С.126-128.
 79. Фридмэн Л. Введение в американское право / Л.Фридмэн – М., 1993. – С. 155.
 80. Цвік М.В. Деякі особливості сучасного українського конституціоналізму / М.В.Цвік // Конституція України — основа модернізації держави і суспільства: матеріали науково-практичної конференції, 21-22 червня 2001 р. — Х.: Право, 2001. — С. 109-112.
 81. Чубар Л.П. Захист прав і свобод людини і громадянина у конституційному судочинстві України / Л.П.Чубар // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 1. — С.88-89.
 82. Шаповал В.В. Проблеми розвитку конституційної юрисдикції в Україні / В.В.Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — № 2. — С. 45-53.
 83. Шаповал В.М. Конституційний контроль / В.М.Шаповал // Юридична енциклопедія. Т.3. — К.: Укр. Енциклоп., 2001. — С. 277-278.
 84. Шаповалов В.М. Роль Конституційного Суду України у захисті прав людини / В.М.Шаповалов // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. До 50-ї річниці Конвенції про захист прав і основних свобод. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Харків: Національна юридична академія України, 200.-С.165
 85. Шевчук С.Ю. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті судового прецеденту / С.Ю.Шевчук // Право України. — 2000. — № 2. — с. 45-48.
 86. Шемшученко Ю.Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції / Ю.Шемшученко, Г.Мурашин // Вісник Конституційного Суду України. — 2006. — № 4. — с. 3-10.
 87. Юзьков Л.П. Верховенство Конституції і конституційність законів / Л.П. Юзьков // Правова система України: теорія і практика.-К., 1993.-с.18.

Матеріали

Тестові завдання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму