АКРЕДИТОВАНО Освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 10 критерій “Навчання через дослідження” – ЗРАЗКОВИЙ!

10.11.2020 | 12:33

Раді повідомити, що після відповідальної підготовки та довготривалих акредитаційних процедур Освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» на юридичному факультеті акредитовано.

Основною метою проведення акредитації було встановлення відповідності якості освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою таким критеріям, як 1. Проектування та цілі освітньої програми, 2. Структура та зміст освітньої програми, 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання, 4. Навчання і викладання за освітньою програмою, 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність, 6. Людські ресурси, 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси, 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми, 9. Прозорість та публічність, 10. Навчання через дослідження.

13 жовтня 2020 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи прийняло Рішення, яким Освітньо-наукову програму акредитувало.

При цьому за Критерієм 10. «Навчання через дослідження» Освітньо-науковій програмі було присвоєно рівень «A». Рівень «A» означає, що освітня програма та освітня діяльність за цією програмою не лише повністю відповідають визначеному критерію, але також мають інноваційний/взірцевий характер.

Рішення НАЗЯВО приймало на основі Звіту експертної групи за результатами візиту (02 по 04 липня 2020 року) та Експертного висновку Галузевої експертної ради з галузі знань 08 «Право» від 22 вересня 2020 року.

«Два юристи – три думки, три експерти з права – три різні оцінки».

Рішення НАЗЯВО:

Галузева експертна рада з галузі знань 081 «Право»:

Експертна група: