Інститут омбудсмена: український та зарубіжний досвід

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Чорненький В. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета: пізнання та осмислення правової природи інституту омбудсмена та його ролі у системі забезпечення, охорони та захисту прав людини і громадянина, організації його діяльності.

Завдання: з’ясування теоретичних та історичних аспектів конституційно-правової природи інституту омбудсмана, сучасних світових моделей інституту омбудсмана, елементів конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, принципів та правових гарантій діяльності Уповноваженого з прав людини, звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, організації діяльності Уповноваженого з прав людини, тенденції розвитку та шляхи удосконалення інституту омбудсмана в Україні та ін.

Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 знати:

 • поняття та ознаки інституту омбудсмана, основні світові моделі інституту омбудсмана;
 • конституційно-правові принципи діяльності омбудсмана в Україні;
 • основні форми діяльності та нормативне забезпечення представництв омбудсмана в Україні;
 • тенденції розвитку інституту омбудсмана у світі.

вміти:

 • обґрунтовувати роль омбудсмана в процесах забезпечення, охорони та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • аргументувати свою точку зору щодо необхідності удосконалення конституційно-правового статусу омбудсмана та запровадження інститутів спеціалізованих та регіональних омбудсманів в Україні;
 • аналізувати проблемні аспекти діяльності омбудсмана в Україні та його регіональних представництв;
 • прогнозувати основні напрямки розвитку інституту омбудсмана в Україні

набути навиків:

 • чіткого і обґрунтованого донесення до аудиторії власних висновків та пояснень щодо особливостей реалізації конституційно-правового статусу омбудсмана в Україні;
 • глибокого аналізу проблемних питань, які виникають у діяльності омбудсмана в Україні та порівняльних державах;
 • спроможності прийняття рішень щодо розв’язання практичних ситуацій, які виникають при реалізації Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини своїх функцій та повноважень.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ПРАВОВІ АКТИ

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Міжнародний документ від 04.11.1950. Офіційний вісник України від 16.04.1998, № 13, / № 32 від 23.08.2006 /, стор. 270
 3. Загальна декларація прав людини ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948. Офіційний вісник України від 15.12.2008, № 93, стор. 89
 4. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 10.12.1984 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_085/card6#Public
 5. Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. ООН; Протокол, Міжнародний документ від 18.12.2002. Офіційний вісник України від 16.08.2006, № 31, стор. 20.
 6. Документ Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру НБСЄ ОБСЄ; Витяг, Міжнародний документ від 29.06.1990. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_082
 7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України від 08.10.2004, № 40, / 40-42 /, стор. 1530, стаття 492.
 8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України від 08.03.2013, / № 9-10 /, стор. 474, стаття 88
 9. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України від 09.09.2005, № 35, / 35-36, 37 /, стор. 1358, стаття 446
 10. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23.12.1997 № 776/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 20, ст.99
 11. Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст.1
 12. Закон України “ Про захист персональних даних “ від 01.06.2010 № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481
 13. Закон України “Про інформацію“ від 02.10.1992 № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650
 14. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження інституту податкового омбудсмена) від 23.06.2014 № 4154а. – Електронний ресурс] // Режим доступу:
 15. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51452#
 16. Про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 949//Урядовий кур’єр від 10.01.2014 -№4
 17. Про Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 164//Урядовий кур’єр від 13.06.2014 № 105
 18. Про Урядового уповноваженого з питань сім’ї [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 131//Урядовий кур’єр від 02.03.2016 № 41
 19. Про утворення Ради бізнес-омбудсмена [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 691//Урядовий кур’єр від 12.12.2014 № 232
 20. Концепція нової Конституції України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 35. – Ст. 466.
 21. Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Затверджено наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 20 червня 2012 р. № 4/8-12. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v04_8715-12/paran2#n2
 22. Положення про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Затверджено наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 26.07.2012 № 7/8-12. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v07_8715-12
 23. Положення про регіональні представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Затверджено наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 19.02.2013 № 14/02-13. [Електронний ресурс] // Режим доступу:
 24. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v4_02715-13
 25. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 5 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” (справа про віковий ценз) від 18 квітня 2000 року № 1-12/2000 // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 2. – С. 22-24.
 26. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим „Про проведення загальнокримського референдуму” від 14.03.2014 № 2-рп/2014 //Вісник Конституційного суду України -2014 р.-№ 2.- С. 21
 27. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 08.09.2016 № 6-рп/2016 // Офіційний вісник України від 13.10.2016 – № 79.- стор. 94.
 28. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (справа про припинення виплати допомоги при народженні дитини) від 08.06.2016 № 3-рп/2016 // Офіційний вісник України від 08.07.2016.- № 51.-стор. 34
 29. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України “Про психіатричну допомогу” (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу)від 01.06.2016 № 2-рп/2016 //Офіційний вісник України від 29.06.2016.- № 48.-стор. 7
 30. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина.– K., 2013. – 398 c.
 31. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина.– K., 2014. – 552 c.
 32. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина.– K., 2015. – 552 c.
 33. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. – K., 2016. – 538 c.
 34. Конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини дев’ятої статті 46 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” від 12 жовтня 2016р. №1-2342/16-107. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/5_4182.pdf
 35. Стратегічний план діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2016-2017 роки – K., 2016. –20c.
 36. Рекомендація ПАРЄ стосовно інституції омбудсмена (рекомендація № 1615 (2003),див.: Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://khpg.org.ua/index.php?id=1168593186

РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ СТАТТІ

 1. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмена: світовий досвід та українська модель: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Одеська національна юридична академія. – О., 2004.
 2. Марцеляк О. В. Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні: статус і функціонування: Моногр. / О. В. Марцеляк, Ю. М. Коломієць, Г. В. Зубенко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ТОВ “Прометей-прес”, 2006. – 268 c. – укp.
 3. Марцеляк О. В. Функції омбудсмена [Електронний ресурс] / О. В. Марцеляк // Право і Безпека. – 2003. – Т. 2, № 4. – С. 61-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2003_2_4_15
 4. Марцеляк О. В. Акти реагування Уповноваженого з прав людини України [Електронний ресурс] / О. В. Марцеляк // Право і Безпека. – 2002. – № 4. – С. 30-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2002_4_10
 5. Банах С.В. Функції омбудсменів у сучасному світі: порівняльно-правове дослідження: дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Банах Сергій Володимирович; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014. – 236 с.
 6. Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії та практики: Дис. д-ра юрид. наук: 12.00.02. – Чернівці, 1999. – 458 с
 7. Коваль Л. М. Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Текст] / Людмила Коваль. – Х.: Права людини, 2010. – 240 с.: рис., табл.
 8. Банах C. В. Генеза функцій інституту омбудсмена у зарубіжних країнах / C. В. Банах // [Електронний ресурс] // Електронне наукове видання “Юридичний науковий електронний журнал”. – 2014. – № 4. – С. 50–53. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_2014/12.pdf
 9. Наулік Н. С. Інститут омбудсмена в Україні та республіці Польща: порівняльне дослідження: дис. кандидата юрид. наук: 12.00.02. / Наталія Степанівна Наулік – К., 2007. – 216 с.
 10. Наулік Н.С. Процес становлення та функціонування Речника Громадянських Прав Республіки Польща // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – № 39. – С. 194–198. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://radnuk.info/home/24645———–c.html
 11. Наулік, Н. С. Організація та діяльність Бюро Речника Громадянських Прав Республіки Польща / Н. С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 97-104.
 12. Наулік, Н. С. Український омбудсмен – елемент конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина / Н. С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 205. – № 1.– С.109-114.
 13. Наулік, Н. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина / Наталія Наулік, Юлія Каплюхіна // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4-5. – С. 57-64.
 14. Закоморна К. О. Інститут омбудсмена як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадяна (порівняльно-правовий аналіз) [Текст]: автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 Конституційне право / К.О Закоморна. – Київ: Нац. Акад. управления, 2000. – 16 с.
 15. Закоморна К. О. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. –2000. – № 1. – с. 47-50.
 16. Дідковська І.О. Омбудсмен у системі інститутів правової держави: порівняльно -політологічний аналіз: Автореф. дис. канд. політ. наук / І. О. Дідковська. – Київ: Б. в., 2007. – 19 с.
 17. Дідковська І.О. Інститут омбудсмена як елемент європейської системи правозахисту // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць. – Випуск 20. – Запоріжжя: ЗДІА, 2005., С. 48-62
 18. Рудік О. Інститут спеціалізованого і місцевого омбудсмена як механізм захисту прав людини: зарубіжний досвід / О. Рудік, Л. Лазарєва [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Dums/2011_3/11romlzd.pdf.
 19. Усаченко Л. М.Місцевий та регіональний омбудсмен як форма захисту громадян / Л. М. Усаченко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4. – С. 62-68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_4_11
 20. Голяк Л. В. Інститут спеціалізованого омбудсмена: світовий досвід організації та діяльності: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Л. В. Голяк; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — укp.
 21. Сіра І. Б. Становлення інституту Уповноваженого з прав дитини в Україні / І. Б. Сіра. // Державне управління: теорія та практика. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_20
 22. Кузьма, Т. М. Інститут омбудсмена: процес становлення і сутність / Т. М. Кузьма // Слов’янський випуск. – 2011. – Випуск 11. – С. 193-197.
 23. Кирильчук В. Альтернативні види омбудсменів. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://3222.ua/article/alternativn_vidi_ombudsmenv_.htm.
 24. Іванов В. Чи потрібен українцям податковий омбудсмен? [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://blogs.lb.ua/vladimir_ivanov/155500_chi_po triben_ukraintsyam_podatkoviy.html
 25. Барчук В. Б. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт забезпечення національної безпеки України: автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.02 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006.
 26. Несинова С.В., Грищенко І.М. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у механізмі забезпечення прав людини і громадянина //Електронне наукове фахове видання “Порівняльно аналітичне право”- 2015 р. – № 5- c.40-42. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/58
 27. Карпачова Н. Омбудсмен України на захисті прав і свобод людини в умовах глобальної фінансово-економічної кризи [Текст] / Н. Карпачова // Право України. – 2010. – № 2. – С. 4-17.
 28. Закоморна К. О. Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини як один із засобів інтеграції України у Європейський Союз / К. О. Закоморна // Вісник університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 5. – С. 139-145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_5_22
 29. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий процес утвердження інституту омбудсмена в Україні / О. В. Марцеляк. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2003_22_61
 30. Стратегічний план співпраці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з міжнародними організаціями на 2013-2017 рр. від 3 квітня 2013 року. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/international-cooperation/spivpraczya-z-mizhnarodnimi-organizacziyami/23115-up-strategichnij-plan-spivpraczi-upovnovazhenogo-verxovnoii-radi-ukraiini/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму