Зобов’язальне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері зобов’язально-правових відносин та вивчення правового регулювання зобов’язань із передачі майна, надання послуг, виконання робіт, зобов’язань із спільної сумісної діяльності, у сфері інтелектуальної власності, а також проблем правового регулювання деліктних та інших позадоговірних зобов’язань та зобов’язальних правовідносин у інвестиційній та зовнішньоекономічній діяльності.

Завдання – аналіз актів законодавства України в сфері зобов’язальних правовідносин, міжнародних договорів, судової практики, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Цивільне право (особлива частина). Курс лекцій / За заг. Ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої / Навчальний посібник.- Київ, Екус. 2022. – 640 с.
 2. Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Монографія / За заг. ред. О. Д. Крупчана. – К., 2017. – 334 с.
 3. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Том 9. Частина 3. Послуги, перевезення, транспортне експедирування, зберігання / За заг. Ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої / Київ, Екус. 2020. -456 с.
 4. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. За ред. Дзери О.В. — К. : Юрінком Інтер, 2018. — 1200 с.
 5. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Том 9. Частина 4. Страхування, доручення, комісія, управління майном/ За заг. Ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої / Київ, Екус. 2020. – 328

Додаткова література:

 1. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003, в редакції від 01.08.2022, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
 2. Закон України «Про фінансовий лізинг»: від 04.02.2021, в редакції від 11.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text.
 3. Закон України «Про споживче кредитування» 1734-VIII від 15.11.2016, в редакції від 17.03.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text.
 4. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. No 1556-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 р. № 643 «Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для другого (магістерського) рівня вищої освіти». URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-magistr-643-20072022.pdf.
 2. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів / за ред. А. С. Довгерта, Є. О. Харитонова / В. М. Коссак, Н. М. Квіт, М. О. Михайлів, І. Є. Якубівський, О. С. Яворська // Гельветика. Одеса. – 2020.
 3. Kossak V. M. Legal Consequences of Mock Transactions / V. M. Kossak, I. Y. Yakubivskyi, M. V. Oprysko, V. Tsikalo, Y. B. Bek // International Journal of Criminology and Sociology. Lifescience Global. – 2020. – Vol.9. – P. 1600-1607. (https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.183).
 4. Kossak V. M. Foreign Investment in Ukraine: Types and Forms / V. M. Kossak, H. B. Yanovytska // International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. – V.9. – P. 3057-3065.
 5. Tur O. Theoretical problems of the legal nature of the loan agreement and its correlation with the credit agreement. / Kravchyk M., Polonka I., Levytska O., PshoniakM. Estudios de Economia Aplicadathis. Spain, 39(6). 2021. DOI: 10.25115/eea.v39i6.5329. P.1-13.
 6. Deutsches und europäisches Bank und Kapitalmarktrecht. Band II. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017. – 3025 s.
 7. 11. Yarymovych U. Harmonization of Provisions on Contract Conclusion in Law of Ukraine with Law of the EU. EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. – 2019. – Том 6, вип. 4. – С. 16-23.
 8. Міловська Н.В. Договірні зобов’язання зі страхування у цивільному праві України: проблеми теорії та практики: монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. 488 с.
 9. Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової / І. Є. Якубівський, О. О. Кот, О. В. Кохановська, Н. С. Кузнєцова, Р. Майданик // Видавничий дім “Гельветика”. Одеса. – 2021.
 10. Ромовська З. Українське цивільне право. Договірне право. Академічний курс / З. Ромовська. – Львів: ПАІС, 2020. – 464 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус