Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО, ІТ та ІНТЕРНЕТ ПРАВА»

18.09.2020 | 13:01

 

Високоповажні наукове співтовариство, практичні працівники, усі, хто

цікавиться проблемами інтелектуальної власності, інформаційного, ІТ та Інтернет права! 

Кафедра  інтелектуальної  власності,  інформаційного  та  корпоративного права

Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка   та громадська організація

«Центр дослідження інтелектуального права» запрошують Вас до участі у Четвертій Всеукраїнській науково-практичній конференції, метою якої є акумуляція, розвиток та пропагування креативних ідей, думок, концепцій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності, інформаційного права, ІТ та Інтернет права.

Конференція відбудеться 12 листопада 2020 р. в онлайн-форматі

  Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі вищих навчальних закладів України та інших держав, а також судді, адвокати та всі інші особи, які цікавляться проблематикою інтелектуального права.

До проведення конференції планується опублікування електронного збірника тез доповідей учасників конференції.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ:             загальнотеоретичні              проблеми інтелектуального права, авторське право, суміжні права; право промислової власності; патентне право; засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту; знаки для товарів і послуг;; результати селекційних досягнень; результати творчої діяльності з локальною новизною (ноу-хау, раціоналізаторська пропозиція); проблеми запровадження охорони прав інтелектуальної власності на генетичні ресурси, традиційні знання та фольклор; розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; договори у сфері інтелектуальної власності; права інтелектуальної власності в інноваційній діяльності; договори щодо трансферу технологій; правове регулювання ціноутворення на об’єкти інтелектуальної власності; правові засади комерціалізації результатів інтелектуальної творчої діяльності; захист прав інтелектуальної власності; порушення прав інтелектуальної власності; відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності; недобросовісна конкуренція у сфері інтелектуальної власності; оподаткування об’єктів інтелектуальної власності; митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності; міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності; інше;

 

  • ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО: суспільні відносини в інформаційній сфері як об’єкт права; закономірності й правові основи формування й розвитку інформаційного суспільства, національного та глобального інформаційного простору; правове забезпечення інформаційної діяльності; інформаційне законодавство; правовий режим інформації, інформаційних ресурсів, продукції та послуг; основи правової інформатики та соціально-правового моделювання, правової інформатизації, розвитку електронного державного управління; захист прав і свобод професійної діяльності журналістів; правове забезпечення розвитку вітчизняної індустрії високотехнологічної інформаційної продукції; правові основи інформаційної безпеки та кібернетичної безпеки; правова охорона і захист персональних даних; правові проблеми використання і розвитку штучного інтелекту, криптовалют, електронних комунікацій та соціальних мереж; запобігання, виявлення і припинення правопорушень в інформаційній сфері; право на інформацію (приватні та публічні аспекти; правові засади доступу до публічної інформації; право на прайвесі тощо; інформаційне право зарубіжних країн.

 

  • ІТ та ІНТЕРНЕТ ПРАВО: право і Інтернет, право на доступ до Інтернету, права людини в Інтернеті, правовідносини у цифровому середовищі; Інтернет – сайт як об’єкт інтелектуальної власності; електронні документи та електронний документообіг; електронний цифровий підпис; електронна комерція; електронні гроші; правове регулювання використання криптовалют; авторські і суміжні права у цифровому середовищі; комп’ютерна програма та база даних як об’єкти правової охорони; вільні публічні ліцензії; охорона прав промислової власності у цифровому середовищі; охорона прав на комерційні позначення в цифровому середовищі; доменні імена та доменні спори; договірні зобов’язання в цифровому середовищі; кіберзлочинність та способи боротьби з нею.

 

  • ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ: процесуальні особливості вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, особливості проведення судових експертиз.

 

Для участі в роботі конференції необхідно до 01 листопада 2020 р. (включно) надіслати до оргкомітету на електронну адресу intellviv@gmail.com:

  • заявку на участь,
  • тези доповідей, які повинні бути оформлені згідно нижче вказаних вимог,

 

До заявки також слід додати:
  • для доповідей викладачів, які не мають наукового ступеня, аспірантів та здобувачів

– витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію тез до друку та/або рецензію наукового керівника, який має науковий ступінь.

  • Участь у конференції- БЕЗКОШТОВНА. Кожен з учасників отримає безкоштовну версію електронного збірника.

Робоча мова конференції – українська.

 

Зразок заявки:

Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права»

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи або навчання, посада  
Науковий ступінь, вчене звання  
Тема доповіді (назва тез)  
Контактна інформація :адреса, мобільний, робочий телефон,

e-mail.

 

 обсяг – до шести сторінок при форматі А4,

 орієнтація – книжкова;

 поля – по 20 мм;

 шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

 перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);

 другий рядок – місце роботи або навчання, посада, науковий ступінь (шрифт курсив, вирівняний по центру), вчене звання;

 наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);

 наступний абзац – текст тез доповіді.

Посилання на джерела – відповідно до існуючого бібліографічного опису (прізвище та ініціали авторів, повні назви праць, місто, рік видання, видавництво, номер цитованої сторінки тощо).

Файл повинен бути збережений у Microsoft Word.

Електронний варіант кожного документу (заявка, тези, квитанція про оплату) повинен мати назву, яка відповідає прізвищу та імені автора.

 

Контактна інформація Оргкомітету: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, кім. 257, тел. 032 239 4389

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Відповідальні особи: 

Доцент, к.ю.н. Леонід Тарасенко – тел. 097 486 55 93

Асистент Максим Суханов – тел. 093 623 39 17

Асистент, к.ю.н. Ірина Гринчак – тел. 097 110 07 00