Панчак Оксана Григорівна

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oksana.panchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сферу наукових інтересів складають проблеми тлумачення та техніки закону про кримінальну відповідальність.

Публікації

 1. Панчак О. Г. Коментарі Кримінального кодексу України: історія та сучасний стан / О. Г. Панчак // Життя і право.– 2005. – № 3. – С. 57-69.
 2. Панчак О. Г. Види організованих груп за кримінальним правом України / О. Г. Панчак // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 8-9 квітня 2005р. Ч.  – Львів : Львівський юридичний інститут МВС України. – С. 284-290.
 3. Панчак О. Г. Проблеми доктринального тлумачення статті 127 Кримінального кодексу України „Катування” / Панчак О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С.375-377.
 4. ПанчакО. Г. Термін “передача” в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України: доктринальне тлумачення / Панчак О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 484-486.
 5. ПанчакО. Г. Окремі проблеми лінгвістичного доктринального тлумачення закону про кримінальну відповідальність / Панчак О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 283-286.
 6. ПанчакО. Г. Способи доктринального тлумачення закону про кримінальну відповідальність: види та загальна характеристика / Панчак О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 331-332.
 7. Панчак О. Г. Поширювальне тлумачення та аналогія закону про кримінальну відповідальність / О. Панчак // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : Норд Комп’ютер, 2009. – С.132-135.
 8. Панчак О. Г. Методологічні підходи до тлумачення закону про кримінальну відповідальність / О. Панчак // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 48. – С.279-287.
 9. Панчак О. Г. Відкриті переліки, що містяться в законі про кримінальну відповідальність, та їх тлумачення / Панчак О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С.342-344.
 10. Панчак О. Г. Врахування основних законів формальної логіки при доктринальному тлумаченні закону про кримінальну відповідальність [Електронний ресурс] / О. Г. Панчак // Форум права. – 2010. – № 1. – С.288-295. 
 11. ПанчакО. Г. Приемы логического способа доктринального толкования уголовного закона / О. Г. Панчак // Научные основы уголовного права и процессы глобализации : материалы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 года). – Москва : Проспект, 2010. – С. 782-786.
 12. Панчак О. Г. Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність за аналогією / О. Г. Панчак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : збірник наукових праць / головний редактор Б. В. Щур. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 2. – С. 309-317.
 13. Панчак О. Г. Врахування системних зв’язків між Загальною та Особливою частинами закону про кримінальну відповідальність у його доктринальному тлумаченні / О. Г. Панчак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : збірник наукових праць / головний редактор Б. В. Щур. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 3. – С. 302-311.
 14. Панчак О. Г. Роль Прикінцевих та перехідних положень закону про кримінальну відповідальність при здійсненні його доктринального тлумачення / Панчак О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С.312-314.
 15. Панчак О. Г. Поняття доктринального тлумачення закону про кримінальну відповідальність [Електронний ресурс] / О. Г. Панчак // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – №3 (12). – С. 1-7. 
 16. Панчак О. Г. Значення доктринального тлумачення закону про кримінальну відповідальність / Панчак О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.354-356.
 17. Панчак О. Г. Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Панчак Оксана Григорівна. – Львів, 2012. – 19 с.
 18. Панчак О. Г. Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Панчак Оксана Григорівна. – Львів, 2012. – 251 с.
 19. Панчак О. Г. Врахування ролі сполучників у тексті закону про кримінальну відповідальність при його тлумаченні / Панчак О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІХ звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С.278-279.
 20. Панчак О. Г. Видача осіб, які вчинили злочини поза межами України, а також виконання в Україні вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи: проблеми законодавчого регулювання / О. Панчак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XХ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 336-340 (0,34 друк. арк.).
 21. Панчак О. Г. Правила призначення покарання: система чи безсистемність / О. Панчак // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Вип. 60. – С. 260-269 (0,86 друк. арк.).
 22. Панчак О. Г. Окремі проблеми застосування КК України з урахуванням положень КПК України/ О. Г. Панчак // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовтня 2014 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2014. – С. 382-386 (0,27 друк. арк.).
 23. Панчак О. Г. До питання про кримінально-правову природу примусових заходів медичного характеру / О. Панчак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 157-160 (0,25 друк. арк.).
 24. Панчак О. Г. Закономірності розвитку кримінального закону та права України [Електронний ресурс] / Панчак Оксана Григорівна // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 17. – С. 53–66. – Режим доступу :  (1,25 друк. арк.).
 25. Панчак О. Г. Примусові заходи медичного характеру та інші кримінально-правові наслідки: окремі проблеми застосування / О. Г. Панчак // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 2. – С. 305-309 (0,51 друк. арк.).
 26. Панчак О. Г. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру / Панчак О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІ звітної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2016 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 134-138 (0,31 друк. арк.).
 27. Панчак О. Г. Склад злочину і кримінально-правові наслідки / О. Г. Панчак // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 24-25 червня 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 313-315.
 28. Панчак О. Г. Обставини, що повинні враховуватися при виборі кримінально-правового наслідку особі, яка вчинила злочин [Електронний ресурс] / Панчак Оксана Григорівна // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 31. – С. 66–73. – Режим доступу : (0,74 друк. арк.).
 29. Панчак О. Використання правил поділу обсягу понять для з’ясування смислу кримінального кодексу України [Електронний ресурс] / О. Панчак // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Вип. 65. – С. 115-123. 
 30. Панчак О. Г. Використання правил поділу обсягу понять для з’ясування смислу Кримінального кодексу України / О. Панчак // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Вип. 65. – С. 115-123
 31. Панчак О. Г. Право на доступ до інформації та КК України: протидія чи захист / Панчак О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 162-166

Біографія

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології

Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію Магістр права.

У 2007-2010 р.р. навчалася в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка, до якої і після закінчення якої працювала асистентом кафедри кримінального права і кримінології, а з 2014р. працює доцентом цієї ж кафедри.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність” (Doctrinal interpretation of the law on criminal responsibility”).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!