Господарське процесуальне право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Сеник С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826
доцент Лемик Р. Я.

Опис курсу

Метою та завданням дисципліни «Господарське процесуальне право України» є поглиблення студентами знань щодо питань форм захисту суб’єктивних прав та охоронюваних інтересів, ознайомлення з необхідними джерелами та принципами права, сприяння ґрунтовному засвоєнню нормативної бази, а також набуттю практичних навиків щодо правильного тлумачення та застосування законодавства.
Передбачається освоєння загальних та спеціальних засад правового регулювання розгляду та вирішення справ у господарському судочинстві. Крім цього курс охоплює аналіз матеріалів як опублікованої, так і неопублікованої судової практики. На лекційних заняттях студентам пропонується конспективний виклад теми, що включатиме теоретичні основи дисципліни, огляд науково- публіцистичних матеріалів, аналіз законодавчої бази та матеріалів практики розгляду та вирішення господарських справ. Виклад тематичного матеріалу на лекційному занятті спрямовуватиме студентів у найбільш раціональному напрямі щодо вивчення навчальної дисципліни та даватиме їм знання в обсязі, необхідному для подальшого поглибленого вивчення навчальної дисципліни.
Практичні заняття спрямовані на закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань студентів, ґрунтовне засвоєння нормативної бази, а також набуття практичних навиків щодо правильного тлумачення та застосування законодавства. Особливість практичних занять з полягає в тому, що під час їх проведення основна увага зосереджується на розв’язанні практичних завдань, що передбачені планами практичних занять, письмовому виконанні завдань із складання процесуальних документів (позовних заяв, претензій, апеляційних, касаційних скарг тощо), документів, що можуть бути оформлені в судовому процесі (заяви, клопотання, заперечення, відзиви, ухвали тощо). Практичні заняття можуть проходити в різних формах: доповідь, реферативна доповідь, дискусія, колоквіум, рольові ігри, складання процесуальних документів тощо. Такі форми дають можливість обговорити тематичні питання в різних ракурсах та залучити до такого обговорення максимальну кількість студентів, сприяють розвитку мислення та мови, засвоєнню матеріалу та зобов’язують готуватися до кожного заняття. Студент на практичному занятті при обговоренні тематичного питання повинен: чітко формулювати основні теоретичні положення; обґрунтовувати і доводити свої міркування і твердження; давати повну і стислу відповідь на поставлене запитання; доповнювати доповідача та ін. Наприкінці практичного заняття викладач підсумовує рівень підготовки студентів до заняття, зазначає позитивні й негативні аспекти відповідей, аналізує та оцінює дані відповіді та визначає завдання на наступне заняття.

Рекомендована література

1. Господарський процесуальний кодекс України, 6 листоп 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №6. – с. 56.
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України, 02.06.2016, № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 31. – ст.545.
3. Закон України „Про міжнародне приватне право”, 23 черв 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32. – с. 422.
4. Закон України „Про міжнародні договори України” від 29 черв 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №50. – с. 540.
5. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59.
6. Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 21.02.2013, №7 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
7. Про деякі питання практики призначення судової експертизи: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 23.03.2012, №4 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
8. Про судове рішення: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 23.03.2012, №6 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
9. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 23.03.2012, №7 // // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
10. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 17.10.2012, №9 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
11. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що вини- кають із земельних відносин : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 17.05.2011, №6 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
12. Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 17.05.2011, №7 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
13. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 24.10.2011, №10 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
14. Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ1 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 24.10.2011, №11 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
15. Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 26.12.2011, №16 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
16. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 26.12.2011, №17 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
17. Про деякі питання практики застосування Господарського про- цесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України, 26.12.2011, №18 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_rozyasn.pdf
18. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28.01.2016 №01-06/131/16 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням господарськими судами Закону України “Про виконавче провадження” (зі змінами відповідно до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 04.02.2016 №01-06/177/16) // Вісник господарського судочинства. – 2016. – №1. – C. 98-107.
19. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 23.02.2016 №01-06/348/16 “Про деякі питання застосування положень Закону України “Про прокуратуру” щодо представництва прокуратурою інтересів держави в господарському суді” // Вісник господарського судочинства. – 2016. – №1. – C. 108.
20. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12.11.2015 №01-06/2093/15 “Про деякі питання практики застосування Закону України “Про судовий збір” (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 22.05.2015 №484-УІІІ) // Вісник господарського судочинства. – 2015. – №5. – C. 114-116.
21. Балюк І. А. Господарське процесуальне право. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 224 с.
22. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і допов. станом на 1 лип. 2011 р.) : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : Юстініан, 2011. – 1160 с.
23. Васильєв С. В. Судочинство в господарських судах : підручник / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2013. – 320 с.
24. Господарський процес [Електронний ресурс] : зразки документів. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 ел. опт. диск. – (Серія “Юридична бібліотека на DVD”)
25. Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія. – Х.: Право, 2010. – 352 с.
26. Демченко С. Проблеми підвищення ефективності господарського судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – №1. – С.20-24
27. Ніколенко Л. М. Господарське процесуальне право України : підручник / Л. М. Ніколенко ; Маріуп. держ. ун-т. – О. : Фенікс, 2011. – 512 с.
28. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / за ред. О. І. Харитонова. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Істина, 2010. – 344 с.
29. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : станом на 1 груд. 2010 р. / В. Е. Теліпко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 608 с.
30. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос (ст.), В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – 2ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 378 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму