Коваль Андрій Федорович

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-73

Електронна пошта: andriy.koval@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія інтелектуального розвитку людства, історія формування та співіснування національних держав, історія формування політичних та правових ідеологій (теорій, концепцій, вчень)

Публікації

1. Коваль А. Суспільні зв’язки – основа правової концепції Станіслава Дністрянського // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична.— Вип. 35.— Львів, 1999.— С. 150-154;
2. Коваль А. Соціальне поняття права в правовій концепції С.Дністрянського // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична.— Вип. 36.— Львів, 2000.— С. 170-175;
3. Коваль А. Ідея національної держави у правових поглядах Станіслава Дністрянського // Матеріали VII регіональної науково практичної конференції (13-14 лютого 2001 р.) „Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”.— Львів, 2001.— С. 28-30;
4. Коваль А. Право народу на самовизначення в творчій спадщині Станіслава Дністрянського // Науковий збірник ЮІ ТАНГ “Актуальні проблеми правознавства”.— Вип. 2.— Тернопіль, 2001.— С. 78-81;
5. Коваль А. Погляди Станіслава Дністрянського на права людини та громадянина // Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії “Актуальні проблеми політики”. — Вип. 13-14.— Одеса, 2002.— С. 883-888;
6. Коваль А. Джерела та форми права в правовій концепції Станіслава Дністрянського // Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії “Актуальні проблеми держави і права”.—Вип. 16.— Одеса, 2002.— С. 107-111;
7. Коваль А. Станіслав Дністрянський — визначний український правознавець // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених”.— Спецвипуск № 1.— Хмельницький, 2002.— С. 38-39;
8. Коваль А. Погляди С.Дністрянського на правознавство як науку // Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії „Актуальні проблеми держави і права”.—Вип. 22.— Одеса, 2004 р.— С. 78-82;
9. Коваль А. Поняття, форми та види міждержавних і міжнародних відносин у концепції С.Дністрянського // Життя і право. Львівський правничий часопис.— № 1. — Львів, 2005.— С. 23-27;
10. Коваль А.Ф. Проблеми України щодо забезпечення прав людини, що передбачені у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року та протоколах до неї // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С.. 19-21
11. Коваль А.Ф. Правові ідеї Станіслава Дністрянського у законодавстві Австро-Угорщини // Інтеграційні процеси в історії права, держави, юридичної думки та правоохоронної діяльності. ХІХ Міжнародна історико-правова конференція 15-18 травня 2008 р.. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 15-18
12. Коваль А. Територія як основна ознака правової та національної держав у теоретико-правових поглядах Cтаніслава Cевериновича Дністрянського // Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки. ХХ Міжнародна історико-правова конференція. Судак, 25-28 вересня 2008 р., С. 212-215;
13. Коваль А. Загально-теоретичні погляди Станіслава Севериновича Дністрянського на процеси формування держави.// Вісник Львівського університету. Львів- 2009. Серія юридична. Випуск 48. С. 28-31;
14. Коваль А. Загально-теоретичні погляди Станіслава Севериновича Дністрянського на процеси формування права.// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2009 р.), Львів 2009, С. 59-61.
15. Коваль А.Ф. С.С. Дністрянський і його внесок у розвиток української правничої термінології // Матеріали 21 Міжнародної історико-правової конференції Міжнародної асоціації істориків права «Поняття, терміни і категорії історико-правової науки» (23-26 квітня 2009 року, м. Миколаїв) С.134-141
16. Коваль А. Методологічні засади правового світогляду С. Дністрянського//. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XVІ регіональної науково-практичної конференції (6-8 лютого 2010 р.), Львів 2010, С. 64-67;
17. Коваль А. Природно-соціально-економічні основи права та держави у поглядах Станіслава Дністрянського// Матеріали 23 Міжнародної історико-правової конференції Міжнародної асоціації істориків права «Методологічні проблеми історико-правових досліджень (24-26 вересня 210 року, м. Алушта) С. 565-568;
18. Коваль А. Галичина як особливий об’єкт наукових досліджень професора В.С. Кульчицького // Матеріали 24 Міжнародної історико-правової конференції Міжнародної асоціації істориків права «Наукова спадщина професора В.С. (1919-2009)» (28 квітня-1 травня 2011 року, м. Львів), С. 46-50;
19. Коваль А. Місце «права юристів» серед різних форм права у Поглядах Станіслава Дністрянського. // Матеріали 25 Міжнародної історико-правової конференції Міжнародної асоціації істориків права «Судова влада в Україні і Світі: історія, сучасність, перспективи розвитку» (16-18 вересня 2011 року, м. Саки) С. 262-268;
20. Коваль А. Загальна характеристика «чистої теорії Ганса Кельзена» // ІІ Міжнародної науково-правктичної конференції Міжнародної асоціації істориків права (10-11 черрвня 2011 року, м. Суми), С. 60-64
21. Поняття «народу» та «національних державту творчій спадщині С.Дністрянського» //Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Випуск 53. Львів, 2011, С. 64-68
22. Коваль А. Наукова, громадська та політична діяльність професора, академіка Станіслава Севериновича Дністрянського (1870-1935)// Вроцлавсько-львівський юридичний збірник. Львів, 2011, Ч. 2, С. 19-32
23. Коваль А. Античні концепції як основа розвитку та формування світогляду сучасного суспільства // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XVІ регіональної науково-практичної конференції (6-8 лютого 2012р.), Львів 2012, С. 83 -85
24 Коваль А. Особливості становлення, розвитку та взаємодії народів і держав у поглядах С.Дністрянського//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Львівського державного університету внутрішніх справ «Проблеми державотворення та право творення в Україні» (17 лютого 2012 року, м. Львів) С. 229-232.
25. Коваль А. Становлення української політичної та правової думки у першій половині ХІХ століття// Матеріали 26 Міжнародної історико-правової конференції Міжнародної асоціації істориків права «Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія і сучасність» (27-29 квітня 2012 року, Одеса), С 210-216;
26. Коваль А. Витоки соціологічних поглядів Євгена Ерліха та Станіслава Дністрянського// Ерліхівський збірник, Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Випуск 6, Чернівці, 2012, С. 83-87;
27. Коваль А. Засадничі погляди Станіслава Дністрянського на основи права та держави //Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Випуск 55. Львів, 2012, С. 74-78
28. Коваль А. Вплив правових реалій кінця ХІХ – середини ХХ століття на формування нових європейських державно-правових теорій// Матеріали 27 Міжнародної історико-правової конференції Міжнародної асоціації істориків права: «Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах» (20-23 вересня 2012 р. у м. Євпаторія Автономної Республіки Крим (Євпаторійський факультет Харківського національного університету внутрішніх справ). – С. 111-113.
29. Коваль А. Причини формування нових загальнотеоретичних підходів розуміння права та держави в кінці ХІХ – на початку ХХ століття// Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні матеріали XІX звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2013 р.), Львів 2013
30. Koval A. Kształtowanie się „wczesnych” poglądów prawnych ukraińskiego profesora Uniwersytetu Lwowskiego, akademika Wszechukraińskiej Akademii Nauk, przedstawiciela szkoły socjologicznej w prawie, – Stanisława Sewerynowicza Dnistrianskiego (1870-1935) – część I Стаття “Z dziejów Prawa” nr 6 (14), pod Red. A. Lityńskiego, M. Mikołajczyka, W. Organiściaka. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
31. Коваль А. Загальнотеоретична характеристика розвитку позитивістської школи права та її впив на правові школи кін. ХІХ – поч. XX ст. //Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Випуск 58. Львів, 2013, С. 62-68
32. Коваль А. Джерела та форми ранніх філософсько-правових уявлень народів стародавнього сходу про основи організації суспільства, права та держави// ХХІХ Міжнародна історико-правова конференція «Джерела права України, інших країн та міжнародної спільноти: історія та сучасність» (19-22 вересня 2013 року, м. Феодосія), С. 420-428
33. Коваль А. Наукова спадщина доктора юридичних наук, професора юридичного факультету Львівського університету — ВОЛОДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА СОКУРЕНКА (1921-1994). //Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Випуск 60. Львів, 2014, ( подано до друку)
34. ANDRIY KOVAL. STANISLAV SEVERYNOVYČ DNISTRIANSKYJ (1870 – 1935) – VYNIKAJÚCI UKRAJINSKÝ PRÁVNIK VÝCHODNEJ EURÓPY// HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI) je teoretický časopis pre otázky štátu a práva. ROČNÍK 6 ČÍSLO 2/2014 http://www.pravnedejiny.sk/4/casopis/historia-et-theoria-iuris-2014-1
35. Коваль А.Ф. Зародження та розвиток політичних та правових ідей у стародавній Греції (від Гомера до Сократа) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XІХ регіональної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014р.), Львів 2014, С.90-94
36. Коваль А. Погляди Памфіла Юркевича на розвиток науки права та зародження античних основоположних європейських політичних та правових поглядів //XXХІ Міжнародна історико-правова конференція «Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі» 27–30 листопада, м. Берегово2014 р.
37. Коваль А. Еволюція античних політичних та правових ідей у європейську концепцію природного права у період Просвітництва// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XХ регіональної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2015р.), Львів 2014, С.
38. Коваль А. Особливості утвердження українського народу та української нації у працях Володимира Старосольського//ХХХІІ Міжнародна історико-правова конференція «Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми», Київ-Полтава, ПУЕТ, 2015, с. 277-282
39. Коваль А. Правовий аналіз «філософії права» як науки та зародження античних політичних та правових першооснов і працях Памфіла Даниловича Юркевича (1826-1874)// Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Випуск 60. Львів, 2014,
40. Коваль А.Ф. Еволюція прав людини та значення Великої хартії Вольностей для життя сучасного суспільства//Матеріали ХХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015 року (с. Коблево), Київ-Херсон 2015, с. 44-52
41. Коваль А.Ф. Features of functioning of prosecutors in Slovakia and Poland as a basis for international cooperation and reforming the prosecutor’s office in Ukraine. (Особливості функціонування прокуратур у Словаччині і Польщі як основа міжнародного співробітництва та реформування прокуратури в Україні)// The Nintn (9th) International Scientific Conference on Private and Public Law, 16 December, 2015. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Edukation GmbH, Viena, Austria 2015
42. Коваль А. Війна як невід’ємна складова історії людства, яка впливає на формування національної свідомості, культури народу, його звичаїв та реалізації права народу на самовизначення// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково–практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 220 с. С.63-67
43. Коваль А.Ф. Сучасна вітчизняна історіографія про вплив християнства, церкви та духовенства на формування культури, національної свідомості та національної держави українців//Матеріали ХХХІV Міжнародної історико-правової конференції 26-29 травня 2016 року (м. Тисмениця), Київ-Херсон 2016, с. 190-195
44. KOVAĽ, A: VÝVOJ NÁRODNO-OSLOBODZOVACIEHO HNUTIA NA UKRAJINE A PRÁVA NA SEBAURČENIE NA PRELOME 19. A 20. STOROČIA// HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI) je teoretický časopis pre otázky štátu a práva. ROČNÍK 8 CISLO 2016/1 S. 47-53
http://www.pravnedejiny.sk/4/casopis/historia-et-theoria-iuris-2016-1

Біографія

Народився 3 грудня 1976 року.

1983 – 1993 рр. – навчання у Львівській спеціалізованій школі №8 з поглибленим вивченням німецької мови

1993 – 1998 рр. – навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка

1998 – 2001 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі історії та теорії держави і права Львівського національного університету імені Івана Франка

2001 -2009рр. ‑ заступник директора правничого коледжу (з 2005 року за сумісництвом)

2005 – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового звання кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 на тему «Погляди Станіслава Дністрянського на право та державу (загально-теоретичний аналіз)»

2005 – 2010 р. ‑ асистент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

З 2007-  дійсний член Міжнародної асоціації істориків права

З 2010 ‑ доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

2013 – присвоєно вчене звання доцента кафедри історії держави, права та політико-правових учень

З 2013- дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (правнича комісія)

Автор понад 40 публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!