Ефективна аргументація

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Марін О. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Марін О. К.
Сень І. З.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни — вироблення в студентів навичок ефективної аргументації у кримінальному праві, оволодіння сучасними підходами та інструментами ефективного письмового, усного, дискутивного та наукового аргументування у кримінальному праві.

Завдання вивчення дисципліни «Ефективна аргументація в кримінальному праві» полягає у тому, щоб надати учасникам необхідні знання та вміння, обов’язкові для того, щоб стати успішним юристом, який практикує у галузі кримінальної юстиції. Тому у курсі представлено як огляд концепцій теорії юридичної аргументації, так і процесів та інструментів, які потрібні для аргументування правових позицій у кримінальному праві.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Студент повинен знати теоретичні положення курсу «Ефективна аргументація у кримінальному праві», включаючи положення, які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі.

Студент повинен уміти логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні прийоми та інструменти ефективної аргументації, успішно викладати та відстоювати свою правову позицію як усно та письмово, так і у дискусії практичного та наукового характеру.

Рекомендована література

 1. Александров А.С. Цель и средства аргументации а уголовном судопроизводстве. Юридическая техника. №7 С.52-59.
 2. Важнейшие концепции теории аргументации. Санкт-Петербург: Филологический факультет, 2006. 298 с.
 3. Гулова Е.К. Формирование приемов аргументационного воздействия. Мир науки, культуры, образования. 2012. №3. С.80-82.
 4. Дудаш Т.І. Логічний підхід до правової аргументації. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze №11. С.92-109.
 5. Дудаш Т. Риторичний підхід до правового аргументування й правової аргументації. Philosophy of Law and General Theory of Law 1/2020. С.110-131.
 6. Дудаш Т. Правова аргументація: стан дослідження. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 62. С. 3–13
 7. Каргин К.В. Понятие юридической аргументации. Юридическая техника. №7 С.60-64.
 8. Каргин К.В. Основания разграничения юридической аргументации и юридического доказывания. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. №24. С.15-19.
 9. Карташов В.Н. Технология юридической аргументации. Юридическая техника. 2013. №7 С.137-141.
 10. Кістяник В.І. Вплив моделі правової аргументації Р. Дворкіна на судове рішення. Наукові записки. Юридичні науки. 2013. Т. 144-145. С.21-24.
 11. Кістяник В.І. Правова аргументація в діяльності Конституційного Суду України. Право і суспільство. 2014. № 1-2.
 12. Кістяник В.І. Правова Аргументація: сучасні підходи до її розуміння в зарубіжних дослідженнях. Наукові записки НаУКМА. Том 129. Юридичні науки. С.20-22.
 13. Кістяник В.І. Порівняльна характеристика судової аргументації в різних правових системах. Наукові записки НаУКМА. Том. 155. С.20-23.
 14. Луць Л.А.Аргументция и судебные правовые позиции. Юридическая техника. 2013. №7 С.19-22.
 15. Луць Л.А. Аргументація у правотворчій діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2020. №9. С.168-173.
 16. Макарейко Н.В. Юридическая аргументация как фактор эффективности применения мер государственного принуждения. Юридическая техника. 2013. №7 С.192-196.
 17. Парфенов А.В. К вопросу об основных тенденциях в области юридической аргументации. Юридическая техника. №7 С.250-254.
 18. Поляков С.Б. Функции юридической аргументации в юридической практике. Юридическая техника. 2013. №7 С.287-294.
 19. Рабінович П.М., Дудаш Т.І. Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження. Вісник Національної академії правових наук України. №2 (85). С.8-20;
 20. Рабінович П.М. Правова аргументація (вихідні загальнотеоретичні характеристики). Юридичний вісник України. №17-18. С.22.
 21. Теория и практика аргментации. Москва: Институт философии. 2001. 185 с.
 22. Толстик В.А. Специфика аргументации в юридической науке. Юридическая техника. 2013. №7 С.28-35.
 23. Хворостянкіна А.В. Юридична аргументація в англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях: методологічні засади порівняльного аналізу. Наукові записки НаУКМА. Том. 129. С.16-19.
 24. Чорнобай О. Особливості правової аргументації у комунікативній практиці юриста: деякі аспекти. С.80-87.
 25. Юридична аргументація: Логічні дослідження: монографія / О.М. Юркевич, В.Д. Титов та ін. Харків, 2012. 211 с.
 26. Van Eemeren F.H. Handbook of Argumentation Theory. Dordrecht: Springer Science, Business Media, 2014. 991 p.
 27. Alexy R.A. Theory of legal Argumentation. The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford: Claredon Press, 1989. 323 p.                                                                      Інформаційні ресурси
 28. Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua
 29. Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua
 30. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/
 31. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua/
 32. Інформаційно-пошукова системи по законодавству “Ліга”: http://www.liga.kiev.ua/
 33. Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Методичний комплекс_ефективна аргументація

робоча програма_ефективна аргументація_2022-2023

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус