Зобов’язальне право: наукові проблеми (приватно-правова)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Коссак В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924професор Коссак В. М.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами теоретичних знань у сфері зобов’язально-правових відносин та вивчення правового регулювання зобов’язань із передачі майна, надання послуг, виконання робіт, зобов’язань із спільної сумісної діяльності, у сфері інтелектуальної власності, а також проблем правового регулювання деліктних та інших позадоговірних зобов’язань та зобов’язальних правовідносин у інвестиційній та зовнішньоекономічній діяльності.
Предмет: акти законодавства України в сфері зобов’язальних правовідносин, міжнародні договори, акти вищих судових інстанцій, навчальна та монографічна література.

Рекомендована література

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.
 5. Кодекс торговельного мореплавства України.
 6. Повітряний кодекс України.
 7. Закон України “Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №3.
 8. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради. -1991. -№30.
 9. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від  23 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради. -1999. -№ 5-6.
 10. Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22 лютого 2000 року // Відомості Верховної Ради. – 2000. – №20.
 11. Закон України “Про благодійництво та благодійні організації” від 16 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради. -1997. – №46.
 12. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради. -1992. – №30.
 13. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради. -1998. – №16.
 14. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 року (викладений у новій редакції Законом України від 4 жовтня 2001 року) // Відомості Верховної Ради. – 1996.- №18.
 15. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991.- №49.
 16. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року (викладений у новій редакції Законом України від 11 липня 2001 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 13.
 17. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року (викладений у новій редакції Законом України від 1 червня 2000 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 7.
 18. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 рокку // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 7.
 19. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – N 8.
 20. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 року (викладений у новій редакції Законом України від 17 січня 2002 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – N 21.
 21. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 7.
 22. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 32.
 23. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 1.


СУДОВА ПРАКТИКА

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про спадкування» № 7 від 30.05.2008.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» № 9 від 06.11.2009.


Базова література

 1. Гражданское право. Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.- М.: Проспект, 2000.
 2. Зобов’язальне право. Під ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
 3. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975.


Допоміжна література:

 1. Хозяйственное право. Под ред. Мамутова В.К.- К.: Юрінком Інтер, 2002.
 2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. В 4-ох томах.- М.: Статут, 2000-2003.
 3. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. М.: Норма, 2001.
 4. Вінник О.М. Інвестиційне право України. – К.: Атіка, 2000.
 5. Гражданское право Украины. Под ред. Пушкина А.А., Самойленко В.М.- Харьков: Основы, 1996.
 6. Гражданское право. Под ред. Садикова О.Н. – М., 1997.
 7. Гражданское право. Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.- М.: Проспект, 2000.
 8. Гражданское право. Под ред. Суханова Е.А. – М.: Бек, 2002.
 9. Дністрянський С. Цивільне право. Т.1. – Відень, 1919.
 10. Зобов’язальне право. Під ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
 11. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975.
 12. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — О. : Астропринт, 2006.
 13. Карамишин А. Новое о квалификации гражданско-правового договора // Хозяйство и право.- 2001.- №9.
 14. Кипитник І. І. Особливості правового регулювання договору комерційної  концесії (франчайзингу). Автореф. дис.  … канд. юрид. наук. Харків, 2003.
 15. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти). – Одеса: Юридична література, 2008.
 16. Кодифікація приватного (цивільного) права України. За ред. А. С. Довгерта. К.2000.
 17. Коссак В. М. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового Цивільного кодексу України / В кн. “Гармонізація законодавства України з правом європейського союзу”. Львів, 2003.
 18. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект).- Львів: Центр Європи, 1996
 19. Коссак В.М. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового цивільного кодексу України. В кн. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. Львів.2003. С.21-31.
 20. Коссак В.М.Правові засади іноземного інвестування в Україні. – Львів: Центр Європи, 1999.
 21. Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестицыонной леятельности в строительстве. К. :Наук. думка, 1993.
 22. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності.- К.: Юрінком Інтер, 1999.
 23. Малиновська В. Договори в сфері підприємницької діяльності та їх ознаки //  Право України. – 2001. – № 11.
 24. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М., 1950.
 25. Олюха В. Г. Цивільно-правовий договір, поняття, функції та система. Автореф. дис. канд. юрид. наук. К, 2003.
 26. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: монографія / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Правова єдність, 2009.
 27. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права.- М.: Статут, 1998.
 28. Попов А.А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности.- Харьков: Каравелла, 2001.
 29. Попов А.А. Торговое право.- Харьков: Каравелла, 2000.
 30. Процьків Н. М. Правове регулювання , розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України. Автореф. дис. наук. К, 2003.
 31. Смирнова Н. Н. Договорное право. СПб:000 Изд-во “Лаофи”,2001.
 32. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право.- К.: А.С.К., 2001.
 33. Цивільне право України. Під ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
 34. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Інвестиційне право України.- Суми, 2001.
 35. Шишка Р.Б. Інвестиционное право Украины. – Харьков: Еспада, 2000.
 36. Щербина В.С. Господарське право. – К.: Юрінком Інтер, 2001.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua

Матеріали

Перелік питань на іспит із Зобов’язального права 2020-2021

Питання на модуль Зобов’язальне право України 2019Робоча програма Зобов’язальне право наукові проблеми

Зобов’язальне право наукові проблеми. Практикум.

Зобовязальне право. наукові проблеми Комплекс
тести Зобовязальне право

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму