Цивільно-правове регулювання електронної комерції

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета викладання дисципліни — опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у сфері електронної комерції, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Завдання вивчення дисципліни «Цивільно-правове регулювання електронної комерції» – аналіз актів законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми навчальної дисципліни; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці.

Рекомендована література

Основна література:

1.Основи ІТ-права/ під ред. Т. Бачинського. К. Юрінком Інтер.2020. 244 с.

2.Краус К.М., Краус Н.М., Манжура О.В. Електронна комерція та Інтернет-торгівля: науково-методичний посібник. К. Аграр Медіа Груп. 2021. 454 с.

3. Стахира Г. М. Цивільно-правове регулювання обігу цифрового контенту : дис. … д-ра філос. : 081 – Право. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 232 с.

Додаткова література:

1.Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 45, ст.410

2. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.400.

3. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481

4. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст.275

5. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004

6. Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для другого (магістерського) рівня  вищої  освіти: Наказ Міністерства  освіти і науки України від 20.07.2022 р.№ 643. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-bakalavr-644-20.07.2022.pdf

7.Верес І. Я., Верес З. Є. Правове регулювання криптовалюти в Україні // European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republik of Poland: Сollective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 524 р.

8.Верес І., Ярега Г. Електронні гроші та криптовалюта як засоби розрахунків у сфері електронної комерції. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 11.  С. 10-16

9.Верес І.Я. Цивільно-правові наслідки порушення умов використання персональних даних в договірних відносинах. Юридичний бюлетень.  2019.  № 9.  С. 106-111.

10.Верес І. Я. Використання персональних даних у договірних цивільно-правових відносинах. Науковий вісник публічного та приватного права.  2019.  № 2

11.Верес І.Я. Правова природа смарт-договору. Підприємництво, господарство і право. 2020. №9. С. 15-18.

12. Мамчур Л., Недибалюк О. Цивільно-правові реалії допустимості використання смартконтракту у договірних відносинах. Історико-правовий часопис. 2018. № 2 (12). С. 90-94.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус