Психологія вищої школи

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Залік

Опис курсу

Навчально-виховний процес у вищій школі вимагає ґрунтовного психолого-педагогічного забезпечення, високої психологічної і педагогічної культури викладацького складу. Ситуація ускладнюється відсутністю у вищих навчальних закладах психологічної служби. Тому на викладачів психології покладаються також і функції психологів-практиків (такі як вивчення психологічних особливостей особистості студента і групи, допомога студентам в адаптації до навчання, до проживання в гуртожитку, вирішення проблем, що виникають в спілкуванні тощо). Важливою проблемою є розробка ефективних методик викладання у вищій школі, знання психології і тут може стати в нагоді. Особливої ваги набирають психологічні знання в процесі переорієнтації навчання з підходу, центрованого на викладачеві (коли викладач був центральною фігурою навчального процесу: видавав завдання, визначав обсяг матеріалу і напрямку навчального процесу, здійснював контроль за навчанням студентів тощо), до підходу, центральною фігурою якого стає студент, який навчається, актуалізуючи свій досвід, використовуючи знання колег, допомогу викладача, найновішу літературу, постійно вправляючись практично.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити слухачів з психологічними особливостями діяльності студентів і викладачів в навчальному процесі у вищій школі. Дати знання, вміння, навички з психології, які допомогли б майбутнім викладачам вищої школи та науковцям виробляти ефективні методики викладання, результативно використовувати властивості психічних процесів, розвивати індивідуальні особливості особистості студентів, грамотно спілкуватись, пізнавати себе, бути самоефективним тощо.

За результатами проходження курсу аспірант буде:

Знати психологічну структуру і компоненти діяльності студентів і викладачів; закономірності і властивості пізнавальних емоційно-вольових процесів; вікові особливості розвитку студентів; про структуру і розвиток особистості та її індивідуальні особливості; основні механізми ефективного спілкування; теорії сучасної психології, що дають можливість розробляти і впроваджувати ефективні методики викладання.

Вміти використовувати знання з психології вищої школи для розробки методики викладання фахових дисциплін; визначати темперамент особистості, особливості уваги, пам’яті, мислення студентів і застосовувати ці знання для вдосконалення індивідуального підходу студентів; сприяти легшій адаптації студентів до навчання; планувати свою кар’єру і готувати до цього студентів.

Рекомендована література

Базова література

 1. Барановська Л.В. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посібн. Київ: НАУ, 2015. 240 с.
 2. Галузинский В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої школи. Київ, 1995. – 279 с.
 3. Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої школи: Курс лекцій. Кременчук, 2006. 272 с.
 4. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. Київ: Каравела, 2017. 360 с.
 5. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум: Навч. посібн. Київ: Каравела, 2007. 336 с
 6. Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи: Навчальний посібник / Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук. Вінниця: Вінницький соціально-економічний ін-т унів. «Україна», 2006. 402 с.
 7. Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій / В.В. Кудіна, В.І. Юрченко. К: КСУ, 2004. 176 с.

Додаткова література

 1. Аксіопсихологія людської деструктивності : від анатомії до профілактики : монографія /за заг. ред. З. С. Карпенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім В.Стефаника». Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. 220 с.
 2. Гірник А. Д. Основи психопедагогіки. Київ, 2016. 239 с.
 3. Гірник А.М. Основи конфліктології. Київ: Видавничий дім : «Києво-Могилянська академія», 2010. 222 с.
 4. Городиська В., Пантіюк М., Міляєва В.Педагогіка та психологія вищої школи : тексти лекцій. Дрогобич : Редакц.- видавн. відділ ДДПУ, 2014. 307 с.
 5. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 456 с.
 6. Грабовська С.Л. Психологія примирення : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 294 с.
 7. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2016. – 565 с.
 8. Дьяченко М. И. Психология высшей школы: Учебник для ВУЗов. Минск: Тесей, 2013. 352 с.
 9. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Кандыбович С. Л. Психология высшей школы. Минск: Вышейшая школа, 2008. 346 с.
 10. Ильин Е. П. Мотив и мотивация. Санкт- Петербург : Питер, 2000. 486 с.
 11. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. Санкт- Петербург : Питер, 2011. 752 с.
 12. Квинн В. Н. Прикладная психология. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 558 с.
 13. Педагогика и психология высшей школы. / Отв. ред М.В.Буланова-Топоркина. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 526 с.
 14. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / Буланова-Топоркова М. В., Духавнева А. В., Столяренко Л. Д. и др. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 544 с.
 15. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл.: С. Грабовська, А. Вовк, Т. Партико та ін. Київ : Ін Юре, 2014. 664 с.
 16. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учебник.
  Москва: Тандем, 2009. 351 с.
 17. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібн. для студ. вищих пе. нав. закл. Київ: Вища школа, 2004. 336 с.
 18. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. Київ: Вища школа, 2005. 240 с.
 19. Смирнов П. И. Психология высшего образования: От деятельности к личности. Москва: Академия, 2005. 354 с.
 20. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості : у межах і за межами буденності. Київ: Либідь, 2003. 376 с.
 21. Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2013. 372 с.
 22. Ткалич М.Г. Гендерна психологія / М.Ткалич. Київ : Академвидав, 2012. 248 с.
 23. Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізація особистості): навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012 . 362 с.
 24. Duncanson N. Sexual Bullying : Gender Conflict and Pupil Culture in Secondary Scholls. Routledge, 1999. 177p. Gerring R.J., Zimbardo P.G. Psychology and Life : 20 ed. Addison Wesley Longman, Inc.,2013. 869 p.
 25. MacDonald C., Roberts-Pittman B. Ciberbullying among college students: prevalence and demographic differences. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2010,Vol.9, 2003-2009.
 26. Wang J., Nonsel T.R., Ianotti R.J. Cyber and traditional bullying: differential association whih depression. Journal of Adolescent Health, 2011, 48 (4), 415-417.
 27. Zimbardo P.G. Man Interrupted : Why Young Man are Struggling an What we can do about it. Nikita Coulombe; Conan Press, 2016

Силабус:

Завантажити силабус