Третейське судочинство (Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Лемик Р. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924доцент Лемик Р. Я.

Опис курсу

Мета: Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів методологічного підходу до аналізу альтернативного судочинства, як правового явища, вміння чітко визначити структуру та зміст третейських правовідносин, правового становища їх учасників, розуміння основних принципів третейського арбітражу, як альтернативи судового розгляду спорів та конфліктів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

  1. Лемик Р.Я. Третейське судочинство. Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2017. –с.10


Нормативно-правові акти

  1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами № 9-рп/2005 (v009p710-05) від 13.10.2005.
  2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV зі змінами № 1111-V (1111-16) від 31.05.2007// ВВР, 2007, № 44, ст.512.
  3. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // ВВР, 2017, № 48, ст.436
  4. Закон України „Про третейські суди” від 11.05.2004 № 1701-IV// ВВР, 2004, № 35, ст.412.
  5. Закон України „Про виконавче провадження” від 05 жовтня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 30. – Ст. 542.
  6. Про деякі питання практики застосування господарськими судами Закону України «Про третейські суди» : рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 11 квітня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/v0639600-05


Базова

1. Аболонин В. О. Три подхода к пониманию медиации / В. О. Аболонин // Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 10. – С. 37–42.
2. Вознюк Н. Альтернативні способи вирішення господарсько-правових спорів / Н. Вознюк // Юридична Україна. – 2013. – № 10. – С. 80–83.
3. Воробель У. Договір про передачу спору на вирішення до третейського суду як підстава залишення заяви без розгляду / У. Воробель // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 57–61.
4. Гаврилішин А. Альтернативні способи вирішення господарських спорів / А. Гаврилішин // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 6–10.
5. Гойко О. Від судового захисту до альтернативних методів вирішення спорів / О. Гойко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 51–58.
6. Євтєєва О. Третейські суди: крок за кроком / О. Євтєєва // Право України. – 2005. – № 3. – с. 109-111.
7. Зипунникова Н. Н. Идея примирения в истории российского гражданского процесса (законодательное закрепление и доктринальное обоснование) / Н. Н. Зипунникова, Ю. Н. Зипунникова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 9. – С. 10–14.
8. Зуєва Л.Є. Принципи господарсько- го процесу. Автореф. дис.канд. юридю наук Спец. 12.00.04 – господарське право; госпо- дарсько-процесуальне право. – Одеса, 2012. – 19 с.
9. Калинин И. Б. Процессуальные и процедурные отношения альтернативной гражданской службы / И. Б. Калинин // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 2. – С. 13–15.
10. Калинская И. Юридическая медиация как альтернатива принудительному исполнению решений : украинская модель / И. Калинская // Юридична газета. – 2013. – 23 квіт. (№ 17). – С. 36–37.
11. В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин Проблемы третейского судопроизводства в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/19028/%C2
12. Курочкин С. А. Выбор между судебным разбирательством и альтернативными способами разрешения правовых споров как итог оценки их эффективности / С. А. Курочкин // Российский юридический журал. – 2011. – № 1. – С. 153–161.
13. Малигіна К. Позасудове врегулювання спорів : огляд існуючих альтернатив / К. Малигіна // Юридична газета. – 2013. – 14 трав. (№ 19/20). – С. 40–41.
14. Муратшина Г. П. Примирение сторон – важнейшая функция мирового судьи (сравнительно-правовой анализ) / Г. П. Муратшина // История государства и права. – 2011. – № 6. – С. 35–37.
15. Наумчук М. Третейські суди: питання вдосконалення статусу і порядку функціо- нування / М. Наумчук // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 79-82
16. Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації / Ю. Д. Притика// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 10. – С. 86–92.
17. Притика Ю. Д. Третейський суд у системі альтернативних способів вирішення спорів / Ю. Д. Притика // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 73–78.
18. Рабенко С. Л. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб’єктів господарювання / С. Л. Рабенко // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 362–364.
19. Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів / В. Рєзнікова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – К., 2012. – Вип. 90. – С. 10–15.
20. Я54 / К 38
21. Скворцов О. Ю. О конституционных основаниях рассмотрения третейскими судами и международными коммерческими судами споров с публичным элементом / О. Ю. Скворцов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия14. Право. – 2011. – № 2. – С. 74–79.
22. Спектор О. М. Історичні корені виникнення та етапи становлення системи альтернативного вирішення спорів / О. М. Спектор // Право і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 102–107.
23. Сухонос В. В. Теоретичний аналіз сучасного стану та перспективи розвитку третейського суду в Україні / В. Сухонос // Право України. – 2011. – № 4. – С. 233–237.
24. Сухонос В. Історія виникнення третейських судів / В. Сухонос // Підприємництво, господарствово і право. – 2011. – № 2. – С. 120–122.
25. Шпенов Д. Третейські суди в Україні: правова природа та перспективи розвитку / Д. Шпенов // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2012. – № 2. – С. 23–30.
26. Штефан О. Альтернативна судова юрисдикція з розгляду цивільних справ у країнах ЄС / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – С. 55–62.
27. Яковлев В.Ф. О системном применении права / В.Ф. Яковлев // Вестник ВАС Р.Ф. – 2007. -№ 3 . — с. 9-12.


Інформаційні ресурси

  1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
  2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Комплекс навчальної дисципліни – Третейське судочинство
Робоча програма Третейське судочинство
Тести СК Третейське судочинство

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус