Господарська діяльність органів місцевого самоврядування

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бедрій Р. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Бедрій Р. Б.

Опис курсу

Мета – ознайомлення студентів з проблемами створення ефективного механізму управління місцевим господарством з боку органів місцевого самоврядування; формування у студентів навиків самостійного дослідження практики здійснення управління муніципальною господарською діяльністю.

Завдання – розгляд та аналіз основних муніципально-правових проблем господарської діяльності органів місцевого самоврядування; визначення шляхів створення ефективних правових механізмів удосконалення управління муніципальною господарською діяльністю.

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: базовий понятійний апарат, пов’язаний з господарською діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні;

теоретичні питання муніципальної господарської діяльності, проблеми її ефективної реалізації;

вміти: аналізувати особливості участі у господарської діяльності різних органів місцевого самоврядування;

обґрунтувати специфіку нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності;

прогнозувати розвиток законодавства, що регулює муніципальну господарську діяльность.

Рекомендована література

 1. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: [Кол. монографія] / В.О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін. [За ред.: В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова]. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.
 2. Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є у комунальній власності: Автореферат дис. … канд. юрид. наук за спец. 12.00.04 / К.І. Апанасенко. – К., 2006. – 19с.
 3. Баймуратов М.О., Григор’єв В.А. Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення і розвитку в Україні: Монографія. — Одеса: Юрид. л-ра, 2003. — 248 с.
 4. Баймуратов М.А. Публичная самоуправленческая (муниципальная) власть и гражданское общество: проблемы взаимосвязи и взаимозависимости // Политика и право. — 2004. — № 3. — С. 82-87.
 5. Баймуратов М.О., Григор’єв В.А. Роль міжнародних стандартів місцевого самоврядування у формуванні компетенції публічної самоврядувальної (муніципальної) влади. — Одеса: ФЕНІКС. — 2003. — 160 с.
 6. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самовряду-вання в Україні: монографія / О.В. Батанов. – К.: Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, 2001. – 260 с.
 7. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: монографія / Відп.ред. М.О. Баймуратов. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 656 с.
 8. Бедрій Р.Б. Фінансова основа місцевого самоврядування: міжнародно-правові та національно-правові питання / Р. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 127-132.
 9. Бедрій Р.Б. Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення // Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. – 2014. Вип. 60. – С. 163-168.
 10. Бедрій Р.Б. Муніципально-правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності / Р. Бедрій // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №5. -С. 138-142.
 11. Бобровська О.Ю. Комунальна власність як економічний базис формування, існування й розвитку місцевого самоврядування / О.Ю.Бобровська, О.І. Замковий // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 1. – С. 246-258.
 12. Бондаренко І.О. Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування в Україні: Автореферат дис. … канд. юрид. наук за спец. 12.00.02 / І.О. Бондаренко. – Одеса, 2013. – 21 с.
 13. БіленчукП.Д., КравченкоВ.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніціпальне право): Навч. посібник. — К.: Атіка, 2000. – 304 с.
 14. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадського суспільства // Право України. — 2001. — № 12. — С. 24-27.
 15. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України. — 2003. — № 4. — С. 12-17.
 16. Возна В. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері господарювання: удосконалення законодавчого забезпечення / В. Возна // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2 (81). – С. 121 – 129.
 17. Глинська О. В. Територіальна громада, як суб’єкт права комунальної власності / О. В. Глинська // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 120 – 125.
 18. Глинська О.В. Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики / О.В. Глинська // Часопис Київського університету права- 2012/2. – С. 95-99.
 19. Гринюк Р.Ф. Правовой статус коммунальных предприятий в Украине: Дисс. … канд.юрид.наук: 12.00.04 / НАН Украины. Ин-т экон.-правовых исследований.- Донецк, 2001.- 194с.
 20. Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження. – Львів: «Край», 2008. – 468с.
 21. Джабраілов Р.А. Правовий статус суб`єктів господарювання комунального сектора економіки: монографія / Р.А. Джабраілов, Ю.А. Дурнєва. – Донецьк: ДонУЕП, 2013. – 233с.
 22. Джабраілов Р.А. Господарська правосуб’єктність міста: теорія і практика: монографія / Р.А. Джабраілов; НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: Вид-во “Ноулідж”, 2010. – 455с.
 23. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник/ За ред. С.Г.Сєрьогіної.- 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х. : Право, 2011.- 360с.
 24. Задихайло Д. Реформування конституційних засад господарювання: питання конституційної доктрини / Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – №2(49). – С. 51-61.
 25. Конституційні засади економічної системи України: монографія /В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов, В.М. Кампо та ін.; за ред. В.А. Устименка; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Юго-Восток, 2011.- 219 с.
 26. Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові системи: Навч. посібник. — К.: Алерта, 2005. – 144 с.
 27. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2003. — 672 с.
 28. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: [Навчальний посібник] / В.І. Кравченко. – К.: Т-во «Знання» КОО, 1999. – 487 с.
 29. Любченко П.М. Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук; спец. 12.00.02 «Конституційне право»/ П.М. Любченко; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1998. – 17с.
 30. Музика Л.А. Проблеми права комунальної власності в Україні: монографія / Л.А. Музика. – Атіка, 2006. – 228с.
 31. Музика-Стефанчук О.А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: [Навчальний посібник] / О.А. Музика-Стефанчук. – К.: Правова єдність, 2009. – 224с.
 32. Муніципальне право зарубіжних країн: навч. Посіб.: у 2ч. /М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, В.М. Кампо, О.А. Музика [за заг. Ред. проф. П.Ф. Мартиненка]. – К.: Знання України, 2006. – Ч. 2. – 120с.
 33. Острович С.Е. Правове регулювання матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування в Україні. – Автореферат дисертації … к.ю.н. за спеціальністю 12.00.07. – Київ, 2011. – 21 с.
 34. Прієшкіна О. В., Харченко О. О. Правове регулювання місцевих податків та зборів в Україні / О. В. Прієшкіна // Від громадянського суспільства – до правової держави : Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 282 – 285.
 35. Солошкіна І. В. Податок на майно як дохідна частина місцевих бюджетів / І. В. Солошкіна // Від громадянського суспільства – до правової держави : Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 289 – 291.
 36. Теліпко В. Е., Панасюк С. А. Науково-практичний коментар закону України про місцеве самоврядування в Україні / Теліпко В. Е., Панасюк С. А. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400 с.
 37. Устименко В.А. Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / В.А. Устименко. – Донецьк, 2007. – 36с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму