Педагогіка вищої школи

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Залік

Опис курсу

Курс «Педагогіка вищої школи» є вибірковою дисципліною  для освітньої програми підготовки доктора філософії, яка викладається в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS).

Курс спрямований на формування у майбутніх викладачів адекватного розуміння освітнього процесу як організації взаємодії суб’єктів спільної діяльності – викладача і студента, в процесі якої здійснюється взаємовплив один на одного. Тематика, зміст курсу орієнтовані на оволодіння знаннями, уміннями організації освітнього процесу у закладі вищої освіти у напрямі професійного та особистісного розвитку молодої людини.

Метою вибіркової дисципліни «Педагогіка вищої школи» є формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації освітнього процесу, професійної спрямованості й особистішої концепції викладацької діяльності у закладі вищої освіти, що дасть змогу аналізувати педагогічні ситуації й приймати педагогічно доцільні рішення.

Цілі курсу – розвиток в аспірантів позитивної мотивації професійної діяльності викладача та системи знань, умінь організації освітнього процесу відповідно до концептуального бачення власної викладацької діяльності.

За результатами проходження курсу аспірант буде:

Знати теоретико-методологічні засади організації освітнього процесу у закладі вищої освіти; складові майстерності педагогічної діяльності викладача; особливості, напрями організації діалогічного спілкування зі студентами; індивідуально-типологічні особливості студентів; стратегії, способи вирішення проблем дисципліни та конфліктів зі студентами; особливості, методи, прийоми емоційно-виховного впливу на поведінку студентів; структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; сучасні стратегії, методи, форми організації навчання й вимоги до самостійної роботи студентів; шляхи формування позитивної мотивації навчання студентів; норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, організації зворотного зв’язку.

Вміти визначати мету власної педагогічної діяльності, очікування у процесі викладання навчального курсу; організовувати та саморегулювати власну невербальну поведінку та спілкування зі студентами у навчальний і позанавчальний час; організовувати взаємодію зі студентами з різними індивідуально-типологічними особливостями; розв’язувати проблеми дисципліни студентів й конфліктів у різноманітних педагогічних ситуаціях; застосовувати різноманітні, доцільні методи, прийоми організації емоційно-виховного впливу на студентів; виявляти порушення й визначати способи дотримання педагогічної етики й такту; застосовувати різні способи, прийоми формування у студентів наукових понять, умінь й навичок; застосовувати стратегії, методи, прийоми організації навчально пізнавальної діяльності студентів; планувати структуру, зміст, процес організації лекції, практично-семінарського заняття й самостійної роботи студентів; формувати у студентів інтерес до змісту й процесу навчання; аналізувати різноманітні педагогічні ситуації та приймати доцільні рішення; визначати критерії й застосовувати різні способи оцінювання навчальних досягнень студентів.

Рекомендована література

 1. Дидактика вищої школи: навч. посібник / О. О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 2. Вітвицька В.В. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
 3. Вища освіта в Україні: навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. – К.: Знання, 2005.
 4. Дроздова І.П. Навчальний посібник із курсу «Методика викладання педагогіка та психологія вищої освіти». – Харків: ХНАМГ, 2008.
 5. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи: Посіб. для магістрів. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008.
 6. Кудіна В.В. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / В.В. Кудіна, М.І. Соловей, С.С. Спіцин. -К.: Ленвіт, 2007.
 7. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К.: Знання, 2005.
 8. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. /Укладачі: Степко М., Болюбаш Я., Левківський К., Сухарніков Ю. – К., 2004.
 9. Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи / О. Мороз, О. Падалка, В. Юрченко. – К.: НПУ, 2003.
 10. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009.
 11. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / Бартєнєва І.О., Богданова І.М., Бужина І.М. та ін. – Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського, 2002.
 12. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін..; За ред. З.Н. Курлянд. – К.: Знання, 2005.
 13. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К.; Академвидав, 2006

Силабус:

Завантажити силабус