Актуальні проблеми децентралізації влади в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Гураль П. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Гураль П. Ф.

Опис курсу

Дисципліна «Актуальні проблеми децентралізації влади в Україні» є вибірковою дисципліною з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та ступеня доктора філософії в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розбудовувати сильну децентралізовану Українську державу з урахуванням тенденцій децентралізації та розвитку конституційно-правового регулювання територіального устрою і адміністративно-територіального поділу держав Європейського Союзу.

Метою вивчення дисципліни «Актуальні проблеми децентралізації влади в Україні» є те, що здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії повинен здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для розуміння систему територіальної організації публічної влади України, конституційно-правового механізму впровадження політики децентралізації та тенденцій розвитку територіальної компетенції органів публічної влади.

Цілями курсу є:

 • дослідження конституційно-правового феномену децентралізації та визначення конституційно-правових чинників її реалізації в системі публічної влади України;
 • вивчення сучасних теорій «децентралізації», «регіоналізму» та «федералізму» та їх вплив на формування чинного законодавства України;
 • проведення системного аналізу реформування систем публічної влади та територіального устрою України;
 • ознайомлення з механізмом розв’язанням правових конфліктів в процесі реалізації політики децентралізації;
 • розвиток в здобувачів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань в процесі  проведення семінарських занять.

Після завершення цього курсу  аспірант буде:

Знати:

 • сучасні тенденції розвитку конституційно-правового регулювання територіального устрою та адміністративно-територіального поділу України та держав ЄС;
 • проблеми реалізації принципів децентралізації та деконцентрації в Україні;
 • конституційно-правовий статус новосформованих (укрупнених) територіальних громад.

Вміти:

 • ефективно використовувати набуті при вивченні спеціального курсу знання при вирішенні професійних завдань;
 • на основі системного аналізу конституційно-правових процесів в державі прогнозувати тенденції розвитку територіальної організації держави, обґрунтовувати її ефективну модель;
 • застосовувати правові механізм розв’язання конфліктів в галузі територіальної організації держави;
 • критично мислити, правильно аналізувати та оцінювати ситуації реформи децентралізації влади;
 • вільно володіти і застосовувати на практиці наукові, нормативні та інтерпретаційні (судові, роз’яснювальні) матеріали.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін.. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні. К. : тов. «Софія». 2012. 128 с.
 2. Гройсман В. Децентралізація влади – ключове питання конституційної реформи. Право України. № 11. С. 13-17.
 3. Гураль П. Децентралізація влади в Україні: теорія і практика. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XXII звіт. наук.-практ. конф., 4-5 лют. 2016 р. Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2016. Ч. 1. С. 134-137.
 4. Гураль П. Реформи місцевого самоврядування в Україні та Республіці Польща. Студії з права, адміністрації та управління університету Казимира Великого в Бидгощі. Бидгосько-Львівський випуск. Право. Місцеве самоврядування. Економіка. № 9. 2016 р. С. 215-226.
 5. Шляхтун П., Колюх В. Децентралізація по-українськи в контексті європейського досвіду місцевого самоврядування. Віче. 2015. № 18. С. 27-31.

 

Додаткова література:

 1. Гураль П. Ф. Органи місцевого самоврядування у зарубіжних країнах. Навч. посібник. Міністерство освіти і науки України; Львів. нац. ун. ім. І. Франка. Юрид. факультет. Львів, Каменяр. 2017. 147 с.
 2. Гураль П. Ф. Децентралізація публічної влади і зміцнення муніципальної економіки. Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (15 березня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. П. Гураля, проф. О. Сушинського. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019, C. 53-54.
 3. Децентралізація влади. Законодавство. Роз`яснення. Зразки документів / за ред. В. В. Бондаренка; уклад.: О. І. Клименко; Д. О. Давтян; О. І. Дробот та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 420 с.
 4. Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід. Одеса : Гельветика, 2018. 176 с.
 5. Дудінська І.; Цірнер М. Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України). Ужгород : Ліра, 2017. 128 с.
 6. Keating M. Rethinking the region: culture, institutions and economic development in Catalonia and Galicia // European Urban and Regional Studies. – 2001. – № 8. – p. 217–234.
 7. Scott A. J. Regions and the World Economy: The Coming Shape of Global Production, Competition, and Political Order. Oxford: Oxford University Press, 1998. 192 p.
 8. Mazey S. Developments at the French Meso: Modernizing the French State. The Rise of the Meso Government in Europe / Ed. by L. J. Sharpe. London: SAGE, 1993. 327 р.
 9. Maurel M.C. Small Communities and Rural Areas: Decentralization Reforms in France. Local Government in the New Europe / Ed. By Bennet R. J. London: Belhaven Press. 1993. 224 p.
 10. McHugh J. T. Comparative constitutional traditions. NY: Peter Lang Publishing, Inc., 2002. 235 p.

Силабус:

Завантажити силабус