Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кахнич В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є ключовою для формування у студентів економічного факультету здатності засвоїти поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності і суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. Особливу увагу буде надано вивченню джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державному регулюванню зовнішньоекономічної діяльності. Компетенції органів державного регулювання ЗЕД (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Антимонопольний комітет України тощо). Компетенція органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в сфері ЗЕД. Правовому режиму, що встановлюються для іноземних суб’єктів господарської діяльності: національний, найбільшого сприяння, спеціальний. Розв’язувати спеціалізовані завдання у сфері правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, допомагати сформувати системний підхід до розуміння природи і змісту правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Мета навчальної дисципліни – полягає у засвоєнні студентами значення норм, які регулюють відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності, їх характер; показати роль та значення такої діяльності на сучасному етапі розвитку України в умовах гармонізації законодавства та в умовах інтеграції України в Європейський Союз; продемонструвати нерозривн6ий зв’язок матеріальних норм приватного та публічного характеру з їх практичним застосуванням.

Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними проблемами правового регулювання в сфері зовнішньоекономічної діяльності та основними джерелами, необхідними для його вивчення; ознайомити з принципами та методами даного інституту і навчити використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; дати чітке уявлення про суб’єктів відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності та їх види; розкрити питання поняття та системи зовнішньоекономічної діяльності; охарактеризувати види зовнішньоекономічної діяльності; сприяти належному вивченню студентами порядку регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також вивчення питання відповідальності  та захисту прав суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Рекомендована література

  1. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288  с
  2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України //[Бек Ю.Б., Богдан Й. Г., Герц А. А., Григоровська – Якубівська Л. В., Дякович М. М., Коссак В. М., та інші], за ред. В.М. Коссака. -К.: Істина, 2008.-992с.
  3. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. // [Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та інші] за ред. Коссака В.М.-К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010.-672с.

Силабус:

Завантажити силабус