Роль державного лідера у розвитку суспільства і держави

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Гураль П. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Гураль П. Ф.

Опис курсу

Навчальна дисципліна. Роль державного лідера у розвитку суспільства і держави покликана сформувати у студентів юристів, майбутніх державних службовців, активних громадян держави фахових знань про сутність і роль державного лідера, в першу чергу глави держави, глави уряду його позитивну й ефективну практичну діяльність.
В курсі буде вивчатись державна діяльність лідерів, спрямована на розвиток країни, поліпшення добробуту населення, зміцнення обороноздатності держави. Предметом цього курсу буде конституційно-правова і організаційно-політична діяльність вітчизняних і зарубіжних державних лідерів.
Знання, одержані підчас дослідницької роботи студентів-магістрів, майбутніх державознавців вони зможуть використати при обрані лідерів держави та підчас свого кар’єрного росту.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в електронних фондах мережі Internet:
1) Конституція України. Чинне законодавство станом на 02.06.16р.
2) Конституції нових держав Європи та Азії / Упор. С. головатий. – К.: Укр. Правнича фундація. Вид-во “Право” 1996. – 544с.
3) Гордієнко М. Концепція політичної еліти В. Липинського як фактор національно-державної ідентичності України // Нова політика – 1998. – №2.
4) Гураль П. Конрад Аденауер – людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження) / П. Гураль // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 62. – С. 80–89.
5) Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України / Літерат. Агенція “Піраміда”, 2007. – 808 с.”
6) Еліта: витоки, сутність, перспектива / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, С. В. Пролеєв [та ін.]; за ред. В. Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – 527 с.
7) Іваницька О. П “Франко – Каудильйо Іспанії: – Чернівці: Книги – XXI. 2006. – 432с.
8) Карабущенко П. Элитология и персонология на пути сближения / Развитие личности. – 1999. – №4 – С. 36-37.
9) Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – 2-ге видання, перероблене і доповнене – Львів: Кальварія, 1997. – 224с.
10) Мандзій Л.С., Дащаківська О.Ю. політична еліта: історія та теорія: Навчальний посібник. Вид-чий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 365с.
11) Національні лідери Європи: ідеологічні портрети / Упор. О. Богдан. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 2011 – 704с.
12) Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940): Ілюстрований біографічний нарис. Наукове видання. Вид-во “Манускрипт” – Львів – 2013.
13) Рудич Ф.М. Політика в особах. Політичне лідерство. К.: Парламентське вид-во, 2008. – 352с.
14) Уткин А.И. Рузвельт. – М.: Издательская корпорація “Логос”, 2000. – 544с.
15) Шевчук В.О. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой. – К.: Либідь, 2012 – 464с.
16) Литвак Б. Государственное управление. Лучшие мировые практики. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013 – 624с.
17) Маргарет Тэтчер. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира / Пер .с англ. –
М.: Альпина паблишер, 2003. – 504с.
18) Беседы Императора: пер. с фр. / ком., вступ. Ст.. Л.В. Гусевой. – ООО “Аиф Принт”, 2001 – 240с.
19) Із третього світу в перший. Сингапурська історія: 1965-2000. Мемуари Лі Куан Ю. Том 2 / Пер. з анг. К. Сисоєва. – К.: вид-во Олексія Капусти – 2011. – 684с.
20) Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт – человек и политик (изд-с 2-ге) Изд-во “Международные отношения”. М.: 1969.

Матеріали

Анотація