Остафій Мар'яна Мирославівна

Посада: методист Лабораторії практичного права

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: ostafiy.mariana@gmail.com

Наукові інтереси

Розвиток наукового простору в Україні. Побудова економічної моделі «щасливого суспільства» через призму юридичних аспектів.

Публікації

Параграфи у колективних монографіях

1. Остафій М.М. Аналіз напрямків та оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів // Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону (колективна монографія) та ін. Львів : Ліга-Прес. 2014. С. 101 – 122.

2. Остафій М.М Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки // Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки [колективна Е45 монографія у 2т.] Дніпропетровськ. 2014. Т.2. С.292 – 299.

3. Остафій М.М. Державна підтримка підприємництва – ефективний механізм впливу на економічні процеси в суспільстві // Аналітичний журнал „Економіка. Фінанси. Право”. 2014. №6. С.7-9. Статті у наукових фахових виданнях

4. Остафій М.М., Ярема Б.П. Державна підтримка підприємництва в контексті оцінки джерел фінансування // Вісник Одеського національного університету. Одеса. 2014. Т.19.Випуск 2. С.237 – 240.

5. Остафій М.М. Податкове стимулювання підприємницького середовища в Україні через призму економічних факторів // Економічний аналіз: зб. наук.праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол., В.А.Дерій (голов.ред.) та ін. Тернопіль: Видавничополіграфічний центр Тернопільського національного економічного університету „Економічна думка”. 2014, Том 16. № 1. С.219 – 223.

6. Остафій-Тижай М.М., Ярема Б.П. Теоретичні основи елементів фінансового механізму державної підтримки підприємництва // Аналітичний журнал „Економіка. Фінанси. Право”. 2015, №12/2. С.48-51.

7. Остафій М.М., Ярема Б.П. Потенціал підприємницької активності регіонів та особливості побудови системи його оцінки // Вісник Одеського національного університету. Одеса, 2015, Т.20.Випуск 6. С.157 – 162.

8. Остафій М.М., Ярема Б.П. Економічні парадигми розвитку підприємницького потенціалу регіону // Вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 8. С.165 – 168.

Тези доповідей у збірниках матеріалів наукових заходів

9. Остафій М.М., Ярема Я.Р. Проблеми та тенденції розвитку малого бізнесу в Україні // Матеріали VI науково-практична конференція „Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні”: зб.тез.міжнар.наук. – практ.конференції. 11-12 травня 2011 рік. Київ. С.236 – 239.

10. Остафій М.М., Західна О.Р. Синергетичний підхід до дослідження фінансової системи регіону // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Методологія, методи та інструментарій фінансовоекономічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю”. 24-25 листопада 2011 року. Чернівці.

11. Остафій М.М., Західна О.Р. Мале підприємництво – важіль стабільного розвитку економіки // Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва: VI міжнар. наук-практ. конф., 10-11 листопада 2011 р.: зб.тез наук.доп.: [ у 2 т.]. т.1. Львів: ЛДФА. 2011. С.133 – 136.

12. Остафій М.М. Роль підприємництва в сучасних умовах розвитку економіки // Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції „Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації”. 30-31 січня 2012 р. Харків. Том. С.81-83.

13. Остафій М.М., Ярема Б.П. Окремі аспекти державної підтримки стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців „Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України”. 23 березня 2012 р. Київ. 2012. С.189 – 191.

14. Ostafiy M.M Financial and economic problems development of the enterprise: modern state and prospects // Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції „Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи”. 7-8 грудня 2012 року. Київ: ГО „Київський економічний науковий центр”. 2012.ч.1. С.72-73.

15. Остафій М.М. Економічна формула успіху в умовах реформування підприємництва // Екстерналії та детермінанти глобальних економічних процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. Тернопіль. 2015. С.60 – 61.

16. Остафій М.М. Проблемні аспекти функціонування підприємницьких структур // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації”. 25 квітня 2013 року. Тернопіль: Вектор. 2013. С.181-183.

17. Остафій М.М. Фінансова нестабільність суб’єктів підприємництва як загроза економічній безпеці // Економічна та фінансова безпека держави та регіонів: зб. тез наук. доп за матеріалами I Міжнародної студентськоаспірантської конференції „Економічна та фінансова безпека держави та регіонів” . Львів. 12-13 грудня 2013 р. Львів. ЛДФА. 2013. С.27-29.

18. Остафій М.М. Фінансові індикатори підприємництва – нові можливості для фінансового розвитку держави // Розвиток фінансових систем європейських країн у сучасних умовах: зб.тез наук.доп за матеріалами XIV Міжнародної студентсько-аспірантської Інтернет конференції, м. Львів, 28 листопада 2014 р: у 2 ч. Львів: ЛДФА. 2014. Ч.1. С.215 – 217.

19. Остафій-Тижай М.М., Ярема Б.П. Ефективні важелі стимулювання розвитку підприємництва в світі // Актуальні проблеми соціальноекономічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відп.за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський. 27-28 листопада 2015 р. Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова. 2015. С.107 – 110.

20. Остафій-Тижай М.М. Економічне диво в умовах суспільної кризи // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми сучасної економіки”. Східноукраїнський інститут економіки та управління. 11-12 грудня 2015 р. Ч.1. С.127 – 129.

21. Ostafiy M.M. Government regulation of business – an effective mechanism of influence on economic processes in society // Кримський економічний вісник 1. 1 грудня 2012 р. Частина II. С.121 – 123.

22. Остафій-Тижай М.М. Перспективи розвитку наукового простору в Україні // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених „Наукова молодь-2020”. 21 жовтня 2020 р. Київ. С.61-63.

Біографія

Закінчила з відзнакою Львівський коледж індустрії моди КНУТД за спеціальністю „ Комерційна діяльність”. Захистила випускну роботу на тему: „ Планування та організація комерційної діяльності виробничого підприємства за матеріалами ВАТ „ Маяк” ”. У 2010 закінчила Львівську державну фінансову академію за спеціальністю „ Фінанси ”. Виконала магістерську роботу на тему: „ Особливості фінансового забезпечення вищої освіти в Україні ”. Після завершення навчання вступила на денне відділення аспірантури ЛДФА. У 2017 році захистила дисертацію на тему „ Фінансовий механізм державної підтримки розвитку підприємництва в Україні” та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Досвід викладання дисциплін: “Податкова система”, “Організаційна поведінка”, “Маркетинг”, “Управління державними та місцевими фінансами”, “Економічний аналіз”, “Інфраструктура товарного ринку”.