Гутів Богдан Ігорович

Посада: асистент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: bohdan.gutiv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

Історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, римське приватне право, політологія.

Курси

Публікації

1.Гутів Б.І. Фуеро Сепульведи (1300 р.) – визначна пам’ятка права середньовічної Іспанії / Б. І. Гутів // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 49-53 

2.Гутів Б.І. Особливості правового інституту громадянства держави-міста Ватикан Б.І. Гутів // Kelm, «Knowledge, Education, Law, Management». 2018 № 4 (24) С. 113-121 

3.Утворення Папських володінь в Італії та заснування Папської держави. Б.І. Гутів// 

Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2017. Випуск 64. С. 37-46. (2,01 друк. арк.) 

4.Гутів Б.І. Латеранські угоди як правове підґрунтя для становлення міста-держави ватикан. Б.І. Гутів// Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2017. Випуск 65. (1, 23 друк. арк.) 

5.Гутів Б.І. Канонічне право як одне з основних джерел права Ватикану. Б.І. Гутів// Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2019. Випуск 68, С. 88-96 (1,52 друк. арк.) 

6.Гутів Б.І. Організація здійснення судової влади Держави-міста Ватикан. Б.І. Гутів// Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира СеменовичаКульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. Федущак- Паславська, Л. Е. Шевчук; за редакцією доктора юридичних наук, професора І. Й. Бойка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 396 с. 

7.Гутів Б.І. До питання про передумови утворення папських володінь в Італії та заснування Папської держави. Б.І. Гутів// Матеріали ХХІII звітної науково-практичної конференції ЛНУ імені І.Франка юридичного факультету, 7–8 лютого 2017 р.: «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 2017 р. Ч.1 

8.Гутів Б.І. Історичний досвід державно-правового розвитку міста-держави Ватикан та його значення для України./ Богдан Ігорович Гутів // Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Львів, 19 жовтня 2017 р. / ЛНУ імені І.Франка. – Львів, 2017. – Вип. 1. – С.140-145. 

9.Гутів Б.І. Громадянство Ватикану: специфіка, зміст, підстави набуття та припинення // Гутів Б.І. Становлення та трансформація державно-правової думки в Галичині (XVIII-XX ст.): матеріали круглого столу присвяченого 25-річчю створення навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника// 19 травня, м. Івано-Франківськ С. 119-123 

10.Гутів Б.І. Історико-правові аспекти становлення правового статусу глави міста- держави Ватикан. Б.І. Гутів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXIV звітної науково-практичної конференції ЛНУ імені І.Франка юридичного факультету, 7–8 лютого 2018 р. // ЛНУ імені І.Франка. – Ч.1. 

11.Гутів Б.І. Політико-правовий статус глави сучасної держави-міста Ватикан. Б. І. Гутів // Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 січня 2019 року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. С. 7-12 

12.Гутів Б.І. Правова система держави-міста Ватикан. Б.І. Гутів // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід», Тернопіль, 5-6 квітня 2019 року, ТНЕУ, Юридичний факультет С. 29-31 

13.Гутів Б.І. Організація здійснення виконавчої влади держави-міста Ватикан. Б.І. Гутів // Матеріали XVIII міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 18-19 квітня 2019 року / ЛНУ імені І.Франка. – Львів, 2019. – С. 26-28. 

  1.  Гутів Б.І. Становлення інституту конклаву та його значення для Держави-міста Ватикан. Б.І. Гутів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції ЛНУ імені І.Франка юридичного факультету, 6-7 лютого 2020 р. // ЛНУ імені І.Франка. – Ч.1 – С. 34-36 

15.Гутів Б. Латеранські угоди як правове підґрунтя для становлення міста-держави Ватикан [Електронний ресурс] / Б. Гутів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Вип. 65. – С. 22-29.  

16.Гутів Б. Становлення канонічного права як одного з основних джерел права держави-міста Ватикан [Електронний ресурс] / Б. Гутів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 88-96.  

  1. Гутів Б.І. Вплив римського права на правову систему держави-міста Ватикан // Б.І. ГутівZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2019. S. 50-60  
  2. Gutiv I. Human rights and positive obligations of the state / B. I. Gutiv, V. Kovalchuk, I. Zharovska, B. Melnychenko, I. Panchuk // National Academy of Legal Sciences of Ukraine. National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Kharkiv. – 2021. – 28. – P. 27-35. (10.37635/jnalsu.28(3). 2021.27-35). 
  3. Гутів Б. І.Становлення та функціонування державних інститутів та права Ватикану / Б. І. Гутів // ГАЛИЧ- ПРЕС. Львів. – 2021. – 540 c. 
  4. Гутів Б.І. Веймарська конституція як правова основа утворення республіки в німеччині. Б.І. Гутів// Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» – 2020. № 7. С. 26-28 (0,4 друк. арк.) 

Біографія

Народився 2 жовтня 1992 року у селі Лисиничі Пустомитівського району Львівської області.

2010 – 2015 рр. – навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка

З 2016 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка

З 2019 р. – асистент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка

У серпні 2020 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань “право” (спеціальність 081) на тему: “Становлення та розвиток Держави-мста Ватикан: історико-правове дослідження”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!