Розгляд судом справ окремого провадження

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Сеник С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Сеник С. В.

Опис курсу

Метою та завданнями навчальної дисципліни є поглиблення студентами знань щодо питань форм захисту суб’єктивних прав та охоронюваних інтересів, ознайомлення з необхідними джерелами та принципами права, сприяння ґрунтовному засвоєнню нормативної бази, а також набуттю практичних навиків щодо правильного тлумачення та застосування законодавства. Передбачається освоєння загальних та спеціальних засад правового регулювання розгляду та вирішення справ окремого провадження у цивільному процесі. Крім цього спецкурс охоплює аналіз матеріалів як опублікованої, так і неопублікованої судової практики.

Рекомендована література

Нормативні акти

 1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.
 2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // zakon.rada.gov.ua
 3. Конвенція про права дитини // zakon.rada.gov.ua
 4. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод  // zakon.rada.gov.ua
 5. Конвенція про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних чи торгових справах від 15 листопада 1965 року // zakon.rada.gov.ua
 6. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року //zakon.rada.gov.ua
 7. Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи від 28 лютого 1984 року № R (84) 5 „Комітет міністрів – державам-членам щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на удосконалення судової системи”. // zakon.rada.gov.ua
 8. Декларації ООН „Про права розумово відсталих осіб” (1971), „Принципи захисту осіб, які страждають психічними захворюваннями і покращення охорони здоров’я в області психіатрії” (1991) // zakon.rada.gov.ua
 9. Конвенція про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних чи торгових справах від 15 листопада 1965 року // zakon.rada.gov.ua
 10. Цивільний процесуальний кодекс України, 18 берез. 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №40-41. – с. 135.
 11. Кодекс України про адміністративні правопорушення, 7 грудн 1984р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до №51. – с. 1122.
 12. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст.356.
 13. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – ст.135
 14. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – ст.27.
 15. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – ст.19.
 16. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” 7 липн 2010р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1.
 17. Закон України „Про міжнародне приватне право”, 23 черв 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32. – с. 422.
 18. Закон України „Про міжнародні договори України” від 29 черв 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №50. – с. 540.
 19. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59.
 20. Закон України „Про третейські суди” 11 травня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – с. 412.
 21. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” 21 травня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – с. 170.
 22. Закон України „Про прокуратуру”, 14 жовтня 2014р. // Відомості Верховної Ради. – 2015, № 2-3, ст.12.
 23. Закон України „Про адвокатуру”, 5 липня 2012р. // Відомості Верховної Ради. – 2013, № 27, ст.282.
 24. Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 23 грудн 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №20. – с. 99.
 25. Закон України „Про державну службу”, 16 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52. – с. 490.
 26. Закон України „Про державну таємницю”, 21 січ 1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16. – с. 93.
 27. Закон України „Про нотаріат” від 2 березня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- N 39. – ст.383.
 28. Закон України „Про державну таємницю” від 21 січня 1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 16. – ст.93.
 29. Закон України „Про Конституційний Суд України”, 16 жовтня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №49. – Ст. 272.
 30. Закон України „Про інформацію” від 2 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 48. – ст.650.
 31. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – ст. 314.
 32. Закон України „Про психіатричну допомогу” від 22 лютого 2000р. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 19. – ст.143.
 33. Закон України „Про протидію захворюванню на туберкульоз” від 5 липня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 49. -ст.258.
 34. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р. //Відомості Верховної Ради України. – 2001, № 5-6, ст.30.
 35. Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок” від 23 лютого 2006р. //Відомості Верховної Ради України. – 2006, N 31, ст.268.
 36. Закон України „Про обіг векселів” від 5 квітня 2001р. //Відомості Верховної Ради України. – 2001, N 24, ст.128
 37. Закон України „Про доступ до судових рішень”, 22 грудня 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №15. – с. 128.
 38. Закон України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, 23 лютого 2006р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №30. – с. 260.
 39. Закон України „Про виконавче провадження”, 21 квітня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №24. – Ст. 207.
 40. Закон України „Про державну виконавчу службу”, // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №36-37. – Ст. 243.
 41. Закон України „Про судову експертизу”, 25 лют. 1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №8. – с. 232.
 42. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку” від 05.08.2009 №270 // Офіц вісн. України. – 2009. – №23 / №29, 2009. – стор. 357.
 43. Постанова Кабінету Міністрів України „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” від 23 квітня 1999р. //zakon.rada.
 44. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення” від //
 45. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких у 2006 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме” від 12 квітня 2006р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1123.
 46. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні” від 18 листопада 2003р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 48.
 47. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій” від 15 грудня 1999р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – №9.
 48. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” від 22 лютого 2012р. // zakon.rada.gov.ua
 49. Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів” від 17 січня 2002 р. // zakon.rada.gov.ua
 50. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України „Про затвердження Правил опіки та піклування” від 26 травня 1999р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26.
 51. Наказ Державної судової адміністрації України „Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ” від 17 грудня 2013р. // zakon.rada.gov.ua


Судова практика

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 р. № 2 “Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції” // rada.gov.ua
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972 року №3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. – Т.1. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. – С.196-199
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. – Т.1. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. – С.217-224
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану” // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. – Т.1. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. – С.200-203
 5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданням 52 народних депутатів України та за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 7 Цивільного процесуального кодексу України (справа про мову судочинства) від 22.04.2008 р. // Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України: www.zakon.rada.gov.ua
 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. // Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України: www.zakon.rada.gov.ua
 7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частини другої, третьої статті 124 Конституції України (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб) від 7 травня 2002 р. // Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України: www.zakon.rada.gov.ua
 8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 р. // Юридичний вісник. – 1999. – №18.
 9. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. – Т.1. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004.
 10. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15 травня 2006р. // zakon.rada.gov.ua
 11. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про строки розгляду судами України цивільних і кримінальних справ” від 1 квітня 1994 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. – Т.1. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004.
 12. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» від 17 жовтня 2014 р. // zakon.rada.gov.ua
 13. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судове рішення” від 18 грудня 2009 р. // zakon.rada.gov.ua.
 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” від 31 березня 1995р. // zakon.rada.gov.ua.
 15. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ “Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами” від 30 березня 2012 р. // zakon.rada.gov.ua.
 16. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. – Т.1. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004.
 17. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції” від 12 червня 2009р. // zakon.rada.gov.ua..
 18. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні пра­восуддя» від 1 листопада 1996 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. – Т.1. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004
 19. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про незалежність судової влади» від 13 червня 2007р. // zakon.rada.gov.ua..
 20. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 р. // zakon.rada.gov.ua.
 21. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ “ «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження» від 23 грудня 2011р. // Офіційний Інтернет-сайт Верховного Суду України: scourt.gov.ua.


Література

 1. Андріанов К. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини // Право України. – 2000. – №8.
 2. Андрушко А.В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України: Автореф. дис. … канд..юрид.наук: 12.00.03. / Київський національний ун-т ім.. Тараса Шевченка. – К., 2002.
 3. Атомась Т. Функції адвоката в цивільному судочинстві // Право України. – – № 6.
 4. Бежевець О. Деякі коментарі щодо питання оскарження ухвал суду, оскарження яких не передбачено діючим законодавством // Юридичний радник. – 2005. – №3.
 5. Белоконєв В. Розподіл обов’язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. – 1996. – №9.
 6. Бєлікова С. О. Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бєлікова Світлана Олександрівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015. – 20 с.
 7. Бичкова С.С. Експертиза в цивільному процесі України: Автореф. дис. … канд..юрид.наук: 12.00.03. / НАН України; Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького., К., 2003.
 8. Бобко В.Г. Судочинство у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою [Текст] : дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобко Володимир Григорович ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 179 арк.
 9. Богля С.С. Судові витрати в цивільному судочинстві: Автореф. дис. … канд..юрид.наук: 12.00.03. / Національний ун-т внутрішніх справ, Х., 2005.
 10. Бородін М. Перегляд рішень, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України // Право України. – 2004. – №11.
 11. Бородін М. Перегляд цивільних справ в порядку апеляції // Право України. – 2004. №8.
 12. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі: окремі аспекти // Право України. – 1999. – №11.
 13. Бородін М.М. Оскарження і розгляд цивільних справ у порядку апеляції (судова практика) // Судова апеляція. – 2005. – № 1.
 14. Борсукова В.М. Розгляд справ судами про усиновлення (удочеріння) дітей // вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 5 (15).
 15. Борсукова В.М., Гриненко А.Д. Справи про усиновлення – нова категорія справ, що розглядаються судами // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 2(4).
 16. Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблем юридичного доказування // Право України. – 2002. – №5.
 17. Васильєва Ж.В. Підстави призначення експертизи в цивільному процесі // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 27.
 18. Гетьманцев О. Принципи цивільного процесу: поняття, особливості // Юридический вестник. – 2004. – №1.
 19. Гетьманцев О. Судова практика в системі джерел цивільного процесуального права України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 237.
 20. Гнездов О. Судовий порядок усиновлення дітей // Право України. – 1999. – №9
 21. Гнездов О. Судовий порядок усиновлення дітей // Право України. 1999. – №9.
 22. Грабовська О.О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України [Текст] : Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Грабовська Оксана Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 209 арк.
 23. Гріненко А. Д., Шульженко О. О., Надгорний Г. М. Практика ви­користання в цивільному судочинстві матеріалів судових експер­тиз // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3.
 24. Гузь Л. Е. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение [Текст] / Л. Е. Гузь. – Х. : Полиграфист, 2007. – 702 с.
 25. Гузь Л. Є. Підготовка до судового розгляду справ, що виникають зі шлюбно-сімейних відносин [Текст] : [практ. посіб.] / [Л. Є. Гузь, М. С. Лайкова, А. В. Сербіна] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Фактор, 2014. – 92 с.
 26. Гусаров К.В. Апеляційний перегляд судових постанов за новим цивільним процесуальним кодексом // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2004. – №5.
 27. Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України 2004р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – №12.
 28. Гусаров К.В. Проблеми цивільної процесуальної правосуб’єктності: Автореф. дис. … канд.юрид.наук: 12.00.03. / Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого, Х., 2000.
 29. Дацко Ю. Участь органів місцевого самоврядування в цивільному процесі для захисту прав, свобод та інтересів інших осіб : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Юлія Степанівна Дацко ; Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва. – Київ, 2015.
 30. Доманська М. І. Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Доманська Марія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с.
 31. Дубчак Л.С. Наказне та окреме провадження в цивільному судочинстві України [Текст] : навч. посіб. / Дубчак Л. С. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 137 с.
 32. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2005. – №2.
 33. Ємельянова І. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі // Право України. – 2005. – №8.
 34. Жеребной І. О. Особливості захисту прав неповнолітніх у цивільному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Жеребной Ігор Олександрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – 20 с.
 35. Заворотько П. П., Штефан М. Й. Непозовне провадження в радянському цивільному процесі. К., 1969.
 36. Заворотько П.П., Штефан М.Й. Особи, які беруть участь у справі. К., 1967.
 37. Заворотько П.П., Штефан М.Й. Судове рішення. К., 1970.
 38. Захарова О.С. Докази та доказування в справах, що виникають із шлюбно-сімейних правовідносин: Автореф. дис. … канд.юрид.наук: 12.00.03. / К., 1995.
 39. Зейкан Я. Коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Юридическая практика, 2005.
 40. Зинов’єва А. В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зинов’єва Анна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 16 с.
 41. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) / Укол.: Лядецький М.М., Хавронюк М.І.. – К.: Атака, 2002.
 42. Казаков Ю. Ю. Особливості розгляду судом справ про розкриття банківської таємниці [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Казаков Юрій Юрійович ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2013. – 22 с.
 43. Киреева Н.А. Участие органов опеки и попечительства в гражданском процессе. М., 1985.
 44. Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми // Право України. – 2004. – №1.
 45. Колтунова А., Колтунова О. Участь прокурора у цивільному процесі // Юридичний вісник України. – 2005. – №32.
 46. Комаров В. В. Доказування та докази в цивільному судочин­стві. Харків, 1991.
 47. Комаров В. В. Окреме провадження [Текст] : монографія / В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 311 с.
 48. Комаров В.В. Цивільне процесуальне право: практика застосування: навчальний посібник. – Х.: Основа, 1993.
 49. Комаров В.В., Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ: НМК з ВО. Мінвузи УРСР, 1991.
 50. Кондрат’єва Л.А. Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України [Текст] : Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кондрат’єва Людмила Анатоліївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2006. – 20 с.
 51. Кондратьєва Л.А. Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України: Автореф. дис. … кандидата юрид.наук: 12.00.03. / НАН України; Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького, К., 2006.
 52. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу: поняття, принципи та прийоми нападу // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №7.
 53. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №11.
 54. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: затягування розгляду справи // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №9.
 55. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: захист проти позову // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №8.
 56. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: робота із судом // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №10.
 57. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина, 2006.
 58. Кройтор В. А. Судовий захист законних інтересів фізичних осіб при примусовому наданні медичної допомоги [Текст] : монографія / В. А. Кройтор, О. С. Погребняк. – Х. : НікаНова, 2012. – 277 с.
 59. Лемик Р.Я. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України (проблеми теорії та практики) : Автореф. дис … канд. юрид. наук : 19.00.06 /Роксолана Ярославівна Лемик; Нац. акад. внутрішніх справ України.– К., 2004.– 17 с.
 60. Лепех С.М. Інститут сепарації: проблеми застосування // Право України. – 2003. – №3.
 61. Ломоносова О.М. Перегляд цивільних справ за нововиявленими обставинами: Курс лекцій. – Львів, 1972.
 62. Луспеник Д.Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. – Харків: Харків юридичний, 2005.
 63. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Харків: Харків юридичний, 2005.
 64. Маляренко В.Т. Обов’язковість рішень суду як одна з основних конституційних засад судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – №3.
 65. Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України: Автореф. дис. … кандидата юрид.наук: 12.00.03. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008.
 66. Навроцька Ю.В., Верба-Сидор О.Б., Воробель У.Б. Цивільне процесальне право України:навчальний посібник (у схемах і таблицях) / за заг. Ред. Ю. В. Навроцької. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 388 с.
 67. Нікітенко Р. С. Окреме провадження у справах про розірвання шлюбу [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нікітенко Роман Станіславович ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014.
 68. Німак М. О. Окреме провадження у справах, що виникають із шлюбних правовідносин [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Німак Марія Орестівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2012. – 20 с.
 69. Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України: Автореф. дис. … канд..юрид.наук: 12.00.03. / Київський ун-т ім.. Тараса Шевченка. К., 2002.
 70. Паліюк В. П. Особливості розкриття банківської таємниці судами [Текст] : [наук.-практ. посіб.] / Паліюк В. П. ; Акад. суддів України. – К. : Юстініан, 2009. – 382 с.
 71. Погребняк О. С. Судовий захист законних інтересів фізичних осіб при примусовому наданні медичної допомоги [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Погребняк Оксана Сергіївна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.
 72. Пушкар Е.Г., Богдан И.И. Порядок реализации права на судебную защиту в советском гражданском процессе. Львов: Изд-во. Львов ун-та, 1987.
 73. Пушкар Є.Г. Правова природа права на судовий захист: Проблеми формування суверенної правової української держави // Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид., 1993. – Вип.30.
 74. Пушкарь Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. –Львов: Вища шк. Изд-во Львов. ун-та, 1982.
 75. Рабінович П. Рішення Європейського Суду з прав людини: спроба концептуально-методологічного аналізу // Право України. – 1997. – №12.
 76. Радченко М., Глаговський В. Представництво прокурора інтересів громадян або держави (теоретичний і практичний аспект) // Право України. – 1997. – №11.
 77. Рожнов О.В. Принцип оперативності в цивільному процесуальному праві: Автореф. дис. … канд.юрид.наук: 12.00.03. / Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого, Х., 2000.
 78. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – С.232.
 79. Сапунков В.Й. Участь у процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005.- №9.
 80. Світлична Г.О. Підготовка до судового розляду справ окремого провадження [Текст] : Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Світлична Галина Олександрівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 1997. – 24 с.
 81. Сеник С. Особливості окремого провадження у цивільному судочинстві // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2008. – С. 380-385.
 82. Сеник С. Повноваження представника в суді // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІУ регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 167-169.
 83. Соловйов О.В. Право на доступ до правосуддя у практиці Європейського Суду з прав людини (У контексті п.1 ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №6.
 84. Стоянова Т.А. Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами України [Текст] : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Стоянова Тетяна Анатоліївна ; Одеська національна юридична академія. – О., 2009. – 17 с.
 85. Удальцова І.В. Окреме провадження та проблеми визнання громодянина обмежено дієздатним чи недієздатним [Текст] : Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Удальцова Ірина Віталіївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 1999. – 20 с.
 86. Удальцова Й. В. Проблемы судебного признания гражданина ограничено дееспособным и недееспособным. Харьков, 1999.
 87. Удальцова Й. В. Проблемы судебного признания гражданина ограничено дееспособным и недееспособным. – Харьков, 1999.
 88. Усенко В.Ф. Цивільний процес: Навчальний посібник / В.Ф. Усенко, Л.А. Грабовський, Д.І. Минюк; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005.
 89. Фурса С. Нотаріальна процедура та правосвідомість // Право України, 2001, №2.
 90. Фурса С. Я. Окреме провадження в цивільному процесі Украї­ни. – К., 1999.
 91. Фурса С. Я. Окреме провадження як складова частина цивільного процесу [Текст] : Практикум / С. Я. Фурса ; відп.ред. А. І. Великий. – К. : Вілбор, 1998. – 95 с.
 92. Фурса С. Я. Провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинст­ва: Автореф. дис. … кандидата юрид.наук: 12.00.03. / К., 1997.
 93. Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник (Серія: Процесуальні науки), – К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2005.
 94. Фурса С., Щербак С., Євтушенко О. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я..; КНТ, 2006.
 95. Фурса С.Я. Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства [Текст] : Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Фурса Світлана Ярославівна ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23 с.
 96. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006.
 97. Цивільне процесуальне право України / За редакцією професора В.В. Комарова. – Харків, 1999.
 98. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2006.
 99. Цивільне судочинство. Судова практика.; за заг. ред. А.Г. Яреми. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 100. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.В.Комарова. – Х.: Одіссей, 2001.
 101. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.
 102. Цюра Т.В. Загальні правила діяльності суду при дослідженні і оцінці доказів // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №11.
 103. Цюра Т.В. Суб’єкти доказування та оцінки доказів у цивільному процесі: Автореф. дис. … канд.юрид.наук: 12.00.03. / НАН України; Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького, К., 2005.
 104. Чернушенко Е.А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України. – К., 2004.
 105. Чечот Д.М. Неисковое производства. М.: Юрид. лит. 1973. 176с.
 106. Чорнооченко С.І. Цивільний процес: Вид 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.
 107. Штефан М. Й., Дріжчана О. Г. Процесуально-правова при­рода окремого провадження // Вісник КДУ «Юр. науки». – 1985. – №25.
 108. Штефан М.Й. Непозовне провадження. –К.: Вид-во Київського ун-ту. –1968. –98с.
 109. Штефан М.Й. Особи, які беруть участь у справі. – К.: Вид-во Київ.ун-ту, 1967.
 110. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч.для студ.юрид.спец.вищ.навч.закл. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2005.
 111. Ясинок М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України: теорія та практика [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Ясинок Микола Михайлович ; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. – О., 2011. – 36 с.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua
 3. Вищий господарський суд України. Офіційний веб-сайт –  http://www.arbitr.gov.ua/
 4. Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. Офіційний сайт // http://sc.gov.ua/

Матеріали

Розгляд судом справ окремого провадження Комплекс
Робоча програма Розгляд судом справ окремого провадження
Тести СК Розгляд судом справ окремого провадження
Перелік іспитових питаньСКОкреме провадження

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус