Правознавство (для економічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Левицька Н. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Левицька Н. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Правознавство» покликана формуванню теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм права, формування  високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму. Розуміння сутності правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоєння базової юридичної термінології, яка застосовується на практиці, а також ознайомлення із  змістом основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права,   структури, компетенції, правового статусу законодавчої, виконавчої та судової гілок влади сприяє набуттю базових знань з основних галузей права.

Рекомендована література

1.Основи правознавства : навчальний посібник / Гіда Є. О. – Київ, 2011.
2. Основи правознавства: Навчальний посібник / П. Д. Пилипенко, Н. М. Хома, М. С.
Кельман та ін. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2008.
3. Правознавство: базовий підручник для студентів ВНЗ / Богачова Л. Л., Жернаков В. В.
та ін. – Харків, 2014.
4. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академ.курс у 2- томах
Підруч.: У 2 т. / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.
5. Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші … [та ін.]. – Ужгород, 2016.
3. Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор … [та ін.] ; за загальною редакцією В.А.Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016.
6. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко … [та ін.]. – Харків, 2014.
7. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.
8. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальноюредакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і наукиУкраїни, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму