Історія розвитку кримінальних покарань

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни є етапи розвитку покарань у вітчизняному кримінальному законодавстві України, а саме:
• теоретико-методологічні та історико-методологічні основи дослідження історії розвитку покарань у вітчизняному законодавстві України;
• зародження і розвиток правових норм про покарання у законодавстві Київської Русі;
• покарання у системі джерел права Галицько-Волинської держави;
• інститут покарань у джерелах права на українських землях у складі Великого князівства Литовського, Польського королівства та Речі Посполитої;
• розвиток інституту призначення покарання у джерелах права Козацько-Гетьманської держави;
• сутність і особливості інституту покарання на українських землях в складі Російської імперії після скасування правової автономії України;
• розвиток інституту покарання на українських землях в складі Австрії та Австро-Угорщини;
• інститут покарання у законодавстві в період відродження Української національної державності (1917–1921 рр.);
• становлення інституту покарання в українському радянському кримінальному законодавстві.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
А) ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ

1. Бойко І.Й. Державний лад і право Київської Русі. – Львів, 2004.
2. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. – Львів, 2000.
3. Захарченко П. Історія держави і права України. – К., 2004
4. Історія держави і права України. У 2-х част. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К., 2003.
5. Історія держави і права України / За ред. Чайковського А.С. – К., 2006
6. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: підруч. для вищих навч. закладів. – К., 2007.
7. Кульчицький В.С., Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007.
8. 8. Кульчицький В.С., Бойко І.Й., Настасяк І.Ю., Мікула О.І. Апарат управління Галичиною в складі Австро-угорщини. – Львів, 2002.
9. Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К., 2007.
10. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка (1917-1920 рр.). – Коломия,1994.
11. Терлюк І.Я. Історія держави і права України (доновітній час). – К., 2011.
12. Ткач А.П. Право України. – Хмельницький, 1992.
13. Чубатий М. Огляд історії українського права. – Мюнхен,1947.

Б) ЗБІРНИКИ ДОКУМЕНТІВ І НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Вісник Народної Ради Закарпатської України. – Ужгород, 1944-1945.
2. Ділова документація Гетьманщини у XVIII ст. Збірник документів. – К. 1993.
3. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Документи і матеріали у 5-ти томах. Кер. й відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ, 2001. – Т.1.Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія / Кер. авторськ. кол. й відп. ред. О. Карпенко.– Івано-Франківськ, 2001.
4. Історія Львова в документах і матеріалах: Зб. документів і матеріалів. – К.,1986.
5. Конституція України. – Х., 2006.
6. Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952. Документи і матеріали. – Львів,1991.
7. Музиченко П.П., Долматова Н.І., Крестовська Н.М., Практикум з історії держави і права України: Навч. посіб. – К., 2002.
8. Памятники русского права. М., 1952-1961. Т.1-8.
9. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 року. – К.,1997.
10. Статут Великого княжества Литовского 1588 года. – Минск, 1989.
11. Статути Великого князівства Литовського у 3-х томах / За ред. С.Ківалова, П.Музиченка, А.Панькова. – Одеса, 2002-2004
12. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1997. – Т.1-2.
13. Універсали Богдана Хмельницького 1648 – 1657. – К., 1998.
14. Хрестоматія з історії Української РСР. –К.,1959-1961. – Т.1-2
15. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х томах. – К., 1997. –Т.1- 2.
16. Хрестоматія з історії держави і права України. –К., 2003.
17. Хроніка міста Львова / Д. Зубрицький. – Львів, 2002.

В) СПЕЦІАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349–1569 рр.): монографія. – Львів, 2009.
2. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі польського королівства (1387–1565 рр.) : монографія. – Львів, 2010.
3. Василенко М.П. Вибрані твори у трьох томах. – Том 2. Юридичні праці. – К., 2006.
4. Винниченко В.Відродження нації. – К., 1990. Т.1-3.
5. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.,1990.
6. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996..
7. Дядиченко В. А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. – К.,1959.
8. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1991.
9. Єфремова Н.В. Розвиток конституційного законодавства України (1917– 1920) / Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Одеса, 2002.
10. Іванченко Р. Історія без міфів. – К., 1996.
11. Кіселичник В. Міське право та самоврядування Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): монографія. – Львів, 2008. Кобилецький М. М. Утворення ЗУНР, її державний механізм та діяльність (1918-1923). – Львів, 1998.
12. Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина ХІХ ст.): історико-правове дослідження. – Львів, 2008.
13. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920. – К.,1997.
14. Копиленко М., Копиленко О. Еволюція українського конституціалізму (з досвіду конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави) // Право України. – 1992. – № 6.
15. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.
16. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів,1990.
17. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993.
18. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у ХVІІІ ст. – Львів,1958.
19. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.). – Львів,1966.
20. Кульчицький В.С., Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007.
21. Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-Волинська держава (1199- 1349) – Львів, 2005.
22. Мироненко О.М. Історія української конституції. – К.: Ін Юре, 1997.
1. 23. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – Львів,1993
23. Никифорак М.В. Буковина у державно-правові системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці, 2004.
24. Падох Я. Нарис історії українського карного права. – Мюнхен,1951
25. Падох Я. Суди й судовий процес старої України. – Нью-Йорк – Сідней – Торонто – Львів, 1990.
26. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівбережній Україні. – Львів, 1967.
27. Петлюра С. Статті, листи, документи. – Нью-Йорк, 1956-1979. Т.1-2
28. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1992. Т.1-2.
29. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / За редакцією І.Б. Усенка. – К., 2006.
30. Присяжнюк А.Й. Конституційне будівництво в Українській Народній Республіці / Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2002.
31. Радянська енциклопедія історії України. – К.,1969-1972. – Т.1-4.
32. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.,1993.
33. Стерчо П. Карпато-українська держава. – Львів, 1994.
34. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціалізму. Ч. 1. Львів, 2003.
35. Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1991.
36. Таранов А.П. Історія Конституції Української РСР. – К.,1957.
37. Тищик Б. Західно Українська Народна Республіка (1918-1923). Історія держави і права. – Львів, 2004.
38. Тищик Б.Й. Становлення української державності на західноукраїнських землях напередодні і в роки другої світової війни (1937-1945 рр.) – Львів, 2006
39. Тимощук О.В. Охоронний апарат Української держави (квітень-грудень 1918 р.). – Харків, 2000.
40. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К., 1968.
41. Торжество історичної справедливості. – Львів,1968.
42. Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.
43. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. – Львов,1974.
44. Юридична наука і освіта на Україні. – К., 1992.
45. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Львів, 1990-1992. – Т. 1-3.
46. Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. – Київ, 1992. № 5.
47. Яковлів А. Український кодекс 1743 року “Права, по которым судится малороссийский народ”, його історія, джерела та системний виклад змісту.
a. Мюнхен, 1949.

11. Інформаційні ресурси

1. Президент України: офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.president.gov.ua/
2. Верховна Рада України: офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
3. Кабінет Міністрів України: офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/
4. Урядовий кур’єр: офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/
5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/.
6. Цифрова бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.org.ua.
7. Електронний каталог наукової літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.net.ua.
8. Каталог українських правових ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawukraine.com.
9. Матеріали міжнародних наукових конференцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua.
10. Європейська цифрова бібліотека (Еuropeana) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dev.europeana.eu.
11. Конституційний Суду України: офіційний сайт [Електронний ресурс]// Режим доступу : http://ccu.gov.ua
12. Верховний суд України: офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/
13. Вища рада юстиції : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/
14. Офіційний вісник України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ovu.com.ua
15. Урядовий кур’єр: офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/
16. Газета Голос України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://uamedia.visti.net/golos_ukrainy
17. Національна парламентська бібліотека України Вернадського : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://nplu.org/
18. Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.lsl.lviv.ua/
19. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://library.lnu.edu.ua/bibl/
20. Національна історична бібліотека України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://nibu.kiev.ua/
21. Інститут історії України НАН України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://history.org.ua/

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Робоча програма
Комплекс навчально-методичного забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму