Спеціалізована вчена рада Д 35.051.03

ПРО РАДУ

Склад ради

Про спеціалізовану вчену раду

Наказ про створення спецради (Додаток №1)

Захисти дисертацій у 2013-2016

Захисти дисертацій у 2017 році

НОРМАТИВНА БАЗА

Порядок присудження наукових ступенів (Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567)

Положення “Про спеціалізовану вчену раду” (Затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1059)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №758 “Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів”

Вимоги до оформлення дисертації (Затверджені Наказом Міністерства освіти
і науки України 12.01.2017 № 40)

Державний стандарт оформлення бібліографічних посилань

_______________________________

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Форма П-2С

Зразки оформлення списку використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.


Дисертації, які прийнято до захисту


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Бурак Володимир Ярославович

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

Дата захисту: 28 грудня 2021 р., 10.00

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України Пилипенко П.Д.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Бурака Володимира Ярославовича шляхом  відеоконференції за посиланням:
Ідентифікатор конференції: 858 6928 7109
Код доступу: 653381

Автореферат

Дисертація

Відгук 3

Відгук 2

Відгук 1

Удовенко Жанна Володимирівна

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА НЕВТРУЧАННЯ В ЇЇ ОСОБИСТЕ І СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Дата захисту: 29 вересня 2021 р., 10.00 год.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія» Галаган Володимир Іванович

Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

Автореферат

Дисертація

Відгук 3

Відгук 2

Відгук 1

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Винарчик Олег Павлович

СИСТЕМА ПОКАРАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ  ПОЛЬЩІ 1932 РОКУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Дата захисту: 29 вересня 2021 р., 14.00 год.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка Кобилецький Микола Мар’янович.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Демчишак Роман Юрійович

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 29 грудня 2021 р., 10.00 год.

Науковий керівник: д.ю.н., професор Когутич І. І.

Автореферат

Відгук 1

Відгук 2

Дисертація

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Демчишака Романа Юрійовича шляхом  відеоконференції за посиланням:
Ідентифікатор конференції: 847 9281 9722
Код доступу: 265784

Гриб Катерина Євгеніївна

АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

Дата захисту: 28 грудня 2021 р., 14.00 год.

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Стрепко В.Л.

Автореферат

Відгук 1

Відгук 2

Дисертація

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Гриб Катерини Євгеніївни шляхом  відеоконференції за посиланням:
Ідентифікатор конференції: 894 3565 1355
Код доступу: 022070

Юркевич Марта Михайлівна

СТАНОВЛЕННЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (ХХ–ХХІ ст.)

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 29 грудня 2021 р., 14.00

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор Тищик Б.Й.

Дисертація

Автореферат

Відгук 1

Відгук 2

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Юркевич Марти Михайлівни шляхом  відеоконференції за посиланням:
Ідентифікатор конференції: 823 3309 6871
Код доступу: 457845

 


Захищені дисертації


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Бобечко Назар Ростилавович

АПЕЛЯЦІЙНЕ ТА КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Бобечко Назар Ростиславович

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту:  19 січня 2017 р., 10.00

Науковий консультант: д.ю.н., проф., академік НАПрН України Нор В.Т.

Дисертація присвячена дослідженню правового регулювання, теорії та практики апеляційного і касаційного проваджень у кримінальному судочинстві України.

У ній висвітлено суть, завдання, значення, процесуальні особливості та генезис апеляційного і касаційного проваджень у кримінальному судочинстві України, розглянуто їх структурні елементи – апеляційне та касаційне оскарження, підготовка до апеляційного та касаційного розгляду, а також сам апеляційний і касаційний розгляди, охарактеризовано підстави для оскарження й перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному порядках, досліджено рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій.

На підставі аналізу норм КПК України, відповідних положень кримінального процесуального законодавства інших держав та доктринальних підходів, сформульовані пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного кримінального процесуального закону.

Автореферат

Губань Радим Васильович

 ГУБАНЬ РАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ В ХХ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 6  березня 2018 р., 10.00

 Науковий консультант: д.ю.н., проф. Акуленко В.І.

У дисертації комплексно досліджуються історико-правові засади становлення та розвитку адміністративно-територіального устрою України в ХХ ‒ на початку ХХІ століття. Характеризується джерельна база дослідження, що містить нормативно-правові акти та документи, які супроводжували їх прийняття, рішення судів, архівні та довідкові матеріали, мемуари. Відповідно до хронології виділяється шість періодів правового регулювання адміністративно-територіального устрою: до розпаду Російської імперії, період національно-визвольних змагань 1917 ‒ 1921 рр., міжвоєнний період, період Другої світової війни, повоєнний період та період незалежної України. Аналіз правового статусу адміністративно-територіальних одиниць проводиться виходячи з поділу їх на автономні адміністративно-територіальні одиниці, області, райони, сільради, населені пункти та райони у містах. Окремо розглядаються  особливості правового регулювання статусу адміністративно-територіальних одиниць ‒ міст Києва та Севастополя. Наголошується на доцільності врегулювання тричленної системи адміністративно-територіального устрою на рівні окремого закону України.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Долинська Марія Степанівна

ДОЛИНСЬКА МАРІЯ СТЕПАНІВНА

CТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НОТАРІАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В  УКРАЇНІ

 Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 4  травня 2017 р., 10.00

 Науковий консультант: д.ю.н., проф. Грищук В.К.

У дисертаційній роботі проведено комплексний науково-теоретичний аналіз історії законодавства про нотаріальну діяльність в Україні як окремого історико-правового процесу, безпосередньо пов’язаного з історико-правовими процесами становлення нотаріальної діяльності як специфічного виду  юридичної діяльності, професіоналізації нотаріальної діяльності, організації, самоорганізації, самоврядування та саморегулювання професійних корпорацій нотаріусів, опосередковано пов’язаного зі становленням правових засад та цінностей нотаріальної діяльності, уявлень про місце та роль нотаріусів, їх професійних об’єднань у суспільстві та державі, правової традиції українського народу.

У дослідженні обґрунтовано, що історія законодавства про нотаріат в Україні ґрунтується на головних відмінностях у праві, історичною основою яких були зміни в політичній, економічній, соціальній, релігійній історії.

Виокремлено дві історичні лінії у розвитку інституту нотаріату на українських землях, які формували його два типи: публічний (державний) та латинський (вільний) нотаріат; а також виконано періодизацію розвитку законодавства про нотаріальну діяльність в Україні з виділенням чотирьох етапів – церковно-партикулярного, державно-правового, радянського, сучасного (публічно-саморегулюючого).

Автореферат

Косович Віталій Мирославович

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ

Косович Віталій Мирославович

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень
Дата захисту: 4 грудня 2015 р., 10.00
Науковий консультант:
д.ю.н., проф., академік НАПрН України Рабінович П.М.

У дисертації розглянуто методологію дослідження можливостей підвищення досконалості нормативно-правових актів. На основі конкретизації ознак нормативно-правового акта доповнено й уточнено визначення його поняття. Розвинуто наявну модель нормативного закріплення системи нормативно-правових актів України.
Для визначення рівня досконалості нормативно-правових актів запропоновано інтегральний показник, який насамперед охоплює якість нормативно-правових актів й, зокрема, відсутність у них недоліків.
Визначено основні складові правоудосконалювальної діяльності: нормопроектна техніка, правотворча технологія, форми удосконалення нормативно-правових актів.
Нормопроектну техніку розглянуто не стільки у контексті її загальнотеоретичної характеристики, скільки щодо можливостей удосконалення наявного нормопроектного інструментарію та його юридичної регламентації.
Виокремлено стадії нормотворчого процесу в Україні, які потребують подальшої оптимізації. Окреслено комплекс заходів доктринального, організаційного та юридичного характеру, які забезпечують процесуальні (технологічні) гарантії створення якісних і удосконалення чинних нормативно-правових актів України.
Систематизовано теоретико-практичний масив щодо таких форм правоудосконалення, як внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, видання нормативно-правових актів у новій редакції чи нових нормативно-правових актів на заміну чинним, кодифікації та офіційного тлумачення нормативно-правових актів. Отримані висновки втілено у нормативні пропозиції до проекту Закону України «Про нормативно-правові акти».
Автореферат

Панкевич Іван Миронович

ІНСТИТУТ ВИБОРНОСТІ ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

 Панкевич Іван Миронович

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 19  жовтня 2016 р., 10.00

Науковий консультант: д.ю.н., проф. Кобилецький М.М.

У дисертації розглянуто інститут виборності як складову української правової традиції. Схарактеризовано традицію виборності влади в системі концепцій, понять та суміжних категорій. Описано історико-правовий процес формування принципів та конструкцій виборчого права як форми вияву традиції виборності.

На засадах концепції правової традиції запропоновано авторське бачення інституту виборності як невід’ємної складової правової традиції українського народу, конкретизовано уявлення українців про виборність і вибори у відповідних історично зумовлених поняттях, простежено еволюцію цих понять, механізм наповнення їх конкретно-історичним змістом та шляхи формалізації у принципах і нормах виборчого права.

Доведено, що виборність є характерною історичною ознакою будь-якої спільності українців – територіальної громади, громадянського суспільства, державного утворення чи держави. Відтак традиція виборності ніколи не переривалася, а тому має свої внутрішні чинники розвитку.

Виокремлено критерії та виконано періодизацію розвитку інституту виборності як складової правової традиції українців з виділенням трьох етапів – архаїчного етапу, патримоніально-партикулярно-теологічного та політико-правового.

Автореферат

Рим Олена Михайлівна

РИМ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

ТРУДОВЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

Дата захисту: 7 травня 2021 р., 10.00

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Рим Олени Михайлівни шляхом  відеоконференції за посиланням:

Підключитися до конференції Zoom

https://zoom.us/j/93202829007?pwd=Sjd1SEVNV3JSeWthUTFjZzZLTS96QT09

Ідентифікатор конференції: 932 0282 9007

Код доступу: 098942

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Пилипенко П.Д.

Дисертацію присвячено дослідженню теорії трудового права Європейського Союзу та способів його впливу на вітчизняне трудове право.

На підставі перегляду деяких концептуальних підходів теорії трудового права обґрунтовано поняття трудового права ЄС, визначено його структуру, основні засади та джерела. Арґументовано, що сучасний етап розвитку права ЄС свідчить, що трудове право є одним з небагатьох галузевих утворень, які в сукупності формують систему права Європейського Союзу. Зроблено висновок, що трудове право ЄС, як і трудове право будь-яких інших держав, формується під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, де зовнішнім є міжнародне трудове право, а внутрішніми – активна соціальна політика та правотворча діяльність органів ЄС, трудове право держав-членів, засноване на принципі верховенства права ЄС, а також акти соціальних партнерів та практика Суду Європейського Союзу.

Розглянуто сучасний стан правового регулювання трудових відносин у Європейському Союзі та сформульовано власні наукові висновки про поняття трудової мобільності, суб’єктів права на вільне пересування з метою працевлаштування, працевлаштування в ЄС за трудовим договором, захист персональних даних працівників, наднаціональні правила регулювання робочого часу і часу відпочинку, оплати праці та охорони праці. Досліджено найважливіші положення теорії трудового права ЄС, вивчення яких може сприяти вирішенню проблем щодо вдосконалення вітчизняного трудового законодавства на шляху адаптації його до європейської правової системи. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення процесу наближення вітчизняного трудового законодавства до трудових стандартів ЄС.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Бадида Андріанна Юріївна

 БАДИДА АНДРІАННА ЮРІЇВНА

 СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 26 жовтня 2017 р., 14.00

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Лемак В.В.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню соціальної держави як феномену в умовах глобалізації, розкриттю її нового змісту в сучасних умовах. Для з’ясування особливостей соціальної держави розкрито сутність правового виміру глобалізації як явища, яке істотно впливає на неї. На основі широкої емпіричної бази, яка охоплює міжнародно-правові акти, нормативні акти і судову практику національного і наднаціонального рівня, визначено соціальну державу як аспект розуміння держави, заснованої на верховенстві права (соціальна правова держава), в якій публічна влада разом із інститутами громадянського суспільства бере на себе відповідальність за соціальне благополуччя шляхом перерозподілу суспільного продукту для реалізації соціальних програм із метою гарантування гідності кожній людині. Соціальна держава є принципом (цінністю) сучасної держави, який втілюється в функціонуючих інститутах, практиці та відзначається, зокрема, тим, що взаємодіє з іншими базовими принципами конституційного ладу (принципом демократії та принципом правової держави) та здійснюється через конституціоналізацію соціальних прав, поряд з громадянськими і політичними правами, однак, може загалом обмежитися останніми.

В дисертації проведено розуміння прав людини як безпосередньо діючого права і як єдиної системи, в якій соціальні права є тісно пов’язаними з громадянськими і політичними, незважаючи на специфіку свого здійснення та захисту. Досліджено теоретичні підходи та судову практику щодо соціальних прав людини в рамках романо-германської та англо-саксонської системи. Особливої уваги при цьому приділено аналізу позицій, які випливають із практики Європейського суду з прав людини. Хоча первинний зміст Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. не містив положень щодо соціальних прав, однак, уже Перший протокол до Конвенції (1952 р.) у статті 2 закріпив «право на освіту». Як показала наступна практика, ЄСПЛ активно здійснював захист соціальних прав, «пов’язуючи» їх із низкою інших прав, визначених розділом 1 Конвенції.

Досліджено правові гарантії захисту соціальних прав у державах Центральної Європи на прикладі Угорщини, Словацької Республіки та України.

Автореферат

Балко Олеся Олексіївна

ІНСТИТУТ ШЛЮБУ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ У КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ТИПІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Балко Олеся Олексіївна

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 30 жовтня 2015 р., 14.00

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Федущак-Паславська Г.М.

У дисертації досліджено особливості становлення та розвитку інституту шлюбу за римським правом та його рецепція в країнах континентального типу правової системи. Зокрема виділені етапи становлення інституту шлюбу у римському праві та зміни, які вплинули на становлення шлюбу як інституту. Сформовано новий погляд на визначення шлюбу за Модестином, як такого, що був дійсною, а не ідеалізованою його характеристикою. Також визначені ознаки, які свідчать про існування інституту шлюбу вже у правовій системі Давнього Риму, зокрема, видова однорідність відносин, які ним регулюються, відносна нормативна самостійність, можливість формування загальних понять у власних межах, які забезпечували регулювання відносин між подружжям.

Виявлені відмінності у розумінні інституту шлюбу у Давньому Римі та у країнах континентальної системи права та визначено чинники, які їх зумовили. Визначено ступінь впливу ідей, засад та рішень римського права на шлюбні правовідносини у країнах континентального права, в тому числі й у праві України, які є спільними для представників континентального типу правової системи.

Автореферат

Бризіцький Максим Ігорович

БРИЗІЦЬКИЙ МАКСИМ ІГОРОВИЧ

«ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЛОБІЮВАННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА»

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту – 28 грудня 2017 р., 10.00

Науковий керівник – д.ю.н., професор Косович В.М.

Метою дисертаційного дослідження є виявлення природи правового механізму лобіювання, його особливостей у правових системах загального, континентального, європейського міждержавного типу та в Україні. У роботі виявляються ознаки лобіювання, уточнюється його поняття та структура; аналізуються такі елементи лобіювання, як мета, суб’єкт, об’єкт, сама активність, засоби, результат; здійснюється визначення поняття правових засобів лобіювання, проводиться їх класифікація; виявляються ознаки правового механізму лобіювання, формулюється його дефініція. Аналізується правова доктрина, джерела права, судова практика, правові традиції, локальні нормативні акти, чинна практика та традиції лобіювання у правових системах загального (США, Канада, Велика Британія, Ірландія, Австралія), континентального (Франція, Німеччина, Литва, Угорщина, Польща, Грузія, Австрія, Словенія), європейського міждержавного (Європейський Союз, Рада Європи) типу, виявляються подібні ознаки та особливості їх правового механізму лобіювання. Виявляються стан, особливості та проблеми правового механізму лобіювання в Україні; сформульовано пропозиції до змісту вітчизняного закону про лобіювання.

Автореферат

Бук Мирослава Олегівна

БУК МИРОСЛАВА ОЛЕГІВНА

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

Дата захисту: 30 жовтня 2020 р., 10.00 год.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті Бук Мирослави Олегівни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/87583392794?pwd=S1liSVRXbzl2cDM0bWRBYVRDeG5PZz09

Ідентифікатор конференції: 875 8339 2794

Код доступу: 0B4WYK

Науковий керівник: к.ю.н., доц., доцент кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка Бурак В.Я.

Дисертацію присвячено дослідженню проблем правового регулювання соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні. Сформульовано поняття інвалідності як підстави соціального обслуговування; проаналізовано зміст права особи з інвалідністю на соціальне обслуговування та принципи його надання. З’ясовано юридичні ознаки суб’єктів, які надають та сприяють у наданні соціального обслуговування. Досліджено порядок та підстави стаціонарного, напівстаціонарного соціального обслуговування, соціального обслуговування на дому та у спеціалізованих установах.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Ванієв Ельдар Серверович

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (1783–1917 рр.)

  ВАНІЄВ  ЕЛЬДАР СЕРВЕРОВИЧ

 Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 19  жовтня 2016 р., 14.00

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Кольбенко А.В.

У дисертації досліджено основні аспекти та особливості правового регулювання земельних відносин у Таврійській губернії. Розкрито зміст земельної політики Російської імперії у регіоні та визначено її вплив по відношенню до корінного населення Криму та інших народів що проживали в Криму. Виявлено основні напрями перерозподілу земельної власності у Криму після анексії Кримського ханства. Досліджено характер уніфікації континентального та мусульманського права та її наслідки для правового регулювання земельних відносин.  Встановлено відмінності у земельному ладі в Кримському ханстві та у Таврійській губернії. Схарактеризовано джерела правового регулювання земельних відносин у Таврійській губернії, їх взаємовплив та особливості правозастосування на практиці. Схарактеризовано види суб’єктів права власності на землю, способи його набуття і судового захисту. Досліджено особливості здійснення реформування в сфері земельних відносин у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.ст. внаслідок проведення Селянської та Столипінської реформ. Встановлено причинно-наслідкові зв’язки, які обумовлювали динаміку розвитку земельних правовідносин.

Автореферат

Волоско Ірина Романівна

ВОЛОСКО ІРИНА РОМАНІВНА

 СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 27  жовтня 2017 р., 14.00

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Нор В.Т.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем, які стосуються формування та функціонування суду присяжних в кримінальному провадженні України. У роботі проаналізовано законодавство України та зарубіжних країн, практику застосування вітчизняного законодавства, практику ЄСПЛ, наукові позиції вітчизняних та зарубіжних вчених-процесуалістів щодо формування та функціонування суду присяжних. Досліджено суть, порядок формування, особливості функціонування суду присяжних (у різних його моделях). З’ясовано елементи захисту присяжного під час його діяльності пов’язаної з відправленням правосуддя. Розглянуто порядок формування списків присяжних у різних правових системах та Україні. Проаналізовано процесуальний статус присяжного та його реалізацію під час судового розгляду. Сформоване авторське бачення моделі суду присяжних в Україні. Розроблено низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання формування та діяльності суду присяжних в Україні. Ключові слова: суд присяжних

Автореферат

Волошин Іванна Петрівна

ВОЛОШИН ІВАННА ПЕТРІВНА

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

Дата захисту: 30 жовтня 2020 р., 14.00 год.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті Волошин Іванни Петрівни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/82675309259?pwd=Um9WMC8wY1RtUGF5NFFFVG1lY1c5QT09

Ідентифікатор конференції: 826 7530 9259

Код доступу: 0B4WYK

Науковий керівник: д.ю.н., проф., професор кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка Синчук С.М.

Робота присвячена дослідженню теоретико- прикладних правових питань соціального захисту малозабезпечених осіб в Україні. Обґрунтовано сутність малозабезпеченості, визначено поняття соціального захисту та досліджено юридичні гарантії соціального захисту малозабезпечених осіб в Україні, проаналізовано соціальні допомоги та субсидії, що надаються малозабезпеченим особам за законодавством України, охарактеризовано соціальні послуги інформування та консультування, проаналізовано соціальне житло та соціальне обслуговування як види соціального захисту малозабезпечених осіб в Україні.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Галецька Наталія Богданівна

ФОРМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДЕРЖАВАМИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Галецька Наталія Богданівна

Спеціальність 12.00.01 – історія та теорія держави і права; історія політичних та правових вчень

Дата захисту: 15 січня 2016 р., 10.00

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Раданович Н.М.

Дисертацію присвячено вивченню закономірностей використання європейськими державами форм імплементації міжнародних договорів. У роботі розкрито ознаки та сформульовано поняття форми національної імплементації міжнародних договорів, визначено її види, показники вияву форм національної імплементації міжнародних договорів, охарактеризовано форми національної імплементаційної правотворчості, форми національного імплементаційного правотлумачення та форми національного імплементаційного правозастосування.

Також у дисертації визначено фактори, що зумовлюють вибір форми національної імплементації міжнародних договорів. У роботі з’ясовано форми національної імплементації міжнародних договорів, які використовує Україна, та запропоновано напрями їх удосконалення.

Автореферат

 

Гарасимів Оксана Юріївна

ГАРАСИМІВ ОКСАНА ЮРІЇВНА

ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОЗАХИСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

Дата захисту: 29 жовтня 2020 р., 14.00 год.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті Гарасимів Оксани Юріївни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/81127487982?pwd=UG9MMmFJTWNXZHE3c3JjNyt0VVY0UT09

Ідентифікатор конференції: 811 2748 7982

Код доступу: 0B4WYK

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка Рабінович П. М. 

Робота присвячена впливу практики Європейського суду з прав людини на національне правозахисне законодавство як одного із чинників його удосконалення. Автором досліджено практику Європейського суду з прав людини стосовно виявлення недоліків правозахисного законодавства України. Вивчено також відповідне міжнародне, національне та зарубіжне законодавство, судову та іншу юридичну практику щодо пошуку можливостей усунення таких недоліків.

Проведено класифікацію досліджуваних недоліків правозахисту за чотирма критеріями. Уточнено поняття практики Європейського суду з прав людини й окреслено форми та механізм її впливу на вдосконалення національного правозахисного законодавства. Визначено галузево-юридичну приналежність рішень Європейського суду з прав людини, а також недоліків національного правозахисного законодавства, виявлених ним у цих рішеннях. Розроблено науково обґрунтовані рекомендації для національних правотворчих органів щодо більш ефективного врахування практики Європейського суду з прав людини для вдосконалення національного законодавства.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Гартман Мар’яна Тарасівна

Головатий Василь Ярославович

ГОЛОВАТИЙ ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ

«УНІФІКАЦІЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА»

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту – 28 грудня 2017 р., 14.00

Науковий керівник – д.ю.н., професор Луць Л.А.

Дисертація присвячена виявленню загальних закономірностей уніфікації судової практики, її особливостей у континентальному, загальному, міжнародному типі правових систем та правовій системі України. В роботі виявлено юридичну природу уніфікації судової практики та її результату – уніфікованої судової практики, сформульовано визначення їх понять та виокремлено стадії її здійснення. Охарактеризовано подібне та відмінне в уніфікації судової практики континентального, загального, міжнародного типу правових систем, виокремлені її особливості у них. Виявлено проблеми уніфікації судової практики в Україні, зокрема відсутність науково обґрунтованої вітчизняної теорії прецедентного права, в тому числі і уніфікації судової практики; легалізації понять: «уніфікація судової практики» та «судовий прецедент» в національному законодавстві; регламентарного акту, який би визначав правила уніфікації судової практики в Україні. Розроблені пропозиції щодо вдосконалення уніфікації судової практики, зокрема в контексті реформування сучасної судової системи України.

Автореферат

Горбань Мар’яна Юріївна

СУДОВА ПРАВОКОНКРЕТИЗАЦІЯ:
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Горбань Мар’яна Юріївна

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Дата захисту: 4 грудня 2015 р., 14.00

Науковий керівник: д.ю.н., професор Луць Л.А.

Дисертація присвячена загальнотеоретичному аналізу судової правоконкретизації, зокрема правозастовчого, правотлумачного та правотворчого її різновидів, в тому числі й в Україні.

У роботі виявлено основні та факультативні ознаки правоконкретизації, на основі яких формулюється визначення її поняття. Проводиться розмежування судової діяльності у широкому та вузькому розумінні, виявляється її природа, формулюються визначення понять. Обґрунтовується, що судова правоконкретизація є характерною складовою судової діяльності, необхідною для її належного здійснення, аналізується її природа, дається визначення поняття як юридично значимої діяльності компетентного суб’єкта судової системи держави, що спрямована на відображення у судових актах точного та повного змісту принципу, норми права, досягнення максимальної правової визначеності задля її ефективного використання у врегулюванні суспільних відносин за об’єктивно існуючих умов.

Проводиться класифікація судової правоконкретизації, й за видами судової діяльності виокремлюються правозастосовчий, правотлумачний та правотворчий її різновиди.

Виявляється юридична природа судової правозастосовчої, правотлумачної та правотворчої конкретизації, формулюються визначення понять «судова правозастосовча конкретизація», «судова правотлумачна конкретизація» та «судова правотворча конкретизація».

Також з’ясовуються проблеми, з якими систематично стикаються вітчизняні судові органи при здійсненні конкретизації в ході своєї діяльності та пропонуються основні способи їх розв’язання. Виокремлюються три послідовні етапи здійснення судової правоконкретизації та пропонуються правила її здійснення на кожному з них. Пропонуються методичні рекомендації по здійсненню судової правоконкретизації в Україні.

Автореферат

Гунько Наталія Юріївна

ГУНЬКО НАТАЛЯ ЮРІЇВНА

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ:

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

Дата захисту: 29 жовтня 2020 р., 10.00 год.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті Гунько Наталії Юріївни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/83251544914?pwd=YTJIYm5IVTZpS1lEdnV1ckgzL0g2UT09

Ідентифікатор конференції: 832 5154 4914

Код доступу: 0B4WYK

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка Луць Л. А.

Дисертаційна робота виконана на актуальну тему і присвячена виявленню основних загальних ознак та особливостей коригуючої законотворчої діяльності, її техніки та технології, способів розв’язання проблем її здійснення в Україні.

У роботі уточнено природу і поняття законотворчої діяльності та закону; виявлено основні загальні ознаки й особливості коригуючої законотворчої діяльності, коригуючих законів (законів про внесення змін та доповнень до законів). За функціями законів виокремлено регулюючі та обслуговуючі, до яких віднесено коригуючий закон. Удосконалено поняття законотворчої техніки і технології; виявлено основні загальні ознаки й особливості коригуючої законотворчої техніки та технології. Охарактеризовано сучасний стан здійснення коригуючої законотворчої діяльності в Україні, виявлено проблеми її здійснення та запропоновано способи їх розв’язання. Розроблено відповідні пропозиції щодо: фіксації порядку здійснення коригуючої законотворчої діяльності в Україні у регламентарному акті; легалізації відповідних понять, закріплення повноважень учасників і суб’єктів коригуючої законотворчої діяльності; змістовних та формальних вимог до законотворчої діяльності, зокрема коригуючої та коригуючих законів; створення постійної моніторингової програми, яка містила б відповідні засоби запобігання (урахування індексу динамізму) та/або подолання ризиків розбалансування системи законів України.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Думич Христина Михайлівна

Ковалик Галина Ігорівна

СЕРВІТУТИ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ ТА ЇХ РЕЦЕПЦІЯ У ПРАВІ УКРАЇНИ

 КОВАЛИК ГАЛИНА ІГОРІВНА

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 1  липня 2016 р., 14.00

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Кобилецький М.М.

У дисертації досліджено сервітути у римському праві та особливості їх рецепції у праві України. Визначено процес становлення та розвитку сервітутів у римському праві, виокремлено їх ознаки та запропоновано визначення поняття сервітутів у римському праві. Розмежовано сервітути із суміжними поняттями. Подано види сервітутів у римському праві та критерії їх поділу. Охарактеризовано предіальні та особисті сервітути. Встановлено підстави набуття та припинення сервітутів у римському праві, визначено порядок і способи їх захисту. Досліджено особливості рецепції положень римського права про сервітути у праві України на різних етапах його розвитку. Проаналізовано можливість та особливості впливу та рецепції відповідних положень римського права на право користування чужим майном у джерелах права Київської Русі та Галицько-Волинської держави; Польського королівства, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої; Української козацької держави; Російської імперії та Австрійської (Австро-Угорської) монархії; УРСР та сучасної України.

Автореферат

Іваницький Ярослав Олегович

ІВАНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ  ОЛЕГОВИЧ

 ЗАКОНОМІРНОСТІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРЕДМЕТА КРИМІНАЛІСТИКИ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 25 січня 2019 р., 10.00

 Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Когутич І.І.

Дисертація присвячена дослідженню криміналістичного забезпечення діяльності захисника у кримінальному провадженні та виокремленню пов’язаних із цим закономірностей адвокатської діяльності.

У ній досліджено становлення та розвиток наукових уявлень про криміналістику та її предмет, за наслідками чого запропоновано авторське визначення предмета криміналістики. Здійснено аналіз наукової літератури та законодавчих приписів щодо тлумачення терміну «адвокатська діяльність», а також з’ясовано зміст такої діяльності. Охарактеризовано тактику професійного захисту у кримінальному провадженні, в межах чого запропоновано власні дефініції тактики професійного захисту та похідних від неї тактик професійного захисту на стадії досудового розслідування кримінальних правопорушень та на стадії судового розгляду кримінальних справ. Окрему увагу присвячено виокремленню низки закономірностей тактики професійного захисту на стадіях досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень.

На основі аналізу існуючих теоретичних положень методики захисту у кримінальному провадженні розроблено структуру методик професійного захисту у кримінальних провадженнях про умисне вбивство та у кримінальних провадженнях про крадіжки та виокремлено певні закономірності, що притаманні діяльності адвоката-захисника у цих провадженнях.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук додаткового опонента

Кахновець Соломія Олегівна

КАХНОВЕЦЬ СОЛОМІЯ ОЛЕГІВНА

УГЛЯД ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНН

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 26 лютого 2021 р., 10.00 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Бойко В.П.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню правових, теоретичних основ і особливостей угляду прокурора у кримінальному провадженні.

З’ясовано, що у КПК України відсутнє визначення поняття «угляд прокурора», тому запропоновано авторське визначення поняття угляду прокурора у кримінальному провадженні. З’ясовано підстави, причини та межі угляду прокурора у кримінальному провадженні. Здійснено класифікацію угляду прокурора у кримінальному провадженні.

Звернено увагу на те, що угляд прокурора під час досудового провадження може бути реалізований і шляхом складання повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Запропоновано у КПК України визначити чіткі підстави для створення групи прокурорів.

Стверджується, що використовуючи угляд, прокурор у стадії судового розгляду: вирішує питання про необхідність проголошення вступної промови; висловлює позицію щодо порядку дослідження доказів; приймає рішення про доповнення, зміну або відмову від підтримання публічного обвинувачення; вирішує питання про усунення публічного обвинувача або про самостійну участь у судовому розгляді у разі відмови у погодженні доповнення, зміни чи відмови від підтримання публічного обвинувачення; викладає свою думку щодо суті обвинувачення, а також з інших питань, що виникають під час судового розгляду; висловлює міркування щодо кримінально- правової кваліфікації, призначення заходів кримінально- правового характеру та інших питань, які вирішує суд за результатами судового розгляду. Запропоновано доповнити ст. 470 КПК України ще однією обставиною, яку необхідно враховувати прокурору при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості – добровільність згоди підозрюваного чи обвинуваченого при укладенні угоди про визнання винуватості.

З’ясовано, що прокурор реалізує угляд й у контрольних судових провадженнях.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Козоріз Оксана Олегівна

КОЗОРІЗ ОКСАНА ОЛЕГІВНА

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (1921-1939)

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 6  грудня 2018 р., 14.00

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Кобилецький М.М.

У дисертації на підставі аналізу нормативно-правових актів, чинних на західноукраїнських землях у досліджуваний період, наукової літератури, архівних документів та інших писемних джерел комплексно досліджено правові основи організації та діяльності польської державної поліції.

З’ясовано політико-правові передумови виникнення, становлення та розвитку поліційних органів на західноукраїнських землях у складі Республіки Польща, окреслено головні періоди їх розвитку. Визначено місце і роль поліційних органів в системі органів державної влади Республіки Польща, проаналізовано нормативно-правову базу їх діяльності. Проведено класифікацію поліційних органів, відображено зміни в її структурній організації, з’ясовано повноваження поліції, які у дисертації конкретизовані за напрямками діяльності. Визначена роль політичної (таємної) поліції у боротьбі з національно-визвольним та комуністичним рухами на західноукраїнських землях. Визначено повноваження поліції у виявленні, розкритті та розслідуванні злочинів відповідно до кримінально-процесуального законодавства Республіки Польща.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Копик Юлія Василівна

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

 Копик Юлія Василівна

Спеціальність 12.00.01 – історія та теорія держави і права; історія політичних та правових вчень

Дата захисту: 14 січня 2016 р., 14.00

Науковий керівник: д.ю.н., професор Кульчицький В.С.  ;к.ю.н., доцент Кольбенко А.В.

У дисертації досліджено особливості становлення і розвитку кримінального права Великого князівства Литовського, його інститутів і норм, котрі застосовувалися на українських землях у XIV–XVI ст.  Охарактеризовано джерела кримінального права Великого князівства Литовського, які були чинними на тогочасних українських землях. Виявлено правові основи кримінальної відповідальності деяких етнорелігійних громад Великого князівства Литовського. Визначено особливості застосування кримінально-правових норм у практиці українських судів XIV–XVI ст. Визначено поняття злочину та принципи кримінального права на українських землях у складі Великого князівства Литовського. Охарактеризовано мету та систему покарань, які застосовувалися на українських землях за кримінальним правом Великого князівства Литовського. З’ясовано особливості окремих видів злочинів на українських землях литовсько-руського періоду історії права.

Автореферат

Крикливець Дмитро Євгенович

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СКАРГ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ

 КРИКЛИВЕЦЬ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

 Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 1  липня 2016 р., 10.00

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Нор В.Т.

 Дисертацію присвячено дослідженню проблем реалізації засади змагальності в межах процедури розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого або прокурора.

У роботі досліджено процесуальний статус слідчого судді та його роль у забезпеченні змагального розгляду скарг. Обґрунтовано необхідність розширення переліку рішень, дій, бездіяльності слідчого або прокурора, що можуть бути оскаржені, а також суб’єктів їх оскарження. Досліджено процедуру судового розгляду скарг та процес доказування сторонами їхніх правових позицій. Вивчено практику апеляційного перегляду ухвал слідчого судді.

Розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесуального закону з метою підвищення ефективності процедури розгляду і вирішення скарг.

Автореферат

Кувітанова Юлія Іванівна

КУВІТАНОВА ЮЛІЯ ІВАНІВНА

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України: загальнотеоретична характеристика

спеціальність – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Науковий керівник – д.ю.н., професор Косович В.М.

Дисертація присвячена дослідженню правової природи нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України (Уряду), аналізу основних вимог правотворчої техніки, а також правил правотворчої технології, які забезпечують якість відповідних актів.

У роботі досліджено основні ознаки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України (нормативно-правовий характер, підзаконність, особлива сфера правового регулювання та певний, встановлений порядок їх прийняття). Здійснено класифікацію нормативно-правових актів Уряду за різними критеріями. Виокремлено теоретико-технічні вимоги до змісту і форми зазначених актів, а також проаналізовано теоретико-технологічні правила створення якісних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на стадіях підготовки їх проектів, погодження, консультацій та експертування, а також прийняття і опублікування. В результаті аналізу доктринальних підходів, а також дослідження практики вітчизняного урядового правотворення та його результатів сформульовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання статусу та процесу підготовки і прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Лозинська Юлія Іванівна

ЛОЗИНСЬКА ЮЛІЯ ІВАНІВНА

 ДОСТОВІРНІСТЬ ПОКАЗАНЬ СВІДКА ТА ЇЇ З’ЯСУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 6 грудня 2018 р., 10.00

 Науковий керівник: к.ю.н., доц. Шехавцов Р.М.

Дисертація присвячена вирішенню теоретичних і практичних питань, пов’язаних із з’ясуванням достовірності показань свідка у кримінальному провадженні, а також удосконаленню її правової регламентації. Розкрито стан наукової розробленості питань достовірності показань свідка та її з’ясування у кримінальному провадженні, методологічні засади їх дослідження, особливості формування показань свідків у кримінальному провадженні, поняття достовірності доказів та показань свідків, кримінальні процесуальні гарантії, які створюють умови для давання свідком достовірних показань, їх об’єктивної перевірки та оцінки, особливості застосування окремих слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій для з’ясування достовірності показань свідків під час досудового розслідування, засоби з’ясування достовірності показань свідка під час судового розгляду та особливості оцінки достовірності показань свідків. У результаті аналізу норм кримінального процесуального законодавства, а також доктринальних підходів сформульовано наукові рекомендації із з’ясування достовірності показань свідка та пропозиції, спрямовані на вдосконалення його правового регулювання.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Максимишин Наталія Миронівна

СУДОВИЙ ДОПИТ: ПРОЦЕСУАЛЬНЕ І КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Максимишин Наталія Миронівна

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 18  листопада 2016 р., 14.00

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Когутич І.І.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню правових, теоретичних основ і особливостей судового допиту та розробці наукових рекомендацій, а також тактиці проведення допиту в розгляді кримінальних проваджень в суді. Розкрито сутність, правову природу та завдання судового допиту і його різновидів. Узагальнено наукові уявлення про поняття та ознаки судового допиту. Досліджено практику судових допитів і на цій основі виявлено проблемні моменти тактичного забезпечення різновидів допитів у судовому розгляді кримінальних справ. Висвітлено суть тактичних прийомів судового допиту та їх об’єктивно-ситуативну обумовленість. Виокремлено особливості участі прокурора-державного обвинувача, адвоката-захисника та судді (головуючого, суддів) у підготовці та проведенні різновидів судового допиту.

Автореферат

Малюга Володимир Михайлович

ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТА ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ В СИСТЕМІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

 Малюга Володимир Михайлович

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 18 листопада 2016 р., 10.00

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Когутич І.І.

У дисертації здійснено комплексний аналіз теоретичних і практичних проблем організації та функціонування взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному провадженні в контексті складового елемента методики розслідування злочинів.

Враховуючи новели кримінального процесуального законодавства України, а також усучаснені положення науки криміналістики, уточнено поняття, сутність та наукові основи взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному провадженні; визначено роль теоретичних положень взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному провадженні як структурного елемента методики розслідування злочинів; проаналізовано соціально – діяльнісну детермінацію та інформаційно-гносеологічну основу взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному провадженні; запропоновано  форми, види, методи й тактику цієї взаємодії.

Автореферат

Миньо Микола Миколайович

ДОГОВІР НАЙМУ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ В ПРАВІ УКРАЇНИ

Миньо Микола Миколайович

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 30 жовтня 2015 р., 10.00

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Федущак-Паславська Г.М.

У дисертації досліджено договір найму за римським правом та особливості його рецепції в праві України. З’ясовано стан наукового опрацювання предмета дослідження. Виділено особливості розвитку договору найму за римським правом. Виокремлено ознаки договору найму за римським правом та на їх основі запропоновано визначення його поняття. Визначено види договору найму та здійснено його розмежування із суміжними правовідносинами. Визначено сторони договору найму, його умови, особливості його укладення та набрання ним чинності. Охарактеризовано права та обов’язки наймодавця і наймача за договором найму, наслідки невиконання сторонами своїх обов’язків. З’ясовано підстави припинення договору найму за римським правом. Визначено особливості рецепції положень римського права про договір найму в праві України. Проаналізовано можливість та особливості впливу та рецепції відповідних положень римського права на право Київської Русі та Галицько-Волинської держави; Польського королівства, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої; Української козацької держави та Запорізької Січі; Російської імперії та Австрійської (Австро-Угорської) монархії; УНР, ЗУНР та Польщі в міжвоєнний період; УРСР та сучасної України.

Автореферат

Наконечна Анна Михайлівна

НАКОНЕЧНА АННА МИХАЙЛІВНА

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОТРЕБ ТА ІНТЕРЕСІВ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 7 травня 2021 р., 14.00

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Наконечної Анни Михайлівни шляхом  відеоконференції за посиланням:

Підключитися до конференції Zoom

https://zoom.us/j/99170212925?pwd=Mks3Rk1hMlB1TVJoOCtuZEUyeDJodz09

Ідентифікатор конференції: 991 7021 2925

Код доступу: 849779

Науковий керівник:

доктор юридичних наук, професор Рабінович П.М.

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягало у комплексній загальнотеоретичній характеристиці впливу позитивного правового регулювання на стан задоволення людських потреб та інтересів.

З’ясовано особливості вирішення проблеми взаємовпливу людських потреб, інтересів і правового регулювання в історії політико- правової думки. Запропоновано дефініцію правових потреб, виявлено їх предметнозмістовну специфіку та здійснено класифікацію за низкою критеріїв.

З огляду на потребовий дослідницький підхід уточнено дефініції понять «правотворчість» і «правозастосовна діяльність».

Виявлено кількісні показники вживання терміно-понять «потреба», «інтерес» і спільнокореневих у Конституції України та деяких кодексах України. З огляду на означені показники встановлено цілі, для яких законодавець використовує ці терміно-поняття, та видову належність зафіксованих у вказаних актах потреб й інтересів за сферою життєдіяльності та за їх носієм. Також з’ясовано кількісні показники вживання термінопонять «потреба» й «інтерес» у рішеннях КС України та у деяких постановах ВС України.

Зроблено спробу виявити мінімальні кількісні показники конкретних людських потреб (інтересів), гарантованих у первинних міжнародних актах ООН з прав людини й основоположних свобод (за сферою життєдіяльності та за суб’єктом- носієм).

Досліджено пряму й опосередковану форми «зворотного» впливу правового регулювання на стан задоволення людських потреб та інтересів. Охарактеризовано основні напрями такого впливу в опосередкованій формі.

Зауважено, що задоволення правових потреб ускладнюється наявністю проблем, зумовлених певними праворегулятивними недоліками. Виявлено випадки, коли Велика Палата Верховного Суду сприяла задоволенню правових потреб, заповнюючи прогалини у законодавстві за допомогою аналогії закону й аналогії права, долала певні юридичні колізії, а також недоліки, спричинені порушенням правил законотворчої техніки.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Ніколайчук Григорій Анатолійович

НІКОЛАЙЧУК ГРИГОРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 27 грудня 2019 р., 14.00 год.

 Науковий керівник: к.ю.н., доцент Луцик В.В.

Дисертація є одним із перших в Україні комплексних досліджень в якому на основі міждисциплінарного підходу до вирішення поставлених задач розроблено та обґрунтовано концепцію повноважень прокурора, визначено і розкрито теоретичні, правові та практичні аспекти їх реалізації у судовому провадженні, що включає нові та удосконалені наукові висновки та положення. 20 Досліджено зміст кримінально- процесуальної діяльності прокурора у судовому провадженні, під якою у роботі розуміється регламентовану кримінально- процесуальним законом та взаємопов’язану між собою систему його дій та учасників кримінального провадження щодо здійснення своїх повноважень, в результаті яких виникають, змінюються або припиняються кримінально- процесуальні відносини між ними. Досліджено ґенезу поглядів науковців та законодавства щодо регламентації діяльності прокурора у судовому провадженні, виділено періоди розвитку цього питання, як в науці, так і в законодавстві. У дисертаційному дослідженні удосконалено визначення відмови прокурора від підтримання публічного обвинувачення, яке потрібно розуміти, як різновид зміни правової позиції прокурора у суді першої інстанції, який передбачає заперечення прокурором обґрунтованості публічного обвинувачення та припинення прокурором обвинувальної діяльності, наслідками якого є закриття кримінального провадження судом або набуття ним статусу приватного залежно від правової позиції потерпілого. У дослідженні здійснено низку комплексних рекомендацій щодо удосконалення участі прокурора у судовому провадженні.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Олексів Ігор Ігорович

ОЛЕКСІВ ІГОР ІГОРОВИЧ

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У СТРОКОВИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

Дата захисту: 10 квітня 2020 р., 10.00 / 03 липня 2020 р., 10.00

Відповідно до рішення спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (протокол № 22 від  15.06.2020 p.)змінено дату захисту здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Олексіва Ігоря Ігоровича з 10 квітня 2020 р., 10.00 на 3 липня 2020 р., 10.00 у зв’язку з карантином з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті Олексіва Ігора Ігоровича шляхом відеоконференції за посиланням:

https://zoom.us/j/99028081158?pwd=MDZHRUNHc2pSQjNTKzNCc1RMYVZyQT09

Ідентифікатор конференції: 990 2808 1158

Пароль: 552753

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Пилипенко П.Д.

Розглянуто роль та значення строкового трудового договору у сфері забезпечення трудових прав працівників, а також сучасні тенденції світового ринку праці та причини розширення сфери застосування строкових трудових договорів. Досліджено юридичні гарантії трудових прав працівників під час укладення, зміни та припинення строкового трудового договору. Проведено порівняльно- правовий аналіз чинного законодавства про працю України та проєкту Трудового кодексу України в контексті правового регулювання строкових трудових правовідносин та на підставі здобутих результатів сформульовано пропозиції, які дадуть змогу вдосконалити їх правове регулювання.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Павич Христина Миронівна

ПАВИЧ ХРИСТИНА МИРОНІВНА

 ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СУДОМ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

 Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту:6  березня 2018 р., 14.00

 Науковий керівник: к.ю.н., доц. Луцик В.В.

Дисертація присвячена характеристиці підстав закриття кримінального провадження судом, дослідженню порядку закриття кримінального провадження судом, а також удосконаленню їх правової регламентації.

У роботі досліджено ґенезу інституту закриття кримінального провадження судом, проаналізовано нормативно-правове регулювання та реалізація норм інституту закриття кримінального провадження судом у законодавстві зарубіжних держав, на підставі аналізу законодавчих норм та наукової літератури в Україні охарактеризовано кожну із наведених законодавцем підстав закриття кримінального провадження судом, а також досліджено порядок закриття кримінального провадження з кожної з підстав за результатами підготовчого та судового провадження.

В результаті аналізу норм кримінального процесуального законодавства, а також доктринальних підходів, сформульовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання закриття кримінального провадження судом першої інстанції, та розроблено практичні рекомендації з удосконалення практики закриття кримінального провадження судом першої інстанції.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Паславська Наталія Тарасівна

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ ФРН: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Паславська Наталя Тарасівна

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Дата захисту: 5 грудня 2015 р., 10.00

Науковий керівник: д.ю.н., професор Кобилецький М.М.

У дисертації на підставі дослідження конституцій Німеччини, феде­ральних законів, рішень Федерального та земельних конституційних судів, нау­кової літератури проаналізовано становлення і розвиток конституційної юсти­ції ФРН, компетенцію Федерального Конституційного Суду та його вплив на формування конституційного ладу держави. З’ясовано місце Федерального Конституційного Суду в системі органів державної влади ФРН. Вивчено станов­лення взаємовідносин між Федеральним та земель­ними конституційними суда­ми. Досліджено історичну роль Федерального Конституційного Суду у формуванні й захисті конституційного ладу ФРН. За результатами проведеного дослідження сформульовано й обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення українського законодавства з питань конституційної юстиції, базовані на історико-правовому досвіді діяльності Федерального Конституційного Суду ФРН.

Автореферат

Перетятко Галина Володимирівна

ПЕРЕТЯТКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

 ВПЛИВ МОРАЛІ НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 5  грудня 2018 р., 10.00

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Рабінович П.М.

Метою дисертаційного дослідження є комплексна загальнотеоретична характеристика впливу моралі на правове регулювання в Україні. Для реалізації цієї мети досліджено та охарактеризовано співвідношення способів урегулювання суспільних відносин нормами права і нормами моралі. З’ясовано, що вплив моралі на правотворчість може здійснюватися у двох формах: прямій та непрямій. Пряма форма полягає у закріпленні у нормативно-правовому акті можливості прямого застосування моралі (інтегрованість моралі у право) та регламентації суспільних відносин нормами об’єктивного права з використанням морально-оціночних понять. Непряма форма впливу моралі на правотворчість полягає у впливі моральних принципів учасників правотворчого процесу на прийняття правотворчих рішень та визначенні способу правового урегулювання певних суспільних відносин. Також виявлено та проаналізовано особливості прямого впливу моралі на законотворчість шляхом з’ясування використання у Конституції України, основних міжнародно-правових актах у сфері прав людини, кодексах та законах України морально-оціночних понять. У роботі визначено правові передумови непрямого впливу моралі на правотворчість та виокремлено способи, якими він здійснюється.

Окрім того, виявлено основні прояви впливу моралі на правозастосувальну практику державних органів. У межах цього питання задля повноти дослідження проаналізовано практику Європейського суду з прав людини з питань, що стосуються обмежень реалізації прав і свобод людини з метою охорони і захисту моралі, та виокремлено сталі позиції (принципи) цього Суду при розгляді таких справ. Окрему увагу приділено питанню здійснення морального оцінювання державно-владним суб’єктом та плюралізму розуміння державно-владними суб’єктами змісту вимог моралі при правозастосуванні.

Дисертація

Автореферат

Відгук 1

Відгук 2

Поліщак Наталія Ігорівна

ПОЛІЩАК НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИТРАТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 4  липня 2017 р., 14.00

 Науковий керівник: к.ю.н., доц. Бойко В.П.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем, які стосуються процесуальних витрат у кримінальному провадженні України.

У роботі проаналізовано законодавство України, практику його застосуван- ня, висвітлено наукові позиції вітчизняних та зарубіжних вчених-процесуаліс- тів щодо поняття та суті процесуальних витрат у кримінальному провадженні України та порядок їх відшкодування (стягнення) за рішенням суду. Розроблені пропозиції щодо вдосконалення норм процесуального закону, що регулюють питання структури та відшкодування (стягнення) процесуальних витрат.

Автореферат

Попович Терезія Петрівна

ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ У ДЕРЖАВАХ

 ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 Попович Терезія Петрівна

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 27 листопада 2015 р., 10.00

Науковий керівник: д.ю.н., професор Лемак В.В.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

Кельман Михайло Степанович,

Національний університет «Львівська політехніка»,

професор кафедри теорії та філософії права

кандидат юридичних наук, доцент

Лук’янов Дмитро Васильович,

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,

доцент кафедри теорії держави і права

Дисертація присвячена комплексному дослідженню правових засобів здійснення демократії у державах Центральної Європи, їх теоретичних та практичних аспектів. Вона є дослідженням, в якому на монографічному рівні встановлено зміст понять «державного режиму» та «демократії» як теоретико-правових категорій.

На основі законодавчої бази країн Центральної Європи, міжнародних актів, практики Європейського Суду з прав людини, праць вітчизняних і зарубіжних учених із зазначеної проблеми, здійснено порівняльно-правовий аналіз правових засобів здійснення демократії у державах Центральної Європи, у тому числі з’ясування послідовності цього процесу, розкриття основних правових механізмів відновлення демократії у ході демократичних революцій у перші роки після них (кінець 1980 – 1990-і роки), а також у ході підготовки до вступу до Європейського Союзу. Досліджено правові засоби здійснення основних інститутів демократії у державах Центральної Європи, в тому числі сегментацію публічної влади, засоби забезпечення незалежності судової влади, децентралізацію публічної влади.

У дисертації обґрунтовано роль Європейського Суду з прав людини як одного із ключових органів захисту прав і свобод людини, практика якого є безпосереднім механізмом консолідації демократії у державах Центральної Європи. З’ясовано вплив інститутів Європейського Союзу на підвищення дієвості демократичних інститутів держав Центральної Європи в умовах їх підготовки до вступу в ЄС та взаємодію з ними після набуття членства.

На основі результатів комплексного дослідження з’ясовано специфіку інститутів демократії у межах окремих національних правопорядків, а також   обґрунтовано основні тенденції розвитку правових засобів здійснення демократії у державах Центральної Європи.

Автореферат

Розкошинська Світлана Орестівна

ДОКАЗУВАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ

Розкошинська Світлана Орестівна

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 28 листопада 2015 р., 10.00

Науковий керівник: д.ю.н., професор Басиста І.В.

У дисертації досліджено історичні передумови зародження та детермінанти розвитку жебрацтва в суспільстві. З’ясовано сучасний стан наукової розробки поняття доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, а також проведено аналіз зарубіжного досвіду, виокремлено положення, що раціональні для імплементації. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності, результативності та своєчасності встановлення обставин, які підлягають доказуванню, а також сформульовано криміналістичну характеристику даного кримінального правопорушення. Виокремлено типову систему слідчих (розшукових) дій для найбільш ефективного збору доказів при розслідуванні кримінальних правопорушень про використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, наведено недоліки сучасного стану їх кримінальної процесуальної регламентації, запропоновано їх усунення шляхом внесення змін і доповнень до чинного КПК. Синтезовано процесуальні та тактичні особливості підготовки і проведення окремих вербальних, нонвербальних та змішаних (складних) слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень про використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом; визначено місце негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій у системі збору, перевірки та оцінки доказів.

Автореферат

Раневич Орест Юрійович

 РАНЕВИЧ ОРЕСТ ЮРІЙОВИЧ

 КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

Дата захисту: 26 грудня 2019 р., 14.00 год.

 Науковий керівник: д.ю.н., проф., завідувач кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка Пилипенко П.Д.

 Дисертацію присвячено дослідженню проблем конституційного проголошення та реалізації права на соціальний захист в Україні. Визначено поняття конституційних засад права соціального забезпечення; досліджено зміст права на соціальний захист та соціальне забезпечення. З’ясовано сферу їх застосування; охарактеризовано конституційні підстави соціального забезпечення людини у разі втрати нею працездатності, втрати годувальника, настання безробіття з незалежних обставин, а також у старості; окреслено конституційні засади, що забезпечують такі гарантії реалізації права на соціальний захист як соціальне страхування, створення соціальних закладів та забезпечення рівня соціальних виплат не нижче від прожиткового мінімуму.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Роман Наталія Михайлівна

РОМАН НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАКАРПАТТЯ В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ (18671918 роки)

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 4  травня 2017 р., 14.00

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Лемак В.В.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового становища Закарпаття в складі Австро-Угорщини (1867  – 1918 роки). Дана робота з використанням історико-правового, формально-юридичного і порівняльного методів дослідження дозволила з’ясувати конституційну природу Австро-Угорщини як конфедеративного утворення та парламентської монархії, місце Угорського королівства в рамках дуалістичної монархії, зробити висновок щодо специфіки “конституції Австро-Угорщини”. Особливу увагу звернуто на аналіз змісту і обсягу поняття українських земель (Закарпаття, так звана “Угорська Русь”) у період 1867-1918 років з огляду на конституційний порядок Угорщини та Австро-Угорщини. У дисертації зроблено висновок, що період перебування Закарпаття в сфері угорської і австрійської правової традиції поєднував утвердження європейських правових цінностей (верховенства права, демократії, світської держави), з одного боку, з несприятливими суспільними та правовими умовами для збереження та розвитку національної української ідентичності, з іншого боку.

Автореферат

Сирко Мар’яна Василівна

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС ФРАНЦІЇ 1804 РОКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА  ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН  ЄВРОПИ

 (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА РУМУНІЇ)

 Сирко Мар’яна Василівна

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Дата захисту: 5 грудня 2015 р., 14.00

Науковий керівник: д.ю.н., професор Кобилецький М.М.

У дисертації на підставі аналізу правових актів, які були чинними на території державно-політичних утворень Європи, інших писемних джерел та наукової літератури досліджено вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на цивільне законодавство країн Європи (на прикладі Польщі та Румунії). З’ясовано причини розробки, умови прийняття та джерела Цивільного кодек­су Франції 1804 р., здійснено аналіз його змісту та структури. Досліджено особливості впливу кодексу на цивільне законодавство Польщі та Румунії.

Вивчено історико-правовий досвід застосування Цивільного кодексу Франції 1804 р. у країнах Європи, у тому числі й на українських землях, і за результатами дослідження сформульовано пропозиції щодо його викорис­тання з метою подальшого розвитку українського цивільного законодавства.

Автореферат

Слабан Марта Михайлівна

СЛАБАН МАРТА МИХАЙЛІВНА

 ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ПРАВА НА ПОВАГУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ).

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 27  жовтня 2017 р., 10.00

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Рабінович С.П.

Дисертацію присвячено комплексному аналізу загальнотеоретичних аспектів аргументації рішень Європейського суду з прав людини щодо права людини на повагу до сімейного життя. Встановлено співвідношення понять правової позиції і правового аргументу. З’ясовано специфіку використовуваних Європейським судом з прав людини підходів до інтерпретації поняття сімейного життя. Розкрито динаміку змісту й обсягу права на повагу до сімейного життя, охарактеризовано засоби формування і розвитку правових позицій Європейського суду з прав людини щодо вказаного права.

Автореферат

Слюсарчук Христина Ростиславівна

 СЛЮСАРЧУК ХРИСТИНА РОСТИСЛАВІВНА

СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 26  жовтня 2017 р., 10.00

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Павлишин А.А.

Дисертація присвячена формуванню концепції стандартів доказування у кримінальному провадженні, а також удосконаленню їх правової регламентації.

У ній висвітлено суть та мету запровадження стандартів доказування у кримінальному провадженні, їхню роль (значення) у процесі формування знання про обставини кримінального провадження. Здійснено класифікацію стандартів доказування та виокремлено критерії їх поділу на видові групи, а також охарактеризовано систему стандартів доказування, які використовуються у кримінальному провадженні України. Виокремлено ознаки, які характеризують окремі стандарти доказування у кримінальному провадженні («обґрунтована підозра», «достатня підстава», «переконання за більшою вірогідністю», «вагоме переконання» та «поза розумним сумнівом») та обґрунтовано сферу їх застосування.

На підставі аналізу норм кримінального процесуального законодавства, а також доктринальних підходів, сформульовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання стандартів доказування у кримінальному провадженні.

Автореферат

Сопронюк Олександр Андрійович

 СОПРОНЮК ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ  

КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ САНКЦІЇ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 5 січня 2021 р., 10.00

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Сопронюка Олександра Андрійовича відеоконференції за посиланням:

https://zoom.us/j/95152519088?pwd=ck1qNWlyTmZYQUFqOVRxVXgwbyt1QT09

Ідентифікатор конференції: 951 5251 9088
Код доступу: 498647

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Павлишин А. А.

У роботі досліджено теоретичні та прикладні питання, пов’язані із кримінальними процесуальними санкціями. Висвітлено суть та значення кримінальних процесуальних санкцій, сформульовано їхні ознаки, дефініцію та розглянуто співвідношення із суміжними категоріями, здійснено класифікацію кримінальних процесуальних санкцій, охарактеризовано їх застосування під час досудового розслідування і судового провадження, розкрито проблематику застосування кримінальних процесуальних санкцій у кримінальному процесуальному праві інших держав. На підставі аналізу норм КПК України, відповідних положень кримінального процесуального законодавства інших держав та доктринальних підходів, сформульовані пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного кримінального процесуального закону.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Стрельбіцька Леся Ярославівна

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНОГО

В   КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

 Стрельбіцька Леся Ярославівна

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 28 листопада 2015 р., 14.00

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Павлишин А.А.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань, які стосуються процесуального статусу засудженого в кримінальному провадженні України. У роботі проаналізовано та висвітлено наукові позиції відомих учених-процесуалістів як радянського, так і сучасного періоду, чинне законодавство, що регламентує особливості процесуального статусу засудженого в кримінальному провадженні, зокрема законодавство зарубіжних країн. Досліджено поняття, зміст та особливості процесуального статусу засудженого як суб’єкта кримінальних процесуальних відносин. Проаналізовано загальні та спеціальні елементи процесуального статусу засудженого, якими він наділений на певних стадіях кримінального провадження, де передбачена його участь. Досліджено проблемні питання, які виникають на практиці під час реалізації засудженим своїх прав та виконання покладених на нього обов’язків.

Розроблено низку пропозицій з удосконалення чинного законодавства, що регулює питання процесуального статусу засудженого та практики його застосування, з урахуванням відповідних вимог Конституції України та міжнародно-правових актів у галузі захисту прав людини та судочинства.

Автореферат

Татарин Ігор Іванович

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

 Татарин Ігор Іванович

 Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 13  січня 2016 р., 10.00

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Нор В.Т.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, на досудовому розслідуванні.

У роботі проаналізовано законодавство та наукові позиції щодо забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, на досудовому розслідуванні. З’ясовано поняття, суть, правову природу, значення, види шкоди та способи забезпечення її відшкодування потерпілій особі. Досліджено основні законотворчі та правозастосовні проблеми кримінального процесуального забезпечення права потерпілого на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Розкрито суть гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, їх роль у забезпеченні відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, на досудовому розслідуванні суть та форми взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами. Виявлено недоліки в діяльності оперативних підрозділів, спрямованій на забезпечення відшкодування шкоди, та запропоновано шляхи їх усунення.

Обґрунтовано теоретичні положення і запропоновано викладені практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, а також практики його застосування в діяльності правоохоронних органів, щодо забезпечення відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди потерпілому.

Автореферат

Тимофіїв Роман Михайлович

ТИМОФІЇВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

 РОБОТОДАВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

Дата захисту: 26 грудня 2019 р., 10.00 год.

 Науковий керівник: д.ю.н., доцент, професор кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка Синчук С.В.

 Робота присвячена комплексному дослідженню правового статусу роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників. Сформульовано поняття та значення соціального захисту працівників роботодавцем; з’ясовано юридичні ознаки правого статусу роботодавця як суб’єкта соціального захисту працівників; проаналізовано його обов’язки у процедурі оформлення трудових правовідносин, щодо забезпечення належних, безпечних, здорових умов праці та належної оплати праці працівників; охарактеризовано законодавчі обов’язки роботодавця щодо соціального забезпечення працівників та його участь у недержавних страхових та нестрахових заходах соціального захисту працівників.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Трепак Леся Михайлівна

ТРЕПАК ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА

НІМЕЦЬКІ ОКУПАЦІЙНІ СУДИ ТА СУДОЧИНСТВО ЯК СКЛАДОВА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В ГАЛИЧИНІ (1941–1944 РР.)

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 10 квітня 2020 р., 14.00 / 03 липня 2020 р., 14.00

Відповідно до рішення спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (протокол № 22 від  15.06.2020 p.) змінено дату захисту здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Трепак Лесі  Михайлівни з 10 квітня 2020 р., 10.00 на 3 липня 2020 р., 14.00 у зв’язку з карантином з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті Трепак Лесі Михайлівни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://zoom.us/j/97543644843?pwd=S1N2dlpDWUFUTER3dUVPUTlmWFU5QT09

Ідентифікатор конференції: 975 4364 4843

Пароль: 070743

Науковий керівник:

доктор юридичних наук, професор Кобилецький М.М.

У дисертації здійснено конкретно-історичне дослідження змісту та форми окупаційної судової влади в Галичині як складової нацистського неправового тоталітарного державного режиму, який використав суди як інструмент репресій проти місцевого населення та елемент гітлерівського «нового порядку» на українських землях. Сформовано спеціальну історіографію дослідження та його джерельну базу, введено до наукового обігу раніше засекречені архівні матеріали. Вивчено окупаційну судову систему в Галичині як складову судової системи Польського генерального губернаторства, висвітлено організацію та діяльність військових, спеціальних, поліцейських, німецьких і Вищих німецьких судів, ненімецьких судів, прокуратури, адвокатури, нотаріату. На основі узагальненої судової практики з’ясовано порушення у діяльності окупаційних судів фундаментальних принципів правосуддя – незалежності судів і суддів, незмінюваності суддів, змагальності процесу. У дисертації з’ясовано суть та особливості застосування у діяльності окупаційних судів джерел права. У системі окупаційних судових органів виокремлено та схарактеризовано діяльність ненімецьких (гродських, окружних, апеляційних) судів за участі професійних суддів – українців та поляків.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Хомюк Наталія Сергіївна

СУЧАСНА СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Хомюк Наталія Сергіївна

Спеціальність 12.00.01 – історія та теорія держави і права; історія політичних та правових вчень

Дата захисту: 15 січня 2016 р., 14.00

Науковий керівник: д.ю.н., професор Луць Л.А.

Дисертація присвячена виявленню закономірностей функціонування та розвитку сучасної системи джерел права України.

В роботі систематизовані позиції щодо розуміння поняття системи джерел права, розмежовані поняття «система джерел права» з іншими суміжними поняттями. Встановлено основні ознаки структури сучасної системи джерел права України, на основі яких сформульовано визначення її поняття. Виокремлено та охарактеризовано основні її структурні частини. Висвітлено питання функціонування сучасної системи джерел права України. Встановлено ознаки правового реформування, правової трансформації, зокрема трансформації сучасної системи джерел права України, сформульовано визначення їх понять, встановлено основні її форми. Виявлено, що для сучасної системи джерел права України притаманний перехід від реформування до часткової трансформації. Удосконалено положення про механізм взаємодії нормативно-правових приписів, виявлено основні тенденції розвитку сучасної системи джерел права України.

Автореферат

Шабаровський Богдан Володимирович

ШАБАРОВСЬКИЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

 ПЕРЕВІРКА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 27 грудня 2019 р., 10.00 год.

 Науковий керівник: д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін  Національного університету “Острозька академія” Попелюшко В.О.

 Дисертація є першим комплексним дослідженням питань, пов’язаних із перевіркою доказів у кримінальному процесі України. У дисертації розкрито зміст і розмежовано поняття перевірки та дослідження доказів, визначено їх значення у відповідних нормах КПК, обґрунтовано, що предметом перевірки доказів є їх належність, допустимість та достовірність, визначено способи перевірки доказів та 15 виокремлено особливості перевірки показань, документів, речових доказів, висновків експерта, доведено, що з’ясування репутації свідка (ч. 2 ст. 96 КПК) суперечить правовій природі перевірки достовірності доказів.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Шандала Ольга Олегівна

 ШАНДАЛА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА

 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 1917 – 1920 рр.

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 4  липня 2017 р., 10.00

 Науковий керівник: к.ю.н., доц. Кольбенко А.В.

У дисертації досліджено правове регулювання інституту громадянства на території українських земель у період українського державотворення 1917 – 1920 рр. Схарактеризовано соціально-політичні та правові передумови, етапи та особливості становлення інституту громадянства у вибраний період. Встановлено характерні риси законодавства про громадянство окремих державних утворень періоду українського державотворення. Обґрунтовано наявність проектів законів про громадянство, які не були прийняті, та проведено їх детальний аналіз. Розкрито роль державних органів у процесі отримання громадянства, а також умови його набуття та втрати на основі законодавства відповідної держави. З’ясовано порядок отримання свідоцтва про громадянство, а також його значення. Досліджено порядок набуття громадянства іноземцем та відповідальність за подвійне громадянство, яке було заборонено. Здійснено порівняння законів про громадянство різних державних утворень періоду українського державотворення, таких як: Українська Народна Республіка за Центральної Ради, Українська Держава Гетьмана П. Скоропадського, Західно-Українська Народна Республіка за УН Ради, Українська Народна Республіка за Директорії. Узагальнено правовий досвід періоду українського державотворення та сформовано рекомендації по вдосконаленню сучасного громадянства на основі історико-правового досвіду.

Автореферат

Шевчук Марта Іванівна

ІНІЦІАТИВА СУДУ ТА ЇЇ МЕЖІ У З’ЯСУВАННІ ОБСТАВИН КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Шевчук Марта Іванівна

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 13 січня  2016 р., 14.00

Науковий керівник: д.ю.н., професор Нор В.Т.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем, які стосуються ініціативної діяльності суду та її меж у з’ясуванні обставин кримінального провадження під час судового розгляду.

У роботі проаналізовано законодавство України та зарубіжних країн, практику застосування вітчизняного законодавства, практику ЄСПЛ, наукові позиції вітчизняних та зарубіжних вчених-процесуалістів щодо ініціативної діяльності суду в дослідженні доказів під час судового розгляду. Досліджено поняття, суть та правову природу ініціативної діяльності суду. З’ясовано роль суду в дослідженні доказів під час судового розгляду у вітчизняному кримінальному провадженні. Окремо розглянуто організаційно-керівні повноваження суду, які спрямовані на забезпечення судом здійснення учасниками судового провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними процесуальних обов’язків. Проаналізовано діяльність суду, пов’язану з спрямуванням судового розгляду на забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження за допомогою сприяння активності сторін в дослідженні доказів. Сформоване авторське бачення вирішення проблеми, пов’язаної з наявністю істотної неповноти в поданому сторонами кримінального провадження доказовому матеріалі. Визначено межі активної та ініціативної діяльності суду у з’ясуванні обставин кримінального провадження.

Розроблено низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання діяльності суду з дослідження доказів під час судового розгляду кримінального провадження (справи).

Автореферат

Шепітько Ірина Іванівна

ШЕПІТЬКО ІРИНА ІВАНІВНА

 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД (СУДОВЕ СЛІДСТВО) В СИСТЕМІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дата захисту: 27 червня 2018 р., 10.00

 Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Грошевий Юрій Михайлович; доктор юридичних наук, професор Капліна Оксана Володимирівна

У роботі комплексно досліджено проблеми судового розгляду (судового слідства) як етапу судового провадження в суді першої інстанції. Надано характеристики окремим видам судового розгляду, визначено роль загальних засад кримінального провадження для процедури судового слідства, встановлено особливості початку судового слідства та з’ясування обставин кримінального провадження і перевірки їх доказами. Розкрито сутність і зміст судового слідства та його структурних компонентів (елементів) – судових дій, що мають пізнавальний характер.

Досліджено вербальні, невербальні та змішані (системні) судові дії. Виокремлено види судових дій та визначено порядок їх проведення у змагальному кримінальному провадженні. На підставі проведеного наукового дослідження та узагальнення судової практики сформульовано пропозиції, що спрямовані на вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Шимон Іван Петрович

ШИМОН ІВАН ПЕТРОВИЧ

ПРАВОВА СИСТЕМА РУМУНІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 5 травня 2017 р., 10.00

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Лемак В.В.

Дисертацію присвячено дослідженню правової системи Румунії в умовах її інтеграції до Європейського Союзу. Особливу увагу звернуто на розкриття правового змісту демократичної революції в Румунії 1989 р., який втілений у комплексі організаційно-правових заходів, спрямованих на відновлення установчої влади румунського народу та основних прав людини. У роботі обґрунтовано тезу, що головним фактором, який вливав на розвиток конституціоналізму в Румунії 1990-2000-х років була підготовка держави до вступу в ЄС. Пріоритетом при цьому залишався розвиток та удосконалення демократичних інститутів і механізму захисту прав людини.

У дисертації розкрито зміст реформування правової системи Румунії у зв’язку зі вступом в ЄС за такими напрямами як конституційна реформа, реформа правосуддя, вибудова механізму протидії політичній корупції. Зроблено висновки щодо можливості використання досвіду правових реформ Румунії для здійснення відповідних перетворень в Україні.

Автореферат

Шутко Наталія Ігорівна

ШУТКО НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

 ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ АВСТРІЇ 1811 РОКУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1811– 1939 РОКИ)

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень

Дата захисту: 7  грудня 2018 р., 10.00

 Науковий керівник: к.ю.н., доц. Семків В.О.

У дисертації досліджено передумови кодифікації приватного права в Австрійській імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Проаналізовано структуру, джерела, основні положення Австрійського цивільного кодексу 1797 р. для Галичини. Досліджено структуру, джерела та основні положення Цивільного кодексу Австрії 1811 р. З’ясовано особливості функціонування Цивільного кодексу Австрії 1811 р. на території Угорщини. Охарактеризовано зміни в австрійському цивільному законодавстві упродовж ХІХ ст. та три новели до Цивільного кодексу Австрії 1811 р. Подано види зобов’язань та підстави їх виникнення. З’ясовано підстави зміни та припинення зобов’язань за Цивільним кодексом Австрії 1811 р. Охарактеризовано договір як підставу виникнення зобов’язань за Цивільним кодексом Австрії 1811 р., а також надано характеристику окремих видів договорів. З’ясовано порядок укладення, форму та умови договору. Визначено зобов’язання із заподіяння шкоди, а також зобов’язання, підставою виникнення яких були односторонні акти та інші юридичні факти. Проаналізовано вплив австрійського цивільного права на кодифікацію власного права в Польщі в міжвоєнний період. Проаналізовано зміст Польського Зобов’язального кодексу 1933 р. Досліджено рецепцію австрійського цивільного права в Чехословаччині в міжвоєнний період. Надано загальну характеристику рецепції Цивільного кодексу Австрії в Румунії.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2